Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Medha Dakshinamurti Sahasranaama Stotra and Naamaavali Lyrics in English

shriiH
asya shrii medhaadakShiNaamuurtisahasranaamastotrasya
brahmaa R^iShiH | gaayatrii chhandaH | dakShiNaamuurtirdevatAaa |
oM biijam | svaahaa shaktiH | namaH kiilakam |
medhaadakShiNaamuurtiprasaadasiddhyarthe jape viniyogaH |
hraam ityaadinaa a~Nga nyaasaH |

dhyaanam |
siddhitoyanidhermadhye ratnagriive manorame |
kadambavanikaamadhye shriimadvaTataroradhaH ॥ 1 ||

aasiinamaadyaM puruShamaadimadhyaantavarjitam |
shuddhasphaTikagokShiirasharatpuurNendushekharam ॥ 2 ||

daxiNe chaaxamaalaaM cha vahniM vai vaamahastake |
jaTaamaNDalasaMlagnashiitaamshukaramaNDitam ॥ 3 ||

naagahaaradharaM chaaruka~NkaNaiH kaTisuutrakaiH |
viraajamaanavR^iShabhaM vyaaghracharmaambaraavR^itam ॥ 4 ||

chintaamaNimahaabR^indaiH kalpakaiH kaamadhenubhiH |
chatuShShaShTikalaavidyaamuurtibhiH shrutimastakaiH ॥ 5 ||

ratnasiMhaasane saadhudviipicharmasamaayutam |
tatraaShTadalapadmasya karNikaayaaM sushobhane ॥ 6 ||

viiraasane samaasiinaM lambadaxapadaaMbujam |
GYaanamudraaM pustakaM cha varaabhiitidharaM haram ॥ 7 ||

paadamuulasamaakraantamahaapasmaaravaibhavam |
rudraaxamaalaabharaNabhuuShitaM bhuutibhaasuram ॥ 8 ||

gajacharmottariiyaM cha mandasmitamukhaambujam |
siddhabR^indairyogibR^indairmunibR^indairniShevitam ॥ 9 ||

aaraadhyamaanavR^iShabhaM agniinduravilochanam |
puurayantaM kR^ipaadR^iShTyaa pumarthaanaashrite jane ॥ 10 ||

evaM vibhaavayediishaM sarvavidyaakalaanidhim ॥ 11 ||

laM ityaadinaa paJNchopachaaraaH ॥
devadevo mahaadevo devaanaamapi deshikaH |
dakShiNaamuurtiriishaano dayaapuuritadi~NmukhaH ॥ 1 ||

kailaasashikharottu~Nga-kamaniiyanijaakR^itiH |
vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaH ॥ 2 ||

kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itiH |
paaTiiraapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaH | 3 ||

japaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaH |
pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavaan ॥ 4 ||

kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaH |
karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuuH ॥ 5 ||

tilaprasuunasaMkaashanaasikaapuTabhaasuraH |
mandasmitaspuranmugdhamahaniiyamukhaambujaH ॥ 6 ||

kundakuDmalasaMspardhidantapa~NktiviraajitaH |
sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaH ॥ 7 ||

sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaH |
karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaH ॥ 8 ||

anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuH |
vishaalaruchiroraskavalimatpallavodaraH ॥ 9 ||

bR^IhatkaTinitaMbaaDhyaH piivarorudvayaanvitaH |
ja~NghaavijitatuuNiirastu~NgagulphayugojjvalaH ॥ 10 ||

mR^idupaaTalapaadaabjashchandraabhanakhadiidhitiH |
apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaH ॥ 11 ||

ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaH |
sanakaadimunidhyeyaH sarvaabharaNabhuuShitaH ॥ 12 ||

divyachandanaliptaa~NgashchaaruhaasapariShkR^itaH |
karpuuradhavalaakaaraH kandarpashatasundaraH ॥ 13 ||

kaatyaayaniipremanidhiH karuNaarasavaaridhiH |
kaamitaarthapradaHshriimatkamalaavallabhapriyaH ॥ 14 ||

kaTaakShitaatmaviGYaanaH kaivalyaanandakandalaH |
mandahaasasamaanenduH chhinnaaGYaanatamastatiH ॥ 15 ||

saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraH |
gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itiH ॥ 16 ||

nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaH |
taapasaaraadhyapaadaabjastaruNaanandavigrahaH ॥ 17 ||

bhuutibhuuShitasarvaa~Ngo bhuutaadhipatiriishvaraH |
vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itiH ॥ 18 ||

taapatrayatamobhaanuH paapaaraNyadavaanalaH |
saMsaarasaagaroddhartaa haMsaagryopaasyavigrahaH ॥ 19 ||

lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itiH |
tuchchhiikR^itajagajjaalastuShaarakarashiitalaH ॥ 20 ||

astaMgatasamastechchho nistulaanandamantharaH |
dhiirodaattaguNaadhaara udaaravaravaibhavaH ॥ 21 ||

apaarakaruNaamuurtiraGYaanadhvaantabhaaskaraH |
bhaktamaanasahaMsaagryabhavaamayabhiShaktamaH ॥ 22 ||

yogiindrapuujyapaadaabjo yogapaTTollasatkaTiH |
shuddhasphaTikasaMkaasho baddhapannagabhuuShaNaH ॥ 23 ||

naanaamunisamaakiirNo naasaagranyastalochanaH |
vedamuurdhaikasaMvedyo naadadhyaanaparaayaNaH ॥ 24 ||

dharaadharenduraanandasandoharasasaagaraH |
dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaH ॥ 25 ||

pratyagaatmaa paraMjyotiH puraaNaH parameshvaraH |
prapaJNchopashamaH praaGYaH puNyakiirtiH puraatanaH ॥ 26 ||

sarvaadhiShThaanasanmaatrassvaatmabandhaharo haraH |
sarvapremanijaahaasaH sarvaanugrahakR^it shivaH ॥ 27 ||

sarvendriyaguNaabhaasaH sarvabhuutaguNaashrayaH |
sachchidaanandapuurNaatmaa sve mahimni pratiShThitaH ॥ 28 ||

sarvabhuutaantarassaakShii sarvaGYassarvakaamadaH |
sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaH ॥ 29 ||

aadidevo dayaasindhuH shikShitaasuravigrahaH |
yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaH ॥ 30 ||

brahmaadidevavinuto yogamaayaaniyojakaH |
shivayogii shivaanandaH shivabhaktasamuddharaH ॥ 31 ||

vedaantasaarasandohaH sarvasattvaavalambanaH |
vaTamuulaashrayo vaagmii maanyo malayajapriyaH ॥ 32 ||

sushiilo vaaJNchhitaarthaGYaH prasannavadanexaNaH ॥
nR^ittagiitakalaabhiGYaH karmavit karmamochakaH ॥ 33 ||

karmasaakShii karmamayaH karmaNaaM cha phalapradaH |
GYaanadaataa sadaachaaraH sarvopadravamochakaH ॥ 34 ||

anaathanaatho bhagavaanaashritaamarapaadapaH |
varapradaH prakaashaatmaa sarvabhuutahite rataH ॥ 35 ||

vyaaghracharmaasanaasiina aadikartaa maheshvaraH |
suvikramaH sarvagato vishiShTajanavatsalaH ॥ 36 ||

chintaashokaprashamano jagadaanandakaarakaH |
rashmimaan bhuvaneshashcha devaasurasupuujitaH ॥ 37 ||

mR^ityuJNjayo vyomakeshaH ShaTtriMshattattvasa~NgrahaH |
aGYaatasambhavo bhikShuradvitiiyo digambaraH ॥ 38 ||

samastadevataamuurtiH somasuuryaagnilochanaH |
sarvasaamraajyanipuNo dharmamaargapravartakaH ॥ 39 ||

vishvaadhikaH pashupatiH pashupaashavimochakaH |
aShTamuurtirdiiptamuurtiH naamochchaaraNamuktidaH ॥ 40 ||

sahasraadityasa~NkaashaH sadaaShoDashavaarShikaH |
divyakeliisamaayukto divyamaalyaambaraavR^itaH ॥ 41 ||

anargharatnasaMpuurNo mallikaakusumapriyaH |
taptachaamiikaraakaaro jitadaavaanalaakR^itiH ॥ 42 ||

niraJNjano nirvikaaro nijaavaaso niraakR^itiH |
jagadgururjagatkartaa jagadiisho jagatpatiH ॥ 43 ||

kaamahantaa kaamamuurtiH kalyaaNavR^iShavaahanaH |
ga~Ngaadharo mahaadevo diinabandhavimochakaH ॥ 44 ||

dhuurjaTiH khaNDaparashuH sadguNo girijaasakhaH |
avyayo bhuutaseneshaH paapaghnaH puNyadaayakaH ॥ 45 ||

upadeShTaa dR^iDhapraGYo rudro rogavinaashanaH |
nityaanando niraadhaaro haro devashikhaamaNiH ॥ 46 ||

praNataartiharaH somaH saandraanando mahaamatiH |
aashcharyavaibhavo devaH saMsaaraarNavataarakaH ॥ 47 ||

yaGYesho raajaraajesho bhasmarudraaxalaaJNchhanaH |
anantastaarakaH sthaaNuH sarvavidyeshvaro hariH ॥ 48 ||

vishvaruupo viruupaaxaH prabhuH paribR^iDo dR^iDhaH |
bhavyo jitaariShadvargo mahodaaro viShaashanaH ॥ 49 ||

sukiirtiraadipuruSho jaraamaraNavarjitaH |
pramaaNabhuuto durGYeyaH puNyaH parapuraJNjayaH ॥ 50 ||

guNaakaaro guNashreShThaH sachchidaanandavigrahaH |
sukhadaH kaaraNaM kartaa bhavabandhavimochakaH ॥ 51 ||

anirviNNo guNagraahii niShkala~NkaH kala~Nkahaa |
puruShaH shaashvato yogii vyaktaavyaktaH sanaatanaH ॥ 52 ||

charaacharaatmaa suuxmaatmaa vishvakarmaa tamo.apahR^it |
bhuja~NgabhuuShaNo bhargastaruNaH karuNaalayaH ॥ 53 ||

aNimaadiguNopeto lokavashyavidhaayakaH |
yogapaTTadharo mukto muktaanaaM paramaa gatiH ॥ 54 ||

gururuupadharaH shriimatparamaanandasaagaraH |
sahasrabaahuH sarveshaH sahasraavayavaanvitaH ॥ 55 ||

sahasramuurdhaa sarvaatmaa sahasraaxaH sahasrapaat |
niraabhaasaH suuxmatanurhR^idi GYaataH paraatparaH ॥ 56 ||

sarvaatmagaH sarvasaakShii niHsa~Ngo nirupadravaH |
niShkalaH sakalaadhyaxashchinmayastamasaH paraH ॥ 57 ||

