Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Gorakshashatakam 1 Lyrics in Kannada | Gorakhnath

Goraksha Ashatakam 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಗೋರಕ್ಷಶತಕಮ್ 1 ॥

ಓಂ ಪರಮಗುರವೇ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಶತಕಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಭವಪಾಶವಿಮುಕ್ತಯೇ ।
ಆತ್ಮಬೋಧಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ವಿವೇಕದ್ವಾರಕುಂಚಿಕಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಏತದ್ವಿಮುಕ್ತಿಸೋಪಾನಮೇತತ್ಕಾಲಸ್ಯ ವಂಚನಮ್ ।
ಯದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಮನೋ ಮೋಹಾದಾಸಕ್ತಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿಜಸೇವಿತಶಾಖಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಕಲ್ಪತರೋಃ ಫಲಮ್ ।
ಶಮನಂ ಭವತಾಪಸ್ಯ ಯೋಗಂ ಭಜತಿ ಸಜ್ಜನಃ ॥ 3 ॥

ಆಸನಂ ಪ್ರಾಣಸಂಯಾಮಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೋಽಥ ಧಾರಣಾ ।
ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾಧಿರೇತಾನಿ ಯೋಗಾಂಗಾನಿ ಭವನ್ತಿ ಷಟ್ ॥ 4 ॥

ಆಸನಾನಿ ತು ತಾವನ್ತಿ ಯಾವತ್ಯೋ ಜೀವಜಾತಯಃ ।
ಏತೇಷಾಮಖಿಲಾನ್ಭೇದಾನ್ವಿಜಾನಾತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ಚತುರಾಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಏಕಮೇಕಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ತತಃ ಶಿವೇನ ಪೀಠಾನಾಂ ಷೋಡೇಶಾನಂ ಶತಂ ಕೃತಮ್ ॥ 6 ॥

ಆಸನೇಭ್ಯಃ ಸಮಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದ್ವಯಮೇವ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ।
ಏಕಂ ಸಿದ್ಧಾಸನಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಮಲಾಸನಮ್ ॥ 7 ॥

ಯೋನಿಸ್ಥಾನಕಮಂಘ್ರಿಮೂಲಘಟಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ದೃಢಂ ವಿನ್ಯಸೇ-
ನ್ಮೇಢ್ರೇ ಪಾದಮಥೈಕಮೇವ ನಿಯತಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಂ ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸಂಯಮಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋಽಚಲದೃಶಾ ಪಶ್ಯನ್ಭ್ರುವೋರನ್ತರಂ
ಏತನ್ಮೋಕ್ಷಕವಾಟಭೇದಜನಕಂ ಸಿದ್ಧಾಸನಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ॥ 8 ॥

ವಾಮೋರೂಪರಿ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಿ ಚರಣಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಾಮಂ ತಥಾ
ದಕ್ಷೋರೂಪರಿ ಪಶ್ಚಿಮೇನ ವಿಧಿನಾ ಧೃತ್ವಾ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೃಢಮ್ ।
ಅಂಗುಷ್ಠೌ ಹೃದಯೇ ನಿಧಾಯ ಚಿಬುಕಂ ನಾಸಾಗ್ರಮಾಲೋಕಯೇ-
ದೇತದ್ವ್ಯಾಧಿವಿಕಾರಹಾರಿ ಯಮಿನಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ॥ 9 ॥

ಆಧಾರಂ ಪ್ರಥಮಂ ಚಕ್ರಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ ।
ಯೋನಿಸ್ಥಾನಂ ದ್ವಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಕಾಮರೂಪಂ ನಿಗದ್ಯತೇ ॥ 10 ॥

ಆಧಾರಾಖ್ಯೇ ಗುದಸ್ಥಾನೇ ಪಂಕಜಂ ಯಚ್ಚತುರ್ದಲಮ್ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಯೋನಿಃ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಾ ॥ 11 ॥

ಯೋನಿಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖಂ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಮಸ್ತಕೇ ಮಣಿವದ್ಭಿನ್ನಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಯೋಗವಿತ್ ॥ 12 ॥

ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಭಾಸಂ ತಡಿಲ್ಲೇಖೇವ ವಿಸ್ಫುರತ್ ।
ಚತುರಸ್ರಂ ಪುರಂ ವಹ್ನೇರಧೋಮೇಢ್ರಾತ್ಪ್ರಿತಿಷ್ಠಿತಮ್ ॥ 13 ॥

ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಭವೇತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ತದಾಶ್ರಯಃ ।
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಖ್ಯಯಾ ತಸ್ಮಾನ್ಮೇಢ್ರವಾಭಿಧೀಯತೇ ॥ 14 ॥

ತನ್ತುನಾ ಮಣಿವತ್ಪ್ರೋತೋ ಯತ್ರ ಕನ್ದಃ ಸುಷುಮ್ಣಯಾ ।
ತನ್ನಾಭಿಮಂಡಲಂ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಮಣಿಪೂರಕಮ್ ॥ 15 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇಢ್ರಾದಧೋ ನಾಭೇಃ ಕನ್ದಯೋನಿಃ ಸ್ವಗಾಂಡವತ್ ।
ತತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾಃ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಃ ॥ 16 ॥

ತೇಷು ನಾಡಿಸಹಸ್ರೇಷು ದ್ವಿಸಪ್ತತಿರುದಾಹೃತಾಃ ।
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾತ್ಪ್ರಾಣವಾಹಿನ್ಯೋ ಭೂಯಸ್ತತ್ರ ದಶ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 17 ॥

ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಚ ತೃತೀಯಕಾ ।
ಗಾನ್ಧಾರೀ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಪೂಷಾ ಚೈವ ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 18 ॥

ಅಲಮ್ಬುಷಾ ಕುಹೂಶ್ಚೈವ ಶಂಖಿನೀ ದಶಮೀ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಏತನ್ನಾಡಿಮಯಂ ಚಕ್ರಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ ॥ 19 ॥

ಇಡಾ ವಾಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ಭಾಗೇ ಪಿಂಗಲಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ತಥಾ ।
ಸುಷುಮ್ಣಾ ಮಧ್ಯದೇಶೇ ತು ಗಾನ್ಧಾರೀ ವಾಮಚಕ್ಷುಷಿ ॥ 20 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಪೂಷಾ ಕರ್ಣೇ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ವಾಮಕರ್ಣೇ ಚಾಸನೇ ವಾಪ್ಯಲಮ್ಬುಷಾ ॥ 21 ॥

ಕೂಹುಶ್ಚ ಲಿಂಗದೇಶೇ ತು ಮೂಲಸ್ಥಾನೇ ಚ ಶಂಖಿನೀ ।
ಏವಂ ದ್ವಾರಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ದಶ ನಾಡಿಕಾಃ ॥ 22 ॥

ಸತತಂ ಪ್ರಾಣವಾಹಿನ್ಯಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿದೇವತಾಃ ।
ಇಡಾಪಿಂಗಲಾಸುಷುಮ್ಣಾ ಚ ತಿಸ್ರೋ ನಾಡ್ಯ ಉದಾಹೃತಾಃ ॥ 23 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮಾನಶ್ಚ ಹ್ಯುದಾನೋ ವ್ಯಾನ ಏವ ಚ ।
ನಾಗಃ ಕೂರ್ಮಶ್ಚ ಕೃಕರೋ ದೇವದತ್ತೋ ಧನಂಜಯಃ ॥ 24 ॥

ನಾಗಾದ್ಯಾಃ ಪಂಚ ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯಾಃ ಪಂಚ ವಾಯವಃ ।
ಏತೇ ನಾಡಿಸಹಸ್ರೇಷು ವರ್ತನ್ತೇ ಜೀವರೂಪಿಣಃ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪಾನವಶೋ ಜೀವೋ ಹ್ಯಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ಧಾವತಿ ।
ವಾಮದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗೇಣ ಚಂಚಲತ್ವಾನ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ಆಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಭುವಿ ದಂಡೇನ ಯಥೋಚ್ಚಲತಿ ಕನ್ದುಕಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ತಥಾ ಜೀವೋಽನುಕೃಷ್ಯತೇ ॥ 27 ॥

ರಜ್ಜುಬದ್ಧೋ ಯಥಾ ಶ್ಯೇನೋ ಗತೋಽಪ್ಯಾಕೃಷ್ಯತೇ ।
ಗುಣಬದ್ಧಸ್ತಥಾ ಜೀವಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೇನ ಕೃಷ್ಯತೇ ॥ 28 ॥

ಅಪಾನಃ ಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣೋಽಪಾನಂ ಚ ಕರ್ಷತಿ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಧಃ ಸಂಸ್ಥಿತಾವೇತೌ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಯೋಗವಿತ್ ॥ 29 ॥

