Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gorakshashatakam 1 Lyrics in Punjabi | Gorakhnath

Goraksha Ashatakam 1 Lyrics in Punjabi:

॥ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤਕਮ੍ ੧ ॥

ॐ ਪਰਮਗੁਰਵੇ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤਕਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਭਵਪਾਸ਼ਵਿਮੁਕ੍ਤਯੇ ।
ਆਤ੍ਮਬੋਧਕਰਂ ਪੁਂਸਾਂ ਵਿਵੇਕਦ੍ਵਾਰਕੁਞ੍ਚਿਕਾਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਏਤਦ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਸੋਪਾਨਮੇਤਤ੍ਕਾਲਸ੍ਯ ਵਞ੍ਚਨਮ੍ ।
ਯਦ੍ਵ੍ਯਾਵਤ੍ਤਂ ਮਨੋ ਮੋਹਾਦਾਸਕ੍ਤਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਿ ॥ ੨ ॥

ਦ੍ਵਿਜਸੇਵਿਤਸ਼ਾਖਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁਤਿਕਲ੍ਪਤਰੋਃ ਫਲਮ੍ ।
ਸ਼ਮਨਂ ਭਵਤਾਪਸ੍ਯ ਯੋਗਂ ਭਜਤਿ ਸਜ੍ਜਨਃ ॥ ੩ ॥

ਆਸਨਂ ਪ੍ਰਾਣਸਂਯਾਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੋऽਥ ਧਾਰਣਾ ।
ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਮਾਧਿਰੇਤਾਨਿ ਯੋਗਾਙ੍ਗਾਨਿ ਭਵਨ੍ਤਿ ਸ਼ਟ੍ ॥ ੪ ॥

ਆਸਨਾਨਿ ਤੁ ਤਾਵਨ੍ਤਿ ਯਾਵਤ੍ਯੋ ਜੀਵਜਾਤਯਃ ।
ਏਤੇਸ਼ਾਮਖਿਲਾਨ੍ਭੇਦਾਨ੍ਵਿਜਾਨਾਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫ ॥

ਚਤੁਰਾਸ਼ੀਤਿਲਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਏਕਮੇਕਮੁਦਾਹਤਮ੍ ।
ਤਤਃ ਸ਼ਿਵੇਨ ਪੀਠਾਨਾਂ ਸ਼ੋਡੇਸ਼ਾਨਂ ਸ਼ਤਂ ਕਤਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਆਸਨੇਭ੍ਯਃ ਸਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦ੍ਵਯਮੇਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਏਕਂ ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਕਮਲਾਸਨਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਯੋਨਿਸ੍ਥਾਨਕਮਂਘ੍ਰਿਮੂਲਘਟਿਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਦਢਂ ਵਿਨ੍ਯਸੇ-
ਨ੍ਮੇਢ੍ਰੇ ਪਾਦਮਥੈਕਮੇਵ ਨਿਯਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਸਮਂ ਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਂਯਮਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋऽਚਲਦਸ਼ਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਭ੍ਰੁਵੋਰਨ੍ਤਰਂ
ਏਤਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਵਾਟਭੇਦਜਨਕਂ ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੮ ॥

ਵਾਮੋਰੂਪਰਿ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਹਿ ਚਰਣਂ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਵਾਮਂ ਤਥਾ
ਦਕ੍ਸ਼ੋਰੂਪਰਿ ਪਸ਼੍ਚਿਮੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਧਤ੍ਵਾ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਦਢਮ੍ ।
ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠੌ ਹਦਯੇ ਨਿਧਾਯ ਚਿਬੁਕਂ ਨਾਸਾਗ੍ਰਮਾਲੋਕਯੇ-
ਦੇਤਦ੍ਵ੍ਯਾਧਿਵਿਕਾਰਹਾਰਿ ਯਮਿਨਾਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੯ ॥

ਆਧਾਰਂ ਪ੍ਰਥਮਂ ਚਕ੍ਰਂ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਕਮ੍ ।
ਯੋਨਿਸ੍ਥਾਨਂ ਦ੍ਵਯੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਾਮਰੂਪਂ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ॥ ੧੦ ॥