GYaanavairaagyasaMpanno yogaanandamayaH shivaH |
shaashvataishvaryasampuurNo mahaayogiishvareshvaraH ॥ 58 ||

sahasrashaktisaMyuktaH puNyakaayo duraasadaH |
taarakabrahmasaMpuurNastapasvijanasaMvR^itaH ॥ 59 ||

vidhiindraamarasaMpuujyo jyotiShaaM jyotiruttamaH |
nirakSharo niraalambaH svaatmaaraamo vikartanaH ॥ 60 ||

niravadyo niraata~Nko bhiimo bhiimaparaakramaH |
viirabhadraH puraaraatirjalandharashiroharaH ॥ 61 ||

andhakaasurasaMhartaa bhaganetrabhidadbhutaH |
vishvagraaso.adharmashatrurbrahmaGYaanaikamantharaH ॥ 62 ||

agresarastiirthabhuutaH sitabhasmaavakuNThanaH |
akuNThamedhaaH shriikaNTho vaikuNThaparamapriyaH ॥ 63 ||

lalaaTojjvalanetraabjastuShaarakarashekharaH |
gajaasurashirashchhettaa ga~NgodbhaasitamuurdhajaH ॥ 64 ||

kalyaaNaachalakodaNDaH kamalaapatisaayakaH |
vaaraaMshevadhituuNiiraHsarojaasanasaarathiH ॥ 65 ||

trayiitura~NgasaMkraanto vaasukijyaaviraajitaH |
raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaH ॥ 66 ||

trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaH |
uttaanaparvalomaaDhyo liilaavijitamanmathaH ॥ 67 ||

jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaH |
saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaH ॥ 68 ||

madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaH |
mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaH ॥ 69 ||

kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaH |
viShNurjiShNurvaasudevaH prabhaviShNuH puraatanaH ॥ 70 ||

vardhiShNurvarado vaidyo harirnaaraayaNo.achyutaH |
aGYaanavanadaavaagniH praGYApraasaadabhuupatiH ॥ 71 ||

sarpabhuuShitasarvaa~NgaH karpuurojjvalitaakR^itiH |
anaadimadhyanidhano giriisho girijaapatiH ॥ 72 ||

viitaraago viniitaatmaa tapasvii bhuutabhaavanaH |
devaasuragurudhyeyo devaasuranamaskR^itaH ॥ 73 ||

devaadidevo devarShirdevaasuravarapradaH |
sarvadevamayo.achintyo devaatmaa chaatmasaMbhavaH ॥ 74 ||

nirlepo niShprapaJNchaatmaa nirvighno vighnanaashakaH |
ekajyotirniraata~Nko vyaaptamuurtiranaakulaH ॥ 75 ||

niravadyapadopaadhirvidyaaraashiranuttamaH |
nityaanandaH suraadhyaxo niHsaMkalpo niraJNjanaH ॥ 76 ||

niShkala~Nko niraakaaro niShprapaJNcho niraamayaH |
vidyaadharo viyatkesho maarkaNDeyavarapradaH ॥ 77 ||

bhairavo bhairaviinaathaH kaamadaH kamalaasanaH |
vedavedyaH suraanando lasajjyotiH prabhaakaraH ॥ 78 ||

chuuDaamaNiH suraadhiisho yaGYageyo haripriyaH |
nirlepo niitimaan suutrii shriihaalaahalasundaraH ॥ 79 ||

dharmadaxo mahaaraajaHkiriiTii vandito guhaH |
maadhavo yaaminiinaathaH shambaraH shabariipriyaH ॥ 80 ||

sa~Ngiitavettaa lokaGYaH shaantaH kalashasaMbhavaH |
brahmaNyo varado nityaH shuulii guruvaro haraH ॥ 81 ||

maartaaNDaH puNDariikaaxo lokanaayakavikramaH |
mukundaarchyo vaidyanaathaH purandaravarapradaH ॥ 82 ||

bhaaShaavihiino bhaaShaaGYo vighnesho vighnanaashanaH |
kinnaresho bR^ihadbhaanuH shriinivaasaH kapaalabhR^it ॥ 83 ||

vijayo bhuutabhaavaGYo bhiimaseno divaakaraH |
bilvapriyo vasiShTheshaH sarvamaargapravartakaH ॥ 84 ||

oShadhiisho vaamadevo govindo niilalohitaH |
ShaDardhanayanaH shriimanmahaadevo vR^iShadhvajaH ॥ 85 ||

karpuuradiipikaalolaH karpuurarasacharchitaH |
avyaajakaruNaamuurtistyaagaraajaH xapaakaraH ॥ 86 ||

aashcharyavigrahaH suuxmaH siddheshaH svarNabhairavaH |
devaraajaH kR^ipaasindhuradvayo.amitavikramaH ॥ 87 ||

nirbhedo nityasatvastho niryogaxema aatmavaan |
nirapaayo niraasa~Ngo niHshabdo nirupaadhikaH ॥ 88 ||

bhavaH sarveshvaraH svaamii bhavabhiitivibhaJNjanaH |
daaridryatR^iNakuuTaagnirdaaritaasurasantatiH ॥ 89 ||

muktido mudito.akubjo dhaarmiko bhaktavatsalaH |
abhyaasaatishayaGYeyaschandramauliH kalaadharaH ॥ 90 ||

mahaabalo mahaaviiryo vibhuH shriishaH shubhapradaH |
siddhaH puraaNapuruSho raNamaNDalabhairavaH ॥ 91 ||

sadyojaato vaTaaraNyavaasii puruShavallabhaH |
harikesho mahaatraataa niilagriivassuma~NgalaH ॥ 92 ||

hiraNyabaahustiixNaaMshuH kaameshaH somavigrahaH |
sarvaatmaa sarvakartaa cha taaNDavo muNDamaalikaH ॥ 93 ||

agragaNyaH sugambhiiro deshiko vaidikottamaH |
prasannadevo vaagiishashchintaatimirabhaaskaraH ॥ 94 ||

gauriipatistu~Ngamaulirmakharaajo mahaakaviH |
shriidharassarvasiddhesho vishvanaatho dayaanidhiH ॥ 95 ||

antarmukho bahirdR^iShTiH siddhaveShamanoharaH |
kR^ittivaasaaH kR^ipaasindhurmantrasiddho matipradaH ॥ 96 ||

mahotkR^iShTaH puNyakaro jagatsaakShii sadaashivaH |
mahaakraturmahaayajvaa vishvakarmaa taponidhiH ॥ 97 ||

chhandomayo mahaaGYaanii sarvaGYo devavanditaH |
saarvabhaumassadaanandaH karuNaamR^itavaaridhiH ॥ 98 ||

kaalakaalaH kalidhvaMsii jaraamaraNanaashakaH |
shitikaNThashchidaanando yoginiigaNasevitaH ॥ 99 ||

chaNDIIshaH shukasaMvedyaH puNyashloko divaspatiH |
sthaayii sakalatattvaatmaa sadaasevakavardhanaH ॥ 100 ||

rohitaashvaH xamaaruupii taptachaamiikaraprabhaH |
triyaMbako vararuchirdevadevashchaturbhujaH ॥ 101 |

vishvaMbharo vichitraa~Ngo vidhaataa purashaasanaH |
subrahmaNyo jagatsvaamii rohitaaxaH shivottamaH ॥ 102 ||

naxatramaalaabharaNo maghavaan aghanaasanaH |
vidhikartaa vidhaanaGYaH pradhaanapuruSheshvaraH ॥ 103 ||

chintaamaNiH suragururdhyeyo niiraajanapriyaH |
govindo raajaraajesho bahupuShpaarchanapriyaH ॥ 104 | ॥

sarvaanando dayaaruupii shailajaasumanoharaH |
suvikramaH sarvagato hetusaadhanavarjitaH ॥ 105 ||

vR^iShaa~Nko ramaNiiyaa~NgaH sada~NghriH saamapaaragaH |
mantraatmaa koTikandarpasaundaryarasavaaridhiH ॥ 106 ॥

yaGYesho yaGYapuruShaH sR^iShTisthityantakaaraNam |
parahaMsaikajiGYaasyaH svaprakaashasvaruupavaan ॥ 107 ||

munimR^igyo devamR^igyo mR^igahasto mR^igeshvaraH |
mR^igendracharmavasano narasiMhanipaatanaH ॥ 108 ||

munivandyo munishreShTho munibR^indaniShevitaH |
duShTamR^ityuraduShTeho mR^ityuhaa mR^ityupuujitaH ॥ 109 ||

avyakto.ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaH |
li~Ngamuurtirali~Ngaatmaa li~Ngaatmaa li~NgavigrahaH ॥ 110 ||

yajurmuurtiH saamamuurtirR^i~NmuurtirmuurtivarjitaH |
vishvesho gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaH ॥ 111 ||

paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraH |
anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaH ॥ 112 ||

chintaashokaprashamanaH sarvavidyaavishaaradaH |
bhaktaviGYaaptisandhaataa kartaa girivaraakR^itiH ॥ 113 ||

GYaanaprado manovaasaH xemyo mohavinaashanaH |
surottamashchitrabhaanuH sadaavaibhavatatparaH ॥ 114 ||

suhR^idagresaraH siddhaGYaanamudro gaNaadhipaH |
aagamashcharmavasano vaaJNchhitaarthaphalapradaH ॥ 115 ||

antarhito.asamaanashcha devasiMhaasanaadhipaH |
vivaadahantaa sarvaatmaa kaalaH kaalavivarjitaH ॥ 116 ||

vishvaatiito vishvakartaa vishvesho vishvakaaraNam |
yogidhyeyo yoganiShTho yogaatmaa yogavittamaH ॥ 117 ||

oMkaararuupo bhagavaan bindunaadamayaH shivaH |
chaturmukhaadisaMstutyashchaturvargaphalapradaH ॥ 118 ||

sahyaachalaguhaavaasii saaxaanmoxarasaamR^itaH |
daxaadhvarasamuchchhettaa paxapaatavivarjitaH ॥ 119 ||

oMkaaravaachakaH shaMbhuH shaMkaraH shashishiitalaH |
pa~NkajaasanasaMsevyaH kiMkaraamaravatsalaH ॥ 120 ||

natadaurbhaagyatuulaagniH kR^itakautukama~NgalaH |
trilokamohanaH shriimattripuNDraa~NkitamastakaH ॥ 121 ||

krauJNchaarijanakaH shriimadgaNanaathasutaanvitaH |
adbhutaanantavarado.aparichchhinaatmavaibhavaH ॥ 122 ||

iShTaapuurtapriyaH sharva ekaviiraH priyaMvadaH |
uuhaapohavinirmukta oMkaareshvarapuujitaH ॥ 123 ||

rudraaxavaxaa rudraaxaruupo rudraaxapaxakaH |
bhujagendralasatkaNTho bhuja~NgaabharaNapriyaH ॥ 124 ||

kalyaaNaruupaH kalyaaNaH kalyaaNaguNasaMshrayaH |
sundarabhruuH sunayanaH sulalaaTaH sukandharaH ॥ 125 ||

vidvajjanaashrayo vidvajjanastavyaparaakramaH |
viniitavatsalo niitisvaruupo niitisaMshrayaH ॥ 126 ||

atiraagii viitaraagii raagaheturviraagavit |
raagahaa raagashamano raagado raagiraagavit ॥ 127 ||

manonmano manoruupo balapramathano balaH |
vidyaakaro mahaavidyo vidyaavidyaavishaaradaH ॥ 128 ||

vasantakR^idvasantaatmaa vasantesho vasantadaH |
praavR^iTkR^it praavR^iDaakaaraH praavR^iTkaalapravartakaH ॥ 129 ||

sharannaatho sharatkaalanaashakaH sharadaashrayaH |
kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaH ॥ 130 ||

divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraH |
devaasuragurustavyo devaasuranamaskR^itaH ॥ 131 ||

vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaH |
kiirtyaadhaaraH kiirtikaraH kiirtiheturahetukaH ॥ 132 ||

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaH |
mahaapretaasanaasiino jitasarvapitaamahaH ॥ 133 ||

muktaadaamapariitaa~Ngo naanaagaanavishaaradaH |
viShNubrahmaadivandyaa~NghrirnaanaadeshaikanaayakaH ॥ 134 ||

dhiirodaatto mahaadhiiro dhairyado dhairyavardhakaH |
viGYaanamaya aanandamayaH praaNamayo.annadaH ॥ 135 ||

bhavaabdhitaraNopaayaH kavirduHsvapnanaashanaH |
gauriivilaasasadanaH pishachaanucharaavR^itaH ॥ 136 ||

dakShiNaapremasaMtuShTo daaridryabaDavaanalaH |
adbhutaanantasaMgraamo DakkaavaadanatatparaH ॥ 137 ||

praachyaatmaa dakShiNaakaaraH pratiichyaatmottaraakR^itiH |
uurdhvaadyanyadigaakaaro marmaGYaH sarvashixakaH ॥ 138 ||

yugaavaho yugaadhiisho yugaatmaa yuganaayakaH |
ja~NgamaH sthaavaraakaaraH kailaasashikharapriyaH ॥ 139 ||

hastaraajatpuNDariikaH puNDariikanibhexaNaH |
liilaaviDaMbitavapurbhaktamaanasamaNDitaH ॥ 140 ||

bR^indaarakapriyatamo bR^indaarakavaraarchitaH |
naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaH ॥ 141 ||

niHsiimamahimaa nityaliilaavigraharuupadhR^it |
chandanadravadigdhaa~NgashchaampeyakusumaarchitaH ॥ 142 ||

samastabhaktasukhadaH paramaaNurmahaahradaH |
alaukiko duShpradharShaH kapilaH kaalakandharaH ॥ 143 ||

karpuuragauraH kushalaH satyasandho jitendriyaH |
shaashvataishvaryavibhavaH poShakaH susamaahitaH ॥ 144 ||

maharShinaathito brahmayoniH sarvottamottamaH |
bhuutibhaaraartisaMhartaa ShaDuurmirahito mR^iDaH ॥ 145 ||

triviShTapeshvaraH sarvahR^idayaambujamadhyagaH |
sahasradalapadmasthaH sarvavarNopashobhitaH ॥ 146 ||

puNyamuurtiH puNyalabhyaH puNyashravaNakiirtanaH |
suuryamaNDalamadhyasthashchandramaNDalamadhyagaH ॥ 147 ||

sadbhaktadhyaananigalaH sharaNaagatapaalakaH |
shvetaatapatraruchiraH shvetachaamaraviijitaH ॥ 148 ||

sarvaavayavasaMpuurNaH sarvalaxaNalakShitaH |
sarvama~Ngalamaa~NgalyaH sarvakaaraNakaaraNaH ॥ 149 ||

amodo modajanakaH sarparaajottariiyakaH |
kapaalii kovidaH siddhakaantisaMvalitaananaH ॥ 150 ||

sarvasadgurusaMsevyo divyachandanacharchitaH |
vilaasiniikR^itollaasa ichchhaashaktiniShevitaH ॥ 151 ||

anantaanandasukhado nandanaH shriiniketanaH |
amR^itaabdhikR^itaavaaso nityakliibo niraamayaH ॥ 152 ||

anapaayo.anantadR^iShTiraprameyo.ajaro.amaraH |
tamomohapratihatirapratarkyo.amR^ito.axaraH ॥ 153 ||

amoghabuddhiraadhaara aadhaaraadheyavarjitaH |
iiShaNaatrayanirmukta ihaamutravivarjitaH ॥ 154 ||

R^igyajuHsaamanayano buddhisiddhisamR^iddhidaH |
audaaryanidhiraapuurNa aihikaamuShmikapradaH ॥ 155 ||

shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaH |
darshanaprathamaabhaaso dR^iShTidR^ishyavivarjitaH ॥ 156 ||

agragaNyo.achintyaruupaH kalikalmaShanaashanaH |
vimarsharuupo vimalo nityaruupo niraashrayaH ॥ 157 ||

nityashuddho nityabuddhaH nityamukto.aparaakR^itaH |
maitryaadivaasanaalabhyo mahaapralayasa

|| shrii gurubhyo namaH | atha shrii medhaadakShiNaamuurti sahasra naamaavaliH |
OM naamne namaH |
1) OM devadevaaya namaH |
2) OM mahaadevaaya namaH |
3) OM devaanaamapi deshikaaya namaH |
4) OM dakShiNaamuurtaye namaH |
5) OM iishaanaaya namaH |
6) OM dayaapuuritadi~Nmukhaaya namaH | 1 |
7) OM kailaasashikharottu~NgakamaniiyanijaakR^itaye namaH |
8) OM vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaaya namaH | 2 |
9) OM kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itaye namaH |
10) OM paaTiirapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaaya namaH | 3 |
11) OM jaTaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaaya namaH |
12) OM pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavate namaH | 4 |
13) OM kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaaya namaH |
14) OM karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuve namaH | 5 |
15) OM tilaprasuunasaMkaashanaasikaapurabhaasuraaya namaH |
16) OM mandasmitasphuranmugdhamahaniiyamukhaaMbujaaya namaH | 6 |
17) OM kundakuDmalasaMsphardhidantapa~Nktiviraajitaaya namaH |
18) OM sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaaya namaH | 7 |
19) OM sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaaya namaH |
20) OM karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaaya namaH | 8 |
21) OM anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuShe namaH |
22) OM vishaalaruchiroraskabalimatpallavodaraaya namaH | 9 |
23) OM bR^ihatkaTinitaMbaaDhyaaya namaH |
24) OM piivarorudvayaanvitaaya namaH |
25) OM ja~NghaavijitatuuNiiraaya namaH |
26) OM tu~Ngagulphayugojjvalaaya namaH | 10 |
27) OM mR^idupaaTalapaadaabjaaya namaH |
28) OM chandraabhanakhadiidhitaye namaH |
29) OM apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH | 11 |
30) OM ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaaya namaH |
31) OM sanakaadimunidhyeyaaya namaH |
32) OM sarvaabharaNabhuuShitaaya namaH | 12 |
33) OM divyachandanaliptaa~Ngaaya namaH |
34) OM chaaruhaasapariShkR^itaaya namaH |
35) OM karpuuradhavalaakaaraaya namaH |
36) OM kandarpashatasundaraaya namaH | 13 |
37) OM kaatyaayaniipremanidhaye namaH |
38) OM karuNaarasavaaridhaye namaH |
39) OM kaamitaarthapradaaya namaH |
40) OM shriimatkamalaavallabhapriyaaya namaH | 14 |
41) OM kaTaakShitaatmaviGYaanaaya namaH |
42) OM kaivalyaanandakandalaaya namaH |
43) OM mandahaasasamaanendave namaH |
44) OM chhinnaaGYaanatamastataye namaH | 15 |
45) OM saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraaya namaH |
46) OM gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itaye namaH | 16 |
47) OM nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaaya namaH |
48) OM taapasaaraadhyapaadaabjaaya namaH |
49) OM taruNaanandavigrahaaya namaH | 17 |
50) OM bhuutibhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
51) OM bhuutaadhipataye namaH |
52) OM iishvaraaya namaH |
53) OM vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itaye namaH | 18 |
54) OM taaapatrayatamobhaanave namaH |
55) OM paapaaraNyadavaanalaaya namaH |
56) OM saMsaarasaagaroddhartre namaH |
57) OM haMsaagryopaasyavigrahaaya namaH | 19 |
58) OM lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itaye namaH |
59) OM tuchchhiikR^itajagajjaalaaya namaH |
60) OM tuShaarakarashiitalaaya namaH | 20 |
61) OM astaMgatasamastechhaaya namaH |
62) OM nistulaanandamantharaaya namaH |
63) OM dhiirodaattaguNaadhaaraaya namaH |
64) OM udaaravaravaibhavaaya namaH | 21 |
65) OM apaarakaruNaamuurtaye namaH |
66) OM aGYaanadhvaantabhaaskaraaya namaH |
67) OM bhaktamaanasahaMsaagryaaya namaH |
68) OM bhavaamayabhiShaktamaaya namaH | 22 |
69) OM yogiindrapuujyapaadaabjaaya namaH |
70) OM yogapaTTollasatkaTaye namaH |
71) OM shuddhasphaTikasa~Nkaashaaya namaH |
72) OM baddhapannagabhuuShaNaaya namaH | 23 |
73) OM naanaamunisamaakiirNaaya namaH |
74) OM naasaagranyastalochanaaya namaH |
75) OM vedamuurdhaikasaMvedyaaya namaH |
76) OM naadadhyaanaparaayaNaaya namaH | 24 |
77) OM dharaadharendave namaH |
78) OM aanandasaMdoharasasaagaraaya namaH |
79) OM dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaaya namaH | 25 |
80) OM pratyagaatmane namaH |
81) OM parasmai jyotiShe namaH |
82) OM puraaNaaya namaH |
83) OM parameshvaraaya namaH |
84) OM prapaJNchopashamaaya namaH |
85) OM praaGYaaya namaH |
86) OM puNyakiirtaye namaH |
87) OM puraatanaaya namaH | 26 |
88) OM sarvaadhiShThaanasanmaatraaya namaH |
89) OM svaatmabandhaharaaya namaH |
90) OM haraaya namaH |
91) OM sarvapremanijaahaasaaya namaH |
92) OM sarvaanugrahakR^ite namaH |
93) OM shivaaya namaH | 27 |
94) OM sarvendriyaguNaabhaasaaya namaH |
95) OM sarvabhuutaguNaashrayaaya namaH |
96) OM sachchidaanandapuurNaatmane namaH |
97) OM sve mahimni pratiShThitaaya namaH | 28 |
98) OM sarvabhuutaantaraaya namaH |
99) OM saakShiNe namaH |
100) OM sarvaGYaaya namaH |
101) OM sarvakaamadaaya namaH |
102) OM sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaaya namaH | 29 |
103) OM aadidevaaya namaH |
104) OM dayaasindhave namaH |
105) OM shikShitaasuravigrahaaya namaH |
106) OM yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaaya namaH | 30 |
107) OM brahmaadidevavinutaaya namaH |
108) OM yogamaayaaniyojakaaya namaH |
109) OM shivayogine namaH |
110) OM shivaanandaaya namaH |
111) OM shivabhaktasamuddharaaya namaH | 31 |
112) OM vedaantasaarasandohaaya namaH |
113) OM sarvasattvaavalaMbanaaya namaH |
114) OM vaTamuulaashrayaaya namaH |
115) OM vaagmine namaH |
116) OM maanyaaya namaH |
117) OM malayajapriyaaya namaH | 32 |
118) OM sushiilaaya namaH |
119) OM vaaJNchhitaarthaGYaaya namaH |
120) OM prasannavadanexaNaaya namaH |
121) OM nR^ittagiitakalaabhiGYaaya namaH |
122) OM karmavide namaH |
123) OM karmamochakaaya namaH | 33 |
124) OM karmasaakShiNe namaH |
125) OM karmamayaaya namaH |
126) OM karmaNaaM phalapradaaya namaH |
127) OM GYaanadaatre namaH |
128) OM sadaachaaraaya namaH |
129) OM sarvopadravamochakaaya namaH | 34 |
130) OM anaathanaathaaya namaH |
131) OM bhagavate namaH |
132) OM aashritaamarapaadapaaya namaH |
133) OM varapradaaya namaH |
134) OM prakaashaatmane namaH |
135) OM sarvabhuutahite rataaya namaH | 35 |
136) OM vyaaghracharmaasanaasiinaaya namaH |
137) OM aadikartre namaH |
138) OM maheshvaraaya namaH |
139) OM suvikramaaya namaH |
140) OM sarvagataaya namaH |
141) OM vishiShTajanavatsalaaya namaH | 36 |
142) OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
143) OM jagadaanandakaarakaaya namaH |
144) OM rashmimate namaH |
145) OM bhuvaneshaaya namaH |
146) OM devaasurapuujitaaya namaH | 37 |
147) OM mR^ityuJNjayaaya namaH |
148) OM vyomakeshaaya namaH |
149) OM ShaTtriMshattattvasa~Ngrahaaya namaH |
150) OM aGYaatasaMbhavaaya namaH |
151) OM bhixave namaH |
152) OM advitiiyaaya namaH |
153) OM digaMbaraaya namaH | 38 |
154) OM samastadevataamuurtaye namaH |
155) OM somasuuryaagnilochanaaya namaH |
156) OM sarvasaamraajyanipuNaaya namaH |
157) OM dharmamaargapravartakaaya namaH | 39 |
158) OM vishvaadhikaaya namaH |
159) OM pashupataye namaH |
160) OM pashupaashavimochakaaya namaH |
161) OM aShTamuurtaye namaH |
162) OM diiptamuurtaye namaH |
163) OM naamochchaaraNamuktidaaya namaH | 40 |
164) OM sahasraadityasaMkaashaaya namaH |
165) OM sadaaShoDashavaarShikaaya namaH |
166) OM divyakeliisamaayuktaaya namaH |
167) OM divyamaalyaambaraavR^itaaya namaH | 41 |
168) OM anargharatnasaMpuurNaaya namaH |
169) OM mallikaakusumapriyaaya namaH |
170) OM taptachaamiikaraakaaraaya namaH |
171) OM jitadaavaanalaakR^itaye namaH | 42 |
172) OM niraJNjanaaya namaH |
173) OM nirvikaaraaya namaH |
174) OM nijaavaasaaya namaH |
175) OM niraakR^itaye namaH |
176) OM jagadgurave namaH |
177) OM jagatkartre namaH |
178) OM jagadiishaaya namaH |
179) OM jagatpataye namaH | 43 |
180) OM kaamahantre namaH |
181) OM kaamamuurtaye namaH |
182) OM kalyaaNavR^iShavaahanaaya namaH |
183) OM ga~Ngaadharaaya namaH |
184) OM mahaadevaaya namaH |
185) OM diinabandhavimochakaaya namaH | 44 |
186) OM dhuurjataye namaH |
187) OM khaNDaparashave namaH |
188) OM sadguNaaya namaH |
189) OM girijaasakhaaya namaH |
190) OM avyayaaya namaH |
191) OM bhuutaseneshaaya namaH |
192) OM paapaghnaaya namaH |
193) OM puNyadaayakaaya namaH | 45 |
194) OM upadeShTre namaH |
195) OM dR^iDhaprGYaaya namaH |
196) OM rudraaya namaH |
197) OM rogavinaashanaaya namaH |
198) OM nityaanandaaya namaH |
199) OM niraadhaaraaya namaH |
200) OM haraaya namaH |
201) OM devashikhaamaNaye namaH | 46 |
202) OM praNataartiharaaya namaH |
203) OM somaaya namaH |
204) OM saandraanandaaya namaH |
205) OM mahaamataye namaH |
206) OM aashcharyavaibhavaaya namaH |
207) OM devaaya namaH |
208) OM saMsaaraarNavataarakaaya namaH | 47 |
209) OM yaGYeshaaya namaH |
210) OM raaajaraajeshaaya namaH |
211) OM bhasmarudraaxalaaJNchhanaaya namaH |
212) OM anantaaya namaH |
213) OM taarakaaya namaH |
214) OM sthaaNave namaH |
215) OM sarvavidyeshvaraaya namaH |
216) OM haraye namaH | 48 |
217) OM vishvaruupaaya namaH |
218) OM viruupaaxaaya namaH |
219) OM prabhave namaH |
220) OM paribR^iDaaya namaH |
221) OM dR^iDhaaya namaH |
222) OM bhavyaaya namaH |
223) OM jitaariShaDvargaaya namaH |
224) OM mahodaaraaya namaH |
225) OM viShaashanaaya namaH | 49 |
226) OM sukiirtaye namaH |
227) OM aadipuruShaaya namaH |
228) OM jaraamaraNavarjitaaya namaH |
229) OM pramaaNabhuutaaya namaH |
230) OM durGYeyaaya namaH |
231) OM puNyaaya namaH |
232) OM parapuraJNjayaaya namaH | 50 |
233) OM guNaakaraaya namaH |
234) OM guNashreShThaaya namaH |
235) OM sachchidaanandavigrahaaya namaH |
236) OM sukhadaaya namaH |
237) OM kaaraNaaya namaH |
238) OM kartre namaH |
239) OM bhavabandhavimochakaaya namaH | 51 |
240) OM anirviNNaaya namaH |
241) OM guNagraahiNe namaH |
242) OM niShkala~Nkaaya namaH |
243) OM kala~Nkaghne namaH |
244) OM puruShaaya namaH |
245) OM shaashvataaya namaH |
246) OM yogine namaH |
247) OM vyaktaavyaktaaya namaH |
248) OM sanaatanaaya namaH | 52 |
249) OM charaacharaatmane namaH |
250) OM suuxmaatmane namaH |
251) OM vishvakarmaNe namaH |
252) OM tamo.apahR^ite namaH |
253) OM bhuja~NgabhuuShaNaaya namaH |
254) OM bhargaaya namaH |
255) OM taruNaaya namaH |
256) OM karuNaalayaaya namaH | 53 |
257) OM aNimaadiguNopetaaya namaH |
258) OM lokavashyavidhaayakaaya namaH |
259) OM yogapaTTadharaaya namaH |
260) OM muktaaya namaH |
261) OM muktaanaM paramaayai gataye namaH | 54 |
262) OM gururuupadharaaya namaH |
263) OM shriimatparamaanandasaagaraaya namaH |
264) OM sahasrabaahave namaH |
265) OM sarveshaaya namaH |
266) OM sahasraavayavaanvitaaya namaH | 55 |
267) OM sahasramuurdhne namaH |
268) OM sarvaatmane namaH |
269) OM sahasraaxaaya namaH |
270) OM sahasrapade namaH |
271) OM niraabhaasaaya namaH |
272) OM suxmatanave namaH |
273) OM hR^idi GYaataaya namaH |
274) OM paraatparaaya namaH | 56 |
275) OM sarvaatmagaaya namaH |
276) OM sarvasaakShiNe namaH |
277) OM niHsa~Ngaaya namaH |
278) OM nirupadravaaya namaH |
279) OM niShkalaaya namaH |
280) OM sakalaadhyaxaaya namaH |
281) OM chinmayaaya namaH |
282) OM tamasaH paraaya namaH | 57 |
283) OM GYaanavairaagyasaMpannaaya namaH |
284) OM yogaanandamayaaya shivaaya namaH |
285) OM shaashvataishvaryasaMpuurNaaya namaH |
286) OM mahaayogiishvareshvaraaya namaH | 58 |
287) OM sahasrashaktisaMyuktaaya namaH |
288) OM puNyakaayaaya namaH |
289) OM duraasadaaya namaH |
290) OM taarakabrahmasaMpuurNaaya namaH |
201) OM tapasvijanasaMvR^itaaya namaH | 59 |
292) OM vidhiindraamarasaMpuujyaaya namaH |
293) OM jyotiShaaM jyotiShe namaH |
294) OM uttamaaya namaH |
295) OM niraxaraaya namaH |
296) OM niraalambaaya namaH |
297) OM svaatmaaraamaaya namaH |
298) OM vikartanaaya namaH | 60 |
299) OM niravadyaaya namaH |
300) OM niraata~Nkaaya namaH |
301) OM bhiimaaya namaH |
302) OM bhiimaparaakramaaya namaH |
303) OM viirabhadraaya namaH |
304) OM puraaraataye namaH |
305) OM jalandharashiroharaaya namaH | 61 |
306) OM andhakaasurasaMhartre namaH |
307) OM bhaganetrabhide namaH |
308) OM adbhutaaya namaH |
309) OM vishvagraasaaya namaH |
310) OM adharmashatrave namaH |
311) OM brahmaGYaanaikamantharaaya namaH | 62 |
312) OM agresaraaya namaH |
313) OM tiirthabhuutaaya namaH |
314) OM sitabhasmaavakuNThanaaya namaH |
315) OM akuNThamedhase namaH |
316) OM shriikaNThaaya namaH |
317) OM vaikuNThaparamapriyaaya namaH | 63 |
318) OM lalaaTojjvalanetraabjaaya namaH |
319) OM tuShaarakarashekharaaya namaH |
320) OM gajaasurashirashchhetre namaH |
321) OM ga~Ngodbhaasitamuurdhajaaya namaH | 64 |
322) OM kalyaaNaachalakodaNDaaya namaH |
323) OM kamalaapatisaayakaaya namaH |
324) OM vaaraaMshevadhituuNiiraaya namaH |
325) OM sarojaasanasaarathaye namaH | 65 |
326) OM trayiitura~NgasaMkraantaaya namaH |
327) OM vaasukijyaaviraajitaaya namaH |
328) OM raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaaya namaH | 66 |
329) OM trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaaya namaH |
330) OM uttaanaparvalomaaDhyaaya namaH |
331) OM liilaavijitamanmathaaya namaH | 67 |
332) OM jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaaya namaH |
333) OM saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaaya namaH | 68 |
334) OM madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaaya namaH |
335) OM mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaaya namaH | 69 |
336) OM kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaaya namaH |
337) OM viShNave namaH |
338) OM jiShNave namaH |
339) OM vaasudevaaya namaH |
340) OM prabhaviShNave namaH |
341) OM puraatanaaya namaH | 70 |
342) OM vardhiShNave namaH |
343) OM varadaaya namaH |
344) OM vaidyaaya namaH |
345) OM haraye namaH |
346) OM naaraayaNaaya namaH |
347) OM achyutaaya namaH |
348) OM aGYaanavanadaavaagnaye namaH |
349) OM praGYaapraasaadabhuupataye namaH | 71 |
350) OM sarpabhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
351) OM karpuurojjvalitaakR^itaye namaH |
352) OM anaadimadhyanidhanaaya namaH |
353) OM giriishaaya namaH |
354) OM girijaapataye namaH | 72 |
355) OM viitaraagaaya namaH |
356) OM viniitaaymane namaH |
357) OM tapasvine namaH |
358) OM bhuutabhaavanaaya namaH |
359) OM devaasuragurudhyeyaaya namaH |
360) OM devaasuranamaskR^itaaya namaH | 73 |
361) OM devaadidevaaya namaH |
362) OM devarShaye namaH |
363) OM devaasuravarapradaayaya namaH |
364) OM sarvadevamayaaya namaH |
365) OM achintyaaya namaH |
366) OM devaatmane namaH |
367) OM aatmasaMbhavaaya namaH | 74 |
368) OM nirlepaaya namaH |
369) OM niShprapaJNchaatmane namaH |
370) OM nivighnaaya namaH |
371) OM vighnanaashakaaya namaH |
372) OM ekajyotiShe namaH |
373) OM niraata~Nkaaya namaH |
374) OM vyaaptamuurtaye namaH |
375) OM anaakulaaya namaH | 75 |
376) OM niravadyapadopaadhaye namaH |
377) OM vidyaaraashaye namaH |
378) OM anuttamaaya namaH |
379) OM nityaanandaaya namaH |
380) OM suraadhyaxaaya namaH |
381) OM niHsaMkalpaaya namaH |
382) OM niraJNjanaaya namaH | 76 |
383) OM niShkala~Nkaaya namaH |
384) OM niraakaaraaya namaH |
385) OM niShprapaJNchaaya namaH |
