Ashtaka

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Gujarati | મહામાયાષ્ટકમ્

મહામાયાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati :

॥ (પૈઙ્ગનાડુ) ગણપતિશાસ્ત્રિકૃતમ્ ॥

સત્સ્વન્યેષ્વપિ દૈવતેષુ બહુષુ પ્રાયો જના ભૂતલે
યામેકાં જનનીતિ સન્તતમમી જલ્પન્તિ તાદૃગ્વિધા ।
ભક્તસ્તોમભયપ્રણાશનચણા ભવ્યાય દીવ્યત્વસૌ
દેવી સ્ફોટવિપાટનૈકચતુરા માતા મહામાયિકા ॥ ૧॥

માતેત્યાહ્વય એવ જલ્પતિ મહદ્ વાત્સલ્યમસ્માસુ તે
કારુણ્યે તવ શીતલેતિ યદિદં નામૈવ સાક્ષીયતે ।
ઇત્થં વત્સલતાદયાનિધિરિતિ ખ્યાતા ત્વમસ્માનિમાન્
માતઃ કાતરતાં નિર્વાય નિતરામાનન્દિતાનાતનુ ॥ ૨॥

પ્રત્યક્ષેતરવૈભવૈઃ કિમિતરૈર્દેવવ્રજૈસ્તાદૃશૈઃ
નિન્દાયામપિ ચ સ્તુતાવપિ ફલં કિંચિન્ન યે તન્વતે ।
યા નિન્દાસ્તવયોઃ ફલં ભગવતી દત્સેઽનુરૂપં ક્ષણાન્
નૂનં તાદૃશવૈભવા વિજયસે દેવિ ત્વમેકા ભુવિ ॥ ૩॥

વૃત્તાન્તં વિવિધપ્રકારમયિ તે જલ્પન્તિ લોકે જનાઃ
તત્ત્વં નોપલભે તથૈવ ન વિધિં જાને ત્વદારાધને ।
તસ્માદમ્બ કથં પુનઃ કલયિતું શક્તાસ્મિ તે પૂજનં
નૂનં વચ્મિ દયાનિધેઽવતુ જડાનસ્માન્ ભવત્યાદરાત્ ॥ ૪॥

રોદંરોદમુદીર્ણબાષ્પલહરીક્લિન્નાનને તે શિશા-
વસ્મિન્ તપ્યતિ કિંચિદત્ર કરુણાદૃષ્ટિં વિધત્સે ન ચેત્ ।
પાતું સ્ફોટગદાત્ પટુત્વમિવ તે કસ્યાસ્તિ માતર્વદ
ક્કાયં ગચ્છતુ કસ્ય પશ્યતુ મુખં કા વા ગતિર્લભ્યતામ્ ॥ ૫॥

ધર્મ્યાનુચ્ચરતાં પથઃ કલયતાં દોષાંસ્તથા ચાત્મનઃ
સ્વૈરં નિન્દનમાતનોતુ સતતં દ્વેષ્યેઽપથે તિષ્ઠતુ ।
એતાવત્યપિ વત્સકે કિલ શુચં યાતે મનાક્ તત્ક્ષણં
તત્ત્રાણે જનની પ્રયાસ્યતિ હિ તન્માતસ્ત્વમસ્માનવ ॥ ૬॥

આબાલસ્થવિરં પ્રસિદ્ધમયિ તે માતેતિ યન્નામ તદ્
ગોપ્તું નૈવ હિ શક્યમમ્બ તદસૌ તાદૃગ્વિધા ત્વં યદિ ।
અસ્મિન્ ખિદ્યતિ વત્સકે ન તનુષે માતુર્ગુણં ચેત્તદા
નૂનં સ્યાદપવાદપાત્રમયિ તન્માતસ્ત્વમસ્માનવ ॥ ૭॥

મુક્તાહારમનોહરદ્યુતિયુતાં મૂર્તિં નરાસ્તાવકીં
યે ધ્યાયન્તિ મૃણાલતન્તુસદૃશીં નાભીહૃદોરન્તરે ।
તે ઘોરજ્વરભારજાતવિષમસ્ફોટસ્ફુટદ્દુઃસહ-
ક્લેદોદ્યત્કટુપૂતિગન્ધમયિ નો જાનન્ત્યમી જાત્વપિ ॥ ૮॥

કારુણ્યામ્બુધિશીતલાપદપયોજાતદ્વયીભાવના-
જાતસ્ફીતહૃદમ્બુજામિતસુધાનિર્યાસરૂપામિમામ્ ।
યે મર્ત્યા સ્તુતિમાદરાદ્ ગણપતેર્વક્ત્રામ્બુજાન્નિઃસૃતાં
વિશ્વાસેન પઠન્તિ તે ન દધતે સ્ફોટવ્યથાં જાતુચિત્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીમહામાયાષ્ટકં સંપૂર્ણમ્

Ads