Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kali Shatanama Stotram – Brihan Nila Tantra Lyrics in English

Kali Shatanama Stotra Lyrics in English:

॥ kalisatanamastotram brhannilatantrargatam ॥

sridevyuvaca ।

pura pratisrutam deva kriḍasakto yada bhavan ।
namnam satam mahakalyah kathayasva mayi prabho ॥ 23-1 ॥

sribhairava uvaca ।

sadhu prstam mahadevi akathyam kathayami te ।
na prakasyam vararohe svayoniriva sundari ॥ 23-2 ॥

pranadhikapriyatara bhavati mama mohini ।
ksanamatram na jivami tvam bina paramesvari ॥ 23-3 ॥

yathadarse’male bimbam ghrtam dadhyadisamyutam ।
tathaham jagatamadye tvayi sarvatra gocarah ॥ 23-4 ॥

srnu devi pravaksyami japat sarvajnadayakam ।
sadasiva rsih prokto’nustup chandasca iritah ॥ 23-5 ॥

devata bhairavo devi purusarthacatustaye ।
viniyogah prayoktavyah sarvakarmaphalapradah ॥ 23-6 ॥

mahakali jagaddhatri jaganmata jaganmayi ।
jagadamba gajatsara jagadanandakarini ॥ 23-7 ॥

jagadvidhvamsini gauri duhkhadaridryanasini ।
bhairavabhavini bhavananta sarasvataprada ॥ 23-8 ॥

caturvargaprada sadhvi sarvamangalamangala ।
bhadrakali visalaksi kamadatri kalatmika ॥ 23-9 ॥

nilavani mahagaurasarvanga sundari para ।
sarvasampatprada bhimanadini varavarnini ॥ 23-10 ॥

vararoha sivaruha mahisasuraghatini ।
sivapujya sivaprita danavendraprapujita ॥ 23-11 ॥

sarvavidyamayi sarvasarvabhistaphalaprada ।
komalangi vidhatri ca vidhatrvaradayini ॥ 23-12 ॥

purnenduvadana nilameghavarna kapalini ।
kurukulla vipracitta kantacitta madonmada ॥ 23-13 ॥

mattangi madanaprita madaghurnitalocana ।
madottirna kharparasinaramunḍavilasini ॥ 23-14 ॥

naramunḍasraja devi khaḍgahasta bhayanaka ।
attahasayuta padma padmaragopasobhita ॥ 23-15 ॥

varabhayaprada kali kalaratrisvarupini ।
svadha svaha vasatkara saradindusamaprabha ॥ 23-16 ॥

saratjyotsna ca samhlada viparitaratatura ।
muktakesi chinnajata jatajutavilasini ॥ 23-17 ॥

sarparajayutabhima sarparajopari sthita ।
smasanastha mahanandistuta samdiptalocana ॥ 23-18 ॥

savasanarata nanda siddhacaranasevita ।
balidanapriya garbha bhurbhuvahsvahsvarupini ॥ 23-19 ॥

gayatri caiva savitri mahanilasarasvati ।
laksmirlaksanasamyukta sarvalaksanalaksita ॥ 23-20 ॥

vyaghracarmavrta medhya trivalivalayancita ।
gandharvaih samstuta sa hi tatha cenda mahapara ॥ 23-21 ॥

pavitra parama maya mahamaya mahodaya ।
iti te kathitam divyam satam namnam mahesvari ॥ 23-22 ॥

yah pathet pratarutthaya sa tu vidyanidhirbhavet ।
iha loke sukham bhuktva devisayujyamapnuyat ॥ 23-23 ॥

tasya vasya bhavantyete siddhaughah sacaracarah ।
khecara bhucarascaiva tatha svargacarasca ye ॥ 23-24 ॥

te sarve vasamayanti sadhakasya hi nanyatha ।
namnam varam mahesani parityajya sahasrakam ॥ 23-25 ॥

pathitavyam satam devi caturvargaphalapradam ।
ajnatva paramesani namnam satam mahesvari ॥ 23-26 ॥

bhajate yo mahakalim siddhirnasti kalau yuge ।
prapathet prayato bhaktya tasya punyaphalam srnu ॥ 23-27 ॥

laksavarsasahasrasya kalipujaphalam bhavet ।
bahuna kimihoktena vanchitarthi bhavisyati ॥ 23-28 ॥

iti sribrhannilatantre bhairavaparvatisamvade kalisatanamanirupanam
trayovimsah patalah ॥ 23 ॥

Also Read:

Kali Shatanama Stotram Brihan Nila Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kali Shatanama Stotram – Brihan Nila Tantra Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top