Shiva Stotram

Mrityunjaya Ashtottara Shata Namavali Lyrics in English

shrI mRRityu~n{}jaya aSh{}Tottara shata nAmAvaLI Lyrics in English:

Om bhagavate namah
Om sadashivaya namah
Om sakala tattvaa tmakaya namah
Om sarva mantra rupaya namah
Om sarva yantradhishtitaya namah
Om tantra svarupaya namah
Om tattva viduraya namah
Om brahma rudraa vatarine namah
Om nilakanthaya namah
Om parvati priyaya namah

Om soma suryagni locanaya namah
Om bhasmoddhulita vigrahaya namah
Om maha manimakuta dharanaya namah
Om manikya bhushanaya namah
Om srrishti sthiti pralaya kala raudraa vataraya namah
Om daxadhvara dhvamsakaya namah
Om mahakala bhedakaya namah
Om muladharaika nilayaya namah
Om tattvatitaya namah

Om gamgadharaya namah
Om sarva devadhidevaya namah
Om vedanta saraya namah
Om trivarga sadhanaya namah
Om aneka koti brahmanda nayakaya namah
Om anantadi nagakula bhushanaya namah
Om pranava svarupaya namah
Om cidakashaya namah
Om akashadi svarupaya namah
Om graha naxatra maline namah

Om sakalaya namah
Om kalanka rahitaya namah
Om sakala lokaika kartre namah
Om sakala lokaika samhartre namah
Om sakala nigama guhyaya namah
Om sakala vedanta paragaya namah
Om sakala lokaika varapradaya namah
Om sakala lokaika shankaraya namah
Om shashanka shekharaya namah
Om shashvata nijavasaya namah

Om nirabhasaya namah
Om niramayaya namah
Om nirlobhaya namah
Om nirmohaya namah
Om nirmadaya namah
Om nishcintaya namah
Om nirahamkaraya namah
Om nirakulaya namah
Om nishkalankaya namah
Om nirgunaya namah

Om nishkamaya namah
Om nirupaplavaya namah
Om niravadyaya namah
Om nirantaraya namah
Om nishkaranaya namah
Om niratankaya namah
Om nishprapancaya namah
Om nissangaya namah
Om nirdvandvaya namah
Om niradharaya namah

Om nirogaya namah
Om nishkrodhaya namah
Om nirgamaya namah
Om nirbhayaya namah
Om nirvikalpaya namah
Om nirbhedaya namah
Om nishkriyaya namah
Om nistulaya namah
Om nissamshayaya namah
Om niranjanaya namah

Om nirupa vibhavaya namah
Om nitya shuddha buddha paripurnaya namah
Om nityaya namah
Om shuddhaya namah
Om buddhaya namah
Om paripurnaya namah
Om saccidanandaya namah
Om adrrishyaya namah
Om parama shanta svarupaya namah
Om tejo rupaya namah

Om tejo mayaya namah
Om maha raudraya namah
Om bhadra .a vataraya namah
Om maha bhairavaya namah
Om kalpantakaya namah
Om kapala mala dharaya namah
Om khadvangaya namah
Om khadga pasha .a nkusha dharaya namah
Om damaru trishula capa dharaya namah
Om bana gada shakti bhindipala dharaya namah

Om tomara musala mudgara dharaya namah
Om pattisha parashu parighadharaya namah
Om bhushundi citagni cakradya .a yudha dharaya namah
Om bhishanakara sahasra mukhaya namah
Om vikata .a ttahasa vispharitaya namah
Om brahmanda mandalaya namah
Om nagendra kundalaya namah
Om nagendra haraya namah
Om nagendra valayaya namah
Om nagendra carma dharaya namah

Om trayambakaya namah
Om tripurantakaya namah
Om virupaxakaya namah
Om vishveshvaraya namah
Om vishva rupaya namah
Om vishvato mukhaya namah
Om mrrityunjayaya namah

.. iti shri mrrityunjaya ashtottara shata namavali sampurnam ..