Home / Shiva Stotram / Medha Dakshinamurti Sahasranaama Stotra and Naamaavali Lyrics in English

Medha Dakshinamurti Sahasranaama Stotra and Naamaavali Lyrics in English

shriiH
asya shrii medhaadakShiNaamuurtisahasranaamastotrasya
brahmaa R^iShiH | gaayatrii chhandaH | dakShiNaamuurtirdevatAaa |
oM biijam | svaahaa shaktiH | namaH kiilakam |
medhaadakShiNaamuurtiprasaadasiddhyarthe jape viniyogaH |
hraam ityaadinaa a~Nga nyaasaH |

dhyaanam |
siddhitoyanidhermadhye ratnagriive manorame |
kadambavanikaamadhye shriimadvaTataroradhaH || 1||

aasiinamaadyaM puruShamaadimadhyaantavarjitam |
shuddhasphaTikagokShiirasharatpuurNendushekharam || 2||

daxiNe chaaxamaalaaM cha vahniM vai vaamahastake |
jaTaamaNDalasaMlagnashiitaamshukaramaNDitam || 3||

naagahaaradharaM chaaruka~NkaNaiH kaTisuutrakaiH |
viraajamaanavR^iShabhaM vyaaghracharmaambaraavR^itam || 4||

chintaamaNimahaabR^indaiH kalpakaiH kaamadhenubhiH |
chatuShShaShTikalaavidyaamuurtibhiH shrutimastakaiH || 5||

ratnasiMhaasane saadhudviipicharmasamaayutam |
tatraaShTadalapadmasya karNikaayaaM sushobhane || 6||

viiraasane samaasiinaM lambadaxapadaaMbujam |
GYaanamudraaM pustakaM cha varaabhiitidharaM haram || 7||

paadamuulasamaakraantamahaapasmaaravaibhavam |
rudraaxamaalaabharaNabhuuShitaM bhuutibhaasuram || 8||

gajacharmottariiyaM cha mandasmitamukhaambujam |
siddhabR^indairyogibR^indairmunibR^indairniShevitam || 9||

aaraadhyamaanavR^iShabhaM agniinduravilochanam |
puurayantaM kR^ipaadR^iShTyaa pumarthaanaashrite jane || 10||

evaM vibhaavayediishaM sarvavidyaakalaanidhim || 11||

laM ityaadinaa paJNchopachaaraaH ||
devadevo mahaadevo devaanaamapi deshikaH |
dakShiNaamuurtiriishaano dayaapuuritadi~NmukhaH || 1||

kailaasashikharottu~Nga-kamaniiyanijaakR^itiH |
vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaH || 2||

kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itiH |
paaTiiraapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaH |3||

japaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaH |
pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavaan || 4||

kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaH |
karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuuH || 5||

tilaprasuunasaMkaashanaasikaapuTabhaasuraH |
mandasmitaspuranmugdhamahaniiyamukhaambujaH || 6||

kundakuDmalasaMspardhidantapa~NktiviraajitaH |
sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaH || 7||

sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaH |
karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaH || 8||

anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuH |
vishaalaruchiroraskavalimatpallavodaraH || 9||

bR^IhatkaTinitaMbaaDhyaH piivarorudvayaanvitaH |
ja~NghaavijitatuuNiirastu~NgagulphayugojjvalaH || 10||

mR^idupaaTalapaadaabjashchandraabhanakhadiidhitiH |
apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaH || 11||

ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaH |
sanakaadimunidhyeyaH sarvaabharaNabhuuShitaH || 12||

divyachandanaliptaa~NgashchaaruhaasapariShkR^itaH |
karpuuradhavalaakaaraH kandarpashatasundaraH || 13||

kaatyaayaniipremanidhiH karuNaarasavaaridhiH |
kaamitaarthapradaHshriimatkamalaavallabhapriyaH || 14||

kaTaakShitaatmaviGYaanaH kaivalyaanandakandalaH |
mandahaasasamaanenduH chhinnaaGYaanatamastatiH || 15||

saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraH |
gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itiH || 16||

nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaH |
taapasaaraadhyapaadaabjastaruNaanandavigrahaH || 17||

bhuutibhuuShitasarvaa~Ngo bhuutaadhipatiriishvaraH |
vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itiH || 18||

taapatrayatamobhaanuH paapaaraNyadavaanalaH |
saMsaarasaagaroddhartaa haMsaagryopaasyavigrahaH || 19||

lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itiH |
tuchchhiikR^itajagajjaalastuShaarakarashiitalaH || 20||

astaMgatasamastechchho nistulaanandamantharaH |
dhiirodaattaguNaadhaara udaaravaravaibhavaH || 21||

apaarakaruNaamuurtiraGYaanadhvaantabhaaskaraH |
bhaktamaanasahaMsaagryabhavaamayabhiShaktamaH || 22||

yogiindrapuujyapaadaabjo yogapaTTollasatkaTiH |
shuddhasphaTikasaMkaasho baddhapannagabhuuShaNaH || 23||

naanaamunisamaakiirNo naasaagranyastalochanaH |
vedamuurdhaikasaMvedyo naadadhyaanaparaayaNaH || 24||

dharaadharenduraanandasandoharasasaagaraH |
dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaH || 25||

pratyagaatmaa paraMjyotiH puraaNaH parameshvaraH |
prapaJNchopashamaH praaGYaH puNyakiirtiH puraatanaH || 26||

sarvaadhiShThaanasanmaatrassvaatmabandhaharo haraH |
sarvapremanijaahaasaH sarvaanugrahakR^it shivaH || 27||

sarvendriyaguNaabhaasaH sarvabhuutaguNaashrayaH |
sachchidaanandapuurNaatmaa sve mahimni pratiShThitaH || 28||

sarvabhuutaantarassaakShii sarvaGYassarvakaamadaH |
sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaH || 29||

aadidevo dayaasindhuH shikShitaasuravigrahaH |
yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaH || 30||

brahmaadidevavinuto yogamaayaaniyojakaH |
shivayogii shivaanandaH shivabhaktasamuddharaH || 31||

vedaantasaarasandohaH sarvasattvaavalambanaH |
vaTamuulaashrayo vaagmii maanyo malayajapriyaH || 32||

sushiilo vaaJNchhitaarthaGYaH prasannavadanexaNaH ||
nR^ittagiitakalaabhiGYaH karmavit karmamochakaH || 33||

karmasaakShii karmamayaH karmaNaaM cha phalapradaH |
GYaanadaataa sadaachaaraH sarvopadravamochakaH || 34||

anaathanaatho bhagavaanaashritaamarapaadapaH |
varapradaH prakaashaatmaa sarvabhuutahite rataH || 35||

vyaaghracharmaasanaasiina aadikartaa maheshvaraH |
suvikramaH sarvagato vishiShTajanavatsalaH || 36||

chintaashokaprashamano jagadaanandakaarakaH |
rashmimaan bhuvaneshashcha devaasurasupuujitaH || 37||

mR^ityuJNjayo vyomakeshaH ShaTtriMshattattvasa~NgrahaH |
aGYaatasambhavo bhikShuradvitiiyo digambaraH || 38||

samastadevataamuurtiH somasuuryaagnilochanaH |
sarvasaamraajyanipuNo dharmamaargapravartakaH || 39||

vishvaadhikaH pashupatiH pashupaashavimochakaH |
aShTamuurtirdiiptamuurtiH naamochchaaraNamuktidaH || 40||

sahasraadityasa~NkaashaH sadaaShoDashavaarShikaH |
divyakeliisamaayukto divyamaalyaambaraavR^itaH || 41||

anargharatnasaMpuurNo mallikaakusumapriyaH |
taptachaamiikaraakaaro jitadaavaanalaakR^itiH || 42||

niraJNjano nirvikaaro nijaavaaso niraakR^itiH |
jagadgururjagatkartaa jagadiisho jagatpatiH || 43||

kaamahantaa kaamamuurtiH kalyaaNavR^iShavaahanaH |
ga~Ngaadharo mahaadevo diinabandhavimochakaH || 44||

dhuurjaTiH khaNDaparashuH sadguNo girijaasakhaH |
avyayo bhuutaseneshaH paapaghnaH puNyadaayakaH || 45||

upadeShTaa dR^iDhapraGYo rudro rogavinaashanaH |
nityaanando niraadhaaro haro devashikhaamaNiH || 46||

praNataartiharaH somaH saandraanando mahaamatiH |
aashcharyavaibhavo devaH saMsaaraarNavataarakaH || 47||

yaGYesho raajaraajesho bhasmarudraaxalaaJNchhanaH |
anantastaarakaH sthaaNuH sarvavidyeshvaro hariH || 48||

vishvaruupo viruupaaxaH prabhuH paribR^iDo dR^iDhaH |
bhavyo jitaariShadvargo mahodaaro viShaashanaH || 49||

sukiirtiraadipuruSho jaraamaraNavarjitaH |
pramaaNabhuuto durGYeyaH puNyaH parapuraJNjayaH || 50||

guNaakaaro guNashreShThaH sachchidaanandavigrahaH |
sukhadaH kaaraNaM kartaa bhavabandhavimochakaH || 51||

anirviNNo guNagraahii niShkala~NkaH kala~Nkahaa |
puruShaH shaashvato yogii vyaktaavyaktaH sanaatanaH || 52||

charaacharaatmaa suuxmaatmaa vishvakarmaa tamo.apahR^it |
bhuja~NgabhuuShaNo bhargastaruNaH karuNaalayaH || 53||

aNimaadiguNopeto lokavashyavidhaayakaH |
yogapaTTadharo mukto muktaanaaM paramaa gatiH || 54||

gururuupadharaH shriimatparamaanandasaagaraH |
sahasrabaahuH sarveshaH sahasraavayavaanvitaH || 55||

sahasramuurdhaa sarvaatmaa sahasraaxaH sahasrapaat |
niraabhaasaH suuxmatanurhR^idi GYaataH paraatparaH || 56||

sarvaatmagaH sarvasaakShii niHsa~Ngo nirupadravaH |
niShkalaH sakalaadhyaxashchinmayastamasaH paraH || 57||

