Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hanumad Ashtakam Lyrics in Kannada | Hanuman Ashtakam

Hanumath Ashtakam in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟಕಮ್ ॥

ವೀರ! ತ್ವಮಾದಿಥ ರವಿಂ ತಮಸಾ ತ್ರಿಲೋಕೀ
ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಭಯಂ ತದಿಹ ಕೋಽಪಿ ನ ಹರ್ತ್ತುಮೀಶಃ ।
ದೇವೈಃ ಸ್ತುತಸ್ತಮವಮುಚ್ಯ ನಿವಾರಿತಾ ಭೀ-
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಭ್ರಾತುರ್ಭಯಾದವಸದದ್ರಿವರೇ ಕಪೀಶಃ
ಶಾಪಾನ್ಮುನೇ ರಧುವರಂ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷಮಾಣಃ ।
ಆನೀಯ ತಂ ತ್ವಮಕರೋಃ ಪ್ರಭುಮಾರ್ತ್ತಿಹೀನಂ
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 2 ॥

ವಿಜ್ಞಾಪಯಂಜನಕಜಾ -ಸ್ಥಿತಿಮೀಶವರ್ಯಂ
ಸೀತಾವಿಮಾರ್ಗಣಪರಸ್ಯ ಕಪೇರ್ಗಣಸ್ಯ ।
ಪ್ರಾಣಾನ್ ರರಕ್ಷಿಥ ಸಮುದ್ರತಟಸ್ಥಿತಸ್ಯ
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಶೋಕಾನ್ವಿತಾಂ ಜನಕಜಾಂ ಕೃತವಾನಶೋಕಾಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ರಘುನನ್ದನನಾಮಯುಕ್ತಾಮ ।
ಹತ್ವಾ ರಿಪೂನರಿಪುರಂ ಹುತವಾನ್ ಕೃಶಾನೌ
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಹತವಾನ್ ಯುಧಿ ಮೇಘನಾದೋ
ದ್ರೋಣಾಚಲಂ ತ್ವಮುದಪಾಟಯ ಔಷಧಾರ್ಥಮ್ ।
ಆನೀಯ ತಂ ವಿಹಿತವಾನಸುಮನ್ತಮಾಶು
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಯುದ್ಧೇ ದಶಾಸ್ಯವಿಹಿತೇ ಕಿಲ ನಾಗಪಾಶೈ-
ರ್ಬದ್ಧಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪೃತನಾಂ ಮುಮುಹೇ ಖರಾರಿಃ ।
ಆನೀಯ ನಾಗಭುಜಮಾಶು ನಿವಾರಿತಾ ಭೀ-
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಭ್ರಾತ್ರಾನ್ವಿತಂ ರಘುವರಂ ತ್ವಹಿಲೋಕಮೇತ್ಯ
ದೇವ್ಯೈ ಪ್ರದಾತುಮನಸಂ ತ್ವಹಿರಾವಣಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಸೈನ್ಯಾನ್ವಿತಂ ನಿಹತವಾನನಿಲಾತ್ಮಜಂ ದ್ರಾಕ್
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 7 ॥

ವೀರ! ತ್ವಯಾ ಹಿ ವಿಹಿತಂ ಸುರಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ
ಮತ್ಸಂಕಟಂ ಕಿಮಿಹ ಯತ್ತ್ವಯಕಾ ನ ಹಾರ್ಯಮ್ ।
ಏತದ್ ವಿಚಾರ್ಯ ಹರ ಸಂಕಟಮಾಶು ಮೇ ತ್ವಂ
ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 8 ॥

ರಕ್ತವರ್ಣೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ರಕ್ತಲಾಂಗುಲವಾಂಛುಚಿಃ ।
ಹನೂಮಾನ್ ದುಷ್ಟದಲನಃ ಸದಾ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥ 9 ॥

ಹನುಮದಷ್ಟಕಮೇತದನುತ್ತಮಂ ಸುಕವಿ-ಭಕ್ತ-ಸುಧೀ-ತುಲಸೀಕೃತಮ್ ।
ಕಪಿಲದೇವಬುಧಾಽನುಕೃತಂ ತಥಾ ಸುರಗಿರಾಽಭಯದಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಮ್ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ವಾರಾಣಸೇಯ-ಸಂಸ್ಕೃತ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ-
ಪಂಡಿತಶ್ರೀಕಪಿಲದೇವತ್ರಿಪಾಠಿನಾ ವಿರಚಿತಂ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Also Read:

Hanumad Ashtakam 1 Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Gujarati | Punjabi

Hanumad Ashtakam Lyrics in Kannada | Hanuman Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top