ਆਧਾਰਾਖ੍ਯੇ ਗੁਦਸ੍ਥਾਨੇ ਪਙ੍ਕਜਂ ਯਚ੍ਚਤੁਰ੍ਦਲਮ੍ ।
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਯੋਨਿਃ ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਯੋਨਿਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਲਿਙ੍ਗਂ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਭਿਮੁਖਂ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਮਸ੍ਤਕੇ ਮਣਿਵਦ੍ਭਿਨ੍ਨਂ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਤਪ੍ਤਚਾਮੀਕਰਾਭਾਸਂ ਤਡਿਲ੍ਲੇਖੇਵ ਵਿਸ੍ਫੁਰਤ੍ ।
ਚਤੁਰਸ੍ਰਂ ਪੁਰਂ ਵਹ੍ਨੇਰਧੋਮੇਢ੍ਰਾਤ੍ਪ੍ਰਿਤਿਸ਼੍ਠਿਤਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਸ੍ਵਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਭਵੇਤ੍ਪ੍ਰਾਣਃ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਤਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਖ੍ਯਯਾ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮੇਢ੍ਰਵਾਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੧੪ ॥

ਤਨ੍ਤੁਨਾ ਮਣਿਵਤ੍ਪ੍ਰੋਤੋ ਯਤ੍ਰ ਕਨ੍ਦਃ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਯਾ ।
ਤਨ੍ਨਾਭਿਮਣ੍ਡਲਂ ਚਕ੍ਰਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਮਣਿਪੂਰਕਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਮੇਢ੍ਰਾਦਧੋ ਨਾਭੇਃ ਕਨ੍ਦਯੋਨਿਃ ਸ੍ਵਗਾਣ੍ਡਵਤ੍ ।
ਤਤ੍ਰ ਨਾਡ੍ਯਃ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾਃ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਦ੍ਵਿਸਪ੍ਤਤਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਤੇਸ਼ੁ ਨਾਡਿਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਦ੍ਵਿਸਪ੍ਤਤਿਰੁਦਾਹਤਾਃ ।
ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਾਤ੍ਪ੍ਰਾਣਵਾਹਿਨ੍ਯੋ ਭੂਯਸ੍ਤਤ੍ਰ ਦਸ਼ ਸ੍ਮਤਾਃ ॥ ੧੭ ॥

ਇਡਾ ਚ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਚੈਵ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਚ ਤਤੀਯਕਾ ।
ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਹਸ੍ਤਿਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਪੂਸ਼ਾ ਚੈਵ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਅਲਮ੍ਬੁਸ਼ਾ ਕੁਹੂਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਦਸ਼ਮੀ ਸ੍ਮਤਾ ।
ਏਤਨ੍ਨਾਡਿਮਯਂ ਚਕ੍ਰਂ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਂ ਯੋਗਿਭਿਃ ਸਦਾ ॥ ੧੯ ॥

ਇਡਾ ਵਾਮੇ ਸ੍ਥਿਤਾ ਭਾਗੇ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਤਥਾ ।
ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਮਧ੍ਯਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਵਾਮਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ॥ ੨੦ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਹਸ੍ਤਿਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਪੂਸ਼ਾ ਕਰ੍ਣੇ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਵਾਮਕਰ੍ਣੇ ਚਾਸਨੇ ਵਾਪ੍ਯਲਮ੍ਬੁਸ਼ਾ ॥ ੨੧ ॥

ਕੂਹੁਸ਼੍ਚ ਲਿਙ੍ਗਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਮੂਲਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ।
ਏਵਂ ਦ੍ਵਾਰਮੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਦਸ਼ ਨਾਡਿਕਾਃ ॥ ੨੨ ॥

ਸਤਤਂ ਪ੍ਰਾਣਵਾਹਿਨ੍ਯਃ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਦੇਵਤਾਃ ।
ਇਡਾਪਿਙ੍ਗਲਾਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਚ ਤਿਸ੍ਰੋ ਨਾਡ੍ਯ ਉਦਾਹਤਾਃ ॥ ੨੩ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨੌ ਸਮਾਨਸ਼੍ਚ ਹ੍ਯੁਦਾਨੋ ਵ੍ਯਾਨ ਏਵ ਚ ।
ਨਾਗਃ ਕੂਰ੍ਮਸ਼੍ਚ ਕਕਰੋ ਦੇਵਦਤ੍ਤੋ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ॥ ੨੪ ॥