386) OM niraamayaaya namaH |
387) OM vidyaadharaaya namaH |
388) OM vitatkeshaaya namaH |
389) OM maarkaNDeyavarapradaaya namaH | 77 |
390) OM bhairavaaya namaH |
391) OM bhairaviinaathaaya namaH |
392) OM kaamadaaya namaH |
393) OM kamalaasanaaya namaH |
394) OM vedavedyaaya namaH |
395) OM suraanandaaya namaH |
396) OM lasajjyotiShe namaH |
397) OM prabhaakaraaya namaH | 78 |
398) OM chuuDaamaNaye namaH |
399) OM suraadhiishaaya namaH |
400) OM yaGYageyaaya namaH |
401) OM haripriyaaya namaH |
402) OM nirlepaaya namaH |
403) OM niitimate namaH |
404) OM suutriNe namaH |
405) OM shriihaalaahalasundaraaya namaH | 79 |
406) OM dharmadaxaaya namaH |
407) OM mahaaraajaaya namaH |
408) OM kiriiTiNe namaH |
409) OM vanditaaya namaH |
410) OM guhaaya namaH |
411) OM maadhavaaya namaH |
412) OM yaaminiinaathaaya namaH |
413) OM shaMbaraaya namaH |
414) OM shabariipriyaaya namaH | 80 |
415) OM sa~Ngiitavetre namaH |
416) OM lokaGYaaya namaH |
417) OM shaantaaya namaH |
418) OM kalashasaMbhavaaya namaH |
419) OM brahmaNyaaya namaH |
420) OM varadaaya namaH |
421) OM nityaaya namaH |
422) OM shuuline namaH |
423) OM guruvaraaya haraaya namaH | 81 |
424) OM maartaaNDaaya namaH |
425) OM puNDariikaaxaaya namaH |
426) OM lokanaayakavikramaaya namaH |
427) OM mukundaarchyaaya namaH |
428) OM vaidyanaathaaya namaH |
429) OM purandaravarapradaaya namaH | 82 |
430) OM bhaaShaavihiinaaya namaH |
431) OM bhaaShaaGYaaya namaH |
432) OM vighneshaaya namaH |
433) OM vighnanaashanaaya namaH |
434) OM kinnareshaaya namaH |
435) OM bR^ihadbhaanave namaH |
436) OM shriinivaasaaya namaH |
437) OM kapaalabhR^ite namaH | 83 |
438) OM vijayaaya namaH |
439) OM bhuutabhaavaGYaaya namaH |
440) OM bhiimasenaaya namaH |
441) OM divaakaraaya namaH |
442) OM bilvapriyaaya namaH |
443) OM vasiShTheshaaya namaH |
444) OM sarvamaargapravartakaaya namaH | 84 |
445) OM oShadhiishaaya namaH |
446) OM vaamadevaaya namaH |
447) OM govindaaya namaH |
448) OM niilalohitaaya namaH |
449) OM Shadardhanayanaaya namaH |
450) OM shriimanmahaadevaaya namaH |
451) OM vR^iShadhvajaaya namaH | 85 |
452) OM karpuuradiipikaalolaaya namaH |
453) OM karpuurarasacharchitaaya namaH |
454) OM avyaajakaruNaamuurtaye namaH |
455) OM tyaagaraajaaya namaH |
456) OM xapaakaraaya namaH | 86 |
457) OM aashcharyavigrahaaya namaH |
458) OM suuxmaaya namaH |
459) OM siddheshaaya namaH |
460) OM svarNabhairavaaya namaH |
461) OM devaraajaaya namaH |
462) OM kR^ipaasindhave namaH |
463) OM advayaaya namaH |
464) OM amitavikramaaya namaH | 87 |
465) OM nirbhedaaya namaH |
466) OM nityasattvasthaaya namaH |
467) OM niryogaxemaaya namaH |
468) OM aatmavate namaH |
469) OM nirapaayaaya namaH |
470) OM niraasa~Ngaaya namaH |
471) OM niHshabdaaya namaH |
472) OM nirupaadhikaaya namaH | 88 |
473) OM bhavaaya namaH |
474) OM sarveshvaraaya namaH |
475) OM svaamine namaH |
576) OM bhavabhiitivibhaJNjanaaya namaH |
477) OM daaridryatR^iNakuuTaagnaye namaH |
478) OM daaritaasurasantataye namaH | 89 |
479) OM muktidaaya namaH |
480) OM muditaaya namaH |
481) OM akubjaaya namaH |
482) OM dhaarmikaaya namaH |
483) OM bhaktavatsalaaya namaH |
484) OM abhyaasaatishayaGYeyaaya namaH |
585) OM chandramaulaye namaH |
486) OM kalaadharaaya namaH | 90 |
487) OM mahaabalaaya namaH |
488) OM mahaaviiryaaya namaH |
489) OM vibhave namaH |
490) OM shriishaaya namaH |
491) OM shubhapradaaya namaH |
492) OM siddhaaya namaH |
493) OM puraaNapuruShaaya namaH |
494) OM raNamaNDalabhairavaaya namaH | 91 |
495) OM sadyojaataaya namaH |
496) OM vaTaaraNyavaasine namaH |
497) OM puruShavallabhaaya namaH |
498) OM harikeshaaya namaH |
499) OM mahaatraatre namaH |
500) OM niilagriivaaya namaH |
501) OM suma~Ngalaaya namaH | 92 |
502) OM hiraNyabaahave namaH |
503) OM tiixNaaMshave namaH |
504) OM kaameshaaya namaH |
505) OM somavigrahaaya namaH |
506) OM sarvaatmane namaH |
507) OM sarvakartre namaH |
508) OM taaNDavaaya namaH |
509) OM muNDamaalikaaya namaH | 93 |
510) OM agragaNyaaya namaH |
511) OM sugaMbhiiraaya namaH |
512) OM deshikaaya namaH |
513) OM vaidikottamaaya namaH |
514) OM prasannadevaaya namaH |
515) OM vaagiishaaya namaH |
516) OM chintaatimirabhaaskaraaya namaH | 94 |
517) OM gauriipataye namaH |
518) OM tu~Ngamaulaye namaH |
519) OM makharaajaaya namaH |
520) OM mahaakavaye namaH |
521) OM shriidharaaya namaH |
522) OM sarvasiddheshaaya namaH |
523) OM vishvanaathaaya namaH |
524) OM dayaanidhaye namaH | 95 |
525) OM antarmukhaaya namaH |
526) OM bahirdR^iShTaye namaH |
527) OM siddhaveShamanoharaaya namaH |
528) OM kR^ittivaasase namaH |
529) OM kR^ipaasindhave namaH |
530) OM mantrasiddhaaya namaH |
531) OM matipradaaya namaH | 96 |
532) OM mahotkR^iShTaaya namaH |
533) OM puNyakaraaya namaH |
534) OM jagatsaakShiNe namaH |
535) OM sadaashivaaya namaH |
536) OM mahaakratave namaH |
537) OM mahaayajvane namaH |
538) OM vishvakarmaNe namaH |
539) OM taponidhaye namaH | 97 ||
540) OM chhandomayaaya namaH |
541) OM mahaaGYaanine namaH |
542) OM sarvaGYaaya namaH |
543) OM devavanditaaya namaH |
544) OM saarvabhaumaaya namaH |
545) OM sadaanandaaya namaH |
546) OM karuNaamR^itavaaridhaye namaH | 98 |
547) OM kaalakaalaaya namaH |
548) OM kalidhvaMsine namaH |
549) OM jaraamaraNanaashakaaya namaH |
550) OM shitikaNThaaya namaH |
551) OM chidaanandaaya namaH |
552) OM yoginiigaNasevitaaya namaH | 99 |
553) OM chaNDiishaaya namaH |
554) OM shukasaMvedyaaya namaH |
555) OM puNyashlokaaya namaH |
556) OM divaspataye namaH |
557) OM sthaayine namaH |
558) OM sakalatattvaatmane namaH |
559) OM sadaasevakavardhanaaya namaH | 100 |
560) OM rohitaashvaaya namaH |
561) OM xamaaruupiNe namaH |
562) OM taptachaamiikaraprabhaaya namaH |
563) OM triyambakaaya namaH |
564) OM vararuchaye namaH |
565) OM devadevaaya namaH |
566) OM chaturbhujaaya namaH | 101 |
567) OM vishvambharaaya namaH |
568) OM vichitraa~Ngaaya namaH |
569) OM vidhaatre namaH |
570) OM purushaasanaaya namaH |
571) OM subrahmaNyaaya namaH |
572) OM jagatsvaamine namaH |
573) OM rohitaaxaaya namaH |
574) OM shivottamaaya namaH | 102 |
575) OM naxatramaalaabharaNaaya namaH |
576) OM maghavate namaH |
577) OM aghanaashanaaya namaH |
578) OM vidhikartre namaH |
579) OM vidhaanaGYaaya namaH |
580) OM pradhaanapuruSheshvaraaya namaH | 103 |
581) OM chintaamaNaye namaH |
582) OM suragurave namaH |
583) OM dhyeyaaya namaH |
584) OM niiraajanapriyaaya namaH |
585) OM govindaaaya namaH |
586) OM raajaraajeshaaya namaH |
587) OM bahupuShpaarchanapriyaaya namaH | 104 |
588) OM sarvaanandaaya namaH |
589) OM dayaaruupiNe namaH |
590) OM shailajaasumanoharaaya namaH |
591) OM suvikramaaya namaH |
592) OM sarvagataaya namaH |
593) OM hetusaadhanavarjitaaya namaH | 105 |
594) OM vR^iShaa~Nkaaya namaH |
595) OM ramaNiiyaa~Ngaaya namaH |
596) OM sada~Nghraye namaH |
]597) OM saamapaaragaaya namaH |
598) OM mantraatmane namaH |
599) OM koTikandarpasaundaryarasavaaridhaye namaH | 106 |
600) OM yaGYeshaaya namaH |
601) OM yaGYapuruShaaya namaH |
602) OM sR^iShTisthityantakaaraNaaya namaH |
603) OM parahaMsaikajiGYaasyaaya namaH |
604) OM svaprakaashasvaruupavate namaH | 107 |
605) OM munimR^igyaaya namaH |
606) OM devamR^igyaaya namaH |
607) OM mR^igahastaaya namaH |
608) OM mR^igeshvaraaya namaH |
609) OM mR^igendracharmavasanaaya namaH |
610) OM narasiMhanipaatanaaya namaH | 108 |
611) OM munivandyaaya namaH |
612) OM munishreShThaaya namaH |
613) OM munibR^indaniShevitaaya namaH |
614) OM duShTamR^ityave namaH |
615) OM aduShTehaaya namaH |
615) OM mR^ityughne namaH |
