Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamala Trishati | 300 Names of Kamala Lyrics in Telugu

Kamala Trishati Lyrics in Telugu:

॥ కమలాత్రిశతీ ॥

గఙ్గాధరమఖివిరచితా ।
పరమాభరణం విష్ణోర్వక్షసి సా సాగరేన్ద్రవరపుత్రీ ।
యా మూర్తిర్మతీ కాలే క్షమా జనానాం కృతాపరాధానామ్ ॥ ౧ ॥

సా నః శ్రేయో దద్యాత్ కమలా కమలాసనాదిజననీం యామ్ ।
సంప్రాప్య సహచరీం హరిరవతి జగన్త్యనాకులం సతతమ్ ॥ ౨ ॥

నిత్యశ్రేయోదానే ఖ్యాతా యా హరిగృహస్య సర్వస్వమ్ ।
శ్రుతిమౌలిస్తుతవిభవా సా భాతు పురః సదాస్మాకమ్ ॥ ౩ ॥

విష్ణుక్రీడాలోలా విఖ్యాతా దీనరక్షణే లక్ష్మీః ।
జననీ నః స్ఫురతు సదా తేన వయం కిల కృతార్థాః స్మః ॥ ౪ ॥

నిర్వాణాఙ్కురజననీ కాలే సా సార్వభౌమపదదోగ్ధ్రీ ।
నిరసతిమోహసమూహా మమ దైవతమాదృతం గురుభిః ॥ ౫ ॥

విష్ణోర్వక్షసి లసితా శీతమయూఖస్య సోదరీ కమలా ।
కమలాయతనయనా నః పాతు సదా పాపరాశిభ్యః ॥ ౬ ॥

కవిపరిషదా చ వేదైః నిత్యం స్తుతనిజమహోదయా కమలా ।
మనసి మమ సంనిధత్తాం త్వమితానన్దాయ లోకనాథేన ॥ ౭ ॥

దుగ్ధోదధితనయా సా దురితనిహన్త్రీ కృతప్రణామానామ్ ।
ఆనన్దపదవిధాత్రీ పత్యా సాకం పదే పదే లోకే ॥ ౮ ॥

మన్మథజననీ సా మామవతు సరోజా(క్ష)గేహినీ కమలా ।
యామారాధ్య బుధేన్ద్రా విశన్తి పరమం తు తత్ పదం విష్ణోః ॥ ౯ ॥

సత్సూక్తికృతివిధాత్రీ నమతామమ్బా త్రిలోక్యాస్తు ।
నిత్యప్రసాదభూమ్నా రక్షతి మామాదరాత్ కమలా ॥ ౧౦ ॥

మమ సూక్తిరఞ్జలిపుటః ప్రణతిశ్చానేకసంఖ్యాకా ।
కుతుకాత్ క్షీరోదసుతామమితానన్దాయ గాహతే కమలామ్ ॥ ౧౧ ॥

యా పారమార్థ్యసరణిః సా కమలా నిశ్చితా వేదైః ।
సైషా హి జగన్మాతా సంసృతితాపాపహన్త్రీ చ ॥ ౧౨ ॥

మన్దస్మితమధురాననమమన్దసంతోషదాయి భజతాం తత్ ।
కమలారూపం తేజో విభాతు నిత్యం మదీయహృత్కమలే ॥ ౧౩ ॥

కాలే క్షపయతి కమలా కటాక్షధాట్యా హి మామకం దురితమ్ ।
అత ఏవాశ్రితరక్షణదీక్షేత్యేవం జనో వదతి ॥ ౧౪ ॥

నవనవహర్మ్యవిధాత్రీ నాకికిరీటార్చితా చ సా దేవీ ।
జ్యోతిర్మణ్డలలసితా మునిహృదయాబ్జాసనా చ సద్గతిదా ॥ ౧౫ ॥

సంవీక్ష్య జలధితనయాం భూయో భూయః ప్రణమ్య భక్తగణః ।
నిరసితదురితౌఘః సన్ స్తౌతి ముదా మోక్షసిద్ధయే కమలామ్ ॥ ౧౬ ॥

రాకానిశీవ దేవ్యాం దృష్టాయాం భక్తగణవాణీ ।
భజతే జలనిధిశైలీం సాఙ్గోపాఙ్గం కృతానన్దా ॥ ౧౭ ॥

దుర్గతిభీత్యా ఖిన్నః సోఽహం శరణం భజామి తాం కమలామ్ ।
శరణార్థినాం హి రక్షాకృదితి ఖ్యాతా హి యా లోకే ॥ ౧౮ ॥

న హి కలయతే హృదన్తే మన్దారం కామధేనుం వా ।
యః సేవతే ముకున్దప్రియాం శ్రియం నిత్యభావేన ॥ ౧౯ ॥

కైటభమర్దనమహిషీం మమాఞ్జలిర్గాహతాం కాలే ।
న హి నాథనీయమత్ర క్షమాతలే సా ప్రసన్నాస్తు ॥ ౨౦ ॥

సంతాపపీడితం మామవతు సదా శ్రీర్హరిప్రియా మాతా ।
రక్షితవాయసముఖ్యా కృపానిధిః పుణ్యకృద్దృశ్యా ॥ ౨౧ ॥

న హి కేవలం ప్రణామైః స్తుత్యా భక్త్యా సమారాధ్యా ।
సత్యేన ధర్మనివహైర్భావేన చ కమలగేహినీ కమలా ॥ ౨౨ ॥

కదాచిత్కవిలోకేఽప్యక్షీణానన్దదాయినీ కమలా ।
రక్షతు కటాక్షకలికాఙ్కూరైర్భక్తానిహాదరతః ॥ ౨౩ ॥

కలిపాపగ్లపితానాం మురమర్దనదివ్యగేహినీ లక్ష్మీః ।
రాజతి శరణం పరమం వశీకృతేశా చ విబుధగణసేవ్యా ॥ ౨౪ ॥

నిత్యోల్లసదురుమాలా వక్షసి కమలా హరేర్భాతి ।
నిజతనుభాసా ద్యోతితకౌస్తుభమణిరమ్బుధేస్తనయా ॥ ౨౫ ॥

మాతర్మఙ్గలదాయిన్యమరేన్ద్రవధూసమర్చితాఙ్ఘ్రియుగే ।
మాం పాహ్యపాయనివహాత్ సంతతమకలక్షమామూర్తే ॥ ౨౬ ॥

యది కలితా చోపేక్షా నశ్యేత్ కిల తావకీ మహతీ ।
కీర్తిరతోఽమ్బ కటాక్షైః పరిషిఞ్చ ముదా ముహుః శీతైః ॥ ౨౭ ॥

ధనధాన్యసుతాదిరుచిగ్రస్తం మాం పాహి కమలే త్వమ్ ।
తేనోర్జితకీర్తిః స్యా మాతస్త్వం సర్వరక్షిణీ ఖ్యాతా ॥ ౨౮ ॥

తవ పాదామ్బుజయుగలధ్యానం మాతర్మదీయమఘమాశు ।
కబలీకరోతి కాలే తేనాహం సిద్ధసంకల్పః ॥ ౨౯ ॥

అఞ్జలికలికా హి కృతా యది తస్యై మురనిహన్తృదయితాయై ।
రసనాగ్రే ఖేలనభాక్ తస్య తు పుంసో గిరాం దేవీ ॥ ౩౦ ॥

మాతస్తవ మూర్తిరియం సుధామయీ నిశ్చితా నిపుణైః ।
యత్ తద్దర్శనభూమ్నా నిరస్తతాపా బుధా భవన్త్యచిరాత్ ॥ ౩౧ ॥

కలితజగత్త్రయరక్షాభరాణి మయి దేవి సంవిధేహి ముదా ।
త్వద్వీక్షణాని కమలే తేనాహం సిద్ధసంకల్పః ॥ ౩౨ ॥

వరదే మురారిదయితే జయన్తి తే వీక్షణాని యాని దివి ।
సంప్రాప్య తాని మఘవా విజితారిర్దేవసంఘవన్ద్యశ్చ ॥ ౩౩ ॥

మోహాన్ధకారభాస్కరమమ్బ కటాక్షం విధేహి మయి కమలే ।
యేనాప్తజ్ఞానకలాః స్తువన్తి విబుధాస్త్వదీయసదసి కలమ్ ॥ ౩౪ ॥

కామక్రోధాదిమహాసత్త్వనిరాసం కృపాసారాత్ ।
కురు మాతర్మమ సంసృతిభీతిం చ నిరాకురు త్వమేవారాత్ ॥ ౩౫ ॥

మూఢానామపి హృద్యాం కవితాం దాతుం యదీయపరిచర్యా ।
ప్రభవతి కాలే సా హి శ్రీరమ్బా నః ప్రసన్నాస్తు ॥ ౩౬ ॥

దివ్యక్షేత్రేషు బుధా దినకరమధ్యే చ వేదమౌలౌ చ ।
యత్స్థానమితి వదన్తి శ్రీరేషా భాతి సంశ్రితహరిర్హి ॥ ౩౭ ॥