ਨਾਗਾਦ੍ਯਾਃ ਪਞ੍ਚ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਃ ਪ੍ਰਾਣਾਦ੍ਯਾਃ ਪਞ੍ਚ ਵਾਯਵਃ ।
ਏਤੇ ਨਾਡਿਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਜੀਵਰੂਪਿਣਃ ॥ ੨੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਵਸ਼ੋ ਜੀਵੋ ਹ੍ਯਧਸ਼੍ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਚ ਧਾਵਤਿ ।
ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗੇਣ ਚਞ੍ਚਲਤ੍ਵਾਨ੍ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੨੬ ॥

ਆਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤੋ ਭੁਵਿ ਦਣ੍ਡੇਨ ਯਥੋਚ੍ਚਲਤਿ ਕਨ੍ਦੁਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਸਮਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਜੀਵੋऽਨੁਕਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੨੭ ॥

ਰਜ੍ਜੁਬਦ੍ਧੋ ਯਥਾ ਸ਼੍ਯੇਨੋ ਗਤੋऽਪ੍ਯਾਕਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਗੁਣਬਦ੍ਧਸ੍ਤਥਾ ਜੀਵਃ ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨੇਨ ਕਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੨੮ ॥

ਅਪਾਨਃ ਕਰ੍ਸ਼ਤਿ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਂ ਚ ਕਰ੍ਸ਼ਤਿ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਧਃ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਵੇਤੌ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਕਨ੍ਦੋਰ੍ਧ੍ਵੇ ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਧਾ ਕੁਣ੍ਡਲੀਕਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਦ੍ਵਾਰਮੁਖਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮੁਖੇਨਾਵਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੩੦ ॥

ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾ ਵਹ੍ਨਿਯੋਗੇਨ ਮਨਸਾ ਮਾਰੁਤਾ ਹਤਾ ।
ਪ੍ਰਜੀਵਗੁਣਮਾਦਾਯ ਵ੍ਰਜਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਂ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਯਾ ॥ ੩੧ ॥

ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਂ ਨਮੋਮੁਦ੍ਰਾਮੁਡ੍ਡਿਯਾਨਂ ਜਲਨ੍ਧਰਮ੍ ।
ਮੂਲਬਨ੍ਧਂ ਚ ਯੋ ਵੇਤ੍ਤਿ ਸ ਯੋਗੀ ਸਿਦ੍ਧਿਭਾਜਨਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ੋਨ੍ਯਸ੍ਤਹਨੁਰ੍ਨਿਪੀਡ੍ਯ ਸੁਚਿਰਂ ਯੋਨਿਂ ਚ ਵਾਮਾਂਘ੍ਰਿਣਾ
ਹਸ੍ਤਾਭ੍ਯਾਮਵਧਾਰਿਤਂ ਪ੍ਰਸਰਿਤਂ ਪਾਦਂ ਤਥਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮ੍ ।
ਆਪੂਰ੍ਯ ਸ਼੍ਵਸਨੇਨ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਯੁਗਲਂ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਸ਼ਨੈ ਰੇਚਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ਸੁਮਹਤੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਨਣਾਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੩੩ ॥

ਕਪਾਲਕੁਹਰੇ ਜਿਹ੍ਵਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਾ ਵਿਪਰੀਤਗਾ ।
ਭ੍ਰੁਵੋਰਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮੁਦ੍ਰਾ ਭਵਤਿ ਖੇਚਰੀ ॥ ੩੪ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਮੇਢ੍ਰਾਦਧੋ ਨਾਭੇਰੁਡ੍ਡਿਯਾਨਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ।
ਉਡ੍ਡਿਯਾਨਜਯੋ ਬਨ੍ਧੋ ਮਤ੍ਯੁਮਾਤਙ੍ਗਕੇਸਰੀ ॥ ੩੫ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੇ ਕਤੇ ਬਨ੍ਧੇ ਕਣ੍ਠਸਙ੍ਕੋਚਲਕ੍ਸ਼ਣੇ ।
ਨ ਪੀਯੂਸ਼ਂ ਪਤਤ੍ਯਗ੍ਨੌ ਨ ਚ ਵਾਯੁਃ ਪ੍ਰਕੁਪ੍ਯਤਿ ॥ ੩੬ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਣਿਭਾਗੇਨ ਸਮ੍ਪੀਡ੍ਯ ਯੋਨਿਮਾਕੁਞ੍ਚਯੇਦ੍ਗੁਦਮ੍ ।
ਅਪਾਨਮੂਰ੍ਧ੍ਵਮਾਕਸ਼੍ਯ ਮੂਲਬਨ੍ਧੋ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ॥ ੩੭ ॥

ਯਤਃ ਕਾਲਭਯਾਤ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਯੋਗਿਨੋ ਮੁਨਯਸ਼੍ਚੈਵ ਤਤਃ ਪ੍ਰਾਣਂ ਨਿਬਨ੍ਧਯੇਤ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਚਲੇ ਵਾਤੇ ਚਲਂ ਸਰ੍ਵਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲੇ ਨਿਸ਼੍ਚਲਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਯੋਗੀ ਸ੍ਥਾਣੁਤ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤਤੋ ਵਾਯੁਂ ਨਿਬਨ੍ਧਯੇਤ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਙ੍ਗੁਲਂ ਹਂਸਃ ਪ੍ਰਯਾਣਂ ਕੁਰੁਤੇ ਬਹਿਃ ।
ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗੇਣ ਤਤਃ ਪ੍ਰਾਣੋऽਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੪੦ ॥

ਬਦ੍ਧਪਦ੍ਮਾਸਨੋ ਯੋਗੀ ਨਮਸ੍ਕਤ੍ਯ ਗੁਰੁਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰਦਸ਼੍ਟਿਰੇਕਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਂ ਸਮਭ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਪ੍ਰਾਣੋ ਦੇਹਸ੍ਥਿਤੋ ਵਾਯੁਰਾਯਾਮਸ੍ਤਨ੍ਨਿਬਨ੍ਧਨਮ੍ ।
ਏਕਸ਼੍ਵਾਸਮਯੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤਦ੍ਯੋਗੋ ਗਗਨਾਯਤੇ ॥ ੪੨ ॥

ਬਦ੍ਧਪਦ੍ਮਾਸਨੋ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਪੂਰਯੇਤ੍ ।
ਧਾਰਯਿਤ੍ਵਾ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਭੂਯਃ ਸੂਰ੍ਯੇਣ ਰੇਚਯੇਤ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਅਮਤੋਦਧਿਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਦਧਵਲਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਯਂ ਬਿਮ੍ਬਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੪੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਂ ਸੂਰ੍ਯੇਣ ਚਾਕਸ਼੍ਯ ਪੂਰਯੇਦੁਦਰਂ ਸ਼ਨੈਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਯਿਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨੇਨ ਭੂਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਰੇਚਯੇਤ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਜ੍ਜ੍ਵਲਨ ਜ੍ਵਾਲਾ ਪੁਞ੍ਜਮਾਦਿਤ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਨਾਭਿਸ੍ਥਿਤਂ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਰੇਚਕਃ ਪੂਰਕਸ਼੍ਚੈਵ ਕੁਮ੍ਭਕਃ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੋ ਭਵੇਤ੍ਤ੍ਰੇਧਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸਂਯੁਤਃ ॥ ੪੭ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਧਮਕੇ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮਧ੍ਯਮੇ ਦ੍ਵਿਗੁਣਾਸ੍ਤਤਃ ।
ਉਤ੍ਤਮੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਮਾਤ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਣਯਃ ॥ ੪੮ ॥

ਅਧਮੇ ਚ ਘਨੋ ਘਰ੍ਮਃ ਕਮ੍ਪੋ ਭਵਤਿ ਮਧ੍ਯਮੇ ।
ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠਤ੍ਯੁਤ੍ਤਮੇ ਯੋਗੀ ਬਦ੍ਧਪਦ੍ਮਾਸਨੋ ਮੁਹੁਃ ॥ ੪੯ ॥