ಕನ್ದೋರ್ಧ್ವೇ ಕುಂಡಲೀಶಕ್ತಿರಷ್ಟಧಾ ಕುಂಡಲೀಕೃತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾರಮುಖಂ ನಿತ್ಯಂ ಮುಖೇನಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 30 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ವಹ್ನಿಯೋಗೇನ ಮನಸಾ ಮಾರುತಾ ಹತಾ ।
ಪ್ರಜೀವಗುಣಮಾದಾಯ ವ್ರಜತ್ಯೂರ್ಧ್ವಂ ಸುಷುಮ್ಣಯಾ ॥ 31 ॥

ಮಹಾಮುದ್ರಾಂ ನಮೋಮುದ್ರಾಮುಡ್ಡಿಯಾನಂ ಜಲನ್ಧರಮ್ ।
ಮೂಲಬನ್ಧಂ ಚ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಸ ಯೋಗೀ ಸಿದ್ಧಿಭಾಜನಮ್ ॥ 32 ॥

ವಕ್ಷೋನ್ಯಸ್ತಹನುರ್ನಿಪೀಡ್ಯ ಸುಚಿರಂ ಯೋನಿಂ ಚ ವಾಮಾಂಘ್ರಿಣಾ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮವಧಾರಿತಂ ಪ್ರಸರಿತಂ ಪಾದಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣಮ್ ।
ಆಪೂರ್ಯ ಶ್ವಸನೇನ ಕುಕ್ಷಿಯುಗಲಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಶನೈ ರೇಚಯೇದ್
ಏಷಾ ಪಾತಕನಾಶಿನೀ ಸುಮಹತೀ ಮುದ್ರಾ ನೄಣಾಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ಕಪಾಲಕುಹರೇ ಜಿಹ್ವಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ವಿಪರೀತಗಾ ।
ಭ್ರುವೋರನ್ತರ್ಗತಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ಮುದ್ರಾ ಭವತಿ ಖೇಚರೀ ॥ 34 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇಢ್ರಾದಧೋ ನಾಭೇರುಡ್ಡಿಯಾನಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ।
ಉಡ್ಡಿಯಾನಜಯೋ ಬನ್ಧೋ ಮೃತ್ಯುಮಾತಂಗಕೇಸರೀ ॥ 35 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೇ ಕೃತೇ ಬನ್ಧೇ ಕಂಠಸಂಕೋಚಲಕ್ಷಣೇ ।
ನ ಪೀಯೂಷಂ ಪತತ್ಯಗ್ನೌ ನ ಚ ವಾಯುಃ ಪ್ರಕುಪ್ಯತಿ ॥ 36 ॥

ಪಾರ್ಷ್ಣಿಭಾಗೇನ ಸಮ್ಪೀಡ್ಯ ಯೋನಿಮಾಕುಂಚಯೇದ್ಗುದಮ್ ।
ಅಪಾನಮೂರ್ಧ್ವಮಾಕೃಷ್ಯ ಮೂಲಬನ್ಧೋ ನಿಗದ್ಯತೇ ॥ 37 ॥

ಯತಃ ಕಾಲಭಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಃ ।
ಯೋಗಿನೋ ಮುನಯಶ್ಚೈವ ತತಃ ಪ್ರಾಣಂ ನಿಬನ್ಧಯೇತ್ ॥ 38 ॥

ಚಲೇ ವಾತೇ ಚಲಂ ಸರ್ವಂ ನಿಶ್ಚಲೇ ನಿಶ್ಚಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಯೋಗೀ ಸ್ಥಾಣುತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ತತೋ ವಾಯುಂ ನಿಬನ್ಧಯೇತ್ ॥ 39 ॥

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದಂಗುಲಂ ಹಂಸಃ ಪ್ರಯಾಣಂ ಕುರುತೇ ಬಹಿಃ ।
ವಾಮದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗೇಣ ತತಃ ಪ್ರಾಣೋಽಭಿಧೀಯತೇ ॥ 40 ॥

ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನೋ ಯೋಗೀ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಗುರುಂ ಶಿವಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರದೃಷ್ಟಿರೇಕಾಕೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41 ॥

ಪ್ರಾಣೋ ದೇಹಸ್ಥಿತೋ ವಾಯುರಾಯಾಮಸ್ತನ್ನಿಬನ್ಧನಮ್ ।
ಏಕಶ್ವಾಸಮಯೀ ಮಾತ್ರಾ ತದ್ಯೋಗೋ ಗಗನಾಯತೇ ॥ 42 ॥

ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನೋ ಯೋಗೀ ಪ್ರಾಣಂ ಚನ್ದ್ರೇಣ ಪೂರಯೇತ್ ।
ಧಾರಯಿತ್ವಾ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭೂಯಃ ಸೂರ್ಯೇಣ ರೇಚಯೇತ್ ॥ 43 ॥

ಅಮೃತೋದಧಿಸಂಕಾಶಂ ಕ್ಷೀರೋದಧವಲಪ್ರಭಮ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚನ್ದ್ರಮಯಂ ಬಿಮ್ಬಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ॥ 44 ॥

ಪ್ರಾಣಂ ಸೂರ್ಯೇಣ ಚಾಕೃಷ್ಯ ಪೂರಯೇದುದರಂ ಶನೈಃ ।
ಕುಮ್ಭಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಭೂಯಶ್ಚನ್ದ್ರೇಣ ರೇಚಯೇತ್ ॥ 45 ॥

ಪ್ರಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನ ಜ್ವಾಲಾ ಪುಂಜಮಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಮ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಾಭಿಸ್ಥಿತಂ ಯೋಗೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ॥ 46 ॥

ರೇಚಕಃ ಪೂರಕಶ್ಚೈವ ಕುಮ್ಭಕಃ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ಭವೇತ್ತ್ರೇಧಾ ಮಾತ್ರಾ ದ್ವಾದಶಸಂಯುತಃ ॥ 47 ॥

ದ್ವಾದಶಾಧಮಕೇ ಮಾತ್ರಾ ಮಧ್ಯಮೇ ದ್ವಿಗುಣಾಸ್ತತಃ ।
ಉತ್ತಮೇ ತ್ರಿಗುಣಾ ಮಾತ್ರಾಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಃ ॥ 48 ॥

ಅಧಮೇ ಚ ಘನೋ ಘರ್ಮಃ ಕಮ್ಪೋ ಭವತಿ ಮಧ್ಯಮೇ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠತ್ಯುತ್ತಮೇ ಯೋಗೀ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನೋ ಮುಹುಃ ॥ 49 ॥

ಅಂಗಾನಾಂ ಮರ್ದನಂ ಶಸ್ತಂ ಶ್ರಮಸಂಜಾತವಾರಿಣಾ ।
ಕಟ್ವಮ್ಲಲವಣತ್ಯಾಗೀ ಕ್ಷೀರಭೋಜನಮಾಚರೇತ್ ॥ 50 ॥

ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಂ ಪಿಬೇದ್ವಾಯುಂ ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಂ ವಿಯೋಜಯೇತ್ ।
ನಾಧಿಕಂ ಸ್ತಮ್ಭಯೇದ್ವಾಯುಂ ನ ಚ ಶೀಘ್ರಂ ವಿಮೋಚಯೇತ್ ॥ 51 ॥

ಊರ್ಧ್ವಮಾಕೃಷ್ಯ ಚಾಪಾನಂ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣೇ ನಿಯೋಜಯೇತ್ ।
ಮೂರ್ಧಾನಂ ನೀಯತೇ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 52 ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ಭವತ್ಯೇವಂ ಪಾತಕೇನ್ಧನಪಾತಕಃ ।
ಏನೋಮ್ಬುಧಿಮಹಾಸೇತುಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ ॥ 53 ॥

ಆಸನೇನ ರುಜೋ ಹನ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನ ಪಾತಕಮ್ ।
ವಿಕಾರಂ ಮಾನಸಂ ಯೋಗೀ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೇಣ ಸರ್ವದಾ ॥ 54 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಮೃತಮಯೀಂ ಧಾರಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರಃ ।
ತತ್ಪ್ರತ್ಯಾಹರಣಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 55 ॥

ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭುಜ್ಯತೇ ದ್ವಾಭ್ಯಾಮಾಗತಾ ಸೋಮಮಂಡಲಾತ್ ।
ತೃತೀಯೋ ಯೋ ಭವೇತ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸ ಭವತ್ಯಜರಾಮರಃ ॥ 56 ॥

ನಾಭಿದೇಶೇ ಭವತ್ಯೇಕೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ದಹನಾತ್ಮಕಃ ।
ಅಮೃತಾತ್ಮಾ ಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ತಾಲುಮೂಲೇ ಚ ಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 57 ॥

ವರ್ಷತ್ಯಧೋಮುಖಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ಗ್ರಸತ್ಯೂರ್ಧ್ವಮುಖೋ ರವಿಃ ।
ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಕರಣಂ ತತ್ರ ಯೇನ ಪೀಯೂಷಮಾಪ್ಯತೇ ॥ 58 ॥

ಊರ್ಧ್ವನಾಭಿರಧಸ್ತಾಲು ಊರ್ಧ್ವಭಾನುರಧಃ ಶಶೀ ।
ಕರಣಂ ವಿಪರೀತಾಖ್ಯಂ ಗುರುವಕ್ತ್ರೇಣ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 59 ॥

ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷೋ ಯತ್ರ ರೌರವೀತಿ ಮಹಾಸ್ವನಮ್ ।
ಅನಾಹತಂ ಚ ತಚ್ ಚಕ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಯೋಗಿನೋ ವಿದುಃ ॥ 60 ॥

ಅನಾಹತಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಚಾಕ್ರಮ್ಯ ಮಣಿಪೂರಕಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಾಣಂ ಮಹಾಪದ್ಮಂ ಯೋಗಿತ್ವಮಮೃತಾಯತೇ ॥ 61 ॥

ವಿಶಬ್ದಃ ಸಂಸ್ಮೃತೋ ಹಂಸೋ ನಿರ್ಮಲಃ ಶುದ್ಧ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಅತಃ ಕಂಠೇ ವಿಶುದ್ಧಾಖ್ಯೇ ಚಕ್ರಂ ಚಕ್ರವಿದೋ ವಿದುಃ ॥ 62 ॥

ವಿಶುದ್ಧೇ ಪರಮೇ ಚಕ್ರೇ ಧೃತ್ವಾ ಸೋಮಕಲಾಜಲಮ್ ।
ಮಾಸೇನ ನ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ವಂಚಯಿತ್ವಾ ಮುಖಂ ರವೇಃ ॥ 63 ॥

ಸಮ್ಪೀಡ್ಯ ರಸನಾಗ್ರೇಣ ರಾಜದನ್ತಬಿಲಂ ಮಹತ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾಮೃತಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ಷಣ್ಮಾಸೇನ ಕವಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 64 ॥

ಅಮೃತಾಪೂರ್ಣದೇಹಸ್ಯ ಯೋಗಿನೋ ದ್ವಿತ್ರಿವತ್ಸರಾತ್ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ರೇತೋಽಪ್ಯಣಿಮಾದಿಗುಣೋದಯಃ ॥ 65 ॥

ಇನ್ಧನಾನಿ ಯಥಾ ವಹ್ನಿಸ್ತೈಲವರ್ತಿ ಚ ದೀಪಕಃ ।
ತಥಾ ಸೋಮಕಲಾಪೂರ್ಣಂ ದೇಹೀ ದೇಹಂ ನ ಮುಂಚತಿ ॥ 66 ॥

ಆಸನೇನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನ ಸಂಯುತಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೇಣ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಧಾರಣಾಂ ಚ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 67 ॥

ಹೃದಯೇ ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ಧಾರಣಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ।
ಮನಸೋ ನಿಶ್ಚಲತ್ವೇನ ಧಾರಣಾ ಚ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 68 ॥

ಯಾ ಪೃಥ್ವೀ ಹರಿತಾಲದೇಶರುಚಿರಾ ಪೀತಾ ಲಕಾರಾನ್ವಿತಾ
ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಮಲಾಸನೇನ ಹಿ ಚತುಷ್ಕೋಣಾ ಹೃದಿ ಸ್ಥಾಯಿನೀ ।
ಪ್ರಾಣಂ ತತ್ರ ವಿನೀಯ ಪಂಚಘಟಿಕಾಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಧಾರಯೇದ್
ಏಷಾ ಸ್ತಮ್ಭಕರೀ ಸದಾ ಕ್ಷಿತಿಜಯಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಭುವೋ ಧಾರಣಾ ॥ 69 ॥

ಅರ್ಧೇನ್ದುಪ್ರತಿಮಂ ಚ ಕುನ್ದಧವಲಂ ಕಂಠೇಽಮ್ಬುತತ್ತವಂ ಸ್ಥಿತಂ
ಯತ್ಪೀಯೂಷವಕಾರಬೀಜಸಹಿತಂ ಯುಕ್ತಂ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುನಾ ।
ಪ್ರಾಣಂ ತತ್ರ ವಿನೀಯ ಪಂಚಘಟಿಕಾಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಧಾರಯೇದ್
ಏಷಾ ದುರ್ವಹಕಾಲಕೂಟಜರಣಾ ಸ್ಯಾದ್ವಾರಿಣೀ ಧಾರಣಾ ॥ 70 ॥

