Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Kannada | ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Kannada | ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್

185 Views

ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮನನ್ತಮದ್ವಯಸುಖಾಕಾರಂ ಗುಹಾನ್ತಃಸ್ಥಿತ-
ಶ್ರೀಚಿದ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಚಿದರ್ಕರೂಪಮಮಲಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮ್ ।
ನಿರ್ಬೀಜಸ್ಥಲಮಧ್ಯಭಾಗವಿಲಸದ್ಗೋಷ್ಠೋತ್ಥವಲ್ಮೀಕ-
ಸಮ್ಭೂತಂ ಸತ್ ಪುರತೋ ವಿಭಾತ್ಯಹಹ ತದ್ಗೋಷ್ಠೇಶಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ॥ 1॥

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವನಿದಾನಭೂತಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಮಲಾ
ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಜಡಶಕ್ತಿಕೈತವವಶಾತ್ ಕಾಂಚೀನದೀತ್ವಂ ಗತಾ ।
ವಲ್ಮೀಕಾಶ್ರಯಗೋಷ್ಠನಾಯಕಪರಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಕರ್ತ್ರೀ ಮುಹುಃ
ನೃಣಾಂ ಸ್ನಾನಕೃತಾಂ ವಿಭಾತಿ ಸತತಂ ಶ್ರೀಪಿಪ್ಪಿಲಾರಣ್ಯಗಾ ॥ 2॥

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜತಶೈಲಶೃಂಗವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಮದ್ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹೀ-
ವಾರ್ವಹ್ನ್ಯಾಶುಗಖಾತ್ಮಿಕೀ ವಿಜಯತೇ ಯಾ ಪಂಚಲಿಂಗಾಕೃತಿಃ ।
ಸೈವಾಶಕ್ತಜನೇಷು ಭೂರಿಕೃಪಯಾ ಶ್ರೀಪಿಪ್ಪಿಲಾರಣ್ಯಗೇ
ವಲ್ಮೀಕೇ ಕಿಲ ಗೋಷ್ಠನಾಯಕಮಹಾಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ಭಾಸತೇ ॥ 3॥

ಯತ್ರಾದ್ಯಾಪ್ಯಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿನಿಪುಣಾಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಗಣಾಃ
ತತ್ತದ್ದಿವ್ಯಗುಹಾಸು ಸನ್ತಿ ಯಮಿದೃಗ್ದೃಶ್ಯಾ ಮಹಾವೈಭವಾಃ ।
ಯತ್ರೈವ ಧ್ವನಿರರ್ಧರಾತ್ರಸಮಯೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಭಿಃ ಶ್ರೂಯತೇ
ಪೂಜಾವಾದ್ಯಸಮುತ್ಥಿತಃ ಸುಮನಸಾಂ ತಂ ರಾಜತಾದ್ರಿಂ ಭಜೇ ॥ 4॥

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜತಪರ್ವತಾಕೃತಿಧರಸ್ಯಾರ್ಧೇನ್ದುಚೂಡಾಮಣೇ-
ರ್ಲೋಮೈಕಂ ಕಿಲ ವಾಮಕರ್ಣಜನಿತಂ ಕಾಂಚೀತರುತ್ವಂ ಗತಮ್ ।
ತಸ್ಮಾದುತ್ತರವಾಹಿನೀ ಭುವಿ ಭವಾನ್ಯಾಖ್ಯಾ ತತಃ ಪೂರ್ವಗಾ
ಕಾಂಚೀನದ್ಯಭಿಧಾ ಚ ಪಶ್ಚಿಮಗತಾ ನಿಲಾನದೀ ಪಾವನೀ ॥ 5॥

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾರ್ಗವಹಸ್ತಲಗ್ನಪರಶುವ್ಯಾಘಟ್ಟನಾದ್ ದಾರಿತೇ
ಕ್ಷೋಣೀಧ್ರೇ ಸತಿ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಗಿರಿದ್ವನ್ದ್ವಾತ್ಮನಾ ಭೇದಿತೇ ।
ತನ್ಮಧ್ಯಪ್ರಥಿತೇ ವಿದಾರಧರಣೀಭಾಗೇತಿನದ್ಯಾಶ್ರಯೇ
ಸಾ ನೀಲಾತಟಿನೀ ಪುನಾತಿ ಹಿ ಸದಾ ಕಲ್ಪಾದಿಗಾನ್ ಪ್ರಾಣಿನಃ ॥ 6॥

ಕಲ್ಪಾದಿಸ್ಥಲಮಧ್ಯಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಭಿಧೇ
ಲಿಂಗೇ ಪಿಪ್ಪಿಲಕಾನನಾನ್ತರಗತಶ್ರೀಗೋಷ್ಠನಾಥಾಭಿಧಃ ।
ಶ್ರೀಶಮ್ಭುಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ಪ್ರಕುರುತೇ ಸಾಂನಿಧ್ಯಮನ್ಯಾದೃಶಂ
ತತ್ಪತ್ನೀ ಚ ವಿರಾಜತೇಽತ್ರ ತು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀತಿ ನಾಮಾಂಕಿತಾ ॥ 7॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀತರುಮೂಲಪಾವನತಲಂ ಭ್ರಾಜತ್ತ್ರಿವೇಣ್ಯುದ್ಭವಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ರ ವಿಧಾತುಮಿಚ್ಛತಿ ಮುಹುರ್ಯಸ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾದಿಕಮ್ ।
ಸೋಽಯಂ ಹಸ್ತಗತಂ ವಿಹಾಯ ಕುಧಿಯಾ ಶಾಖಾಗ್ರಲೀನಂ ವೃಥಾ
ಯಷ್ಟ್ಯಾ ತಾಡಿತುಮೀಹತೇ ಜಡಮತಿರ್ನಿಃಸಾರತುಚ್ಛಂ ಫಲಮ್ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜತಶೈಲೋತ್ಥತ್ರಿವೇಣೀಮಹಿಮಾಂಕಿತಮ್ ।
ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಾರಜ್ಞೈರವಲೋಕ್ಯತಾಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. GoShtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The Rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavani; triveni in verse 8 is the sangam at BhavAni, of the Kaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kanchinadi is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *