Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in English, Devanagari, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in English:

oṃ nārasiṃhāya namaḥ
oṃ mahāsiṃhāya namaḥ
oṃ divya siṃhāya namaḥ
oṃ mahābalāya namaḥ
oṃ ugra siṃhāya namaḥ
oṃ mahādevāya namaḥ
oṃ stambhajāya namaḥ
oṃ ugralocanāya namaḥ
oṃ raudrāya namaḥ
oṃ sarvādbhutāya namaḥ || 10 ||

Lord Narsimha Lakshmi Prahlad

oṃ śrīmate namaḥ
oṃ yogānandāya namaḥ
oṃ trivikramāya namaḥ
oṃ haraye namaḥ
oṃ kolāhalāya namaḥ
oṃ cakriṇe namaḥ
oṃ vijayāya namaḥ
oṃ jayavarṇanāya namaḥ
oṃ pañcānanāya namaḥ
oṃ parabrahmaṇe namaḥ || 20 ||

oṃ aghorāya namaḥ
oṃ ghora vikramāya namaḥ
oṃ jvalanmukhāya namaḥ
oṃ mahā jvālāya namaḥ
oṃ jvālāmāline namaḥ
oṃ mahā prabhave namaḥ
oṃ niṭalākṣāya namaḥ
oṃ sahasrākṣāya namaḥ
oṃ durnirīkṣāya namaḥ
oṃ pratāpanāya namaḥ || 30 ||

oṃ mahādaṃṣṭrāyudhāya namaḥ
oṃ prāṅñāya namaḥ
oṃ caṇḍakopine namaḥ
oṃ sadāśivāya namaḥ
oṃ hiraṇyaka śipudhvaṃsine namaḥ
oṃ daityadāna vabhañjanāya namaḥ
oṃ guṇabhadrāya namaḥ
oṃ mahābhadrāya namaḥ
oṃ balabhadrakāya namaḥ
oṃ subhadrakāya namaḥ || 40 ||

oṃ karāḷāya namaḥ
oṃ vikarāḷāya namaḥ
oṃ vikartre namaḥ
oṃ sarvartrakāya namaḥ
oṃ śiṃśumārāya namaḥ
oṃ trilokātmane namaḥ
oṃ īśāya namaḥ
oṃ sarveśvarāya namaḥ
oṃ vibhave namaḥ
oṃ bhairavāḍambarāya namaḥ || 50 ||

oṃ divyāya namaḥ
oṃ acyutāya namaḥ
oṃ kavaye namaḥ
oṃ mādhavāya namaḥ
oṃ adhokṣajāya namaḥ
oṃ akṣarāya namaḥ
oṃ śarvāya namaḥ
oṃ vanamāline namaḥ
oṃ varapradāya namaḥ
oṃ adhbhutāya namaḥ
oṃ bhavyāya namaḥ || 60 ||

oṃ śrīviṣṇave namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ anaghāstrāya namaḥ
oṃ nakhāstrāya namaḥ
oṃ sūrya jyotiṣe namaḥ
oṃ sureśvarāya namaḥ
oṃ sahasrabāhave namaḥ
oṃ sarvaṅñāya namaḥ || 70 ||

oṃ sarvasiddha pradāyakāya namaḥ
oṃ vajradaṃṣṭraya namaḥ
oṃ vajranakhāya namaḥ
oṃ mahānandāya namaḥ
oṃ parantapāya namaḥ
oṃ sarvamantraika rūpāya namaḥ
oṃ sarvatantrātmakāya namaḥ
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ suvyaktāya namaḥ || 80 ||

oṃ vaiśākha śukla bhūtotdhāya namaḥ
oṃ śaraṇāgata vatsalāya namaḥ
oṃ udāra kīrtaye namaḥ
oṃ puṇyātmane namaḥ
oṃ daṇḍa vikramāya namaḥ
oṃ vedatraya prapūjyāya namaḥ
oṃ bhagavate namaḥ
oṃ parameśvarāya namaḥ
oṃ śrī vatsāṅkāya namaḥ || 90 ||

oṃ śrīnivāsāya namaḥ
oṃ jagadvyapine namaḥ
oṃ jaganmayāya namaḥ
oṃ jagatbhālāya namaḥ
oṃ jagannādhāya namaḥ
oṃ mahākāyāya namaḥ
oṃ dvirūpabhrate namaḥ
oṃ paramātmane namaḥ
oṃ parajyotiṣe namaḥ
oṃ nirguṇāya namaḥ || 100 ||

oṃ nṛke sariṇe namaḥ
oṃ paratattvāya namaḥ
oṃ parandhāmne namaḥ
oṃ saccidānanda vigrahāya namaḥ
oṃ lakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ
oṃ sarvātmane namaḥ
oṃ dhīrāya namaḥ
oṃ prahlāda pālakāya namaḥ
oṃ śrī lakṣmī narasiṃhāya namaḥ || 108 ||