ಯತ್ತಾಲಸ್ಥಿತಮಿನ್ದ್ರಗೋಪಸದೃಶಂ ತತ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ತೇಜೋರೇಫಮಯಂ ಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ರುದ್ರೇಣ ಯತ್ಸಂಗತಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಂ ತತ್ರ ವಿನೀಯ ಪಂಚಘಟಿಕಾಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಧಾರಯೇ
ಏಷಾ ವಹ್ನಿಜಯಂ ಸದಾ ವಿದಧತೇ ವೈಶ್ವಾನರೀ ಧಾರಣಾ ॥ 71 ॥

ಯದ್ಭಿನ್ನಾಂಜನಪುಂಜಸಾನ್ನಿಭಮಿದಂ ತತ್ತ್ವಂ ಭ್ರುವೋರನ್ತರೇ
ವೃತ್ತಂ ವಾಯುಮಯಂ ಯಕಾರಸಹಿತಂ ಯತ್ರೇಶ್ವರೋ ದೇವತಾ ।
ಪ್ರಾಣಂ ತತ್ರ ವಿನೀಯ ಪಂಚಘಟಿಕಾಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಧಾರಯೇದ್
ಏಷಾ ಖೇ ಗಮನಂ ಕರೋತಿ ಯಮಿನಾಂ ಸ್ಯಾದ್ವಾಯವೀ ಧಾರಣಾ ॥ 72 ॥

ಆಕಾಶಂ ಸುವಿಶುದ್ಧವಾರಿಸದೃಶಂ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ತತ್ರಾದ್ಯೇನ ಸದಾಶಿವೇನ ಸಹಿತಂ ಶಾನ್ತಂ ಹಕಾರಾಕ್ಷರಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಂ ತತ್ರ ವಿನೀಯ ಪಂಚಘಟಿಕಾಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಧಾರಯೇದ್
ಏಷಾ ಮೋಕ್ಷಕವಾಟಪಾಟನಪಟುಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ನಭೋಧಾರಣಾ ॥ 73 ॥

ಸ್ತಮ್ಭನೀ ದ್ರಾವಣೀ ಚೈವ ದಹನೀ ಭ್ರಾಮಣೀ ತಥಾ ।
ಶೋಷಣೀ ಚ ಭವನ್ತ್ಯೇವಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪಂಚಧಾರಣಾಃ ॥ 74 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಧಾರಣಾಃ ಪಂಚ ದುರ್ಲಭಾಃ ।
ವಿಧಾಯ ಸತತಂ ಯೋಗೀ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 75 ॥

ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ತಾಸಮಾವರ್ತಿ ಯೋಗಿನೋ ಹೃದಿ ವರ್ತತೇ ।
ಯತ್ತತ್ತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಚೇತಸ್ತತ್ತು ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 76 ॥

ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ ತದ್ಧ್ಯಾನಂ ಸಗುಣಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ತಥಾ ।
ಸಗುಣಂ ವರ್ಣಭೇದೇನ ನಿರ್ಗುಣಂ ಕೇವಲಂ ವಿದುಃ ॥ 77 ॥

ಆಧಾರಂ ಪ್ರಥಮಂ ಚಕ್ರಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಂಚತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ ॥ 78 ॥

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಸುಶೋಭನಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಂಚತಿ ಪಾತಕಮ್ ॥ 79 ॥

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಮಣಿಪೂರಕಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಂಕ್ಷೋಭಯೇಜ್ಜಗತ್ ॥ 80 ॥

[verse missing]
ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾವಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಿಭೇದನೈಃ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 82 ॥

ಸನ್ತತಂ ಘಂಟಿಕಾಮಧ್ಯೇ ವಿಶುದ್ಧಂ ಚಾಮೃತೋದ್ಭವಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 83 ॥

ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಮೌಕ್ತಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾಽನನ್ದಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 84 ॥

ನಿರ್ಗುಣಂ ಚ ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಗಗನೇ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾದಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದುಃಖಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 85 ॥