ਅਙ੍ਗਾਨਾਂ ਮਰ੍ਦਨਂ ਸ਼ਸ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰਮਸਂਜਾਤਵਾਰਿਣਾ ।
ਕਟ੍ਵਮ੍ਲਲਵਣਤ੍ਯਾਗੀ ਕ੍ਸ਼ੀਰਭੋਜਨਮਾਚਰੇਤ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਮਨ੍ਦਂ ਮਨ੍ਦਂ ਪਿਬੇਦ੍ਵਾਯੁਂ ਮਨ੍ਦਂ ਮਨ੍ਦਂ ਵਿਯੋਜਯੇਤ੍ ।
ਨਾਧਿਕਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦ੍ਵਾਯੁਂ ਨ ਚ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਵਿਮੋਚਯੇਤ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਮਾਕਸ਼੍ਯ ਚਾਪਾਨਂ ਵਾਤਂ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨਿਯੋਜਯੇਤ੍ ।
ਮੂਰ੍ਧਾਨਂ ਨੀਯਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੫੨ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੋ ਭਵਤ੍ਯੇਵਂ ਪਾਤਕੇਨ੍ਧਨਪਾਤਕਃ ।
ਏਨੋਮ੍ਬੁਧਿਮਹਾਸੇਤੁਃ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਯੋਗਿਭਿਃ ਸਦਾ ॥ ੫੩ ॥

ਆਸਨੇਨ ਰੁਜੋ ਹਨ੍ਤਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇਨ ਪਾਤਕਮ੍ ।
ਵਿਕਾਰਂ ਮਾਨਸਂ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੇਣ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੫੪ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮਤਮਯੀਂ ਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰਤਿ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ।
ਤਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਰਣਂ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰਃ ਸ ਉਚ੍ਯਤੇ ॥ ੫੫ ॥

ਏਕਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਭੁਜ੍ਯਤੇ ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮਾਗਤਾ ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਾਤ੍ ।
ਤਤੀਯੋ ਯੋ ਭਵੇਤ੍ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸ ਭਵਤ੍ਯਜਰਾਮਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਨਾਭਿਦੇਸ਼ੇ ਭਵਤ੍ਯੇਕੋ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਦਹਨਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਅਮਤਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਥਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਾਲੁਮੂਲੇ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ॥ ੫੭ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਯਧੋਮੁਖਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗ੍ਰਸਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਮੁਖੋ ਰਵਿਃ ।
ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਂ ਕਰਣਂ ਤਤ੍ਰ ਯੇਨ ਪੀਯੂਸ਼ਮਾਪ੍ਯਤੇ ॥ ੫੮ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਨਾਭਿਰਧਸ੍ਤਾਲੁ ਊਰ੍ਧ੍ਵਭਾਨੁਰਧਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ।
ਕਰਣਂ ਵਿਪਰੀਤਾਖ੍ਯਂ ਗੁਰੁਵਕ੍ਤ੍ਰੇਣ ਲਭ੍ਯਤੇ ॥ ੫੯ ॥

ਤ੍ਰਿਧਾ ਬਦ੍ਧੋ ਵਸ਼ੋ ਯਤ੍ਰ ਰੌਰਵੀਤਿ ਮਹਾਸ੍ਵਨਮ੍ ।
ਅਨਾਹਤਂ ਚ ਤਚ੍ ਚਕ੍ਰਂ ਹਦਯੇ ਯੋਗਿਨੋ ਵਿਦੁਃ ॥ ੬੦ ॥

ਅਨਾਹਤਮਤਿਕ੍ਰਮ੍ਯ ਚਾਕ੍ਰਮ੍ਯ ਮਣਿਪੂਰਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਂ ਮਹਾਪਦ੍ਮਂ ਯੋਗਿਤ੍ਵਮਮਤਾਯਤੇ ॥ ੬੧ ॥