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in Devanagari:

ॐ नारसिंहाय नमः
ॐ महासिंहाय नमः
ॐ दिव्य सिंहाय नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ उग्र सिंहाय नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ स्तम्भजाय नमः
ॐ उग्रलोचनाय नमः
ॐ रौद्राय नमः
ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॥ 10 ॥
ॐ श्रीमते नमः
ॐ योगानन्दाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ कोलाहलाय नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ विजयाय नमः
ॐ जयवर्णनाय नमः
ॐ पञ्चाननाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः ॥ 20 ॥
ॐ अघोराय नमः
ॐ घोर विक्रमाय नमः
ॐ ज्वलन्मुखाय नमः
ॐ महा ज्वालाय नमः
ॐ ज्वालामालिने नमः
ॐ महा प्रभवे नमः
ॐ निटलाक्षाय नमः
ॐ सहस्राक्षाय नमः
ॐ दुर्निरीक्षाय नमः
ॐ प्रतापनाय नमः ॥ 30 ॥
ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ चण्डकोपिने नमः
ॐ सदाशिवाय नमः
ॐ हिरण्यक शिपुध्वंसिने नमः
ॐ दैत्यदान वभञ्जनाय नमः
ॐ गुणभद्राय नमः
ॐ महाभद्राय नमः
ॐ बलभद्रकाय नमः
ॐ सुभद्रकाय नमः ॥ 40 ॥
ॐ करालाय नमः
ॐ विकरालाय नमः
ॐ विकर्त्रे नमः
ॐ सर्वर्त्रकाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ त्रिलोकात्मने नमः
ॐ ईशाय नमः
ॐ सर्वेश्वराय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ भैरवाडम्बराय नमः ॥ 50 ॥
ॐ दिव्याय नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ कवये नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ अक्षराय नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अध्भुताय नमः
ॐ भव्याय नमः
ॐ श्रीविष्णवे नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अनघास्त्राय नमः
ॐ नखास्त्राय नमः
ॐ सूर्य ज्योतिषे नमः
ॐ सुरेश्वराय नमः
ॐ सहस्रबाहवे नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥ 70 ॥
ॐ सर्वसिद्ध प्रदायकाय नमः
ॐ वज्रदंष्ट्रय नमः
ॐ वज्रनखाय नमः
ॐ महानन्दाय नमः
ॐ परन्तपाय नमः
ॐ सर्वमन्त्रैक रूपाय नमः
ॐ सर्वतन्त्रात्मकाय नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ सुव्यक्ताय नमः ॥ 80 ॥
ॐ वैशाख शुक्ल भूतोत्धाय नमः
ॐ शरणागत वत्सलाय नमः
ॐ उदार कीर्तये नमः
ॐ पुण्यात्मने नमः
ॐ दण्ड विक्रमाय नमः
ॐ वेदत्रय प्रपूज्याय नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ श्री वत्साङ्काय नमः ॥ 90 ॥
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ जगद्व्यपिने नमः
ॐ जगन्मयाय नमः
ॐ जगत्भालाय नमः
ॐ जगन्नाधाय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ द्विरूपभ्रते नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ परज्योतिषे नमः
ॐ निर्गुणाय नमः ॥ 100 ॥
ॐ नृके सरिणे नमः
ॐ परतत्त्वाय नमः
ॐ परन्धाम्ने नमः
ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः
ॐ सर्वात्मने नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ प्रह्लाद पालकाय नमः
ॐ श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः ॥ 108 ॥

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in Telugu:

ఓం నారసింహాయ నమః
ఓం మహాసింహాయ నమః
ఓం దివ్య సింహాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం ఉగ్ర సింహాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం స్తంభజాయ నమః
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః
ఓం రౌద్రాయ నమః
ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః || 10 ||
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం యోగానందాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం కోలాహలాయ నమః
ఓం చక్రిణే నమః
ఓం విజయాయ నమః
ఓం జయవర్ణనాయ నమః
ఓం పంచాననాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః || 20 ||
ఓం అఘోరాయ నమః
ఓం ఘోర విక్రమాయ నమః
ఓం జ్వలన్ముఖాయ నమః
ఓం మహా జ్వాలాయ నమః
ఓం జ్వాలామాలినే నమః
ఓం మహా ప్రభవే నమః
ఓం నిటలాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం దుర్నిరీక్షాయ నమః
ఓం ప్రతాపనాయ నమః || 30 ||
ఓం మహాదంష్ట్రాయుధాయ నమః
ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః
ఓం చండకోపినే నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం హిరణ్యక శిపుధ్వంసినే నమః
ఓం దైత్యదాన వభంజనాయ నమః
ఓం గుణభద్రాయ నమః
ఓం మహాభద్రాయ నమః
ఓం బలభద్రకాయ నమః
ఓం సుభద్రకాయ నమః || 40 ||
ఓం కరాళాయ నమః
ఓం వికరాళాయ నమః
ఓం వికర్త్రే నమః
ఓం సర్వర్త్రకాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః
ఓం ఈశాయ నమః
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః
ఓం విభవే నమః
ఓం భైరవాడంబరాయ నమః || 50 ||
ఓం దివ్యాయ నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం కవయే నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం అక్షరాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అధ్భుతాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః
ఓం శ్రీవిష్ణవే నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అనఘాస్త్రాయ నమః
ఓం నఖాస్త్రాయ నమః
ఓం సూర్య జ్యోతిషే నమః
ఓం సురేశ్వరాయ నమః
ఓం సహస్రబాహవే నమః
ఓం సర్వఙ్ఞాయ నమః || 70 ||
ఓం సర్వసిద్ధ ప్రదాయకాయ నమః
ఓం వజ్రదంష్ట్రయ నమః
ఓం వజ్రనఖాయ నమః
ఓం మహానందాయ నమః
ఓం పరంతపాయ నమః
ఓం సర్వమంత్రైక రూపాయ నమః
ఓం సర్వతంత్రాత్మకాయ నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సువ్యక్తాయ నమః || 80 ||
ఓం వైశాఖ శుక్ల భూతోత్ధాయ నమః
ఓం శరణాగత వత్సలాయ నమః
ఓం ఉదార కీర్తయే నమః
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః
ఓం దండ విక్రమాయ నమః
ఓం వేదత్రయ ప్రపూజ్యాయ నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం శ్రీ వత్సాంకాయ నమః || 90 ||
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం జగద్వ్యపినే నమః
ఓం జగన్మయాయ నమః
ఓం జగత్భాలాయ నమః
ఓం జగన్నాధాయ నమః
ఓం మహాకాయాయ నమః
ఓం ద్విరూపభ్రతే నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం పరజ్యోతిషే నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః || 100 ||
ఓం నృకే సరిణే నమః
ఓం పరతత్త్వాయ నమః
ఓం పరంధామ్నే నమః
ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం లక్ష్మీనృసింహాయ నమః
ఓం సర్వాత్మనే నమః
ఓం ధీరాయ నమః
ఓం ప్రహ్లాద పాలకాయ నమః
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః || 108 ||

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in Tamil:

ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ
ஓம் மஹாஸிம்ஹாய னமஃ
ஓம் திவ்ய ஸிம்ஹாய னமஃ
ஓம் மஹாபலாய னமஃ
ஓம் உக்ர ஸிம்ஹாய னமஃ
ஓம் மஹாதேவாய னமஃ
ஓம் ஸ்தம்பஜாய னமஃ
ஓம் உக்ரலோசனாய னமஃ
ஓம் ரௌத்ராய னமஃ
ஓம் ஸர்வாத்புதாய னமஃ || 10 ||
ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ
ஓம் யோகானம்தாய னமஃ
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஹரயே னமஃ
ஓம் கோலாஹலாய னமஃ
ஓம் சக்ரிணே னமஃ
ஓம் விஜயாய னமஃ
ஓம் ஜயவர்ணனாய னமஃ
ஓம் பம்சானனாய னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ || 20 ||
ஓம் அகோராய னமஃ
ஓம் கோர விக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஜ்வலன்முகாய னமஃ
ஓம் மஹா ஜ்வாலாய னமஃ
ஓம் ஜ்வாலாமாலினே னமஃ
ஓம் மஹா ப்ரபவே னமஃ
ஓம் னிடலாக்ஷாய னமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய னமஃ
ஓம் துர்னிரீக்ஷாய னமஃ
ஓம் ப்ரதாபனாய னமஃ || 30 ||
ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராயுதாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் சம்டகோபினே னமஃ
ஓம் ஸதாஶிவாய னமஃ
ஓம் ஹிரண்யக ஶிபுத்வம்ஸினே னமஃ
ஓம் தைத்யதான வபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் குணபத்ராய னமஃ
ஓம் மஹாபத்ராய னமஃ
ஓம் பலபத்ரகாய னமஃ
ஓம் ஸுபத்ரகாய னமஃ || 40 ||
ஓம் கராளாய னமஃ
ஓம் விகராளாய னமஃ
ஓம் விகர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வர்த்ரகாய னமஃ
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய னமஃ
ஓம் த்ரிலோகாத்மனே னமஃ
ஓம் ஈஶாய னமஃ
ஓம் ஸர்வேஶ்வராய னமஃ
ஓம் விபவே னமஃ
ஓம் பைரவாடம்பராய னமஃ || 50 ||
ஓம் திவ்யாய னமஃ
ஓம் அச்யுதாய னமஃ
ஓம் கவயே னமஃ
ஓம் மாதவாய னமஃ
ஓம் அதோக்ஷஜாய னமஃ
ஓம் அக்ஷராய னமஃ
ஓம் ஶர்வாய னமஃ
ஓம் வனமாலினே னமஃ
ஓம் வரப்ரதாய னமஃ
ஓம் அத்புதாய னமஃ
ஓம் பவ்யாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீவிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ
ஓம் அனகாஸ்த்ராய னமஃ
ஓம் னகாஸ்த்ராய னமஃ
ஓம் ஸூர்ய ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் ஸுரேஶ்வராய னமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே னமஃ
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய னமஃ || 70 ||
ஓம் ஸர்வஸித்த ப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரய னமஃ
ஓம் வஜ்ரனகாய னமஃ
ஓம் மஹானம்தாய னமஃ
ஓம் பரம்தபாய னமஃ
ஓம் ஸர்வமம்த்ரைக ரூபாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதம்த்ராத்மகாய னமஃ
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் ஸுவ்யக்தாய னமஃ || 80 ||
ஓம் வைஶாக ஶுக்ல பூதோத்தாய னமஃ
ஓம் ஶரணாகத வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் உதார கீர்தயே னமஃ
ஓம் புண்யாத்மனே னமஃ
ஓம் தம்ட விக்ரமாய னமஃ
ஓம் வேதத்ரய ப்ரபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் பகவதே னமஃ
ஓம் பரமேஶ்வராய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ வத்ஸாம்காய னமஃ || 90 ||
ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய னமஃ
ஓம் ஜகத்வ்யபினே னமஃ
ஓம் ஜகன்மயாய னமஃ
ஓம் ஜகத்பாலாய னமஃ
ஓம் ஜகன்னாதாய னமஃ
ஓம் மஹாகாயாய னமஃ
ஓம் த்விரூபப்ரதே னமஃ
ஓம் பரமாத்மனே னமஃ
ஓம் பரஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் னிர்குணாய னமஃ || 100 ||
ஓம் ன்றுகே ஸரிணே னமஃ
ஓம் பரதத்த்வாய னமஃ
ஓம் பரம்தாம்னே னமஃ
ஓம் ஸச்சிதானம்த விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் லக்ஷ்மீன்றுஸிம்ஹாய னமஃ
ஓம் ஸர்வாத்மனே னமஃ
ஓம் தீராய னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்லாத பாலகாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ னரஸிம்ஹாய னமஃ || 108 ||

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in Kannada:

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತಂಭಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯವರ್ಣನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಟಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಕೋಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶಿಪುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯದಾನ ವಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಾಡಂಬರಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಖಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂತಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕ ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಭೂತೋತ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದತ್ರಯ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಾಂಕಾಯ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಭಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿರೂಪಭ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ನೃಕೇ ಸರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ || 108 ||

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in Malayalam:

ഓം നാരസിംഹായ നമഃ
ഓം മഹാസിംഹായ നമഃ
ഓം ദിവ്യ സിംഹായ നമഃ
ഓം മഹാബലായ നമഃ
ഓം ഉഗ്ര സിംഹായ നമഃ
ഓം മഹാദേവായ നമഃ
ഓം സ്തംഭജായ നമഃ
ഓം ഉഗ്രലോചനായ നമഃ
ഓം രൗദ്രായ നമഃ
ഓം സര്വാദ്ഭുതായ നമഃ || 10 ||
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം യോഗാനംദായ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം കോലാഹലായ നമഃ
ഓം ചക്രിണേ നമഃ
ഓം വിജയായ നമഃ
ഓം ജയവര്ണനായ നമഃ
ഓം പംചാനനായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ || 20 ||
ഓം അഘോരായ നമഃ
ഓം ഘോര വിക്രമായ നമഃ
ഓം ജ്വലന്മുഖായ നമഃ
ഓം മഹാ ജ്വാലായ നമഃ
ഓം ജ്വാലാമാലിനേ നമഃ
ഓം മഹാ പ്രഭവേ നമഃ
ഓം നിടലാക്ഷായ നമഃ
ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ
ഓം ദുര്നിരീക്ഷായ നമഃ
ഓം പ്രതാപനായ നമഃ || 30 ||
ഓം മഹാദംഷ്ട്രായുധായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
ഓം ചംഡകോപിനേ നമഃ
ഓം സദാശിവായ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യക ശിപുധ്വംസിനേ നമഃ
ഓം ദൈത്യദാന വഭംജനായ നമഃ
ഓം ഗുണഭദ്രായ നമഃ
ഓം മഹാഭദ്രായ നമഃ
ഓം ബലഭദ്രകായ നമഃ
ഓം സുഭദ്രകായ നമഃ || 40 ||
ഓം കരാളായ നമഃ
ഓം വികരാളായ നമഃ
ഓം വികര്ത്രേ നമഃ
ഓം സര്വര്ത്രകായ നമഃ
ഓം ശിംശുമാരായ നമഃ
ഓം ത്രിലോകാത്മനേ നമഃ
ഓം ഈശായ നമഃ
ഓം സര്വേശ്വരായ നമഃ
ഓം വിഭവേ നമഃ
ഓം ഭൈരവാഡംബരായ നമഃ || 50 ||
ഓം ദിവ്യായ നമഃ
ഓം അച്യുതായ നമഃ
ഓം കവയേ നമഃ
ഓം മാധവായ നമഃ
ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
ഓം അക്ഷരായ നമഃ
ഓം ശര്വായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം വരപ്രദായ നമഃ
ഓം അധ്ഭുതായ നമഃ
ഓം ഭവ്യായ നമഃ
ഓം ശ്രീവിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം അനഘാസ്ത്രായ നമഃ
ഓം നഖാസ്ത്രായ നമഃ
ഓം സൂര്യ ജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം സുരേശ്വരായ നമഃ
ഓം സഹസ്രബാഹവേ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞായ നമഃ || 70 ||
ഓം സര്വസിദ്ധ പ്രദായകായ നമഃ
ഓം വജ്രദംഷ്ട്രയ നമഃ
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ
ഓം മഹാനംദായ നമഃ
ഓം പരംതപായ നമഃ
ഓം സര്വമംത്രൈക രൂപായ നമഃ
ഓം സര്വതംത്രാത്മകായ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം സുവ്യക്തായ നമഃ || 80 ||
ഓം വൈശാഖ ശുക്ല ഭൂതോത്ധായ നമഃ
ഓം ശരണാഗത വത്സലായ നമഃ
ഓം ഉദാര കീര്തയേ നമഃ
ഓം പുണ്യാത്മനേ നമഃ
ഓം ദംഡ വിക്രമായ നമഃ
ഓം വേദത്രയ പ്രപൂജ്യായ നമഃ
ഓം ഭഗവതേ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ
ഓം ശ്രീ വത്സാംകായ നമഃ || 90 ||
ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
ഓം ജഗദ്വ്യപിനേ നമഃ
ഓം ജഗന്മയായ നമഃ
ഓം ജഗത്ഭാലായ നമഃ
ഓം ജഗന്നാധായ നമഃ
ഓം മഹാകായായ നമഃ
ഓം ദ്വിരൂപഭ്രതേ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം പരജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായ നമഃ || 100 ||
ഓം നൃകേ സരിണേ നമഃ
ഓം പരതത്ത്വായ നമഃ
ഓം പരംധാമ്നേ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനംദ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മീനൃസിംഹായ നമഃ
ഓം സര്വാത്മനേ നമഃ
ഓം ധീരായ നമഃ
ഓം പ്രഹ്ലാദ പാലകായ നമഃ
ഓം ശ്രീ ലക്ഷ്മീ നരസിംഹായ നമഃ || 108 ||

Lakshmi Narasimha Ashtothara Shatha Naamavali Lyrics in English, Devanagari, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top