GYaanavairaagyasaMpanno yogaanandamayaH shivaH |
shaashvataishvaryasampuurNo mahaayogiishvareshvaraH || 58||

sahasrashaktisaMyuktaH puNyakaayo duraasadaH |
taarakabrahmasaMpuurNastapasvijanasaMvR^itaH || 59||

vidhiindraamarasaMpuujyo jyotiShaaM jyotiruttamaH |
nirakSharo niraalambaH svaatmaaraamo vikartanaH || 60||

niravadyo niraata~Nko bhiimo bhiimaparaakramaH |
viirabhadraH puraaraatirjalandharashiroharaH || 61||

andhakaasurasaMhartaa bhaganetrabhidadbhutaH |
vishvagraaso.adharmashatrurbrahmaGYaanaikamantharaH || 62||

agresarastiirthabhuutaH sitabhasmaavakuNThanaH |
akuNThamedhaaH shriikaNTho vaikuNThaparamapriyaH || 63||

lalaaTojjvalanetraabjastuShaarakarashekharaH |
gajaasurashirashchhettaa ga~NgodbhaasitamuurdhajaH || 64||

kalyaaNaachalakodaNDaH kamalaapatisaayakaH |
vaaraaMshevadhituuNiiraHsarojaasanasaarathiH || 65||

trayiitura~NgasaMkraanto vaasukijyaaviraajitaH |
raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaH || 66||

trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaH |
uttaanaparvalomaaDhyo liilaavijitamanmathaH || 67||

jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaH |
saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaH || 68||

madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaH |
mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaH || 69||

kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaH |
viShNurjiShNurvaasudevaH prabhaviShNuH puraatanaH || 70||

vardhiShNurvarado vaidyo harirnaaraayaNo.achyutaH |
aGYaanavanadaavaagniH praGYApraasaadabhuupatiH || 71||

sarpabhuuShitasarvaa~NgaH karpuurojjvalitaakR^itiH |
anaadimadhyanidhano giriisho girijaapatiH || 72||

viitaraago viniitaatmaa tapasvii bhuutabhaavanaH |
devaasuragurudhyeyo devaasuranamaskR^itaH || 73||

devaadidevo devarShirdevaasuravarapradaH |
sarvadevamayo.achintyo devaatmaa chaatmasaMbhavaH || 74||

nirlepo niShprapaJNchaatmaa nirvighno vighnanaashakaH |
ekajyotirniraata~Nko vyaaptamuurtiranaakulaH || 75||

niravadyapadopaadhirvidyaaraashiranuttamaH |
nityaanandaH suraadhyaxo niHsaMkalpo niraJNjanaH || 76||

niShkala~Nko niraakaaro niShprapaJNcho niraamayaH |
vidyaadharo viyatkesho maarkaNDeyavarapradaH || 77||

bhairavo bhairaviinaathaH kaamadaH kamalaasanaH |
vedavedyaH suraanando lasajjyotiH prabhaakaraH || 78||

chuuDaamaNiH suraadhiisho yaGYageyo haripriyaH |
nirlepo niitimaan suutrii shriihaalaahalasundaraH || 79||

dharmadaxo mahaaraajaHkiriiTii vandito guhaH |
maadhavo yaaminiinaathaH shambaraH shabariipriyaH || 80||

sa~Ngiitavettaa lokaGYaH shaantaH kalashasaMbhavaH |
brahmaNyo varado nityaH shuulii guruvaro haraH || 81||

maartaaNDaH puNDariikaaxo lokanaayakavikramaH |
mukundaarchyo vaidyanaathaH purandaravarapradaH || 82||

bhaaShaavihiino bhaaShaaGYo vighnesho vighnanaashanaH |
kinnaresho bR^ihadbhaanuH shriinivaasaH kapaalabhR^it || 83||

vijayo bhuutabhaavaGYo bhiimaseno divaakaraH |
bilvapriyo vasiShTheshaH sarvamaargapravartakaH || 84||

oShadhiisho vaamadevo govindo niilalohitaH |
ShaDardhanayanaH shriimanmahaadevo vR^iShadhvajaH || 85||

karpuuradiipikaalolaH karpuurarasacharchitaH |
avyaajakaruNaamuurtistyaagaraajaH xapaakaraH || 86||

aashcharyavigrahaH suuxmaH siddheshaH svarNabhairavaH |
devaraajaH kR^ipaasindhuradvayo.amitavikramaH || 87||

nirbhedo nityasatvastho niryogaxema aatmavaan |
nirapaayo niraasa~Ngo niHshabdo nirupaadhikaH || 88||

bhavaH sarveshvaraH svaamii bhavabhiitivibhaJNjanaH |
daaridryatR^iNakuuTaagnirdaaritaasurasantatiH || 89||

muktido mudito.akubjo dhaarmiko bhaktavatsalaH |
abhyaasaatishayaGYeyaschandramauliH kalaadharaH || 90||

mahaabalo mahaaviiryo vibhuH shriishaH shubhapradaH |
siddhaH puraaNapuruSho raNamaNDalabhairavaH || 91||

sadyojaato vaTaaraNyavaasii puruShavallabhaH |
harikesho mahaatraataa niilagriivassuma~NgalaH || 92||

hiraNyabaahustiixNaaMshuH kaameshaH somavigrahaH |
sarvaatmaa sarvakartaa cha taaNDavo muNDamaalikaH || 93||

agragaNyaH sugambhiiro deshiko vaidikottamaH |
prasannadevo vaagiishashchintaatimirabhaaskaraH || 94||

gauriipatistu~Ngamaulirmakharaajo mahaakaviH |
shriidharassarvasiddhesho vishvanaatho dayaanidhiH || 95||

antarmukho bahirdR^iShTiH siddhaveShamanoharaH |
kR^ittivaasaaH kR^ipaasindhurmantrasiddho matipradaH || 96||

mahotkR^iShTaH puNyakaro jagatsaakShii sadaashivaH |
mahaakraturmahaayajvaa vishvakarmaa taponidhiH || 97||

chhandomayo mahaaGYaanii sarvaGYo devavanditaH |
saarvabhaumassadaanandaH karuNaamR^itavaaridhiH || 98||

kaalakaalaH kalidhvaMsii jaraamaraNanaashakaH |
shitikaNThashchidaanando yoginiigaNasevitaH || 99||

chaNDIIshaH shukasaMvedyaH puNyashloko divaspatiH |
sthaayii sakalatattvaatmaa sadaasevakavardhanaH || 100||

rohitaashvaH xamaaruupii taptachaamiikaraprabhaH |
triyaMbako vararuchirdevadevashchaturbhujaH || 101|

vishvaMbharo vichitraa~Ngo vidhaataa purashaasanaH |
subrahmaNyo jagatsvaamii rohitaaxaH shivottamaH || 102||

naxatramaalaabharaNo maghavaan aghanaasanaH |
vidhikartaa vidhaanaGYaH pradhaanapuruSheshvaraH || 103||

chintaamaNiH suragururdhyeyo niiraajanapriyaH |
govindo raajaraajesho bahupuShpaarchanapriyaH || 104|||

sarvaanando dayaaruupii shailajaasumanoharaH |
suvikramaH sarvagato hetusaadhanavarjitaH || 105||

vR^iShaa~Nko ramaNiiyaa~NgaH sada~NghriH saamapaaragaH |
mantraatmaa koTikandarpasaundaryarasavaaridhiH || 106 ||

yaGYesho yaGYapuruShaH sR^iShTisthityantakaaraNam |
parahaMsaikajiGYaasyaH svaprakaashasvaruupavaan || 107||

munimR^igyo devamR^igyo mR^igahasto mR^igeshvaraH |
mR^igendracharmavasano narasiMhanipaatanaH || 108||

munivandyo munishreShTho munibR^indaniShevitaH |
duShTamR^ityuraduShTeho mR^ityuhaa mR^ityupuujitaH || 109||

avyakto.ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaH |
li~Ngamuurtirali~Ngaatmaa li~Ngaatmaa li~NgavigrahaH || 110||

yajurmuurtiH saamamuurtirR^i~NmuurtirmuurtivarjitaH |
vishvesho gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaH || 111||

paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraH |
anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaH || 112||

chintaashokaprashamanaH sarvavidyaavishaaradaH |
bhaktaviGYaaptisandhaataa kartaa girivaraakR^itiH || 113||

GYaanaprado manovaasaH xemyo mohavinaashanaH |
surottamashchitrabhaanuH sadaavaibhavatatparaH || 114||

suhR^idagresaraH siddhaGYaanamudro gaNaadhipaH |
aagamashcharmavasano vaaJNchhitaarthaphalapradaH || 115||

antarhito.asamaanashcha devasiMhaasanaadhipaH |
vivaadahantaa sarvaatmaa kaalaH kaalavivarjitaH || 116||

vishvaatiito vishvakartaa vishvesho vishvakaaraNam |
yogidhyeyo yoganiShTho yogaatmaa yogavittamaH || 117||

oMkaararuupo bhagavaan bindunaadamayaH shivaH |
chaturmukhaadisaMstutyashchaturvargaphalapradaH || 118||

sahyaachalaguhaavaasii saaxaanmoxarasaamR^itaH |
daxaadhvarasamuchchhettaa paxapaatavivarjitaH || 119||

oMkaaravaachakaH shaMbhuH shaMkaraH shashishiitalaH |
pa~NkajaasanasaMsevyaH kiMkaraamaravatsalaH || 120||

natadaurbhaagyatuulaagniH kR^itakautukama~NgalaH |
trilokamohanaH shriimattripuNDraa~NkitamastakaH || 121||

krauJNchaarijanakaH shriimadgaNanaathasutaanvitaH |
adbhutaanantavarado.aparichchhinaatmavaibhavaH || 122||

iShTaapuurtapriyaH sharva ekaviiraH priyaMvadaH |
uuhaapohavinirmukta oMkaareshvarapuujitaH || 123||

rudraaxavaxaa rudraaxaruupo rudraaxapaxakaH |
bhujagendralasatkaNTho bhuja~NgaabharaNapriyaH || 124||

kalyaaNaruupaH kalyaaNaH kalyaaNaguNasaMshrayaH |
sundarabhruuH sunayanaH sulalaaTaH sukandharaH || 125||

vidvajjanaashrayo vidvajjanastavyaparaakramaH |
viniitavatsalo niitisvaruupo niitisaMshrayaH || 126||

atiraagii viitaraagii raagaheturviraagavit |
raagahaa raagashamano raagado raagiraagavit || 127||

manonmano manoruupo balapramathano balaH |
vidyaakaro mahaavidyo vidyaavidyaavishaaradaH || 128||

vasantakR^idvasantaatmaa vasantesho vasantadaH |
praavR^iTkR^it praavR^iDaakaaraH praavR^iTkaalapravartakaH || 129||

sharannaatho sharatkaalanaashakaH sharadaashrayaH |
kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaH || 130||

divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraH |
devaasuragurustavyo devaasuranamaskR^itaH || 131||

vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaH |
kiirtyaadhaaraH kiirtikaraH kiirtiheturahetukaH || 132||

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaH |
mahaapretaasanaasiino jitasarvapitaamahaH || 133||

muktaadaamapariitaa~Ngo naanaagaanavishaaradaH |
viShNubrahmaadivandyaa~NghrirnaanaadeshaikanaayakaH || 134||

dhiirodaatto mahaadhiiro dhairyado dhairyavardhakaH |
viGYaanamaya aanandamayaH praaNamayo.annadaH || 135||

bhavaabdhitaraNopaayaH kavirduHsvapnanaashanaH |
gauriivilaasasadanaH pishachaanucharaavR^itaH || 136||

dakShiNaapremasaMtuShTo daaridryabaDavaanalaH |
adbhutaanantasaMgraamo DakkaavaadanatatparaH || 137||

praachyaatmaa dakShiNaakaaraH pratiichyaatmottaraakR^itiH |
uurdhvaadyanyadigaakaaro marmaGYaH sarvashixakaH || 138||

yugaavaho yugaadhiisho yugaatmaa yuganaayakaH |
ja~NgamaH sthaavaraakaaraH kailaasashikharapriyaH || 139||

hastaraajatpuNDariikaH puNDariikanibhexaNaH |
liilaaviDaMbitavapurbhaktamaanasamaNDitaH || 140||

bR^indaarakapriyatamo bR^indaarakavaraarchitaH |
naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaH || 141||

niHsiimamahimaa nityaliilaavigraharuupadhR^it |
chandanadravadigdhaa~NgashchaampeyakusumaarchitaH || 142||

samastabhaktasukhadaH paramaaNurmahaahradaH |
alaukiko duShpradharShaH kapilaH kaalakandharaH || 143||

karpuuragauraH kushalaH satyasandho jitendriyaH |
shaashvataishvaryavibhavaH poShakaH susamaahitaH || 144||

maharShinaathito brahmayoniH sarvottamottamaH |
bhuutibhaaraartisaMhartaa ShaDuurmirahito mR^iDaH || 145||

triviShTapeshvaraH sarvahR^idayaambujamadhyagaH |
sahasradalapadmasthaH sarvavarNopashobhitaH || 146||

puNyamuurtiH puNyalabhyaH puNyashravaNakiirtanaH |
suuryamaNDalamadhyasthashchandramaNDalamadhyagaH || 147||

sadbhaktadhyaananigalaH sharaNaagatapaalakaH |
shvetaatapatraruchiraH shvetachaamaraviijitaH || 148||

sarvaavayavasaMpuurNaH sarvalaxaNalakShitaH |
sarvama~Ngalamaa~NgalyaH sarvakaaraNakaaraNaH || 149||

amodo modajanakaH sarparaajottariiyakaH |
kapaalii kovidaH siddhakaantisaMvalitaananaH || 150||

sarvasadgurusaMsevyo divyachandanacharchitaH |
vilaasiniikR^itollaasa ichchhaashaktiniShevitaH || 151||

anantaanandasukhado nandanaH shriiniketanaH |
amR^itaabdhikR^itaavaaso nityakliibo niraamayaH || 152||

anapaayo.anantadR^iShTiraprameyo.ajaro.amaraH |
tamomohapratihatirapratarkyo.amR^ito.axaraH || 153||

amoghabuddhiraadhaara aadhaaraadheyavarjitaH |
iiShaNaatrayanirmukta ihaamutravivarjitaH || 154||

R^igyajuHsaamanayano buddhisiddhisamR^iddhidaH |
audaaryanidhiraapuurNa aihikaamuShmikapradaH || 155||

shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaH |
darshanaprathamaabhaaso dR^iShTidR^ishyavivarjitaH || 156||

agragaNyo.achintyaruupaH kalikalmaShanaashanaH |
vimarsharuupo vimalo nityaruupo niraashrayaH || 157||

nityashuddho nityabuddhaH nityamukto.aparaakR^itaH |
maitryaadivaasanaalabhyo mahaapralayasa
|| shrii gurubhyo namaH | atha shrii medhaadakShiNaamuurti sahasra naamaavaliH |
OM naamne namaH |
1) OM devadevaaya namaH |
2) OM mahaadevaaya namaH |
3) OM devaanaamapi deshikaaya namaH |
4) OM dakShiNaamuurtaye namaH |
5) OM iishaanaaya namaH |
6) OM dayaapuuritadi~Nmukhaaya namaH | | 1|
7) OM kailaasashikharottu~NgakamaniiyanijaakR^itaye namaH |
8) OM vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaaya namaH | | 2|
9) OM kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itaye namaH |
10) OM paaTiirapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaaya namaH | | 3|
11) OM jaTaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaaya namaH |
12) OM pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavate namaH | | 4|
13) OM kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaaya namaH |
14) OM karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuve namaH | | 5|
15) OM tilaprasuunasaMkaashanaasikaapurabhaasuraaya namaH |
16) OM mandasmitasphuranmugdhamahaniiyamukhaaMbujaaya namaH | | 6|
17) OM kundakuDmalasaMsphardhidantapa~Nktiviraajitaaya namaH |
18) OM sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaaya namaH | | 7|
19) OM sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaaya namaH |
20) OM karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaaya namaH | | 8|
21) OM anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuShe namaH |
22) OM vishaalaruchiroraskabalimatpallavodaraaya namaH | | 9|
23) OM bR^ihatkaTinitaMbaaDhyaaya namaH |
24) OM piivarorudvayaanvitaaya namaH |
25) OM ja~NghaavijitatuuNiiraaya namaH |
26) OM tu~Ngagulphayugojjvalaaya namaH | | 10|
27) OM mR^idupaaTalapaadaabjaaya namaH |
28) OM chandraabhanakhadiidhitaye namaH |
29) OM apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH | | 11|
30) OM ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaaya namaH |
31) OM sanakaadimunidhyeyaaya namaH |
32) OM sarvaabharaNabhuuShitaaya namaH | | 12|
33) OM divyachandanaliptaa~Ngaaya namaH |
34) OM chaaruhaasapariShkR^itaaya namaH |
35) OM karpuuradhavalaakaaraaya namaH |
36) OM kandarpashatasundaraaya namaH | | 13|
37) OM kaatyaayaniipremanidhaye namaH |
38) OM karuNaarasavaaridhaye namaH |
39) OM kaamitaarthapradaaya namaH |
40) OM shriimatkamalaavallabhapriyaaya namaH | | 14|
41) OM kaTaakShitaatmaviGYaanaaya namaH |
42) OM kaivalyaanandakandalaaya namaH |
43) OM mandahaasasamaanendave namaH |
44) OM chhinnaaGYaanatamastataye namaH | | 15|
45) OM saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraaya namaH |
46) OM gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itaye namaH | | 16|
47) OM nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaaya namaH |
48) OM taapasaaraadhyapaadaabjaaya namaH |
49) OM taruNaanandavigrahaaya namaH | | 17|
50) OM bhuutibhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
51) OM bhuutaadhipataye namaH |
52) OM iishvaraaya namaH |
53) OM vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itaye namaH | | 18|
54) OM taaapatrayatamobhaanave namaH |
55) OM paapaaraNyadavaanalaaya namaH |
56) OM saMsaarasaagaroddhartre namaH |
57) OM haMsaagryopaasyavigrahaaya namaH | | 19|
58) OM lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itaye namaH |
59) OM tuchchhiikR^itajagajjaalaaya namaH |
60) OM tuShaarakarashiitalaaya namaH | | 20|
61) OM astaMgatasamastechhaaya namaH |
62) OM nistulaanandamantharaaya namaH |
63) OM dhiirodaattaguNaadhaaraaya namaH |
64) OM udaaravaravaibhavaaya namaH | | 21|
65) OM apaarakaruNaamuurtaye namaH |
66) OM aGYaanadhvaantabhaaskaraaya namaH |
67) OM bhaktamaanasahaMsaagryaaya namaH |
68) OM bhavaamayabhiShaktamaaya namaH | | 22|
69) OM yogiindrapuujyapaadaabjaaya namaH |
70) OM yogapaTTollasatkaTaye namaH |
71) OM shuddhasphaTikasa~Nkaashaaya namaH |
72) OM baddhapannagabhuuShaNaaya namaH | | 23|
73) OM naanaamunisamaakiirNaaya namaH |
74) OM naasaagranyastalochanaaya namaH |
75) OM vedamuurdhaikasaMvedyaaya namaH |
76) OM naadadhyaanaparaayaNaaya namaH | | 24|
77) OM dharaadharendave namaH |
78) OM aanandasaMdoharasasaagaraaya namaH |
79) OM dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaaya namaH | | 25|
80) OM pratyagaatmane namaH |
81) OM parasmai jyotiShe namaH |
82) OM puraaNaaya namaH |
83) OM parameshvaraaya namaH |
84) OM prapaJNchopashamaaya namaH |
85) OM praaGYaaya namaH |
86) OM puNyakiirtaye namaH |
87) OM puraatanaaya namaH | | 26|
88) OM sarvaadhiShThaanasanmaatraaya namaH |
89) OM svaatmabandhaharaaya namaH |
90) OM haraaya namaH |
91) OM sarvapremanijaahaasaaya namaH |
92) OM sarvaanugrahakR^ite namaH |
93) OM shivaaya namaH | | 27|
94) OM sarvendriyaguNaabhaasaaya namaH |
95) OM sarvabhuutaguNaashrayaaya namaH |
96) OM sachchidaanandapuurNaatmane namaH |
97) OM sve mahimni pratiShThitaaya namaH | | 28|
98) OM sarvabhuutaantaraaya namaH |
99) OM saakShiNe namaH |
100) OM sarvaGYaaya namaH |
101) OM sarvakaamadaaya namaH |
102) OM sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaaya namaH | | 29|
103) OM aadidevaaya namaH |
104) OM dayaasindhave namaH |
105) OM shikShitaasuravigrahaaya namaH |
106) OM yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaaya namaH | | 30|
107) OM brahmaadidevavinutaaya namaH |
108) OM yogamaayaaniyojakaaya namaH |
109) OM shivayogine namaH |
110) OM shivaanandaaya namaH |
111) OM shivabhaktasamuddharaaya namaH | | 31|
112) OM vedaantasaarasandohaaya namaH |
113) OM sarvasattvaavalaMbanaaya namaH |
114) OM vaTamuulaashrayaaya namaH |
115) OM vaagmine namaH |
116) OM maanyaaya namaH |
117) OM malayajapriyaaya namaH | | 32|
118) OM sushiilaaya namaH |
119) OM vaaJNchhitaarthaGYaaya namaH |
120) OM prasannavadanexaNaaya namaH |
121) OM nR^ittagiitakalaabhiGYaaya namaH |
122) OM karmavide namaH |
123) OM karmamochakaaya namaH | | 33|
124) OM karmasaakShiNe namaH |
125) OM karmamayaaya namaH |
126) OM karmaNaaM phalapradaaya namaH |
127) OM GYaanadaatre namaH |
128) OM sadaachaaraaya namaH |
129) OM sarvopadravamochakaaya namaH | | 34|
130) OM anaathanaathaaya namaH |
131) OM bhagavate namaH |
132) OM aashritaamarapaadapaaya namaH |
133) OM varapradaaya namaH |
134) OM prakaashaatmane namaH |
135) OM sarvabhuutahite rataaya namaH | | 35|
136) OM vyaaghracharmaasanaasiinaaya namaH |
137) OM aadikartre namaH |
138) OM maheshvaraaya namaH |
139) OM suvikramaaya namaH |
140) OM sarvagataaya namaH |
141) OM vishiShTajanavatsalaaya namaH | | 36|
142) OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
143) OM jagadaanandakaarakaaya namaH |
144) OM rashmimate namaH |
145) OM bhuvaneshaaya namaH |
146) OM devaasurapuujitaaya namaH | | 37|
147) OM mR^ityuJNjayaaya namaH |
148) OM vyomakeshaaya namaH |
149) OM ShaTtriMshattattvasa~Ngrahaaya namaH |
150) OM aGYaatasaMbhavaaya namaH |
151) OM bhixave namaH |
152) OM advitiiyaaya namaH |
153) OM digaMbaraaya namaH | | 38|
154) OM samastadevataamuurtaye namaH |
155) OM somasuuryaagnilochanaaya namaH |
156) OM sarvasaamraajyanipuNaaya namaH |
157) OM dharmamaargapravartakaaya namaH | | 39|
158) OM vishvaadhikaaya namaH |
159) OM pashupataye namaH |
160) OM pashupaashavimochakaaya namaH |
161) OM aShTamuurtaye namaH |
162) OM diiptamuurtaye namaH |
163) OM naamochchaaraNamuktidaaya namaH | | 40|
164) OM sahasraadityasaMkaashaaya namaH |
165) OM sadaaShoDashavaarShikaaya namaH |
166) OM divyakeliisamaayuktaaya namaH |
167) OM divyamaalyaambaraavR^itaaya namaH | | 41|
168) OM anargharatnasaMpuurNaaya namaH |
169) OM mallikaakusumapriyaaya namaH |
170) OM taptachaamiikaraakaaraaya namaH |
171) OM jitadaavaanalaakR^itaye namaH | | 42|
172) OM niraJNjanaaya namaH |
173) OM nirvikaaraaya namaH |
174) OM nijaavaasaaya namaH |
175) OM niraakR^itaye namaH |
176) OM jagadgurave namaH |
177) OM jagatkartre namaH |
178) OM jagadiishaaya namaH |
179) OM jagatpataye namaH | | 43|
180) OM kaamahantre namaH |
181) OM kaamamuurtaye namaH |
182) OM kalyaaNavR^iShavaahanaaya namaH |
183) OM ga~Ngaadharaaya namaH |
184) OM mahaadevaaya namaH |
185) OM diinabandhavimochakaaya namaH | | 44|
186) OM dhuurjataye namaH |
187) OM khaNDaparashave namaH |
188) OM sadguNaaya namaH |
189) OM girijaasakhaaya namaH |
190) OM avyayaaya namaH |
191) OM bhuutaseneshaaya namaH |
192) OM paapaghnaaya namaH |
193) OM puNyadaayakaaya namaH | | 45|
194) OM upadeShTre namaH |
195) OM dR^iDhaprGYaaya namaH |
196) OM rudraaya namaH |
197) OM rogavinaashanaaya namaH |
198) OM nityaanandaaya namaH |
199) OM niraadhaaraaya namaH |
200) OM haraaya namaH |
201) OM devashikhaamaNaye namaH | | 46|
202) OM praNataartiharaaya namaH |
203) OM somaaya namaH |
204) OM saandraanandaaya namaH |
205) OM mahaamataye namaH |
206) OM aashcharyavaibhavaaya namaH |
207) OM devaaya namaH |
208) OM saMsaaraarNavataarakaaya namaH | | 47|
209) OM yaGYeshaaya namaH |
210) OM raaajaraajeshaaya namaH |
211) OM bhasmarudraaxalaaJNchhanaaya namaH |
212) OM anantaaya namaH |
213) OM taarakaaya namaH |
214) OM sthaaNave namaH |
215) OM sarvavidyeshvaraaya namaH |
216) OM haraye namaH | | 48|
217) OM vishvaruupaaya namaH |
218) OM viruupaaxaaya namaH |
219) OM prabhave namaH |
220) OM paribR^iDaaya namaH |
221) OM dR^iDhaaya namaH |
222) OM bhavyaaya namaH |
223) OM jitaariShaDvargaaya namaH |
224) OM mahodaaraaya namaH |
225) OM viShaashanaaya namaH | | 49|
226) OM sukiirtaye namaH |
227) OM aadipuruShaaya namaH |
228) OM jaraamaraNavarjitaaya namaH |
229) OM pramaaNabhuutaaya namaH |
230) OM durGYeyaaya namaH |
231) OM puNyaaya namaH |
232) OM parapuraJNjayaaya namaH | | 50|
233) OM guNaakaraaya namaH |
234) OM guNashreShThaaya namaH |
235) OM sachchidaanandavigrahaaya namaH |
236) OM sukhadaaya namaH |
237) OM kaaraNaaya namaH |
238) OM kartre namaH |
239) OM bhavabandhavimochakaaya namaH | | 51|
240) OM anirviNNaaya namaH |
241) OM guNagraahiNe namaH |
242) OM niShkala~Nkaaya namaH |
243) OM kala~Nkaghne namaH |
244) OM puruShaaya namaH |
245) OM shaashvataaya namaH |
246) OM yogine namaH |
247) OM vyaktaavyaktaaya namaH |
248) OM sanaatanaaya namaH | | 52|
249) OM charaacharaatmane namaH |
250) OM suuxmaatmane namaH |
251) OM vishvakarmaNe namaH |
252) OM tamo.apahR^ite namaH |
253) OM bhuja~NgabhuuShaNaaya namaH |
254) OM bhargaaya namaH |
255) OM taruNaaya namaH |
256) OM karuNaalayaaya namaH | | 53|
257) OM aNimaadiguNopetaaya namaH |
258) OM lokavashyavidhaayakaaya namaH |
259) OM yogapaTTadharaaya namaH |
260) OM muktaaya namaH |
261) OM muktaanaM paramaayai gataye namaH | | 54|
262) OM gururuupadharaaya namaH |
263) OM shriimatparamaanandasaagaraaya namaH |
264) OM sahasrabaahave namaH |
265) OM sarveshaaya namaH |
266) OM sahasraavayavaanvitaaya namaH | | 55|
267) OM sahasramuurdhne namaH |
268) OM sarvaatmane namaH |
269) OM sahasraaxaaya namaH |
270) OM sahasrapade namaH |
271) OM niraabhaasaaya namaH |
272) OM suxmatanave namaH |
273) OM hR^idi GYaataaya namaH |
274) OM paraatparaaya namaH | | 56|
275) OM sarvaatmagaaya namaH |
276) OM sarvasaakShiNe namaH |
277) OM niHsa~Ngaaya namaH |
278) OM nirupadravaaya namaH |
279) OM niShkalaaya namaH |
280) OM sakalaadhyaxaaya namaH |
281) OM chinmayaaya namaH |
282) OM tamasaH paraaya namaH | | 57|
283) OM GYaanavairaagyasaMpannaaya namaH |
284) OM yogaanandamayaaya shivaaya namaH |
285) OM shaashvataishvaryasaMpuurNaaya namaH |
286) OM mahaayogiishvareshvaraaya namaH | | 58|
287) OM sahasrashaktisaMyuktaaya namaH |
288) OM puNyakaayaaya namaH |
289) OM duraasadaaya namaH |
290) OM taarakabrahmasaMpuurNaaya namaH |
201) OM tapasvijanasaMvR^itaaya namaH | | 59|
292) OM vidhiindraamarasaMpuujyaaya namaH |
293) OM jyotiShaaM jyotiShe namaH |
294) OM uttamaaya namaH |
295) OM niraxaraaya namaH |
296) OM niraalambaaya namaH |
297) OM svaatmaaraamaaya namaH |
298) OM vikartanaaya namaH | | 60|
299) OM niravadyaaya namaH |
300) OM niraata~Nkaaya namaH |
301) OM bhiimaaya namaH |
302) OM bhiimaparaakramaaya namaH |
303) OM viirabhadraaya namaH |
304) OM puraaraataye namaH |
305) OM jalandharashiroharaaya namaH | | 61|
306) OM andhakaasurasaMhartre namaH |
307) OM bhaganetrabhide namaH |
308) OM adbhutaaya namaH |
309) OM vishvagraasaaya namaH |
310) OM adharmashatrave namaH |
311) OM brahmaGYaanaikamantharaaya namaH | | 62|
312) OM agresaraaya namaH |
313) OM tiirthabhuutaaya namaH |
314) OM sitabhasmaavakuNThanaaya namaH |
315) OM akuNThamedhase namaH |
316) OM shriikaNThaaya namaH |
317) OM vaikuNThaparamapriyaaya namaH | | 63|
318) OM lalaaTojjvalanetraabjaaya namaH |
319) OM tuShaarakarashekharaaya namaH |
320) OM gajaasurashirashchhetre namaH |
321) OM ga~Ngodbhaasitamuurdhajaaya namaH | | 64|
322) OM kalyaaNaachalakodaNDaaya namaH |
323) OM kamalaapatisaayakaaya namaH |
324) OM vaaraaMshevadhituuNiiraaya namaH |
325) OM sarojaasanasaarathaye namaH | | 65|
326) OM trayiitura~NgasaMkraantaaya namaH |
327) OM vaasukijyaaviraajitaaya namaH |
328) OM raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaaya namaH | | 66|
329) OM trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaaya namaH |
330) OM uttaanaparvalomaaDhyaaya namaH |
331) OM liilaavijitamanmathaaya namaH | | 67|
332) OM jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaaya namaH |
333) OM saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaaya namaH | | 68|
334) OM madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaaya namaH |
335) OM mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaaya namaH | | 69|
336) OM kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaaya namaH |
337) OM viShNave namaH |
338) OM jiShNave namaH |
339) OM vaasudevaaya namaH |
340) OM prabhaviShNave namaH |
341) OM puraatanaaya namaH | | 70|
342) OM vardhiShNave namaH |
343) OM varadaaya namaH |
344) OM vaidyaaya namaH |
345) OM haraye namaH |
346) OM naaraayaNaaya namaH |
347) OM achyutaaya namaH |
348) OM aGYaanavanadaavaagnaye namaH |
349) OM praGYaapraasaadabhuupataye namaH | | 71|
350) OM sarpabhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
351) OM karpuurojjvalitaakR^itaye namaH |
352) OM anaadimadhyanidhanaaya namaH |
353) OM giriishaaya namaH |
354) OM girijaapataye namaH | | 72|
355) OM viitaraagaaya namaH |
356) OM viniitaaymane namaH |
357) OM tapasvine namaH |
358) OM bhuutabhaavanaaya namaH |
359) OM devaasuragurudhyeyaaya namaH |
360) OM devaasuranamaskR^itaaya namaH | | 73|
361) OM devaadidevaaya namaH |
362) OM devarShaye namaH |
363) OM devaasuravarapradaayaya namaH |
364) OM sarvadevamayaaya namaH |
365) OM achintyaaya namaH |
366) OM devaatmane namaH |
367) OM aatmasaMbhavaaya namaH | | 74|
368) OM nirlepaaya namaH |
369) OM niShprapaJNchaatmane namaH |
370) OM nivighnaaya namaH |
371) OM vighnanaashakaaya namaH |
372) OM ekajyotiShe namaH |
373) OM niraata~Nkaaya namaH |
374) OM vyaaptamuurtaye namaH |
375) OM anaakulaaya namaH | | 75|
376) OM niravadyapadopaadhaye namaH |
377) OM vidyaaraashaye namaH |
378) OM anuttamaaya namaH |
379) OM nityaanandaaya namaH |
380) OM suraadhyaxaaya namaH |
381) OM niHsaMkalpaaya namaH |
382) OM niraJNjanaaya namaH | | 76|
383) OM niShkala~Nkaaya namaH |
384) OM niraakaaraaya namaH |
385) OM niShprapaJNchaaya namaH |
386) OM niraamayaaya namaH |
387) OM vidyaadharaaya namaH |
388) OM vitatkeshaaya namaH |
389) OM maarkaNDeyavarapradaaya namaH | | 77|
390) OM bhairavaaya namaH |
391) OM bhairaviinaathaaya namaH |
392) OM kaamadaaya namaH |
393) OM kamalaasanaaya namaH |
394) OM vedavedyaaya namaH |
395) OM suraanandaaya namaH |
396) OM lasajjyotiShe namaH |
397) OM prabhaakaraaya namaH | | 78|
398) OM chuuDaamaNaye namaH |
399) OM suraadhiishaaya namaH |
400) OM yaGYageyaaya namaH |
401) OM haripriyaaya namaH |
402) OM nirlepaaya namaH |
403) OM niitimate namaH |
404) OM suutriNe namaH |
405) OM shriihaalaahalasundaraaya namaH | | 79|
406) OM dharmadaxaaya namaH |
407) OM mahaaraajaaya namaH |
408) OM kiriiTiNe namaH |
409) OM vanditaaya namaH |
410) OM guhaaya namaH |
411) OM maadhavaaya namaH |
412) OM yaaminiinaathaaya namaH |
413) OM shaMbaraaya namaH |
414) OM shabariipriyaaya namaH | | 80|
415) OM sa~Ngiitavetre namaH |
416) OM lokaGYaaya namaH |
417) OM shaantaaya namaH |
418) OM kalashasaMbhavaaya namaH |
419) OM brahmaNyaaya namaH |
420) OM varadaaya namaH |
421) OM nityaaya namaH |
422) OM shuuline namaH |
423) OM guruvaraaya haraaya namaH | | 81|
424) OM maartaaNDaaya namaH |
425) OM puNDariikaaxaaya namaH |
426) OM lokanaayakavikramaaya namaH |
427) OM mukundaarchyaaya namaH |
428) OM vaidyanaathaaya namaH |
429) OM purandaravarapradaaya namaH | | 82|
430) OM bhaaShaavihiinaaya namaH |
431) OM bhaaShaaGYaaya namaH |
432) OM vighneshaaya namaH |
433) OM vighnanaashanaaya namaH |
434) OM kinnareshaaya namaH |
435) OM bR^ihadbhaanave namaH |
436) OM shriinivaasaaya namaH |
437) OM kapaalabhR^ite namaH | | 83|
438) OM vijayaaya namaH |
439) OM bhuutabhaavaGYaaya namaH |
440) OM bhiimasenaaya namaH |
441) OM divaakaraaya namaH |
442) OM bilvapriyaaya namaH |
443) OM vasiShTheshaaya namaH |
444) OM sarvamaargapravartakaaya namaH | | 84|
445) OM oShadhiishaaya namaH |
446) OM vaamadevaaya namaH |
447) OM govindaaya namaH |
448) OM niilalohitaaya namaH |
449) OM Shadardhanayanaaya namaH |
450) OM shriimanmahaadevaaya namaH |
451) OM vR^iShadhvajaaya namaH | | 85|
452) OM karpuuradiipikaalolaaya namaH |
453) OM karpuurarasacharchitaaya namaH |
454) OM avyaajakaruNaamuurtaye namaH |
455) OM tyaagaraajaaya namaH |
456) OM xapaakaraaya namaH | | 86|
457) OM aashcharyavigrahaaya namaH |
458) OM suuxmaaya namaH |
459) OM siddheshaaya namaH |
460) OM svarNabhairavaaya namaH |
461) OM devaraajaaya namaH |
462) OM kR^ipaasindhave namaH |
463) OM advayaaya namaH |
464) OM amitavikramaaya namaH | | 87|
465) OM nirbhedaaya namaH |
466) OM nityasattvasthaaya namaH |
467) OM niryogaxemaaya namaH |
468) OM aatmavate namaH |
469) OM nirapaayaaya namaH |
470) OM niraasa~Ngaaya namaH |
471) OM niHshabdaaya namaH |
472) OM nirupaadhikaaya namaH | | 88|
473) OM bhavaaya namaH |
474) OM sarveshvaraaya namaH |
475) OM svaamine namaH |
576) OM bhavabhiitivibhaJNjanaaya namaH |
477) OM daaridryatR^iNakuuTaagnaye namaH |
478) OM daaritaasurasantataye namaH | | 89|
479) OM muktidaaya namaH |
480) OM muditaaya namaH |
481) OM akubjaaya namaH |
482) OM dhaarmikaaya namaH |
483) OM bhaktavatsalaaya namaH |
484) OM abhyaasaatishayaGYeyaaya namaH |
585) OM chandramaulaye namaH |
486) OM kalaadharaaya namaH | | 90|
487) OM mahaabalaaya namaH |
488) OM mahaaviiryaaya namaH |
489) OM vibhave namaH |
490) OM shriishaaya namaH |
491) OM shubhapradaaya namaH |
492) OM siddhaaya namaH |
493) OM puraaNapuruShaaya namaH |
494) OM raNamaNDalabhairavaaya namaH | | 91|
495) OM sadyojaataaya namaH |
496) OM vaTaaraNyavaasine namaH |
497) OM puruShavallabhaaya namaH |
498) OM harikeshaaya namaH |
499) OM mahaatraatre namaH |
500) OM niilagriivaaya namaH |
501) OM suma~Ngalaaya namaH | | 92|
502) OM hiraNyabaahave namaH |
503) OM tiixNaaMshave namaH |
504) OM kaameshaaya namaH |
505) OM somavigrahaaya namaH |
506) OM sarvaatmane namaH |
507) OM sarvakartre namaH |
508) OM taaNDavaaya namaH |
509) OM muNDamaalikaaya namaH | | 93|
510) OM agragaNyaaya namaH |
511) OM sugaMbhiiraaya namaH |
512) OM deshikaaya namaH |
513) OM vaidikottamaaya namaH |
514) OM prasannadevaaya namaH |
515) OM vaagiishaaya namaH |
516) OM chintaatimirabhaaskaraaya namaH | | 94|
517) OM gauriipataye namaH |
518) OM tu~Ngamaulaye namaH |
519) OM makharaajaaya namaH |
520) OM mahaakavaye namaH |
521) OM shriidharaaya namaH |
522) OM sarvasiddheshaaya namaH |
523) OM vishvanaathaaya namaH |
524) OM dayaanidhaye namaH | | 95|
525) OM antarmukhaaya namaH |
526) OM bahirdR^iShTaye namaH |
527) OM siddhaveShamanoharaaya namaH |
528) OM kR^ittivaasase namaH |
529) OM kR^ipaasindhave namaH |
530) OM mantrasiddhaaya namaH |
531) OM matipradaaya namaH | | 96|
532) OM mahotkR^iShTaaya namaH |
533) OM puNyakaraaya namaH |
534) OM jagatsaakShiNe namaH |
535) OM sadaashivaaya namaH |
536) OM mahaakratave namaH |
537) OM mahaayajvane namaH |
538) OM vishvakarmaNe namaH |
539) OM taponidhaye namaH | | 97||
540) OM chhandomayaaya namaH |
541) OM mahaaGYaanine namaH |
542) OM sarvaGYaaya namaH |
543) OM devavanditaaya namaH |
544) OM saarvabhaumaaya namaH |
545) OM sadaanandaaya namaH |
546) OM karuNaamR^itavaaridhaye namaH | | 98|
547) OM kaalakaalaaya namaH |
548) OM kalidhvaMsine namaH |
549) OM jaraamaraNanaashakaaya namaH |
550) OM shitikaNThaaya namaH |
551) OM chidaanandaaya namaH |
552) OM yoginiigaNasevitaaya namaH | | 99|
553) OM chaNDiishaaya namaH |
554) OM shukasaMvedyaaya namaH |
555) OM puNyashlokaaya namaH |
556) OM divaspataye namaH |
557) OM sthaayine namaH |
558) OM sakalatattvaatmane namaH |
559) OM sadaasevakavardhanaaya namaH | | 100|
560) OM rohitaashvaaya namaH |
561) OM xamaaruupiNe namaH |
562) OM taptachaamiikaraprabhaaya namaH |
563) OM triyambakaaya namaH |
564) OM vararuchaye namaH |
565) OM devadevaaya namaH |
566) OM chaturbhujaaya namaH | | 101|
567) OM vishvambharaaya namaH |
568) OM vichitraa~Ngaaya namaH |
569) OM vidhaatre namaH |
570) OM purushaasanaaya namaH |
571) OM subrahmaNyaaya namaH |
572) OM jagatsvaamine namaH |
573) OM rohitaaxaaya namaH |
574) OM shivottamaaya namaH | | 102|
575) OM naxatramaalaabharaNaaya namaH |
576) OM maghavate namaH |
577) OM aghanaashanaaya namaH |
578) OM vidhikartre namaH |
579) OM vidhaanaGYaaya namaH |
580) OM pradhaanapuruSheshvaraaya namaH | | 103|
581) OM chintaamaNaye namaH |
582) OM suragurave namaH |
583) OM dhyeyaaya namaH |
584) OM niiraajanapriyaaya namaH |
585) OM govindaaaya namaH |
586) OM raajaraajeshaaya namaH |
587) OM bahupuShpaarchanapriyaaya namaH | | 104|
588) OM sarvaanandaaya namaH |
589) OM dayaaruupiNe namaH |
590) OM shailajaasumanoharaaya namaH |
591) OM suvikramaaya namaH |
592) OM sarvagataaya namaH |
593) OM hetusaadhanavarjitaaya namaH | | 105|
594) OM vR^iShaa~Nkaaya namaH |
595) OM ramaNiiyaa~Ngaaya namaH |
596) OM sada~Nghraye namaH |
]597) OM saamapaaragaaya namaH |
598) OM mantraatmane namaH |
599) OM koTikandarpasaundaryarasavaaridhaye namaH | | 106|
600) OM yaGYeshaaya namaH |
601) OM yaGYapuruShaaya namaH |
602) OM sR^iShTisthityantakaaraNaaya namaH |
603) OM parahaMsaikajiGYaasyaaya namaH |
604) OM svaprakaashasvaruupavate namaH | | 107|
605) OM munimR^igyaaya namaH |
606) OM devamR^igyaaya namaH |
607) OM mR^igahastaaya namaH |
608) OM mR^igeshvaraaya namaH |
609) OM mR^igendracharmavasanaaya namaH |
610) OM narasiMhanipaatanaaya namaH | | 108|
611) OM munivandyaaya namaH |
612) OM munishreShThaaya namaH |
613) OM munibR^indaniShevitaaya namaH |
614) OM duShTamR^ityave namaH |
615) OM aduShTehaaya namaH |
615) OM mR^ityughne namaH |
617) OM mR^ityupuujitaaya namaH | | 109|
618) OM avyaktaaya namaH |
619) OM ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaaya namaH |
620) OM li~Ngamuurtaye namaH |
621) OM ali~Ngaatmane namaH |
622) OM li~Ngaatmane namaH |
623) OM li~Ngavigrahaaya namaH | | 110|
624) OM yajurmuurtaye namaH |
625) OM saamamuurtaye namaH |
626) OM R^i~Nmuurtaye namaH |
627) OM muurtivarjitaaya namaH |
628) OM vishveshaaya namaH |
629) OM gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaaya namaH | | 111|
630) OM paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraaya namaH |
631) OM anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaaya namaH | | 112|
632) OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
633) OM sarvavidyaavishaaradaaya namaH |
634) OM bhaktaviGYaptisaMdhaatre namaH |
635) OM kartre namaH |
636) OM girivaraakR^itaye namaH | | 113|
637) OM GYaanapradaaya namaH |
638) OM manovaasaaya namaH |
639) OM xemyaaya namaH |
640) OM mohavinaashanaaya namaH |
641) OM surottamaaya namaH |
642) OM chitrabhaanave namaH |
643) OM sadaavaibhavatatparaaya namaH | | 114|
644) OM suhR^idagresaraaya namaH |
645) OM siddhaGYaanamudraaya namaH |
646) OM gaNaadhipaaya namaH |
647) OM aagamaaya namaH |
648) OM charmavasanaaya namaH |
649) OM vaaJNchhitaarthaphalapradaaya namaH | | 115|
650) OM antarhitaaya namaH |
651) OM asamaanaaya namaH |
652) OM devasiMhaasanaadhipaaya namaH |
653) OM vivaadahantre namaH |
654) OM sarvaatmane namaH |
655) OM kaalaaya namaH |
656) OM kaalavivarjitaaya namaH | | 116|
657) OM vishvaatiitaaya namaH |
658) OM vishvakartre namaH |
659) OM vishveshaaya namaH |
660) OM vishvakaaraNaaya namaH |
661) OM yogidhyeyaaya namaH |
662) OM yoganiShThaaya namaH |
663) OM yogaatmane namaH |
664) OM yogavittamaaya namaH | | 117|
665) OM oMkaararuupaaya namaH |
666) OM bhagavate namaH |
667) OM bindunaadamayaaya shivaaya namaH |
668) OM chaturmukhaadisaMstutaaya namaH |
669) OM chaturvargaphalapradaaya namaH | | 118|
670) OM sahyaachalaguhaavaasine namaH |
671) OM saaxaanmoxarasaamR^itaaya namaH |
672) OM daxaadhvarasamuchchhetre namaH |
673) OM paxapaatavivarjitaaya namaH | | 119
674) OM oMkaaravaachakaaya namaH |
675) OM shaMbhave namaH |
676) OM sha~Nkaraaya namaH |
677) OM shashishiitalaaya namaH |
678) OM pa~NkajaasanasaMsevyaaya namaH |
679) OM ki~Nkaraamaravatsalaaya namaH | | 120|
680) OM natadaurbhaagyatuulaagraye namaH |
681) OM kR^itakautukama~Ngalaaya namaH |
682) OM trilokamohanaaya namaH |
683) OM shriimattripuNDraa~Nkitamastakaaya namaH | | 121|
684) OM krauJNchaarijanakaaya namaH |
685) OM shriimadgaNanaathasutaanvitaaya namaH |
686) OM adbhutaanantavaradaaya namaH |
687) OM aparichchhinnaatmavaibhavaaya namaH | | 122|
688) OM iShTaapuurtapriyaaya namaH |
689) OM sharvaaya namaH |
690) OM ekaviiraaya namaH |
691) OM priyaMvadaaya namaH |
692) OM uuhaapohavinirmuktaaya namaH |
693) OM oMkaareshvarapuujitaaya namaH | | 123|
694) OM rudraaxavaxase namaH |
695) OM rudraaxaruupaaya namaH |
696) OM rudraaxapaxakaaya namaH |
697) OM bhujagendralasatkaNThaaya namaH |
698) OM bhuja~NgaabharaNapriyaaya namaH | | 124|
699) OM kalyaaNaruupaaya namaH |
700) OM kalyaaNaaya namaH |
701) OM kalyaaNaguNasaMshrayaaya namaH |
702) OM sundarabhruve namaH |
703) OM sunayanaaya namaH |
704) OM sulalaaTaaya namaH |
705) OM sukandharaaya namaH | | 125|
706) OM vidvajjanaashrayaaya namaH |
707) OM vidvajjanastavyaparaakramaaya namaH |
708) OM viniitavatsalaaya namaH |
709) OM niitisvaruupaaya namaH |
710) OM niitisaMshrayaaya namaH | | 126|
711) OM atiraagiNe namaH |
712) OM viitaraagiNe namaH |
713) OM raagahetave namaH |
714) OM viraagavide namaH |
715) OM raagaghne namaH |
716) OM raagashamanaaya namaH |
717) OM raagadaaya namaH |
718) OM raagiraagavide namaH | | 127|
719) OM manonmanaaya namaH |
720) OM manoruupaaya namaH |
721) OM balapramathanaaya namaH |
722) OM balaaya namaH |
723) OM vidyaakaraaya namaH |
724) OM mahaavidyaaya namaH |
725) OM vidyaavidyaavishaaradaaya namaH | | 128|
726) OM vasantakR^ite namaH |
727) OM vasantaatmane namaH |
728) OM vasanteshaaya namaH |
729) OM vasantadaaya namaH |
730) OM praavR^iTkR^ite namaH |
731) OM praavR^iDaakaaraaya namaH |
732) OM praavR^iTkaalapravartakaaya namaH | | 129|
733) OM sharannaathaaya namaH |
734) OM sharatkaalanaashakaaya namaH |
735) OM sharadaashrayaaya namaH |
736) OM kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaaya namaH | | 130|
737) OM divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraaya namaH |
738) OM devaasuragurustavyaaya namaH |
739) OM devaasuranamaskR^itaaya namaH | | 131|
740) OM vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaaya namaH |
741) OM kiirtyaadhaaraaya namaH |
742) OM kiirtikaraaya namaH |
743) OM kiirtihetave namaH |
744) OM ahetukaaya namaH | | 132|
745) OM sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaaya namaH |
746) OM mahaapretaasanaasiinaaya namaH |
747) OM jitasarvapitaamahaaya namaH | | 133|
748) OM muktaadaamapariitaa~Ngaaya namaH |
749) OM naanaagaanavishaaradaaya namaH |
750) OM viShNubrahmaadivandyaa~Nghraye namaH |
751) OM naanaadeshaikanaayakaaya namaH | | 134|
752) OM dhiirodaattaaya namaH |
753) OM mahaadhiiraaya namaH |
754) OM dhairyadaaya namaH |
755) OM dhairyavardhakaaya namaH |
756) OM viGYaanamayaaya namaH |
757) OM aanandamayaaya namaH |
758) OM praaNamayaaya namaH |
759) OM annadaaya namaH | | 135|
760) OM bhavaabdhitaraNopaayaaya namaH |
761) OM kavaye namaH |
762) OM duHsvapnanaashanaaya namaH |
763) OM gauriivilaasasadanaaya namaH |
764) OM pishaachaanusaraavR^itaaya namaH | | 136|
765) OM dakShiNaapremasaMtuShTaaya namaH |
766) OM daaridryabaDavaanalaaya namaH |
767) OM adbhutaanantasaMgraamaaya namaH |
768) OM Dhakkaavaadanatatparaaya namaH | | 137|
769) OM praachyaatmane namaH |
770) OM dakShiNaakaaraaya namaH |
771) OM pratiichyaatmane namaH |
772) OM uttaraakR^itaye namaH |
773) OM uurdhvaadyanyadigaakaaraaya namaH |
774) OM marmaGYaaya namaH |
775) OM sarvashixakaaya namaH | | 138|
776) OM yugaavahaaya namaH |
777) OM yugaadhiishaaya namaH |
778) OM yugaatmane namaH |
779) OM yuganaayakaaya namaH |
780) OM ja~Ngamaaya namaH |
781) OM sthaavaraakaaraaya namaH |
782) OM kailaasashikharapriyaaya namaH | | 139|
783) OM hastaraajatpuNDariikaaya namaH |
784) OM puNDariikanibhexaNaaya namaH |
785) OM liilaaviDaMbitavapuShe namaH |
786) OM bhaktamaanasamaNDitaaya namaH | | 140|
787) OM bR^indaarakapriyatamaaya namaH |
788) OM bR^indaarakavaraarchitaaya namaH |
789) OM naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaaya namaH | | 141|
790) OM niHsiimamahimne namaH |
791) OM nityaliilaavigraharuupadhR^ite namaH |
792) OM chandanadravadigdhaa~Ngaaya namaH |
793) OM chaampeyakusumaarchitaaya namaH | | 142|
794) OM samastabhaktasukhadaaya namaH |
795) OM paramaaNave namaH |
796) OM mahaahradaaya namaH |
797) OM alaukikaaya namaH |
798) OM duShpradharShaaya namaH |
799) OM kapilaaya namaH |
800) OM kaalakandharaaya namaH | | 143|
801) OM karpuuragauraaya namaH |
802) OM kushalaaya namaH |
803) OM satyasandhaaya namaH |
804) OM jitendriyaaya namaH |
805) OM shaashvataishvaryavibhavaaya namaH |
806) OM poShakaaya namaH |
807) OM susamaahitaaya namaH | | 144|
808) OM maharShinaathitaaya namaH |
809) OM brahmayonaye namaH |
810) OM sarvottamottamaaya namaH |
811) OM bhuumibhaaraartisaMhartre namaH |
812) OM ShaDuurmirahitaaya namaH |
813) OM mR^iDaaya namaH | | 145|
814) OM triviShTapeshvaraaya namaH |
815) OM sarvahR^idayaambujamadhyagaaya namaH |
816) OM sahasradalapadmasthaaya namaH |
817) OM sarvavarNopashobhitaaya namaH | | 146|
818) OM puNyamuurtaye namaH |
819) OM puNyalabhyaaya namaH |
820) OM puNyashravaNakiirtanaaya namaH |
821) OM suuryamaNDalamadhyasthaaya namaH |
822) OM chandramaNDalamadhyagaaya namaH | | 147|
823) OM sadbhaktadhyaananigalaaya namaH |
834) OM sharaNaagatapaalakaaya namaH |
825) OM shvetaatapatraruchiraaya namaH |
826) OM shvetachaamaraviijitaaya namaH | | 148|
827) OM sarvaavayavasaMpuurNaaya namaH |
828) OM sarvalaxaNalakShitaaya namaH |
829) OM sarvama~Ngalamaa~Ngalyaaya namaH |
830) OM sarvakaaraNakaaraNaaya namaH | | 149|
831) OM aamodaaya namaH |
832) OM modajanakaaya namaH |
833) OM sarparaajottariiyakaaya namaH |
834) OM kapaaline namaH |
835) OM kovidaaya namaH |
836) OM siddhakaantisaMvalitaananaaya namaH | | 150|
837) OM sarvasadgurusaMsevyaaya namaH |
838) OM divyachandanacharchitaaya namaH |
839) OM vilaasiniikR^itollaasaaya namaH |
840) OM ichchhaashaktiniShevitaaya namaH | | 151|
841) OM anantaanandasukhadaaya namaH |
842) OM nandanaaya namaH |
843) OM shriiniketanaaya namaH |
844) OM amR^itaabdhikR^itaavaasaaya namaH |
845) OM nityakliibaaya namaH |
846) OM niraamayaaya namaH | | 152|
847) OM anapaayaaya namaH |
848) OM anantadR^iShTaye namaH |
849) OM aprameyaaya namaH |
850) OM ajaraaya namaH |
851) OM amaraaya namaH |
852) OM tamomohapratihataye namaH |
853) OM apratarkyaaya namaH |
854) OM amR^itaaya namaH |
855) OM axaraaya namaH | | 153|
856) OM amoghabuddhaye namaH |
857) OM aadhaaraaya namaH |
858) OM aadhaaraadheyavarjitaaya namaH |
859) OM iiShaNaatrayanirmuktaaya namaH |
860) OM ihaamutravivarjitaaya namaH | | 154|
861) OM R^igyajuHsaamanayanaaya namaH |
862) OM buddhisiddhisamR^iddhidaaya namaH |
863) OM audaaryanidhaye namaH |
864) OM aapuurNaaya namaH |
865) OM aihikaamuShmikapradaaya namaH | | 155|
866) OM shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaaya namaH |
867) OM darshanaprathamaabhaasaaya namaH |
868) OM dR^iShTidR^ishyavivarjitaaya namaH | | 156|
869) OM agragaNyaaya namaH |
870) OM achintyaruupaaya namaH |
871) OM kalikalmaShanaashanaaya namaH |
872) OM vimarsharuupaaya namaH |
873) OM vimalaaya namaH |
874) OM nityaruupaaya namaH |
875) OM niraashrayaaya namaH | | 157|
876) OM nityashuddhaaya namaH |
877) OM nityabuddhaaya namaH |
878) OM nityamuktaaya namaH |
879) OM aparaakR^itaaya namaH |
880) OM maitryaadivaasanaalabhyaaya namaH |
881) OM mahaapralayasaMsthitaaya namaH | | 158|
882) OM mahaakailaasanilayaaya namaH |
883) OM praGYaanaghanavigrahaaya namaH |
884) OM shriimate namaH |
885) OM vyaaghrapuraavaasaaya namaH |
886) OM bhuktimuktipradaayakaaya namaH | | 159|
887) OM jagadyonaye namaH |
888) OM jagatsaakShiNe namaH |
889) OM jagadiishaaya namaH |
890) OM jaganmayaaya namaH |
891) OM japaaya namaH |
892) OM japaparaaya namaH |
893) OM japyaaya namaH |
894) OM vidyaasiMhaasanaprabhave namaH | | 160|
895) OM tattvaanaaM prakR^itaye namaH |
896) OM tattvaaya namaH |
897) OM tattvaMpadaniruupitaaya namaH |
898) OM dikkaalaadyanavachchhinnaaya namaH |
899) OM sahajaanandasaagaraaya namaH | | 161|
900) OM prakR^itaye namaH |
901) OM praakR^itaatiitaaya namaH |
902) OM viGYaanaikarasaakR^itaye namaH |
903) OM niHsha~Nkamatiduurasthaaya namaH |
904) OM chaityachetanachintanaaya namaH | | 162|
905) OM taarakaaNaaM hR^idantasthaaya namaH |
906) OM taarakaaya namaH |
907) OM taarakaantakaaya namaH |
908) OM dhyaanaikaprakaTaaya namaH |
909) OM dhyeyaaya namaH |
910) OM dhyaanine namaH |
911) OM dhyaanavibhuuShaNaaya namaH | | 163|
912) OM parasmai vyomne namaH |
913) OM parasmai dhaamne namaH |
914) OM paramaatmane namaH |
915) OM parasmai padaaya namaH |
916) OM puurNaanandaaya namaH |
917) OM sadaanandaaya namaH |
918) OM naadamadhyapratiShThitaaya namaH | | 164|
919) OM prabhaaviparyayaatiitaaya namaH |
920) OM praNataaGYaananaashakaaya namaH |
921) OM baaNaarchitaa~Nghraye namaH |
922) OM bahudaaya namaH |
923) OM baalakelikutuuhaline namaH | | 165|
924) OM brahmaruupiNe namaH |
925) OM brahmapadaaya namaH |
926) OM brahmavide namaH |
927) OM braahmaNapriyaaya namaH |
928) OM bhuuxepadattalaxmiikaaya namaH |
929) OM bhuumadhyadhyaanalakShitaaya namaH | | 166|
930) OM yashaskaraaya namaH |
931) OM ratnagarbhaaya namaH |
932) OM mahaaraajyasukhapradaaya namaH |
933) OM shabdabrahmaNe namaH |
934) OM shamapraapyaaya namaH |
935) OM laabhakR^ite namaH |
936) OM lokavishrutaaya namaH | | 167|
937) OM shaastre namaH |
928) OM shivaadrinilayaaya namaH |
939) OM sharaNyaaya namaH |
940) OM yaajakapriyaaya namaH |
941) OM sMsaaravaidyaaya namaH |
942) OM sarvaGYaaya namaH |
943) OM sabheShajavibheShajaaya namaH | | 168|
944) OM manovachobhiragraahyaaya namaH |
945) OM paJNchakoshavilaxaNaaya namaH |
946) OM avasthaatrayanirmuktaaya namaH |
947) OM avasthaasaakShituryakaaya namaH | | 169|
948) OM paJNchabhuutaadiduurasthaaya namaH |
949) OM pratyagekarasaaya namaH |
950) OM avyayaaya namaH |
951) OM ShaTchakraantargatollaasine namaH |
952) OM ShaDvikaaravivarjitaaya namaH | | 170|
953) OM viGYaanaghanasaMpuurNaaya namaH |
954) OM viiNaavaadanatatparaaya namaH |
955) OM niihaaraakaaragauraa~Ngaaya namaH |
956) OM mahaalaavaNyavaaridhaye namaH | | 171|
957) OM paraabhichaarashamanaaya namaH |
958) OM ShaDadhvoparisaMsthitaaya namaH |
959) OM suShumnaamaargasaMchaariNe namaH |
960) OM bisatantunibhaakR^itaye namaH | | 172|
961) OM pinaakine namaH |
962) OM li~Ngaruupashriye namaH |
963) OM ma~Ngalaavayavojjvalaaya namaH |
964) OM xetraadhipaaya namaH |
965) OM susaMvedyaaya namaH |
966) OM shriipradaaya namaH |
967) OM vibhavapradaaya namaH | | 173|
968) OM sarvavashyakaraaya namaH |
969) OM sarvadoShaghne namaH |
970) OM putrapautradaaya namaH |
971) OM tailadiipapriyaaya namaH |
972) OM tailapakvaannapriitamaanasaaya namaH | | 174|
973) OM tailaabhiShekasaMtuShTaaya namaH |
974) OM tilabhaxaNatatparaaya namaH |
975) OM aapaadakaNikaamuktaabhuuShaashatamanoharaaya namaH | | 175|
976) OM shaaNolliiDhamaNishreNiiramyaa~NghrinakhamaNDalaaya namaH |
977) OM maNimaJNjiirakiraNakiJNjalkitapadaambujaaya namaH | | 176|
978) OM apasmaaroparinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH |
979) OM kandarpatuuNaabhaja~Nghaaya namaH |
980) OM gulphodaJNchitanuupuraaya namaH | | 177|
981) OM karihastopameyorave namaH |
982) OM aadarshojjvalajaanubhR^ite namaH |
983) OM vishaMkaTakaTinyastavaachaalamaNimekhalaaya namaH | | 178|
984) OM aavartanaabhiromaalivalimatpallavodaraaya namaH |
985) OM muktaahaaralasattu~NgavipuloraskaraJNjitaaya namaH | | 179|
986) OM viiraasanasamaasiinaaya namaH |
987) OM viiNaapustollasatkaraaya namaH |
988) OM axamaalaalasatpaaNaye namaH |
989) OM chinmudritakaraaMbujaaya namaH | | 180|
990) OM maaNikyaka~NkaNollaasikaraambujaviraajitaaya namaH |
991) OM anargharatnagraiveyavilasatkaMbukandharaaya namaH | | 181|
992) OM anaakalitasaadR^ishyachubukashriiviraajitaaya namaH |
993) OM mugdhasmitapariipaakaprakaashitaradaa~Nkuraaya namaH | | 182|
994) OM chaaruchaaMpeyapuShpaabhanaasikaapuTaraJNjitaaya namaH |
995) OM varavajrashilaadarshaparibhaavikapolabhuve namaH | | 183|
996) OM karNadvayollasaddivyamaNikuNDalamaNDitaaya namaH |
997) OM karuNaalahariipuurNakarNaantaayatalochanaaya namaH | | 184|
998) OM ardhachandraabhaniTilapaaTiiratilakojjvalaaya namaH |
999) OM chaaruchaamiikaraakaarajaTaacharchitachandanaaya namaH |
1000) OM oM kailaasashikharasphardhikamaniiyanijaakR^itaye namaH | | 185|

|| iti shrii dakShiNaamuurti sahasranaamaavaliH ||
|| oM tat sat ||

Add Comment

Click here to post a comment