నిజలీలాక్రాన్తహరీ రక్షతి కమలా కటాక్షధాట్యా నః ।
శరణార్థినశ్చ కాలే విహగోరగపశుముఖానుర్వ్యామ్ ॥ ౩౮ ॥

సమరాఙ్గణేషు జయదా త్రిదశానాం మౌలిభిర్మాన్యా ।
ఆపది రక్షణదక్షా సా కమలా నః ప్రసన్నాస్తు ॥ ౩౯ ॥

నిత్యానన్దాసనభాడ్ నవనిధివన్ద్యా చ సాగరేన్ద్రసుతా ।
విలసతి మాధవవక్షసి పాలితలోకత్రయా చ జననీ నః ॥ ౪౦ ॥

మునినుతనిజపరిపాటీ వాగ్ధాటీ దానలోలుపా భజతామ్ ।
శిక్షితరిపుజనకోటీ విలసతి ధృతశాతకుమ్భమయశాటీ ॥ ౪౧ ॥

నిఖిలాగమవేద్యపదా నిత్యం సద్భిః సమారాధ్యా ।
సంసృతిపాశనిహన్త్రీ యా తస్యై చాఞ్జలిః క్రియతే ॥ ౪౨ ॥

భూయాంసి నమాంసి మయా భక్తేన కృతాని కమలజాఙ్ఘ్రియుగే ।
నిత్యం లగన్తు తేన హి సర్వా రాజన్తి సంపదో మాన్యాః ॥ ౪౩ ॥

నిత్యం నిర్మలరూపే బరదే వారాశికన్యకే మాతః ।
సద్గణరక్షణదీక్షే పాహీతి వదన్తమాశు మాం పాహి ॥ ౪౪ ॥

భువనజనని త్వమారాత్ కృతరక్షణసంతతిః క్షమామూర్తే ।
ప్రతివస్తు రమే కలితస్వరూపశక్త్యా హి రాజసే జగతి ॥ ౪౫ ॥

జయ జయ కలశాబ్ధిసుతే జయ జయ హరివల్లభే రమే మాతః ।
ప్రాతరితి విబుధవర్యాః పఠన్తి నామాని తే హి మే గురవః ॥ ౪౬ ॥

నేత్రరుచివిజితశారదపద్మే పద్మే నమస్తుభ్యమ్ ।
తేన వయం గతవిపదః సా ముక్తిః కరగతా కలితా ॥ ౪౭ ॥

సతతం బద్ధాఞ్జలిపుటముపాస్మహే తచ్ఛుభప్రదం తేజః ।
యత్ కమలోదరనిలయం కమలాక్షప్రీతివీచికాపూరమ్ ॥ ౪౮ ॥

స్ఫురతు మమ వచసి కమలే త్వదీయవైభవసుధాధారా ।
నిత్యం వ్యక్తిం ప్రాప్తా ధుతనుతజనఖేదజాలకా మహతీ ॥ ౪౯ ॥

కమలే తవ నుతివిషయే బుద్ధిర్జాతా హి మే సహసా ।
తేన మమ భాగధేయం పరిణతమిత్యేవ నిత్యసంతుష్టః ॥ ౫౦ ॥

కవితారసపరిమలితం కరోతి వదనం నతానాం యా ।
స్తోతుం తాం మే హ్యారాత్ సా దేవీ సుప్రసన్నాస్తు ॥ ౫౧ ॥

హరిగృహిణి తావకం నుతరూపం యే భువి నిజే హృదమ్భోజే ।
ధ్యాయన్తి తేషు విబుధా అపి కల్పకకుసుమమర్పయన్తి ముదా ॥ ౫౨ ॥

నానావరదానకలాలోలుపహృదయే హృదమ్భుజస్థే మామ్ ।
రక్షాపాయాత్ సహసా కురు భక్తం దోషహీనం చ ॥ ౫౩ ॥

నిజఘనకేశరుచా జితనీలామ్బుధరే శశాఙ్కసహజన్మన్ ।
పద్మే త్వదీయరూపం మనోహరం భాతు మే హృదయే ॥ ౫౪ ॥

ఘనకుఙ్కుమలసితాఙ్గం ముక్తాహారాదిభూషితం మధురమ్ ।
మన్దస్మితమధురాస్యం సూర్యేన్దువిలోచనం చ బుధమాన్యమ్ ॥ ౫౫ ॥

నిబిడకుచకుమ్భయుగలం నిజదృగ్జితహరిణశాబకాక్షియుగమ్ ।
లీలాగతిజితకలభం మధువైరిమనోహరం చ సురమాన్యమ్ ॥ ౫౬ ॥

దిశి దిశి విస్తృతసంపద్విలాసమధురం చ కున్దదన్తాలి ।
మదనజనకం చ విష్ణోః సర్వస్వం సర్వదానచణమ్ ॥ ౫౭ ॥

కులదైవతమస్మాకం సంవిద్రూపం నతార్తిహరరూపమ్ ।
నానాదుర్గతిహరణక్షమమమరీసేవితం సకలమ్ ॥ ౫౮ ॥

పఞ్చదశవర్ణమానం పయోజవక్త్రం పితామహసమర్చ్యమ్ ।
జగదవనజాగరూకం హరిహరసంమాన్యవైభవం కిమపి ॥ ౫౯ ॥

కరుణాపూరితనయనం పరమానన్దప్రదం చ పరిశుద్ధమ్ ।
ఆగమగణసంవేద్యం కోశగృహం సర్వసంపదాం నిత్యమ్ ॥ ౬౦ ॥

మాతస్తావకపాదామ్బుజయుగలం సంతతం స్ఫురతు ।
తేనాహం తవ రూపం ద్రక్ష్యామ్యానన్దసిద్ధయే సకలమ్ ॥ ౬౧ ॥

దేవ్యా కటాక్షితాః కిల పురుషా వా యోషితః పశవః ।
మాన్యన్తే సురసంసది కల్పకకుసుమైః కృతార్హణాః కాలే ॥ ౬౨ ॥

సుమనోవాఞ్ఛాదానే కృతావధానం ధనం విష్ణోః ।
ధిషణాజాడ్యాదిహరం యద్వీక్షణమామనన్తి జగతి బుధాః ॥ ౬౩ ॥

అన్తరపి బహిరుదారం తవ రూపం మన్త్రదేవతోపాస్యమ్ ।
జనని స్ఫురతు సదా నః సంమాన్యం శ్రేయసే కాలే ॥ ౬౪ ॥

మురరిపుపుణ్యశ్రేణీపరిపాకం తావకం రూపమ్ ।
కమలే జనని విశుద్ధం దద్యాచ్ఛ్రేయో ముహుర్భజతామ్ ॥ ౬౫ ॥

పుణ్యశ్రేణీ కమలా సా జననీ భక్తమానసే స్థితిభాక్ ।
తేజస్తతిభిర్మోహితభువనా భువనాధినాథగృహిణీయమ్ ॥ ౬౬ ॥

జలనిధికన్యారూపం హరిమాన్యం సర్వసంపదాం హేతుః ।
చిరకృతసుకృతవిశేషాన్నయనయుగే భాతి సర్వస్య ॥ ౬౭ ॥

జలనిధితపఃఫలం యన్మునిజనహృదయాబ్జనిత్యకృతనృత్తమ్ ।
కరుణాలోలాపాఙ్గం తత్ తేజో భాతు నిఃసమం వదనే ॥ ౬౮ ॥

శమితనతదురితసంఘా హరయే నిజనేత్రకల్పితానఙ్గా ।
కృతసురశాత్రవభఙ్గా సా దేవీ మఙ్గలైస్తుఙ్గా ॥ ౬౯ ॥

నిఖిలాగమసిద్ధాన్తం హరిశుద్ధాన్తం సదా నౌమి ।
తేనైవ సర్వసిద్ధిః శాస్త్రేషు వినిశ్చితా విబుధైః ॥ ౭౦ ॥

కృష్ణకృతవివిధలీలం తవ రూపం మాతరాదరాన్మాన్యమ్ ।
స్ఫురతు విలోచనయుగలే నిత్యం సంపత్సమృద్ధ్యై నః ॥ ౭౧ ॥

కరుణాకటాక్షలహరీ కామాయాస్తు ప్రకామకృతరక్షా ।
లక్ష్మ్యా మాధవమాన్యా సత్సుఖదానే దిశి ఖ్యాతా ॥ ౭౨ ॥

అపవర్గసిద్ధయే త్వామమ్బామమ్భోజలోచనాం లక్ష్మీమ్ ।
అవలమ్బే హరిదయితే పద్మాసనముఖసురేన్ద్రకృతపూజామ్ ॥ ౭౩ ॥

తావకకటాక్షలహరీం నిధేహి మయి దేవి కమలే త్వమ్ ।
తేన మనోరథసిధ్హిర్భువి పరమే ధామని ప్రచురా ॥ ౭౪ ॥

త్వామాదరేణ సతతం వీక్షేమహి మాతరబ్జకృతవాసామ్ ।
విష్ణోర్వక్షోనిలయామక్షయసుఖసిద్ధయే లోకే ॥ ౭౫ ॥