ਵਿਸ਼ਬ੍ਦਃ ਸਂਸ੍ਮਤੋ ਹਂਸੋ ਨਿਰ੍ਮਲਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਉਚ੍ਯਤੇ ।
ਅਤਃ ਕਣ੍ਠੇ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਖ੍ਯੇ ਚਕ੍ਰਂ ਚਕ੍ਰਵਿਦੋ ਵਿਦੁਃ ॥ ੬੨ ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧੇ ਪਰਮੇ ਚਕ੍ਰੇ ਧਤ੍ਵਾ ਸੋਮਕਲਾਜਲਮ੍ ।
ਮਾਸੇਨ ਨ ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਤਿ ਵਞ੍ਚਯਿਤ੍ਵਾ ਮੁਖਂ ਰਵੇਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸਮ੍ਪੀਡ੍ਯ ਰਸਨਾਗ੍ਰੇਣ ਰਾਜਦਨ੍ਤਬਿਲਂ ਮਹਤ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾਮਤਮਯੀਂ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ਣ੍ਮਾਸੇਨ ਕਵਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੬੪ ॥

ਅਮਤਾਪੂਰ੍ਣਦੇਹਸ੍ਯ ਯੋਗਿਨੋ ਦ੍ਵਿਤ੍ਰਿਵਤ੍ਸਰਾਤ੍ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ਰੇਤੋऽਪ੍ਯਣਿਮਾਦਿਗੁਣੋਦਯਃ ॥ ੬੫ ॥

ਇਨ੍ਧਨਾਨਿ ਯਥਾ ਵਹ੍ਨਿਸ੍ਤੈਲਵਰ੍ਤਿ ਚ ਦੀਪਕਃ ।
ਤਥਾ ਸੋਮਕਲਾਪੂਰ੍ਣਂ ਦੇਹੀ ਦੇਹਂ ਨ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ॥ ੬੬ ॥

ਆਸਨੇਨ ਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇਨ ਸਂਯੁਤਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੇਣ ਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਧਾਰਣਾਂ ਚ ਸਮਭ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਹਦਯੇ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਨਾਂ ਧਾਰਣਾਸ਼੍ਚ ਪਥਕ੍ ਪਥਕ੍ ।
ਮਨਸੋ ਨਿਸ਼੍ਚਲਤ੍ਵੇਨ ਧਾਰਣਾ ਚ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥ ੬੮ ॥

ਯਾ ਪਥ੍ਵੀ ਹਰਿਤਾਲਦੇਸ਼ਰੁਚਿਰਾ ਪੀਤਾ ਲਕਾਰਾਨ੍ਵਿਤਾ
ਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਕਮਲਾਸਨੇਨ ਹਿ ਚਤੁਸ਼੍ਕੋਣਾ ਹਦਿ ਸ੍ਥਾਯਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਾਣਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਨੀਯ ਪਞ੍ਚਘਟਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਨ੍ਵਿਤਂ ਧਾਰਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਸ੍ਤਮ੍ਭਕਰੀ ਸਦਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਜਯਂ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ਭੁਵੋ ਧਾਰਣਾ ॥ ੬੯ ॥

ਅਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਤਿਮਂ ਚ ਕੁਨ੍ਦਧਵਲਂ ਕਣ੍ਠੇऽਮ੍ਬੁਤਤ੍ਤਵਂ ਸ੍ਥਿਤਂ
ਯਤ੍ਪੀਯੂਸ਼ਵਕਾਰਬੀਜਸਹਿਤਂ ਯੁਕ੍ਤਂ ਸਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਨੀਯ ਪਞ੍ਚਘਟਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਨ੍ਵਿਤਂ ਧਾਰਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਦੁਰ੍ਵਹਕਾਲਕੂਟਜਰਣਾ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਾਰਿਣੀ ਧਾਰਣਾ ॥ ੭੦ ॥

ਯਤ੍ਤਾਲਸ੍ਥਿਤਮਿਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਸਦਸ਼ਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਤੇਜੋਰੇਫਮਯਂ ਪ੍ਰਵਾਲਰੁਚਿਰਂ ਰੁਦ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ਸਙ੍ਗਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਣਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਨੀਯ ਪਞ੍ਚਘਟਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਨ੍ਵਿਤਂ ਧਾਰਯੇ
ਏਸ਼ਾ ਵਹ੍ਨਿਜਯਂ ਸਦਾ ਵਿਦਧਤੇ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੀ ਧਾਰਣਾ ॥ ੭੧ ॥