ಗುದಂ ಮೇಢ್ರಂ ಚ ನಾಭಿಂ ಚ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಚ ತದೂರ್ಧ್ವತಃ ।
ಘಂಟಿಕಾಂ ಲಮ್ಪಿಕಾಸ್ಥಾನಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 86 ॥

ನಿರ್ಮಲಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಮರೀಚಿಜಲಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಗಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯೋಗೀ ಯೋಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 87 ॥

ಕಥಿತಾನಿ ಯಥೈತಾನಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾನಾನಿ ಯೋಗಿನಾಮ್ ।
ಉಪಾಧಿತತ್ತ್ವಯುಕ್ತಾನಿ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಷ್ಟಗುಣೋದಯಮ್ ॥ 88 ॥

ಉಪಾಧಿಶ್ಚ ತಥಾ ತತ್ತ್ವಂ ದ್ವಯಮೇವಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ಉಪಾಧಿಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ವರ್ಣಸ್ತತ್ತ್ವಮಾತ್ಮಾಭಿಧೀಯತೇ ॥ 89 ॥

ಉಪಾಧಿರನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸಂಸ್ಥಿತಮನ್ಯಥಾ ।
ಸಮಸ್ತೋಪಾಧಿವಿಧ್ವಂಸಿ ಸದಾಭ್ಯಾಸೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ ॥ 90 ॥

ಆತ್ಮವರ್ಣೇನ ಭೇದೇನ ದೃಶ್ಯತೇ ಸ್ಫಾಟಿಕೋ ಮಣಿಃ ।
ಮುಕ್ತೋ ಯಃ ಶಕ್ತಿಭೇದೇನ ಸೋಽಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ॥ 91 ॥

ನಿರಾತಂಕಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಂ ನಿರಾಶ್ರಯಮ್ ।
ನಿರಾಮಯಂ ನಿರಾಕಾರಂ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೋ ವಿದುಃ ॥ 92 ॥

ಶಬ್ದಾದ್ಯಾಃ ಪಂಚ ಯಾ ಮಾತ್ರಾ ಯಾವತ್ ಕರ್ಣಾದಿಷು ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ತಾವದೇವ ಸ್ಮೃತಂ ಧ್ಯಾನಂ ತತ್ಸಮಾಧಿರತಃ ಪರಮ್ ॥ 93 ॥

ಯದಾ ಸಂಕ್ಷೀಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾನಸಂ ಚ ವಿಲೀಯತೇ ।
ತದಾ ಸಮರಸೈಕತ್ವಂ ಸಮಾಧಿರಭಿಧೀಯತೇ ॥ 94 ॥

[verse missing]
ಧಾರಣಾಃ ಪಂಚನಾಡ್ಯಸ್ತು ಧ್ಯಾನಂ ಚ ಷಷ್ಠಿನಾಡಿಕಾಃ ।
ದಿನದ್ವಾದಶಕೇನೈವ ಸಮಾಧಿಃ ಪ್ರಾಣಸಂಯಮಃ ॥ 96 ॥

ನ ಗನ್ಧಂ ನ ರಸಂ ರೂಪಂ ನ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಚ ನಿಃಸ್ವನಮ್ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಯೋಗೀ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಧಿನಾ ॥ 97 ॥

ಖಾದ್ಯತೇ ನ ಚ ಕಾಲೇನ ಬಾಧ್ಯತೇ ನ ಚ ಕರ್ಮಣಾ ।
ಸಾಧ್ಯತೇ ನ ಚ ಕೇನಾಪಿ ಯೋಗೀ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಧಿನಾ ॥ 98 ॥

ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಮಹತ್ ।
ವ್ಯೋಮವಿಜ್ಞಾನಮಾನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಿದುಃ ॥ 99 ॥

ದುಗ್ಧೇ ಕ್ಷೀರಂ ಧೃತೇ ಸರ್ಪಿರಗ್ನೌ ವಹ್ನಿರಿವಾರ್ಪಿತಃ ।
ಅದ್ವಯತ್ವಂ ವ್ರಜೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗವಿತ್ಪರಮೇ ಪದೇ ॥ 100 ॥

ಭವಭಯವನೇ ವಹ್ನಿರ್ಮುಕ್ತಿಸೋಪಾನಮಾರ್ಗತಃ ।
ಅದ್ವಯತ್ವಂ ವ್ರಜೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗವಿತ್ಪರಮೇ ಪದೇ ॥ 101 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಪ್ರಣೀತಃ ಗೋರಕ್ಷಶತಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top