సా నః సిధ్యతు సిద్ధ్యై దేవానాం వాఙ్మమనోఽతీతా ।
హరిగృహిణీ హరిణాక్షీ పాలితలోకత్రయా చ జననీయమ్ ॥ ౭౬ ॥

సకలచరాచరచిన్మయరూపం యస్యా హి దేవతోపాస్యమ్ ।
సా దదతు మఙ్గలం మే నిత్యోజ్జ్వలమాదరాజ్జననీ ॥ ౭౭ ॥

శీతమయూఖసహోదరి తాం త్వామమ్బాం హి శీలయే నిత్యమ్ ।
నిరసితవైరిగణోఽహం హరిచరణన్యస్తరక్షశ్చ ॥ ౭౮ ॥

దిక్షి విదిక్షు కృతశ్రీః సా మే జననీ నదీశతనయేయమ్ ।
హరిణా సాకం భజతు ప్రాకాశ్యం హృది సతాం సమృద్ధ్యై నః ॥ ౭౯ ॥

వారినిధివంశసంపద్ దివ్యా కాచిద్ధరేర్మాన్యా ।
అర్చన్తి యాం తు మునయో యోగారమ్భే తథాన్తే చ ॥ ౮౦ ॥

ధృతసుమమధుపక్రీడాస్థానాయితకేశభారాయై ।
నమ ఉక్తిరస్తు మాత్రే వాగ్జితపీయూషధారాయై ॥ ౮౧ ॥

సందేహే సిద్ధాన్తే వాదే వా సమరభూమిభాగే వా ।
యా రాజతి బహురూపా సా దేవీ విష్ణువల్లభా ఖ్యాతా ॥ ౮౨ ॥

ప్రతిఫలతు మే సదా తన్మునిమానసపేటికారత్నమ్ ।
విష్ణోర్వక్షోభూషణమాదృతనిర్గతిజనావనం తేజః ॥ ౮౩ ॥

బాలకురఙ్గవిలోచనధాటీరక్షితసురాది మనుజానామ్ ।
నయనయుగాసేవ్యం తద్ భాతీహ ధరాతలే తేజః ॥ ౮౪ ॥

మాధవదృక్సాఫల్యం భక్తావలిదృశ్యకామధేనుకలా ।
లక్ష్మీరూపం తేజో విభాతు మమ మానసే వచసి ॥ ౮౫ ॥

హరిసరసక్రీడార్థం యా విధృతానేకరూపికా మాతా ।
సా గేహభూషణం నః స్ఫురతు సదా నిత్యసంపూజ్యా ॥ ౮౬ ॥

ద్వారవతీపురభాగే మైథిలనగరే చ యత్కథాసారః ।
సా దేవీ జలధిసుతా విహరణభాఙ్ మామకే మనసి ॥ ౮౭ ॥

జలనిధితపోమహిమ్నే దేవ్యై పరమాత్మనః శ్రియై సతతమ్ ।
భూయాంసి నమాంసి పునః సర్వా నః సంపదః సన్తు ॥ ౮౮ ॥

పరమౌషధం హి సంసృతివ్యాధేర్యత్ కీర్తితం నిపుణైః ।
తదహం భజామి సతతం లక్ష్మీరూపం సదానన్దమ్ ॥ ౮౯ ॥

దశరథసుతకోదణ్డప్రభావసాక్షాత్కృతే కృతానన్దా ।
సీతారూపా మాతే జజ్ఞే యజ్ఞక్షితౌ హి సా సిద్ధ్యై ॥ ౯౦ ॥

మునిజనమానసనిలయే కమలే తే చరణపఙ్కజం శిరసి ।
అవతంసయన్నుదారం విశామి దేవైః సుధర్మాం వా ॥ ౯౧ ॥

ధనమదమేదురసేవాం త్యక్తవాహం తే పదామ్భోజమ్ ।
శరణం యామి పుమర్థస్ఫూర్తికలాయై భృశం దీనః ॥ ౯౨ ॥

న ఘటయ కుత్సితసేవాం దుష్టైర్వా సంగమం మాతః ।
కురు మాం దాసం సంసృతిపాపం చ హర శీఘ్రమ్ ॥ ౯౩ ॥

మయి నమతి విష్ణుకాన్తే తవాగ్రతస్తాపభారార్తే ।
మాతః సహసా సుముఖీ భవ బాలే దోషనిలయే చ ॥ ౯౪ ॥

హన్త కదా వా మాతస్తవ లోచనసేచనం భవేన్మయి భోః ।
ఈత్థం ప్రాతః స్తువతాం త్వమేవ రక్షాకరీ నియతమ్ ॥ ౯౫ ॥

సంసారరోగశాన్తిప్రదమేతల్లోచనం మాతః ।
తావత్కమహముపాసే దివ్యౌషధమాశు సాగరేన్ద్రసుతే ॥ ౯౬ ॥

సంసృతిరోగార్తానాం తవ నామస్మరణమత్ర ధరణితలే ।
పూజాప్రదక్షిణాదికమార్యా ముఖ్యౌషధం వదన్తి కిల ॥ ౯౭ ॥

మాతర్వినా ధరణ్యాం సుకృతానాం ఖణ్డమిహ జన్తుః ।
ధ్యానం వా న హి లభతే ప్రణతిం వా సంపదాం జననీమ్ ॥ ౯౮ ॥

గురువరకటాక్షవిభవాద్ దేవి త్వాఙ్ఘ్రిప్రణామధుతపాపః ।
తవ చ హరేర్దాసః సన్ విశామి దేవేశ మానితాం చ సభామ్ ॥ ౯౯ ॥

మురహరనేత్రమహోత్సవతారుణ్యశ్రీర్నిరస్తనతశత్రుః ।
లలితలికుచాభకుచభరయుగలా దృగ్విజితహరిణసందోహా ॥ ౧౦౦ ॥

కారుణ్యపూర్ణనయనా కలికల్మషహారిణీ చ సా కమలా ।
ముఖజితశారదకమలా వక్త్రామ్భోజే సదా స్ఫురతు మాతా ॥ ౧౦౧ ॥

తావకకటాక్షసేచనవిభవాం నిర్ధూతదురితసంఘా హి ।
పరమం సుఖం లభన్తే పరే తు లోకే చ సూరిభిః సార్ధమ్ ॥ ౧౦౨ ॥

తవ పాదపద్మవిసృమరకాన్తిఝరీం మనసి కలయంస్తు ।
నిరసితనరకాదిభయో విరాజతే నాకిసదసి సురవన్ద్యః ॥ ౧౦౩ ॥

హన్త సహస్రేష్వథ వా శతేషు సుకృతీ పుమాన్ మాతః ।
తావకపాదపయోరుహవరివస్యాం కలయతే సకలమ్ ॥ ౧౦౪ ॥

జనని తరఙ్గయ నయనే మయి దీనే తే దయాస్నిగ్ధే ।
తేన వయం తు కృతార్థా నాతః పరమస్తిః నః ప్రార్థ్యమ్ ॥ ౧౦౫ ॥

తావకకృపావశాదిహ నానాయోగాదినాశితభయా యే ।
తేషాం స్మరణమపి ద్రాక్ శ్రియావహం నిత్యమాకలయే ॥ ౧౦౬ ॥

నైవ ప్రాయశ్చిత్తం దురితానాం మామకానాం హి ।
త్వామేవ యామి శరణం తస్మాల్లక్ష్మి క్షమాధారే ॥ ౧౦౭ ॥

మురవైరిమాన్యచరితే మాతస్త్వామఖిలలోకసామ్రాజ్యే ।
పశ్యన్తి దివి సురేన్ద్రా మునయస్తత్త్వార్థినశ్చ నిత్యకలామ్ ॥ ౧౦౮ ॥

స్వీయపదప్రాప్త్యై నను విబుధేశా జలధికన్యకే మాతః ।
ఆరాధ్య దివ్యకుసుమైస్తవ పాదాబ్జం పరం తుష్టాః ॥ ౧౦౯ ॥

సృష్టిస్థిత్యాదౌ హరిరమ్బ తవాపాఙ్గవీక్షణాదరవాన్ ।
జగదేతదవతి కాలే త్వం చ హరిర్నః క్రమాత్ పితరౌ ॥ ౧౧౦ ॥

రాజ్యసుఖలాభసంపత్ప్రాప్త్యై క్షితిపాశ్చ యే చ విప్రాద్యాః ।
గాఙ్గజలైరపి కుసుమైర్వరివస్యాం తే క్రమేణ కలయన్తి ॥ ౧౧౧ ॥

సంత్యక్తకామతదనుజడమ్భాసూయాదయో నరాః కమలే ।
ఆరాధ్య త్వాం చ హరిం కాలే చైకాసనస్థితాం ధన్యాః ॥ ౧౧౨ ॥

జననీ కదా పునీతే మమ లోచనమార్గమాదరాదేషా ।
యే కిల వదన్తి ధన్యాస్తేషాం దర్శనమహం కలయే ॥ ౧౧౩ ॥