617) OM mR^ityupuujitaaya namaH | 109 |
618) OM avyaktaaya namaH |
619) OM ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaaya namaH |
620) OM li~Ngamuurtaye namaH |
621) OM ali~Ngaatmane namaH |
622) OM li~Ngaatmane namaH |
623) OM li~Ngavigrahaaya namaH | 110 |
624) OM yajurmuurtaye namaH |
625) OM saamamuurtaye namaH |
626) OM R^i~Nmuurtaye namaH |
627) OM muurtivarjitaaya namaH |
628) OM vishveshaaya namaH |
629) OM gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaaya namaH | 111 |
630) OM paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraaya namaH |
631) OM anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaaya namaH | 112 |
632) OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
633) OM sarvavidyaavishaaradaaya namaH |
634) OM bhaktaviGYaptisaMdhaatre namaH |
635) OM kartre namaH |
636) OM girivaraakR^itaye namaH | 113 |
637) OM GYaanapradaaya namaH |
638) OM manovaasaaya namaH |
639) OM xemyaaya namaH |
640) OM mohavinaashanaaya namaH |
641) OM surottamaaya namaH |
642) OM chitrabhaanave namaH |
643) OM sadaavaibhavatatparaaya namaH | 114 |
644) OM suhR^idagresaraaya namaH |
645) OM siddhaGYaanamudraaya namaH |
646) OM gaNaadhipaaya namaH |
647) OM aagamaaya namaH |
648) OM charmavasanaaya namaH |
649) OM vaaJNchhitaarthaphalapradaaya namaH | 115 |
650) OM antarhitaaya namaH |
651) OM asamaanaaya namaH |
652) OM devasiMhaasanaadhipaaya namaH |
653) OM vivaadahantre namaH |
654) OM sarvaatmane namaH |
655) OM kaalaaya namaH |
656) OM kaalavivarjitaaya namaH | 116 |
657) OM vishvaatiitaaya namaH |
658) OM vishvakartre namaH |
659) OM vishveshaaya namaH |
660) OM vishvakaaraNaaya namaH |
661) OM yogidhyeyaaya namaH |
662) OM yoganiShThaaya namaH |
663) OM yogaatmane namaH |
664) OM yogavittamaaya namaH | 117 |
665) OM oMkaararuupaaya namaH |
666) OM bhagavate namaH |
667) OM bindunaadamayaaya shivaaya namaH |
668) OM chaturmukhaadisaMstutaaya namaH |
669) OM chaturvargaphalapradaaya namaH | 118 |
670) OM sahyaachalaguhaavaasine namaH |
671) OM saaxaanmoxarasaamR^itaaya namaH |
672) OM daxaadhvarasamuchchhetre namaH |
673) OM paxapaatavivarjitaaya namaH | 119
674) OM oMkaaravaachakaaya namaH |
675) OM shaMbhave namaH |
676) OM sha~Nkaraaya namaH |
677) OM shashishiitalaaya namaH |
678) OM pa~NkajaasanasaMsevyaaya namaH |
679) OM ki~Nkaraamaravatsalaaya namaH | 120 |
680) OM natadaurbhaagyatuulaagraye namaH |
681) OM kR^itakautukama~Ngalaaya namaH |
682) OM trilokamohanaaya namaH |
683) OM shriimattripuNDraa~Nkitamastakaaya namaH | 121 |
684) OM krauJNchaarijanakaaya namaH |
685) OM shriimadgaNanaathasutaanvitaaya namaH |
686) OM adbhutaanantavaradaaya namaH |
687) OM aparichchhinnaatmavaibhavaaya namaH | 122 |
688) OM iShTaapuurtapriyaaya namaH |
689) OM sharvaaya namaH |
690) OM ekaviiraaya namaH |
691) OM priyaMvadaaya namaH |
692) OM uuhaapohavinirmuktaaya namaH |
693) OM oMkaareshvarapuujitaaya namaH | 123 |
694) OM rudraaxavaxase namaH |
695) OM rudraaxaruupaaya namaH |
696) OM rudraaxapaxakaaya namaH |
697) OM bhujagendralasatkaNThaaya namaH |
698) OM bhuja~NgaabharaNapriyaaya namaH | 124 |
699) OM kalyaaNaruupaaya namaH |
700) OM kalyaaNaaya namaH |
701) OM kalyaaNaguNasaMshrayaaya namaH |
702) OM sundarabhruve namaH |
703) OM sunayanaaya namaH |
704) OM sulalaaTaaya namaH |
705) OM sukandharaaya namaH | 125 |
706) OM vidvajjanaashrayaaya namaH |
707) OM vidvajjanastavyaparaakramaaya namaH |
708) OM viniitavatsalaaya namaH |
709) OM niitisvaruupaaya namaH |
710) OM niitisaMshrayaaya namaH | 126 |
711) OM atiraagiNe namaH |
712) OM viitaraagiNe namaH |
713) OM raagahetave namaH |
714) OM viraagavide namaH |
715) OM raagaghne namaH |
716) OM raagashamanaaya namaH |
717) OM raagadaaya namaH |
718) OM raagiraagavide namaH | 127 |
719) OM manonmanaaya namaH |
720) OM manoruupaaya namaH |
721) OM balapramathanaaya namaH |
722) OM balaaya namaH |
723) OM vidyaakaraaya namaH |
724) OM mahaavidyaaya namaH |
725) OM vidyaavidyaavishaaradaaya namaH | 128 |
726) OM vasantakR^ite namaH |
727) OM vasantaatmane namaH |
728) OM vasanteshaaya namaH |
729) OM vasantadaaya namaH |
730) OM praavR^iTkR^ite namaH |
731) OM praavR^iDaakaaraaya namaH |
732) OM praavR^iTkaalapravartakaaya namaH | 129 |
733) OM sharannaathaaya namaH |
734) OM sharatkaalanaashakaaya namaH |
735) OM sharadaashrayaaya namaH |
736) OM kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaaya namaH | 130 |
737) OM divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraaya namaH |
738) OM devaasuragurustavyaaya namaH |
739) OM devaasuranamaskR^itaaya namaH | 131 |
740) OM vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaaya namaH |
741) OM kiirtyaadhaaraaya namaH |
742) OM kiirtikaraaya namaH |
743) OM kiirtihetave namaH |
744) OM ahetukaaya namaH | 132 |
745) OM sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaaya namaH |
746) OM mahaapretaasanaasiinaaya namaH |
747) OM jitasarvapitaamahaaya namaH | 133 |
748) OM muktaadaamapariitaa~Ngaaya namaH |
749) OM naanaagaanavishaaradaaya namaH |
750) OM viShNubrahmaadivandyaa~Nghraye namaH |
751) OM naanaadeshaikanaayakaaya namaH | 134 |
752) OM dhiirodaattaaya namaH |
753) OM mahaadhiiraaya namaH |
754) OM dhairyadaaya namaH |
755) OM dhairyavardhakaaya namaH |
756) OM viGYaanamayaaya namaH |
757) OM aanandamayaaya namaH |
758) OM praaNamayaaya namaH |
759) OM annadaaya namaH | 135 |
760) OM bhavaabdhitaraNopaayaaya namaH |
761) OM kavaye namaH |
762) OM duHsvapnanaashanaaya namaH |
763) OM gauriivilaasasadanaaya namaH |
764) OM pishaachaanusaraavR^itaaya namaH | 136 |
765) OM dakShiNaapremasaMtuShTaaya namaH |
766) OM daaridryabaDavaanalaaya namaH |
767) OM adbhutaanantasaMgraamaaya namaH |
768) OM Dhakkaavaadanatatparaaya namaH | 137 |
769) OM praachyaatmane namaH |
770) OM dakShiNaakaaraaya namaH |
771) OM pratiichyaatmane namaH |
772) OM uttaraakR^itaye namaH |
773) OM uurdhvaadyanyadigaakaaraaya namaH |
774) OM marmaGYaaya namaH |
775) OM sarvashixakaaya namaH | 138 |
776) OM yugaavahaaya namaH |
777) OM yugaadhiishaaya namaH |
778) OM yugaatmane namaH |
779) OM yuganaayakaaya namaH |
780) OM ja~Ngamaaya namaH |
781) OM sthaavaraakaaraaya namaH |
782) OM kailaasashikharapriyaaya namaH | 139 |
783) OM hastaraajatpuNDariikaaya namaH |
784) OM puNDariikanibhexaNaaya namaH |
785) OM liilaaviDaMbitavapuShe namaH |
786) OM bhaktamaanasamaNDitaaya namaH | 140 |
787) OM bR^indaarakapriyatamaaya namaH |
788) OM bR^indaarakavaraarchitaaya namaH |
789) OM naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaaya namaH | 141 |
790) OM niHsiimamahimne namaH |
791) OM nityaliilaavigraharuupadhR^ite namaH |
792) OM chandanadravadigdhaa~Ngaaya namaH |
793) OM chaampeyakusumaarchitaaya namaH | 142 |
794) OM samastabhaktasukhadaaya namaH |
795) OM paramaaNave namaH |
796) OM mahaahradaaya namaH |
797) OM alaukikaaya namaH |
798) OM duShpradharShaaya namaH |
799) OM kapilaaya namaH |
800) OM kaalakandharaaya namaH | 143 |
801) OM karpuuragauraaya namaH |
802) OM kushalaaya namaH |
803) OM satyasandhaaya namaH |
804) OM jitendriyaaya namaH |
805) OM shaashvataishvaryavibhavaaya namaH |
806) OM poShakaaya namaH |
807) OM susamaahitaaya namaH | 144 |
808) OM maharShinaathitaaya namaH |
809) OM brahmayonaye namaH |
810) OM sarvottamottamaaya namaH |
811) OM bhuumibhaaraartisaMhartre namaH |
812) OM ShaDuurmirahitaaya namaH |
813) OM mR^iDaaya namaH | 145 |
814) OM triviShTapeshvaraaya namaH |
815) OM sarvahR^idayaambujamadhyagaaya namaH |
816) OM sahasradalapadmasthaaya namaH |
817) OM sarvavarNopashobhitaaya namaH | 146 |
818) OM puNyamuurtaye namaH |
819) OM puNyalabhyaaya namaH |
820) OM puNyashravaNakiirtanaaya namaH |
821) OM suuryamaNDalamadhyasthaaya namaH |
822) OM chandramaNDalamadhyagaaya namaH | 147 |
823) OM sadbhaktadhyaananigalaaya namaH |
834) OM sharaNaagatapaalakaaya namaH |
825) OM shvetaatapatraruchiraaya namaH |
826) OM shvetachaamaraviijitaaya namaH | 148 |
827) OM sarvaavayavasaMpuurNaaya namaH |
828) OM sarvalaxaNalakShitaaya namaH |
829) OM sarvama~Ngalamaa~Ngalyaaya namaH |
830) OM sarvakaaraNakaaraNaaya namaH | 149 |
831) OM aamodaaya namaH |
832) OM modajanakaaya namaH |
833) OM sarparaajottariiyakaaya namaH |
834) OM kapaaline namaH |
835) OM kovidaaya namaH |
836) OM siddhakaantisaMvalitaananaaya namaH | 150 |
837) OM sarvasadgurusaMsevyaaya namaH |
838) OM divyachandanacharchitaaya namaH |
839) OM vilaasiniikR^itollaasaaya namaH |
840) OM ichchhaashaktiniShevitaaya namaH | 151 |
841) OM anantaanandasukhadaaya namaH |
842) OM nandanaaya namaH |
843) OM shriiniketanaaya namaH |
844) OM amR^itaabdhikR^itaavaasaaya namaH |
845) OM nityakliibaaya namaH |
846) OM niraamayaaya namaH | 152 |
847) OM anapaayaaya namaH |
848) OM anantadR^iShTaye namaH |
849) OM aprameyaaya namaH |
850) OM ajaraaya namaH |
851) OM amaraaya namaH |
852) OM tamomohapratihataye namaH |
853) OM apratarkyaaya namaH |
854) OM amR^itaaya namaH |
855) OM axaraaya namaH | 153 |
856) OM amoghabuddhaye namaH |
857) OM aadhaaraaya namaH |
858) OM aadhaaraadheyavarjitaaya namaH |
859) OM iiShaNaatrayanirmuktaaya namaH |
860) OM ihaamutravivarjitaaya namaH | 154 |
861) OM R^igyajuHsaamanayanaaya namaH |
862) OM buddhisiddhisamR^iddhidaaya namaH |
863) OM audaaryanidhaye namaH |
864) OM aapuurNaaya namaH |
865) OM aihikaamuShmikapradaaya namaH | 155 |
866) OM shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaaya namaH |
867) OM darshanaprathamaabhaasaaya namaH |
868) OM dR^iShTidR^ishyavivarjitaaya namaH | 156 |
869) OM agragaNyaaya namaH |
870) OM achintyaruupaaya namaH |
871) OM kalikalmaShanaashanaaya namaH |
872) OM vimarsharuupaaya namaH |
873) OM vimalaaya namaH |
874) OM nityaruupaaya namaH |
875) OM niraashrayaaya namaH | 157 |
876) OM nityashuddhaaya namaH |
877) OM nityabuddhaaya namaH |
878) OM nityamuktaaya namaH |
879) OM aparaakR^itaaya namaH |
880) OM maitryaadivaasanaalabhyaaya namaH |
881) OM mahaapralayasaMsthitaaya namaH | 158 |
882) OM mahaakailaasanilayaaya namaH |
883) OM praGYaanaghanavigrahaaya namaH |
884) OM shriimate namaH |
885) OM vyaaghrapuraavaasaaya namaH |
886) OM bhuktimuktipradaayakaaya namaH | 159 |
887) OM jagadyonaye namaH |
888) OM jagatsaakShiNe namaH |
889) OM jagadiishaaya namaH |
890) OM jaganmayaaya namaH |
891) OM japaaya namaH |
892) OM japaparaaya namaH |
893) OM japyaaya namaH |
894) OM vidyaasiMhaasanaprabhave namaH | 160 |
895) OM tattvaanaaM prakR^itaye namaH |
896) OM tattvaaya namaH |
897) OM tattvaMpadaniruupitaaya namaH |
898) OM dikkaalaadyanavachchhinnaaya namaH |
899) OM sahajaanandasaagaraaya namaH | 161 |
900) OM prakR^itaye namaH |
901) OM praakR^itaatiitaaya namaH |
902) OM viGYaanaikarasaakR^itaye namaH |
903) OM niHsha~Nkamatiduurasthaaya namaH |
904) OM chaityachetanachintanaaya namaH | 162 |
905) OM taarakaaNaaM hR^idantasthaaya namaH |
906) OM taarakaaya namaH |
907) OM taarakaantakaaya namaH |
908) OM dhyaanaikaprakaTaaya namaH |
909) OM dhyeyaaya namaH |
910) OM dhyaanine namaH |
911) OM dhyaanavibhuuShaNaaya namaH | 163 |
912) OM parasmai vyomne namaH |
913) OM parasmai dhaamne namaH |
914) OM paramaatmane namaH |
915) OM parasmai padaaya namaH |
916) OM puurNaanandaaya namaH |
917) OM sadaanandaaya namaH |
918) OM naadamadhyapratiShThitaaya namaH | 164 |
919) OM prabhaaviparyayaatiitaaya namaH |
920) OM praNataaGYaananaashakaaya namaH |
921) OM baaNaarchitaa~Nghraye namaH |
922) OM bahudaaya namaH |
923) OM baalakelikutuuhaline namaH | 165 |
924) OM brahmaruupiNe namaH |
925) OM brahmapadaaya namaH |
926) OM brahmavide namaH |
927) OM braahmaNapriyaaya namaH |
928) OM bhuuxepadattalaxmiikaaya namaH |
929) OM bhuumadhyadhyaanalakShitaaya namaH | 166 |
930) OM yashaskaraaya namaH |
931) OM ratnagarbhaaya namaH |
932) OM mahaaraajyasukhapradaaya namaH |
933) OM shabdabrahmaNe namaH |
934) OM shamapraapyaaya namaH |
935) OM laabhakR^ite namaH |
936) OM lokavishrutaaya namaH | 167 |
937) OM shaastre namaH |
928) OM shivaadrinilayaaya namaH |
939) OM sharaNyaaya namaH |
940) OM yaajakapriyaaya namaH |
941) OM sMsaaravaidyaaya namaH |
942) OM sarvaGYaaya namaH |
943) OM sabheShajavibheShajaaya namaH | 168 |
944) OM manovachobhiragraahyaaya namaH |
945) OM paJNchakoshavilaxaNaaya namaH |
946) OM avasthaatrayanirmuktaaya namaH |
947) OM avasthaasaakShituryakaaya namaH | 169 |
948) OM paJNchabhuutaadiduurasthaaya namaH |
949) OM pratyagekarasaaya namaH |
950) OM avyayaaya namaH |
951) OM ShaTchakraantargatollaasine namaH |
952) OM ShaDvikaaravivarjitaaya namaH | 170 |
953) OM viGYaanaghanasaMpuurNaaya namaH |
954) OM viiNaavaadanatatparaaya namaH |
955) OM niihaaraakaaragauraa~Ngaaya namaH |
956) OM mahaalaavaNyavaaridhaye namaH | 171 |
957) OM paraabhichaarashamanaaya namaH |
958) OM ShaDadhvoparisaMsthitaaya namaH |
959) OM suShumnaamaargasaMchaariNe namaH |
960) OM bisatantunibhaakR^itaye namaH | 172 |
961) OM pinaakine namaH |
962) OM li~Ngaruupashriye namaH |
963) OM ma~Ngalaavayavojjvalaaya namaH |
964) OM xetraadhipaaya namaH |
965) OM susaMvedyaaya namaH |
966) OM shriipradaaya namaH |
967) OM vibhavapradaaya namaH | 173 |
968) OM sarvavashyakaraaya namaH |
969) OM sarvadoShaghne namaH |
970) OM putrapautradaaya namaH |
971) OM tailadiipapriyaaya namaH |
972) OM tailapakvaannapriitamaanasaaya namaH | 174 |
973) OM tailaabhiShekasaMtuShTaaya namaH |
974) OM tilabhaxaNatatparaaya namaH |
975) OM aapaadakaNikaamuktaabhuuShaashatamanoharaaya namaH | 175 |
976) OM shaaNolliiDhamaNishreNiiramyaa~NghrinakhamaNDalaaya namaH |
977) OM maNimaJNjiirakiraNakiJNjalkitapadaambujaaya namaH | 176 |
978) OM apasmaaroparinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH |
979) OM kandarpatuuNaabhaja~Nghaaya namaH |
980) OM gulphodaJNchitanuupuraaya namaH | 177 |
981) OM karihastopameyorave namaH |
982) OM aadarshojjvalajaanubhR^ite namaH |
983) OM vishaMkaTakaTinyastavaachaalamaNimekhalaaya namaH | 178 |
984) OM aavartanaabhiromaalivalimatpallavodaraaya namaH |
985) OM muktaahaaralasattu~NgavipuloraskaraJNjitaaya namaH | 179 |
986) OM viiraasanasamaasiinaaya namaH |
987) OM viiNaapustollasatkaraaya namaH |
988) OM axamaalaalasatpaaNaye namaH |
989) OM chinmudritakaraaMbujaaya namaH | 180 |
990) OM maaNikyaka~NkaNollaasikaraambujaviraajitaaya namaH |
991) OM anargharatnagraiveyavilasatkaMbukandharaaya namaH | 181 |
992) OM anaakalitasaadR^ishyachubukashriiviraajitaaya namaH |
993) OM mugdhasmitapariipaakaprakaashitaradaa~Nkuraaya namaH | 182 |
994) OM chaaruchaaMpeyapuShpaabhanaasikaapuTaraJNjitaaya namaH |
995) OM varavajrashilaadarshaparibhaavikapolabhuve namaH | 183 |
996) OM karNadvayollasaddivyamaNikuNDalamaNDitaaya namaH |
997) OM karuNaalahariipuurNakarNaantaayatalochanaaya namaH | 184 |
998) OM ardhachandraabhaniTilapaaTiiratilakojjvalaaya namaH |
999) OM chaaruchaamiikaraakaarajaTaacharchitachandanaaya namaH |
1000) OM oM kailaasashikharasphardhikamaniiyanijaakR^itaye namaH | 185 |

|| iti shrii dakShiNaamuurti sahasranaamaavaliH ॥
|| oM tat sat ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top