ਯਦ੍ਭਿਨ੍ਨਾਞ੍ਜਨਪੁਞ੍ਜਸਾਨ੍ਨਿਭਮਿਦਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਭ੍ਰੁਵੋਰਨ੍ਤਰੇ
ਵਤ੍ਤਂ ਵਾਯੁਮਯਂ ਯਕਾਰਸਹਿਤਂ ਯਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਨੀਯ ਪਞ੍ਚਘਟਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਨ੍ਵਿਤਂ ਧਾਰਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਖੇ ਗਮਨਂ ਕਰੋਤਿ ਯਮਿਨਾਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਾਯਵੀ ਧਾਰਣਾ ॥ ੭੨ ॥

ਆਕਾਸ਼ਂ ਸੁਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਵਾਰਿਸਦਸ਼ਂ ਯਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰੇ ਸ੍ਥਿਤਂ
ਤਤ੍ਰਾਦ੍ਯੇਨ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ ਸਹਿਤਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਹਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਣਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਨੀਯ ਪਞ੍ਚਘਟਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਨ੍ਵਿਤਂ ਧਾਰਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਵਾਟਪਾਟਨਪਟੁਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਨਭੋਧਾਰਣਾ ॥ ੭੩ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੀ ਦ੍ਰਾਵਣੀ ਚੈਵ ਦਹਨੀ ਭ੍ਰਾਮਣੀ ਤਥਾ ।
ਸ਼ੋਸ਼ਣੀ ਚ ਭਵਨ੍ਤ੍ਯੇਵਂ ਭੂਤਾਨਾਂ ਪਞ੍ਚਧਾਰਣਾਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਰ੍ਮਣਾ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਧਾਰਣਾਃ ਪਞ੍ਚ ਦੁਰ੍ਲਭਾਃ ।
ਵਿਧਾਯ ਸਤਤਂ ਯੋਗੀ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੭੫ ॥

ਸਰ੍ਵਂ ਚਿਨ੍ਤਾਸਮਾਵਰ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨੋ ਹਦਿ ਵਰ੍ਤਤੇ ।
ਯਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵੇ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਚੇਤਸ੍ਤਤ੍ਤੁ ਧ੍ਯਾਨਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥ ੭੬ ॥

ਦ੍ਵਿਧਾ ਭਵਤਿ ਤਦ੍ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਗੁਣਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਤਥਾ ।
ਸਗੁਣਂ ਵਰ੍ਣਭੇਦੇਨ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਕੇਵਲਂ ਵਿਦੁਃ ॥ ੭੭ ॥

ਆਧਾਰਂ ਪ੍ਰਥਮਂ ਚਕ੍ਰਂ ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਤੁ ਸਨ੍ਮਾਣਿਕ੍ਯਸੁਸ਼ੋਭਨਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ਪਾਤਕਮ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਂਕਾਸ਼ਂ ਚਕ੍ਰਂ ਚ ਮਣਿਪੂਰਕਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸਂਕ੍ਸ਼ੋਭਯੇਜ੍ਜਗਤ੍ ॥ ੮੦ ॥

[verse missing]
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਪ੍ਰਭਾਵਂ ਹਤ੍ਪਦ੍ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਵਿਭੇਦਨੈਃ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਸਨ੍ਤਤਂ ਘਣ੍ਟਿਕਾਮਧ੍ਯੇ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਚਾਮਤੋਦ੍ਭਵਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਭ੍ਰੁਵੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਿਤਂ ਦੇਵਂ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਮੌਕ੍ਤਿਕਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾऽਨਨ੍ਦਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੮੪ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਚ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਗਗਨੇ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਮ੍ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਿਮਾਦਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦੁਃਖਾਦ੍ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੮੫ ॥

ਗੁਦਂ ਮੇਢ੍ਰਂ ਚ ਨਾਭਿਂ ਚ ਹਤ੍ਪਦ੍ਮੇ ਚ ਤਦੂਰ੍ਧ੍ਵਤਃ ।
ਘਣ੍ਟਿਕਾਂ ਲਮ੍ਪਿਕਾਸ੍ਥਾਨਂ ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਗਗਨਾਕਾਰਂ ਮਰੀਚਿਜਲਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਗਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਯੋਗੀ ਯੋਗਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਕਥਿਤਾਨਿ ਯਥੈਤਾਨਿ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਥਾਨਾਨਿ ਯੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਉਪਾਧਿਤਤ੍ਤ੍ਵਯੁਕ੍ਤਾਨਿ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਗੁਣੋਦਯਮ੍ ॥ ੮੮ ॥

ਉਪਾਧਿਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਦ੍ਵਯਮੇਵਮੁਦਾਹਤਮ੍ ।
ਉਪਾਧਿਃ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਵਰ੍ਣਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੮੯ ॥

ਉਪਾਧਿਰਨ੍ਯਥਾਜ੍ਞਾਨਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮਨ੍ਯਥਾ ।
ਸਮਸ੍ਤੋਪਾਧਿਵਿਧ੍ਵਂਸਿ ਸਦਾਭ੍ਯਾਸੇਨ ਯੋਗਿਨਾਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਆਤ੍ਮਵਰ੍ਣੇਨ ਭੇਦੇਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਸ੍ਫਾਟਿਕੋ ਮਣਿਃ ।
ਮੁਕ੍ਤੋ ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਭੇਦੇਨ ਸੋऽਯਮਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਯਤੇ ॥ ੯੧ ॥

ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਂ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਂ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ ।
ਨਿਰਾਮਯਂ ਨਿਰਾਕਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੋ ਵਿਦੁਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾਃ ਪਞ੍ਚ ਯਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਯਾਵਤ੍ ਕਰ੍ਣਾਦਿਸ਼ੁ ਸ੍ਮਤਾਃ ।
ਤਾਵਦੇਵ ਸ੍ਮਤਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਤਤ੍ਸਮਾਧਿਰਤਃ ਪਰਮ੍ ॥ ੯੩ ॥

ਯਦਾ ਸਂਕ੍ਸ਼ੀਯਤੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਮਾਨਸਂ ਚ ਵਿਲੀਯਤੇ ।
ਤਦਾ ਸਮਰਸੈਕਤ੍ਵਂ ਸਮਾਧਿਰਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੯੪ ॥

[verse missing]
ਧਾਰਣਾਃ ਪਞ੍ਚਨਾਡ੍ਯਸ੍ਤੁ ਧ੍ਯਾਨਂ ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਨਾਡਿਕਾਃ ।
ਦਿਨਦ੍ਵਾਦਸ਼ਕੇਨੈਵ ਸਮਾਧਿਃ ਪ੍ਰਾਣਸਂਯਮਃ ॥ ੯੬ ॥

ਨ ਗਨ੍ਧਂ ਨ ਰਸਂ ਰੂਪਂ ਨ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਂ ਨ ਚ ਨਿਃਸ੍ਵਨਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਨ ਪਰਂ ਵੇਤ੍ਤਿ ਯੋਗੀ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸਮਾਧਿਨਾ ॥ ੯੭ ॥

ਖਾਦ੍ਯਤੇ ਨ ਚ ਕਾਲੇਨ ਬਾਧ੍ਯਤੇ ਨ ਚ ਕਰ੍ਮਣਾ ।
ਸਾਧ੍ਯਤੇ ਨ ਚ ਕੇਨਾਪਿ ਯੋਗੀ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸਮਾਧਿਨਾ ॥ ੯੮ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਮਹਤ੍ ।
ਵ੍ਯੋਮਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਨਨ੍ਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦੋ ਵਿਦੁਃ ॥ ੯੯ ॥

ਦੁਗ੍ਧੇ ਕ੍ਸ਼ੀਰਂ ਧਤੇ ਸਰ੍ਪਿਰਗ੍ਨੌ ਵਹ੍ਨਿਰਿਵਾਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਅਦ੍ਵਯਤ੍ਵਂ ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਯੋਗਵਿਤ੍ਪਰਮੇ ਪਦੇ ॥ ੧੦੦ ॥

ਭਵਭਯਵਨੇ ਵਹ੍ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਸੋਪਾਨਮਾਰ੍ਗਤਃ ।
ਅਦ੍ਵਯਤ੍ਵਂ ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਯੋਗਵਿਤ੍ਪਰਮੇ ਪਦੇ ॥ ੧੦੧ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਨਾਥਪ੍ਰਣੀਤਃ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Gorakshashatakam 1 Lyrics in Punjabi | Gorakhnath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top