Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in English

mātṛpañcakam Lyrics in English:

saccidanandatirthaviracitam
matah so’hamupastito’smi puratah purvapratijnam smaran
pratyasravi purahi te’ntya samaye praptum samipam tava ।
grahagrasamisadyaya hyanumatasturyasramam praptuvan
yatprityai ca samagato’hamadhuna tasyai jananyai namah ॥ 1॥

brute matrsama srutirbhagavati yadbarhadaranyakai
tattvam vetsyati matrmamsca pitrmanacaryavanityasau ।
tatradau kila matrsiksanavidhim sarvottamam sasati
pujyatpujyataram samarthayati yam tasyai jananyai namah ॥ 2॥

amba tata iti svasiksanavasaduccaranaprakriyam
ya sute prathamam kva saktiriha no matustu siksam vina ।
vyutpattim kramasasca sarvajanikim tattatpadarthesu ya
hyadhatte vyavaharamapyavakilam tasyai jananyai namah ॥ 3॥

isṭanisṭahitahitadidhisanahauna vayam saisave
kiṭan saskulavit karena dadhato bhaksyasaya balisah ।
matra varitasahasah khalutato bhaksyanyabhaksyani va
vyajnasisma hitahite ca sutaram tasyai jananyai namah ॥ 4॥

atmajnanasamarjanopakaranam yaddehayantram viduh
tadrogadibhayanmrgoragaripuvratadavanti svayam ।
pusnanti sisumadaradgurukulam prapayya kalakramat
ya sarvajnasikhamanim vitanute tasyai jananyai namah ॥ 5॥

iti srimacchrngagirijagadgurucaranasarohasevasamasaditasarasvatavibhavalesasya
srisivanandatirthasvamipujyapadasisyasya srisaccidanandatirthasya
bhasyasvaminah ca krtau matrpancakam
॥ Om tatsat॥

Matripanchakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top