Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kali Shatanama Stotram – Brihan Nila Tantra Lyrics in Gujarati

Kali Shatanama Stotra  Lyrics in Gujarati:

॥ કાલીશતનામસ્તોત્રમ્ બૃહન્નીલતન્ત્રાર્ગતમ્ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ ।

પુરા પ્રતિશ્રુતં દેવ ક્રીડાસક્તો યદા ભવાન્ ।
નામ્નાં શતં મહાકાલ્યાઃ કથયસ્વ મયિ પ્રભો ॥ ૨૩-૧ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।

સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ અકથ્યં કથયામિ તે ।
ન પ્રકાશ્યં વરારોહે સ્વયોનિરિવ સુન્દરિ ॥ ૨૩-૨ ॥

પ્રાણાધિકપ્રિયતરા ભવતી મમ મોહિની ।
ક્ષણમાત્રં ન જીવામિ ત્વાં બિના પરમેશ્વરિ ॥ ૨૩-૩ ॥

યથાદર્શેઽમલે બિમ્બં ઘૃતં દધ્યાદિસંયુતમ્ ।
તથાહં જગતામાદ્યે ત્વયિ સર્વત્ર ગોચરઃ ॥ ૨૩-૪ ॥

શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ જપાત્ સાર્વજ્ઞદાયકમ્ ।
સદાશિવ ઋષિઃ પ્રોક્તોઽનુષ્ટુપ્ છન્દશ્ચ ઈરિતઃ ॥ ૨૩-૫ ॥

દેવતા ભૈરવો દેવિ પુરુષાર્થચતુષ્ટયે ।
વિનિયોગઃ પ્રયોક્તવ્યઃ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૨૩-૬ ॥

મહાકાલી જગદ્ધાત્રી જગન્માતા જગન્મયી ।
જગદમ્બા ગજત્સારા જગદાનન્દકારિણી ॥ ૨૩-૭ ॥

જગદ્વિધ્વંસિની ગૌરી દુઃખદારિદ્ર્યનાશિની ।
ભૈરવભાવિની ભાવાનન્તા સારસ્વતપ્રદા ॥ ૨૩-૮ ॥

ચતુર્વર્ગપ્રદા સાધ્વી સર્વમઙ્ગલમઙ્ગલા ।
ભદ્રકાલી વિશાલાક્ષી કામદાત્રી કલાત્મિકા ॥ ૨૩-૯ ॥

નીલવાણી મહાગૌરસર્વાઙ્ગા સુન્દરી પરા ।
સર્વસમ્પત્પ્રદા ભીમનાદિની વરવર્ણિની ॥ ૨૩-૧૦ ॥

વરારોહા શિવરુહા મહિષાસુરઘાતિની ।
શિવપૂજ્યા શિવપ્રીતા દાનવેન્દ્રપ્રપૂજિતા ॥ ૨૩-૧૧ ॥

સર્વવિદ્યામયી શર્વસર્વાભીષ્ટફલપ્રદા ।
કોમલાઙ્ગી વિધાત્રી ચ વિધાતૃવરદાયિની ॥ ૨૩-૧૨ ॥

પૂર્ણેન્દુવદના નીલમેઘવર્ણા કપાલિની ।
કુરુકુલ્લા વિપ્રચિત્તા કાન્તચિત્તા મદોન્મદા ॥ ૨૩-૧૩ ॥

મત્તાઙ્ગી મદનપ્રીતા મદાઘૂર્ણિતલોચના ।
મદોત્તીર્ણા ખર્પરાસિનરમુણ્ડવિલાસિની ॥ ૨૩-૧૪ ॥

નરમુણ્ડસ્રજા દેવી ખડ્ગહસ્તા ભયાનકા ।
અટ્ટહાસયુતા પદ્મા પદ્મરાગોપશોભિતા ॥ ૨૩-૧૫ ॥

વરાભયપ્રદા કાલી કાલરાત્રિસ્વરૂપિણી ।
સ્વધા સ્વાહા વષટ્કારા શરદિન્દુસમપ્રભા ॥ ૨૩-૧૬ ॥

શરત્જ્યોત્સ્ના ચ સંહ્લાદા વિપરીતરતાતુરા ।
મુક્તકેશી છિન્નજટા જટાજૂટવિલાસિની ॥ ૨૩-૧૭ ॥

સર્પરાજયુતાભીમા સર્પરાજોપરિ સ્થિતા ।
શ્મશાનસ્થા મહાનન્દિસ્તુતા સંદીપ્તલોચના ॥ ૨૩-૧૮ ॥

શવાસનરતા નન્દા સિદ્ધચારણસેવિતા ।
બલિદાનપ્રિયા ગર્ભા ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપિણી ॥ ૨૩-૧૯ ॥

ગાયત્રી ચૈવ સાવિત્રી મહાનીલસરસ્વતી ।
લક્ષ્મીર્લક્ષણસંયુક્તા સર્વલક્ષણલક્ષિતા ॥ ૨૩-૨૦ ॥

વ્યાઘ્રચર્માવૃતા મેધ્યા ત્રિવલીવલયાઞ્ચિતા ।
ગન્ધર્વૈઃ સંસ્તુતા સા હિ તથા ચેન્દા મહાપરા ॥ ૨૩-૨૧ ॥

પવિત્રા પરમા માયા મહામાયા મહોદયા ।
ઇતિ તે કથિતં દિવ્યં શતં નામ્નાં મહેશ્વરિ ॥ ૨૩-૨૨ ॥

યઃ પઠેત્ પ્રાતરુત્થાય સ તુ વિદ્યાનિધિર્ભવેત્ ।
ઇહ લોકે સુખં ભુક્ત્વા દેવીસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૩-૨૩ ॥

તસ્ય વશ્યા ભવન્ત્યેતે સિદ્ધૌઘાઃ સચરાચરાઃ ।
ખેચરા ભૂચરાશ્ચૈવ તથા સ્વર્ગચરાશ્ચ યે ॥ ૨૩-૨૪ ॥

તે સર્વે વશમાયાન્તિ સાધકસ્ય હિ નાન્યથા ।
નામ્નાં વરં મહેશાનિ પરિત્યજ્ય સહસ્રકમ્ ॥ ૨૩-૨૫ ॥

પઠિતવ્યં શતં દેવિ ચતુર્વર્ગફલપ્રદમ્ ।
અજ્ઞાત્વા પરમેશાનિ નામ્નાં શતં મહેશ્વરિ ॥ ૨૩-૨૬ ॥

ભજતે યો મહકાલીં સિદ્ધિર્નાસ્તિ કલૌ યુગે ।
પ્રપઠેત્ પ્રયતો ભક્ત્યા તસ્ય પુણ્યફલં શૃણુ ॥ ૨૩-૨૭ ॥

લક્ષવર્ષસહસ્રસ્ય કાલીપૂજાફલં ભવેત્ ।
બહુના કિમિહોક્તેન વાઞ્છિતાર્થી ભવિષ્યતિ ॥ ૨૩-૨૮ ॥

ઇતિ શ્રીબૃહન્નીલતન્ત્રે ભૈરવપાર્વતીસંવાદે કાલીશતનામનિરૂપણં
ત્રયોવિંશઃ પટલઃ ॥ ૨૩ ॥

Also Read:

Kali Shatanama Stotram Brihan Nila Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kali Shatanama Stotram – Brihan Nila Tantra Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top