కరధృతలీలాపద్మా పద్మా పద్మాక్షగేహినీ నయనే ।
సిఞ్చతి సకలశ్రేయఃప్రాప్త్యై నిర్వ్యాజకారుణ్యా ॥ ౧౧౪ ॥

నానావిధవిద్యానాం లీలాసదనం సరోజనిలయేయమ్ ।
కవికులవచఃపయోజద్యుమణిరుచిర్భాతి నః పురత్ః ॥ ౧౧౫ ॥

అతసీకుసుమద్యుతిభాఙ్ నాకిగణైర్వన్ద్యపాదపద్మయుగా ।
సరసిజనిలయా సా మే ప్రసీదతు క్షిప్రమాదరాత్ సిద్ధ్యై ॥ ౧౧౬ ॥

జగదీశవల్లభే త్వయి విన్యస్తభరః పుమాన్ సహసా ।
తీర్త్వా నాకిస్థానం విశతి పరం వైష్ణవం సురైర్మాన్యమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

మాతర్జ్ఞానవికాసం కారయ కరుణావలోకనైర్మధురైః ।
తేనాహం ధన్యతమో భవేయమార్యావృతే సదసి ॥ ౧౧౮ ॥

హరివక్షసి మణిదీపప్రకాశవత్యాన్యా మాత్రా ।
నిత్యం వయమిహ దాసాః శ్రియా సనాథా ముదా పరం నౌమః ॥ ౧౧౯ ॥

విద్రావయతు సరోజాసనే త్వదీయా కటాక్షధాటీ నః ।
అజ్ఞానాఙ్కురముద్రాం పునరపి సంసారభీతిదాం సహసా ॥ ౧౨౦ ॥

తావకకటాక్షసూర్యోదయే మదీయం హృదమ్భోజమ్ ।
భజతే వికాసమచిరాత్ తమోవినాశశ్చ నిశ్చితో విబుధైః ॥ ౧౨౧ ॥

లక్ష్మీకటాక్షలహరీ లక్ష్మీం పక్ష్మలయతి క్రమాన్నమతామ్ ।
పాదపయోరుహసేవా పరం పదం చిత్సుఖోల్లాసమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

చిద్రూపా పరమా సా కమలేక్షణనాయికా ముదే భజతామ్ ।
యత్ప్రణయకోపకాలే జగదీశః కింకరో భవతి ॥ ౧౨౩ ॥

కాచన దేవీ విహరతు మమ చిత్తే సంతతం సిద్ధ్యై ।
యాపత్యం కలశాబ్ధేరురగేశయసత్కలత్రం చ ॥ ౧౨౪ ॥

అష్టసు మహిషీష్వేకా కమలా ముఖ్యా హి నిర్దిష్టా ।
అనయైవ సర్వజగతాముదయాదిస్తన్యతే కాలే ॥ ౧౨౫ ॥

కైవల్యానన్దకలాకన్దమహం సంతతం వన్దే ।
తత్తు ముకున్దకలత్రం చిన్తితఫలదానదీక్షితం కిమపి ॥ ౧౨౬ ॥

ఈక్షే కమలామేనామమ్బామమ్భోజలోచనాం సతతమ్ ।
మన్దస్మితమధురాస్యాం నిత్యం చాజ్ఞాతకోపముఖదోషామ్ ॥ ౧౨౭ ॥

అఙ్కితమాధవవక్షఃస్థలా సరోజేక్షణా చ హరికాన్తా ।
కబలయతి మానసం మే దయాప్రసారాదిభిర్నిత్యమ్ ॥ ౧౨౮ ॥

భూత్యై మమ భవతు ద్రాగజ్ఞానధ్వంసినీ నమతామ్ ।
నాథానురూపరూపా శ్రుత్యన్తేడ్యా దశావతారేషు ॥ ౧౨౯ ॥

సకలజనరక్షణేశు ప్రణిహితనయనా త్రిలోకమాతా నః ।
పుష్ణాతి మఙ్గలానాం నికరం సేవాక్రమేణ incomplete ॥ ౧౩౦ ॥

పద్మాసనజననీ మాం పాతు ముదా సున్దరాపాఙ్గైః ।
సర్వైశ్వర్యనిదానం యామాహుర్వైదికా దీప్తామ్ ॥ ౧౩౧ ॥

నానాలంకారవతీ మునిమానసవాసినీ హరేః పత్నీ ।
త్రైలోక్యవినుతవిభవా మాం పాయాదాపదాం నిచయాత్ ॥ ౧౩౨ ॥

విద్రావయతు భయం నః సా కమలా విష్ణువల్లభా మాతా ।
అబ్ధిః సంక్షుభితోఽభూత్ యదర్థమార్యేణ రామేణ ॥ ౧౩౩ ॥

భూయో యదర్థమిన్ద్రః సురతరుకుసుమార్థినా చ కృష్ణేన ।
హతగర్వోఽజని యుద్ధే సా నిత్యం శ్రేయసే భూయాత్ ॥ ౧౩౪ ॥

త్వామారాధ్య జనా అపి ధనహీనాః సౌధమధ్యతలభాజః ।
నానాదేశవనీపకజనస్తుతా భాన్తి నిత్యమేవ రమే ॥ ౧౩౫ ॥

సంసృతితాపో న భవతి పునరపి యత్పాదపఙ్కజం నమతామ్ ।
సా మయి కలితదయా స్యాదమ్బా విష్ణోః కలత్రమనురూపమ్ ॥ ౧౩౬ ॥

జననీకటాక్షభాజామిహ మర్త్యానాం సురాస్తు కింకరతామ్ ।
రిపవో గిరితటవాసం భజన్తి వేశ్మాని సిద్ధయః సర్వాః ॥ ౧౩౭ ॥

స్మరణాద్వా భజనాద్వా యస్యాః పాదామ్బుజస్య భువి ధన్యాః ।
హన్త రమన్తే స్తమ్బేరమనివహావృతగృహాఙ్గణే మనుజాః ॥ ౧౩౮ ॥

చిరకృతసుకృతనిషేవ్యా సా దేవీ విష్ణువల్లభా ఖ్యాతా ।
యస్యాః ప్రసాదభూమ్నా జాతాః పశ్వాదయో వదాన్యా హి ॥ ౧౩౯ ॥

అమ్బ మధురాన్ కటాక్షాన్ తాపహరాన్ వికిర మయి కృపాజలధే ।
యే విన్యస్తాః కరివరమారుతిముఖభక్తవర్యేషు ॥ ౧౪౦ ॥

అమృతలహరీవ మధురా జలధరరుచిరా నతార్తిహరశీలా ।
సర్వశ్రేయోదాత్రీ కాచిద్ దేవీ సదా విభాతు హృది ॥ ౧౪౧ ॥

గీతాచార్యపురన్ధ్రీ త్వదీయనామప్రభావకలనాద్యైః ।
యమభయవార్తా దూరే హరిసాంనిధ్యం కుతో న స్యాత్ ॥ ౧౪౨ ॥

జలనిధితనయే కాన్తే విష్ణోరుష్ణాంశుచన్ద్రనయనే తే ।
చతురాననాదయస్తు ఖ్యాతా బాలాః శ్రుతౌ చోక్తాః ॥ ౧౪౩ ॥

మనసిజవైరం గాత్రం వాణీ సౌధారసీ చ యద్భజతామ్ ।
శ్లాధ్యా సంపత్ సజ్జనసమాగమశ్చాశు సిధ్యన్తి ॥ ౧౪౪ ॥

సఫలయతు నేత్రయుగలం హతనతదురితా చ సా పరా దేవీ ।
జలనిధికన్యా మాన్యా పత్యవతారానుకూలనిజచరితా ॥ ౧౪౫ ॥

నిత్యం స్మరామి దేవీం నమతాం సర్వార్థదాయినీం కమలామ్ ।
యామాహుర్భవనిగలధ్వంసనదీక్షాం చ incomplete ॥ ౧౪౬ ॥=౨౦
సకలజగదఘనివారణసంకల్పాం మధుజితో దయితామ్ ।
జీవాతుమేవ కలయే మోక్షార్థిజనస్య భూమిసుతామ్ ॥ ౧౪౭ ॥

మన్దానామపి దయయా తమోనిరాసం వితన్వన్తీ ।
సర్వత్ర భాతి కమలా తనురివ విష్ణోర్నిరస్తాఘా ॥ ౧౪౮ ॥

బాలమరాలీగత్యై సురపురకన్యాదిమహితకలగీత్యై ।
విరచితనానానీత్యై చేతో మే స్పృహయతే బహులకీర్త్యై ॥ ౧౪౯ ॥

అభిలషితదానకుశలా వాగ్దేవీవన్దితా చ సా కమలా ।
నిత్యం మానసపద్మే సంచారం కలయతే ముహుః కుతుకాత్ ॥ ౧౫౦ ॥

మురమథననయనపఙ్కజవిలాసకలికా సురేశముఖసేవ్యా ।
భూతమయీ సావిత్రీ గయత్రీ సర్వదేవతా జయతి ॥ ౧౫౧ ॥

సా హి పరా విద్యా మే లక్ష్మీరక్షోభణీయకీర్తికలా ।
హృద్యాం విద్యాం దయాదద్య శ్రేయఃపరంపరాసిద్ధ్యై ॥ ౧౫౨ ॥

కామజననీ హి లక్ష్మీః నానాలీలాదిభిర్నిజం నాథమ్ ।
మోహయతి విష్ణుమచిరాత్ ప్రకృతీనాం క్షేమసిద్ధ్యర్థమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

మనసిజసామ్రాజ్యకలానిదానమార్యాభివన్దితం కిమపి ।
లక్ష్మీరూపం తేజో విలసతి మమ మనసి విష్ణుసంక్రాన్తమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

విష్ణుమనోరథపాత్రం సంతప్తస్వర్ణకామ్యనిజగాత్రమ్ ।
ఆశ్రితజలనిధిగోత్రం రక్షితనతబాహుజచ్ఛాత్రమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

కవికులజిహ్వాలోలం మురమర్దనకలితరమ్యబహులీలమ్ ।
నిరసితనతదుష్కాలం వన్దే తేజః సదాలినుతశీలమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

ఆదిమపురుషపురన్ధ్రీమమ్బామమ్భోజలోచనాం వన్దే ।
యాం నత్వా గతతాపాస్త్యక్త్వా దేహం విశన్తి పరమపదమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

లక్ష్మ్యా హరిరపి భాతి ప్రకృతిక్షేమాయ దీక్షితాయాసౌ ।
మమ లోచనయోః పురతో లసతు గభీరం క్రియాసిద్ధ్యై ॥ ౧౫౮ ॥

జనని కదా వా నేష్యామ్యహమారాదర్చితత్వదీయపదః ।
నిమిషమివ హన్త దివసన్ దృష్ట్వా త్వామాదరేణ కల్యాణీమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

సంపూర్ణయౌవనోజ్జ్వలదేహాం యాం వీక్ష్య శౌరిరపి ।
కుసుమశరవిద్ధచేతాః కింకరభావం స్వయం ప్రాప్తః ॥ ౧౬౦ ॥

అనునయశీలస్తదను ప్రణయక్రోధాదినా భీతః ।
ఆదిమపురుషః సోఽయం సా లక్ష్మీర్న శ్రియై భవతు ॥ ౧౬౧ ॥

మణికుణ్డలలసితాస్యం కృపాకరం కిమపి కుఙ్కుమచ్ఛాయమ్ ।
హరిణా కృతసంచారం తేజో మే భాతు సర్వదా సిద్ధ్యై ॥ ౧౬౨ ॥

సామ్రాజ్యమఙ్గలశ్రీః శ్రీరేషా పుష్కరాక్షస్య ।
గన్ధర్వకన్యకాద్యైర్గఙ్గాతీరేషు గీతకీర్తిర్హి ॥ ౧౬౩ ॥

కవితాభాగ్యవిధాత్రీ పరిమలసంక్రాన్తమధుపగణకేశా ।
మమ నయనయోః కదా వా సా దేవీ కలితసంనిధానకలా ॥ ౧౬౪ ॥

కీర్తిః స్వయం వృణీతే వాగ్దేవీ చాపి విజయలక్ష్మీశ్చ ।
తం నరమచిరాల్లోకే యో లక్ష్మీపాదభక్తస్తు ॥ ౧౬౫ ॥

సన్మిత్రం పాణ్డిత్యం సద్దారాః సత్సుతాద్యాశ్చ ।
జాయన్తే తస్య భువి శ్రీభక్తో యశ్చ నిర్దిష్టః ॥ ౧౬౬ ॥

పరమాచార్యైర్వినుతాం తామమ్బామాదరాన్నౌమి ।
పరమైశ్వర్యం విష్ణోరపి యా వేదేషు నిర్దిష్టా ॥ ౧౬౭ ॥

కవికులసూక్తిశ్రేణీశ్రవణానన్దోల్లసద్వతంససుమా ।
సా దేవీ మమ హృదయే కృతసాంనిధ్యా విరాజతే పరమా ॥ ౧౬౮ ॥

తాపార్తాస్తు తటాకం యథా భజన్తే రమాం దేవీమ్ ।
సంసృతితప్తాః సర్వే యాన్తి హి శరణం శరణ్యాం తామ్ ॥ ౧౬౯ ॥

సర్వజ్ఞత్వం శ్లాధ్యం ధరాధిపత్యం రమే దేవి ।
యద్యత్ ప్రార్థ్యం దయయా తద్ దిశ మోక్షం చ మే జనని ॥ ౧౭౦ ॥

విద్యుతమచఞ్చలాం త్వాం కృష్ణే మేఘే పయోధివరకన్యే ।
నిత్యమవైమి శ్రేయఃసిధ్య మాతః ప్రసన్నే నః ॥ ౧౭౧ ॥

త్వామమ్బ సంతతరుచిం కృష్ణో మేఘః సమాసాద్య ।
సద్వర్త్మని వర్షతి కిల కాఙ్క్షాధికమాదరేణ వార్ధిసుతే ॥ ౧౭౨ ॥

అమ్బ త్వమేవ కాలే ముకున్దమపి దర్శయన్తీహ ।
శ్రేయఃసిద్ధ్యై నమతాం భాసి హృది శ్రుతిశిరఃసు సల్లోకే ॥ ౧౭౩ ॥

వినమదమరేశసుదతీకచసుమమకరన్దధారయా స్నిగ్ధమ్ ।
తవ పాదపద్మమేతత్ కదా ను మమ మూర్ధ్ని భూషణం జనని ॥ ౧౭౪ ॥

అపవర్గసౌఖ్యదే తే దయాప్రసారః కథం వర్ణ్యః ।
యామవలమ్బ్య హి యష్టిం న పతతి సంసారపఙ్కిలే మార్గే ॥ ౧౭౫ ॥

సూక్ష్మాత్ సూక్ష్మతరం తే రూపం పశ్యన్తి యోగినో హృదయే ।
తాం త్వామహం కదా వా ద్రక్ష్యేఽలంకారమణ్డితాం మాతః ॥ ౧౭౬ ॥

చిరతరతపసా క్లిష్టే యోగిహృది స్థానభాగ్ రమా దేవీ ।
దర్శనమచిరాద్ దయయా దదాతి యోగాదిహీనానామ్ ॥ ౧౭౭ ॥

తీరం సంసృతిజలధేః పూరం కమలాక్షలోచనప్రీతేః ।
సారం నిగమాన్తానాం దూరం దుర్జనతతేర్హి తత్తేజః ॥ ౧౭౮ ॥

లక్ష్మీరూపం తేజో మమావిరస్తు శ్రియై నిత్యమ్ ।
యన్నిత్యధర్మదారాన్ విష్ణోరమితౌజసః ప్రాహుః ॥ ౧౭౯ ॥

జలధిసుతే త్వం జననీ స వాసుదేవః పితా చ నః కథితః ।
శరణం యువాం ప్రపన్నా నాతో దుర్గతిపరిస్ఫూర్తిః ॥ ౧౮౦ ॥

హరినీలరత్నభాసా ప్రకశితాత్మా సముద్రవరకన్యా ।
మఙ్గలమాతనుతేయం కటాక్షకలికాప్రసారైస్తు ॥ ౧౮౧ ॥

మచ్చిత్తమత్తవారణబన్ధనమధునా త్వదీయపాదయుగే ।
కలయామి రమే మాతర్మాం రక్ష క్షిప్రమేవ సంసృతితః ॥ ౧౮౨ ॥

మోచయ సంసృతిబన్ధం కటాక్షకలికాఙ్కురై రమే మాతః ।
నాతః పరమర్థ్యమిహ క్షమాతలే త్వం దయామూర్తిః ॥ ౧౮౩ ॥

మఞ్జులకవితాసంతతిబీజాఙ్కురదాయిసారసాలోకా ।
జనని తవాపాఙ్గశ్రీః జయతి జగత్త్రాణకలితదీక్షేయమ్ ॥ ౧౮౪ ॥

అమ్బ తవాపాఙ్గశ్రీరపాఙ్గకేలీశతాని జనయన్తీ ।
మురహన్తుర్హృది జయతి వ్రీడామదమోహకామసారకరీ ॥ ౧౮౫ ॥

బద్ధమపి చిత్తమేతద్ యమనియమాద్యైః పరిష్కారైః ।
ధావతి బలాద్ రమే తవ పాదాబ్జం యామి శరణమహమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

మత్తగజమాన్యగమనా మధురాలాపా చ మాన్యచరితా సా ।
మన్దస్మేరముఖాబ్జా కమలా మే హృదయసారసే లసతు ॥ ౧౮౭ ॥

శాస్త్రస్మరణవిహీనం పాపినమేనం జనం రమా దేవీ ।
దయయా రక్షతి కాలే తస్యాస్తేన ప్రథా మహతీ ॥ ౧౮౮ ॥

ముఖవిజితచన్ద్రమణ్డలమిదమమ్భోరుహవిలోచనం తేజః ।
ధ్యానే జపే చ సుదృశాం చకాస్తి హృదయే కవీశ్వఱాణాం చ ॥ ౧౮౯ ॥

అమ్బ వివేకవిదూరం జనమేనం శిశిరలోచనప్రసరైః ।
శిశిరయ కృపయా దేవి త్వమేవ మాతా హి లోకస్య ॥ ౧౯౦ ॥

కోపదుపేక్షసే యది మాతర్మే రక్షకః కః స్యాత్ ।
మయి దీనే కో లాభస్తవ తు దయాయాః ప్రసారిణ్యాః ॥ ౧౯౧ ॥

భవచణ్డకిరణతప్తః శ్రాన్తోఽహం జ్ఞానవారిదూరస్థః ।
శిశిరామఙ్ఘ్రిచ్ఛాయాం తవ మాతర్యామి శరణమారాత్తు ॥ ౧౯౨ ॥

మాతరశోకోల్లాసం ప్రకటయ తవ కోమలకటాక్షైః ।
యైర్దీనా నరపతయః కలితా వారణశతావృతే గేహే ॥ ౧౯౩ ॥

జయతి రమే తవ మహతీ కృపాఝరీ సర్వసంమాన్యా ।
క్షేమంకరీ యదేషా ప్రతికల్పం సర్వజగతాం చ ॥ ౧౯౪ ॥

అజ్ఞానకూపకుహరే పతితం మాం పాహి కమలే త్వమ్ ।
నగరే వా గ్రామే వా వనమధ్యే దిక్షు రక్షిణీ త్వమసి ॥ ౧౯౫ ॥

తవ చరణౌ శరణమితి బ్రువన్నహం మాతరబ్ధితనయే త్వమ్ ।
హరిణా సహితా దయయా ప్రాహ్యవిలమ్బేన దీనం మామ్ ॥ ౧౯౬ ॥

పరిసరనతవిబుధాలీకిరీటమణికాన్తివల్లరీవిసరైః ।
కృతనీరాజనవిధి తే మమ తు శిరోభూషణం హి పదయుగలమ్ ॥ ౧౯౭ ॥

మమ హృదయపఙ్కజవనీవికాసహేతౌ దినాధిపాయేతామ్ ।
తవ తు కటాక్షప్రసరః దీపాయేతాం తమోనిరాకరణే ॥ ౧౯౮ ॥

యావచ్ఛరణం యాతి క్షితితనయే త్వాం హి జన్తురిహ మూఢః ।
తావత్ తస్య తు రసనాఙ్గణే తు వాణీ సమాకలితనృత్తా ॥ ౧౯౯ ॥

పఙ్కజనిలయే తావకచరణం శరణం సమాకలయే ।
తేన హి సర్వకృతానాం భవిష్యతాం హానిరేవ దురితానామ్ ॥ ౨౦౦ ॥

శ్రుత్యన్తసేవితం తే చరణసరోజం ప్రణమ్య కిల జన్తుః ।
ఛత్రోల్లసితశిరాః సన్ వనీపకాన్ దానవారిణా సిఞ్చన్ ॥ ౨౦౧ ॥

విష్వక్సేనముఖాద్యైః సేవితమమ్బ త్వదీయపాదయుగమ్ ।
అవతంసయన్తి సన్తః కలితాపప్రశమనాయాస్తు ॥ ౨౦౨ ॥

దుగ్ధోదధితనయే త్వాం దిశాగజేన్ద్రాః సువర్ణఘటతోయైః ।
మణిమణ్టపమధ్యతలే సమభ్యషిఞ్చన్ హరిప్రీత్యై ॥ ౨౦౩ ॥

దిగ్గజపుష్పకరకుమ్భైరభిషిక్తాం త్వాం హరిః ప్రీత్యా ।
ఉదవహదారాన్మునిగణమధ్యే సర్వశ్రియో మూలమ్ ॥ ౨౦౪ ॥

జాతపరాక్రమకలికా దిశి దిశి కింనరసుగీతనిజయశసః ।
ధన్యా భాన్తి హి మనుజాః యద్వీక్షాలవవిశేషతః కాలే ॥ ౨౦౫ ॥

నమదమరీకచభరసుమమరన్దధారాభిషిక్తం తే ।
పదకమలయుగలమేతచ్ఛ్రేయఃస్ఫూర్త్యై సదా భవతు ॥ ౨౦౬ ॥

రాగద్వేషాదిహతం మామవ కమలే హరేః కాన్తే ।
దర్శయ దయయా కాలే హ్యపవర్గస్థానమార్గం చ ॥ ౨౦౭ ॥

న హి జానే వర్ణయితుం పరమే స్థనే త్వదీయవిభవమహమ్ ।
మునయశ్చ సురా వేదా యతో నివృత్తాః క్షమాతనయే ॥ ౨౦౮ ॥

మనుజాః కటాక్షితాః కిల తథామ్బయా మేదినీపుత్ర్యా ।
సత్సుతకలత్రసహితాః సురభిం కాలేన నిర్విశాన్తి ముదా ॥ ౨౦౯ ॥

జలధీశకన్యకా సా లసతు పురోఽస్మాకమాదరకృతశ్రీః ।
యత్ప్రణమనాజ్జనానాం కవితోన్మేషః సదీడితే భాతి ॥ ౨౧౦ ॥

దూరికరోతు దురితం త్వద్భక్తిర్మామకం కమలే ।
అహమపి సురేశసేవ్యే తవ సదసి విశామి కీర్తిగానపరః ॥ ౨౧౧ ॥

పరమజ్ఞానవిధాత్రీ తవ పాదపయోజభక్తిరస్మాకమ్ ।
కిం వాశాస్యమతోఽన్యత్ సముద్రతనయే హరేర్జాయే ॥ ౨౧౨ ॥

అమ్బ కదా వా లప్స్యే మదీయపాపాపనోదాయ ।
తవ పాదకమలసేవామబ్జభవాద్యైస్తు సంప్రార్థ్యామ్ ॥ ౨౧౩ ॥

మన్దానామపి మఞ్జులకవిత్వరసదాయినీ జననీ ।
కాపి కరుణామయీ సా లసతు పురస్తాత్ సదాస్మాకమ్ ॥ ౨౧౪ ॥

సకలకవిలోకవినుతే కమలే కమలాక్షి వల్లభే విష్ణోః ।
త్వన్నామాని హి కలయే వనే జలే శత్రుపీడాయామ్ ॥ ౨౧౫ ॥

దివి వా భువి దిక్షు జలే వహ్నౌ వా సర్వతః కమలే ।
జన్తూనాం కిల రక్షా త్వదధీనా కీర్త్యతే విబుధైః ॥ ౨౧౬ ॥

కుశలవిధయే తదస్తు త్రివిక్రమాసేవ్యరమ్యనిజకేలి ।
కబలితపదనతదైన్యం తరుణామ్బుజలోచనం తేజః ॥ ౨౧౭ ॥

జననీ సువర్ణవృష్టిప్రదాయినీ భాతి విష్ణువక్షఃస్థా ।
కమలా కలితక్షేమా ప్రకృతీనాం శీతలాపాఙ్గైః ॥ ౨౧౮ ॥

జగతామాదిమజననీ లసతి కవేరాత్మజాపులినే ।
క్షేత్రేషూత్తమజుష్టేష్వయోనిజా లోకరక్షాయై ॥ ౨౧౯ ॥

కుచశోభాజితవిష్ణుః కుఙ్కుమపఙ్కాఙ్కితా కమలా ।
కాఞ్చ్యాం రాజతి కాఞ్చీమణిగణనీరాజితాఙ్ఘ్రియుగా ॥ ౨౨౦ ॥

మన్దారకుసుమమదహరమన్దస్మితమధురవదనపఙ్కరుహా ।
హృద్యతమనిత్యయౌవనమణ్డితగాత్రీ విరాజతే కమలా ॥ ౨౨౧ ॥

కంసరిపుగేహినీ సా హంసగతిర్హంసమాన్యనిజచరితా ।
సంసారతాపహానిం కలయతు కాలే రమాస్మాకమ్ ॥ ౨౨౨ ॥

మనసిజజననీ జననీ చాస్మాకమిహాదరాత్ కాలే ।
శీతలలోలాపాఙ్గైస్తరఙ్గయతి శ్రేయసాం సరిణమ్ ॥ ౨౨౩ ॥

తవ మన్దహాసకలికాం భజే భుజఙ్గే శయానం తమ్ ।
యా కలయతి గతకోపం బాలానాం నః కృతాపరాధానామ్ ॥ ౨౨౪ ॥

సా సాధయేదభీష్టం కమలా శ్రీర్విష్ణువక్షఃస్థా ।
యస్యాః పదవిన్యాసః శ్రుతిమౌలిషు తన్యతే మహాలక్ష్మ్యాః ॥ ౨౨౫ ॥

శాన్తిరసనిత్యశేవధిమమ్బాం సేవే మనోరథావాప్త్యై ।
యామారాధ్య సురేశాః స్వపదం ప్రాపుర్హి తాదృక్షమ్ ॥ ౨౨౬ ॥

ధాతురపి వేదవచసాం దూరే యత్స్థానమామనన్తి బుధాః ।
సాస్తు ముదే శ్రీరేషా మురమర్దనసత్కలత్రమమితౌజః ॥ ౨౨౭ ॥

భవదుఃఖరాశిజలధేర్హఠాత్ తరిత్రీం పరం విద్మః ।
తామమ్బాం కమలస్థాం మురారివక్షోమణిప్రదీపాం చ ॥ ౨౨౮ ॥

మునిసార్వభౌమవర్ణితమహాచరిత్రం హరేః కలత్రం తత్ ।
పథి మఙ్గలాయ భవతు ప్రస్థానజుషాం కృపాధారమ్ ॥ ౨౨౯ ॥

ఖణ్డితవైరిగణేయం మణ్డితభక్తా సుతాద్యైశ్చ ।
భాసురకీర్తిర్జయతి క్షోణీసురవన్ద్యచరణాబ్జా ॥ ౨౩౦ ॥

నతపాలిని మాం పాహి త్రిజగద్వన్ద్యే నిధేహి మయి దయయా ।
తావకకటాక్షలహరీః శక్తిమయే సకలసిద్ధీనామ్ ॥ ౨౩౧ ॥

భవసాగరం తితీర్షుస్తవ చరణాబ్జం మహాసేయుమ్ ।
మాతః కదా ను లప్స్యే ఘనతాపోర్మ్యాదిపీడితో దీనః ॥ ౨౩౨ ॥

కవివాగ్వాసన్తీనాం వసన్తలక్ష్మీర్మురారిదయితా నః ।
పరమాం ముదం విధత్తే కాలే కాలే మహాభూత్యై ॥ ౨౩౩ ॥

సురహరపరతన్త్రం తద్ గతతన్ద్రం వస్తు నిస్తులముపాసే ।
తేనైవాహం ధన్యో మద్వంశ్యా నిరసితాత్మతాపభరాః ॥ ౨౩౪ ॥

తృష్ణాం శమయతి దేవీ రాఘవదయితా నతాలిసురవల్లీ ।
ఇట్యార్యవచో ధైర్యం జనయతి కాలే ధరాపుత్రి ॥ ౨౩౫ ॥

రఘుపతిదయితే మాతః కాకాసురరక్షణాదినా లోకే ।
తావకకరుణామహిమా ప్రథితః కిల భూతిదాయీ నః ॥ ౨౩౬ ॥

ప్రచురతదురితపాలీసమావృతానాం కలౌ హి తప్తానామ్ ।
తావకదయా హి మాతః శరణం వరమితి సతాం గణః స్తౌతి ॥ ౨౩౭ ॥

అత్యన్తశీతలాం తాం కటాక్షధాటీముపాసేఽహమ్ ।
తేన మమ త్రిదశానాం న కోఽపి భేదో ధరాతనయే ॥ ౨౩౮ ॥

యైః సేవా సంకలితా తవ పాదాబ్జే ధరాతనయే ।
తేషామజ్ఞానఝరీ యాతి హి విలయం క్షణేనైవ ॥ ౨౩౯ ॥

జ్ఞానారవిన్దవిలసనమచిరాదస్య స్తుతౌ హి కవివర్యాః ।
సంపద్ దివ్యా చ తథా విబుధావలిమాననీయాత్ర ॥ ౨౪౦ ॥

మాతస్తవ పాదాబ్జం యస్య లలాటే కృతోరునిజకాన్తి ।
తత్పాదపద్మమచిరాద్ విమానగా దేవతా వహతి ॥ ౨౪౧ ॥

ఆజ్ఞావశేన దేవ్యా లసన్తి దివి దేవతామాన్యాః ।
ఇన్ద్రాద్యాః స చ ధాతా దిక్పాలాశ్చాపి గన్ధర్వాః ॥ ౨౪౨ ॥

కైవల్యానన్దకలాదాత్రీం కమలామహర్నిశం నౌమి ।
తేనైవ జన్మ సఫలం తీర్థాదినిషేవణాద్యచ్చ ॥ ౨౪౩ ॥

యచ్చ హరిపాదపఙ్కేరుహపరిచరణాదినా లోకే ।
తత్ సర్వమాశు ఘటయతి సహసా మన్దస్య మే మాతా ॥ ౨౪౪ ॥

నానాశ్రుత్యన్తకలాపరిమలపరివాహవాసితం మాతః ।
తవ చరణకమలయుగలం మమావతంసః క్షణం భాతు ॥ ౨౪౫ ॥

నతదేవనగరనారీధమ్మిల్లలసత్సుమాలికృతనాదాః ।
ప్రాతర్మురజవిలాసం కలయన్తి భృశం తవాగ్రతో భృఙ్గాః ॥ ౨౪౬ ॥

పాపప్రశమనదీక్షాకలాధురీణాః పయోజనిలయే తే ।
మాం చ పవిత్రీకుర్యుః పాదపరాగాః కృపావశతః ॥ ౨౪౭ ॥

హన్త కదా వా లప్స్యే తవాఙ్ఘ్రిశుశ్రూషణాసక్తిమ్ ।
సహజానన్దం తేన హి పదం క్రమాత్ ప్రాప్యమాదిష్టమ్ ॥ ౨౪౮ ॥

నలినీవిలాసరుచిరాం మయి దేవి త్వత్కటాక్షలహరీం హి ।
కాలే నిధేహి దయయా స్ఫీతా తే కీర్తిరాదృతా సర్వైః ॥ ౨౪౯ ॥

వినిహతదురితస్తోమా కాపి మదీయే హృదమ్భోజే ।
లసతు పరదేవతాఖ్యా మాధవనేత్రప్రియంకరీ కలికా ॥ ౨౫౦ ॥

పఞ్చాయుధగురుమన్త్రం కలనూపురనినదమాదరాత్ కమలే ।
కలయతి రమాధవగృహం యాతుం కాలే త్వయి ప్రవృత్తాయామ్ ॥ ౨౫౧ ॥

నతనాకిలోకవనితాలలాటసిన్దూరశోణకాన్తిభృతోః ।
కలయే నమాంసి కమలే తవ పాదపయోజయోర్నిత్యమ్ ॥ ౨౫౨ ॥

కమలసుషుమానివాసస్థానకటాక్షం చిరాయ కృతరక్షమ్ ।
రక్షోగణభీతికరం తేజో భాతి ప్రకామమిహ మనసి ॥ ౨౫౩ ॥

జ్యోత్స్నేవ శిశిరపాతా కటాక్షధాటీ త్వదీయా హి ।
అమ్బ ముకున్ద ( … incomplete … ) కురుతే ॥ ౨౫౪ ॥

తాపహరరసవివర్షంఅధృతకుతుకా కాపి నీలనలినరుచిః ।
కాదమ్బినీ పురస్తదాస్తాం నః సంతతం జననీ ॥ ౨౫౫ ॥

సఫలయతు నేత్రయుగలం మామకమేతత్ త్వదీయరూపమహో ।
యత్ కమలనేత్రసుచరితపచేలిమం వైదికీ శ్రుతిర్బ్రూతే ॥ ౨౫౬ ॥

మాధవనేత్రపయోజామృతలహరీ భాతి తావకం రూపమ్ ।
అమ్బ యువామాద్యౌ నః పితరౌ వనే సుఖావాప్త్యై ॥ ౨౫౭ ॥

సరసకవితాదిసంపద్విలసనమారాదుశాన్తి కవివర్యాః ।
యత్ప్రీణనేన సా మే భవతు విభూత్యై హి సా కమలా ॥ ౨౫౮ ॥

మనసిజజయాదికార్యం యదపాఙ్గలవాన్నృణాం భవతి ।
తత్పదమానన్దకలం సేవ్యం చ భజే రమాం జననీమ్ ॥ ౨౫౯ ॥

శిథిలతతమఃసమూహా భక్తానాం సా రమా దేవీ ।
జనయతి ధైర్యం చ హరేః కాలే యా సర్వదా సేవ్యా ॥ ౨౬౦ ॥

యద్భ్రూవిలాసవశతః శక్తః సృష్ట్యాదికం కర్తుమ్ ।
హరిరపి లోకే ఖ్యాతః సా నః శరణం జగన్మాతా ॥ ౨౬౧ ॥

నయనయుగలీం కదా మే సిఞ్చతి ఏవ్యాః పరం రూపమ్ ।
యద్భజనాన్న హి లోకే దృష్టం శ్లాధ్యం పరం వస్తు ॥ ౨౬౨ ॥

సుచరితఫలం త్వదీయం రూపం నః కలితభక్తీనామ్ ।
అత ఏవ మామకానాం పాపానాం విరతిరూర్జితా కమలే ॥ ౨౬౩ ॥

సుకృతివిభవాదుపాస్యా కమలా సా సర్వకల్యాణా ।
హరివక్షసి కృతవాసా రక్షతి లోకానహోరాత్రమ్ ॥ ౨౬౪ ॥

సంవిద్రూపా హి హరేః కుటుమ్బినీ భాతి భక్తహృదయేషు ।
సర్వశ్రేయఃప్రాప్త్యై యాం విదురార్యా రమాం కమలామ్ ॥ ౨౬౫ ॥

విషయలహరీప్రశాన్త్యై కమలాపాదామ్బుజం నౌమి ।
పూర్వం శుకాదిసుధియో యద్ధ్యానాద్ గలితశత్రుభయాః ॥ ౨౬౬ ॥

లలితగమనం త్వదీయం కలనూపురనాదపూరితం మాతః ।
నౌమి పదామ్బుజయుగలం భవతాపనిరాసనాయాద్య ॥ ౨౬౭ ॥

విరలీకరోతి తాపం కమలాయా మన్దహాసఝరీ ।
యత్సేవనేషు సముదితకౌతుకరసనిర్భరో హరిర్జయతి ॥ ౨౬౮ ॥

ప్రతిఫలతు సంతతం మే పురతో మాతస్త్వదీయరూపమిదమ్ ।
యద్దర్శనరసభూమ్నా హరిరపి నానాస్వరూపభాక్ కాలే ॥ ౨౬౯ ॥

అమ్బ తవ చరణసేవాం సంతతమహమాదరాత్ కలయే ।
తేన మమ జన్మ సఫలం త్రిదశానామివ మునీన్ద్రాణామ్ ॥ ౨౭౦ ॥

దుర్వారగర్వదుర్మతిదురర్థనిరసనకలానిపుణాః ।
తవ చరణసేవయైవ హి కమలే మాతర్బుధా జగతి ॥ ౨౭౧ ॥

ఆనదమేతి మాతస్తవ నామోచ్చారణేన సిన్ధుభవే ।
సంప్రాప్తత్వద్రూపం మమ మానసమాత్తయోగకలమ్ ॥ ౨౭౨ ॥

తవ దృష్టిపాతవిభవాత్ సర్వే లోకే విధూతతాపభరాః ।
యాన్తి ముదా త్రిదశైః సహ విభానమారుహ్య మాతరహో ॥ ౨౭౩ ॥

కో వా న శ్రయతి బుధః శ్రేయోఽర్థీ తామిమాం కమలామ్ ।
యాం పన్నగారివాహనసద్గర్మిణీమర్చయన్తి సురనాథాః ॥ ౨౭౪ ॥

తామరవిన్దనివాసామమ్బాం శరణార్థినాం కలితరక్షామ్ ।
బహురూపేష్వఘనిచయేష్వపి నిశ్చిత్యాత్మనో ధైర్యమ్ ॥ ౨౭౫ ॥

కరుణాప్రవాహఝర్యా గతపఙ్క భూతలం మాతః ।
సత్వాఙ్కురాదిలసితం జయతి పయోరాశికకన్యకే కమలే ॥ ౨౭౬ ॥

విధిశివవాసవముఖ్యైర్వన్ద్యపదాబ్జే నమస్తుభ్యమ్ ।
మాతర్విష్ణోర్దయితే సర్వజ్ఞత్వం చ మే కలయ ॥ ౨౭౭ ॥

పరదేవతే ప్రసీద ప్రసీద హరివల్లభే మాతః ।
త్వామాహుః శ్రుతయః కిల కల్యాణగుణాకరాం నిత్యామ్ ॥ ౨౭౮ ॥

క్షన్తవ్యమమ్బ మామకమఘరాశిం క్షపయ వీక్షణతః ।
సత్వోన్మేషం దేహి ప్రియే హరేర్దాసమపి కురు మామ్ ॥ ౨౭౯ ॥

వాఞ్ఛితసిద్ధిర్న స్యాద్ యది పాదాబ్జే కృతప్రణామానామ్ ।
హానిస్త్వదీయయశసామితి కేచిద్ధైర్యవన్తశ్చ ॥ ౨౮౦ ॥

సదసదనుగ్రహదక్షాం త్వాం మాతః సంతతం నౌమి ।
గ్రహపీడా నైవ భవేద్యమపీడా దూరతః కాలే ॥ ౨౮౧ ॥

విద్యాః కలాశ్చ కాలే కృపయా కలయ ప్రసీదాశు ।
మాతస్త్వమేవ జగతాం సర్వేషాం రక్షణం త్వయా క్రియతే ॥ ౨౮౨ ॥

ఉఛేష్వపి నీచేషు ప్రకాశతే తుల్యమేవ తవ రూపమ్ ।
ఏతద్ దృష్ట్వా ధైర్యం ఘనాగసోఽప్యమ్బ జాయతే నను మే ॥ ౨౮౩ ॥

కా శఙ్కా తవ వైభవజాలం వక్తుం దిగన్తరే మాతః ।
వరహారాలంకారాం సేవన్తే త్వాం హరిత్పతయః ॥ ౨౮౪ ॥

కమలాయాశ్చ హరేరపి సందృష్యం దివ్యదాంపత్యమ్ ।
తావేవ నః పతీ కిల జన్మాన్తరపుణ్యపరిపాకాత్ ॥ ౨౮౫ ॥

సర్వాసాముపనిషదాం విద్యానాం త్వంపరం స్థానమ్ ।
అల్పధియో వయమేతే త్వత్స్తోత్రే భోః కథం శక్తాః ॥ ౨౮౬ ॥

సాష్టాఙ్గప్రణతిరియం ప్రకల్పితా మాతరద్య తవ చరణే ।
తేనాహం హి కృతార్థః కిం ప్రార్థ్యం వస్త్వతః కమలే ॥ ౨౮౭ ॥

స్తోత్రమిదంహి మయా తే చరణామ్భోజే సమర్పితం భక్త్యా ।
తవ చ గురోరపి వీక్షా తత్ర నిదానం పరం నాన్యత్ ॥ ౨౮౮ ॥

దేహాన్తే నను మాతర్మోక్షం త్రిదశైః సమం దేహి ।
అహమపి సామ పఠన్ సన్ త్వాం చ హరిం యామి శరణార్థీ ॥ ౨౮౯ ॥

శుకవాణీమివ మాతర్నిరర్థకాం మద్వచోభఙ్గీమ్ ।
ఆరాచ్ఛృణోషి దయయా తదేవ చోత్తమపదవ్యక్త్యై ॥ ౨౯౦ ॥

విద్యాం కలాం వరిష్ఠాం అమ్బ త్వాం సంతతం వన్దే ।
యా వ్యాకరోషి కాలే విద్వద్భిర్వేదతత్త్వాది ॥ ౨౯౧ ॥

వైదుష్యం వాణ్యాః సత్సంపజ్ఝర్యో యదీయవీక్షణతః ।
సిధ్యన్త్యపి దేవానాం సా నః శరణం రమా దేవీ ॥ ౨౯౨ ॥

విపులం శ్రియో విలాసం శ్రద్ధాం భక్త్యాదికం దేహి ।
అమ్బ ప్రసీద కాలే తవ పాదాబ్జైకసేవినామిహ నః ॥ ౨౯౩ ॥

కేచిత్ ప్రాఞ్చః కమలాం ప్రాప్య హి శరణం విపత్కాలే ।
ఝటితి విధూనితతాపాః సా మే దేవీ ప్రసన్నాస్తు ॥ ౨౯౪ ॥

మరకతకాన్తిమనోహరమూర్తిః సైషా రమా దేవీ ।
పాతి సకలాని కాలే జగన్తి కరుణావలోకాద్యైః ॥ ౨౯౫ ॥

భాగీరథీవ వాణీ తవ నుతిరూపా విరాజతే పరమా ।
ఇహ మాతర్యద్భజనం సర్వేషాం సర్వసంపదాం హేతుః ॥ ౨౯౬ ॥

కలశపయోదధితనయే హరిప్రియే లక్ష్మి మాతరమ్బేతి ।
తవ నామాని జపన్ సన్ త్వద్దాసోఽహం తు ముక్తయే సిద్ధః ॥ ౨౯౭ ॥

నిఖిలచరాచరరక్షాం వితన్వతీ విష్ణువల్లభా కమలా ।
మమ కులదైవతమేషా జయతి సదారాధ్యమాన్యపాదకమలా ॥ ౨౯౮ ॥

సర్వజన్నుతవిభవే సంతతమపి వాఞ్ఛితప్రదే దేవి ।
అమ్బ త్వమేవ శరణం తేనాహం ప్రాప్తసర్వకార్యార్థః ॥ ౨౯౯ ॥

కమలే కథం ను వర్ణ్యస్తవ మహిమా నిగమమౌలిగణవేద్యః ।
ఇతి నిశ్చిత్య పదాబ్జం తవ వన్దే మోక్షకామోఽహమ్ ॥ ౩౦౦ ॥

త్వామమ్బ బాలిశోఽహం త్వచమత్కారైర్గిరాం గుమ్భైః ।
అయథాయథక్రమం హి స్తువన్నపి ప్రాప్తజన్మసాఫల్యః ॥ ౩౦౧ ॥

ఇతి శ్రీకమలాత్రిశతీ సమాప్తా

Also Read 309 Names of Sri Kamala Trishati:

Kamala Trishati | 300 Names of Kamala in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kamala Trishati | 300 Names of Kamala Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top