Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram Lyrics in Kannada

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Kannada:

॥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕೈಲಾಸೇ ಕಮನೀಯರತ್ನಖಚಿತೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಕರ್ಪೂರಸ್ಫಟಿಕೇಂದುಸುಂದರತನುಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸೇವಿತಮ್ |
ಗಂಗಾತುಂಗತರಂಗರಂಜಿತಜಟಾಭಾರಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಂ
ಕಣ್ಠಾಲಂಕೃತಶೇಷಭೂಷಣಮಮುಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಭಾವಯೇ || ೧ ||

ಆಗತ್ಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಚಂದ್ರಮೌಳೇ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಲಂಕೃತ ಶೂಲಪಾಣೇ |
ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣಕಾಮಧೇನೋ ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತೀಶ || ೨ ||

ಭಾಸ್ವನ್ಮೌಕ್ತಿಕತೋರಣೇ ಮರಕತಸ್ತಂಭಾಯುಧಾಲಂಕೃತೇ
ಸೌಧೇ ಧೂಪಸುವಾಸಿತೇ ಮಣಿಮಯೇ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಾಂಚಿತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರಯೋಗಿಪುಂಗವಗಣೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಚ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೈಃ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವಿಭೋ ಮಾಣಿಕ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ || ೩ ||

ಮಂದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಮಾಧವೀಪುನ್ನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಚಮ್ಪಕಾನ್ವಿತೈಃ |
ಕರ್ಪೂರಪಾಟೀರಸುವಾಸಿತೈರ್ಜಲೈರಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಸುಗಂಧಪುಷ್ಪಪ್ರಕರೈಃ ಸುವಾಸಿತೈರ್ವಿಯನ್ನದೀಶೀತಲವಾರಿಭಿಃ ಶುಭೈಃ |
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾರ್ತಿಹರಾರ್ಘ್ಯಮಾದರಾದ್ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ವವಂದಿತ || ೫ ||

ಹಿಮಾಂಬುವಾಸಿತೈಸ್ತೋಯೈಃ ಶೀತಲೈರತಿಪಾವನೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಶುದ್ಧಾಚಮನಮಾಚರ || ೬ ||

ಗುಡದಧಿಸಹಿತಂ ಮಧುಪ್ರಕೀರ್ಣಂ ಸುಘೃತಸಮನ್ವಿತಧೇನುದುಗ್ಧಯುಕ್ತಮ್ |
ಶುಭಕರ ಮಧುಪರ್ಕಮಾಹರ ತ್ವಂ ತ್ರಿನಯನ ಮೃತ್ಯುಹರ ತ್ರಿಲೋಕವಂದ್ಯ || ೭ ||

ಪಂಚಾಸ್ತ್ರ ಶಾಂತ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಪಂಚಪಾತಕಸಂಹರ |
ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಕುರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯೀಖ್ಯಾತ ಸಮಸ್ತತೀರ್ಥಸಮಾಹೃತೈಃ ಕಲ್ಮಷಹಾರಿಭಿಶ್ಚ |
ಸ್ನಾನಂ ಸುತೋಯೈಃ ಸಮುದಾಚರ ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾನಂತಗುಣಾಭಿರಾಮ || ೯ ||

ಆನೀತೇನಾತಿಶುಭ್ರೇಣ ಕೌಶೇಯೇನಾಮರದ್ರುಮಾತ್ |
ಮಾರ್ಜಯಾಮಿ ಜಟಾಭಾರಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ನಾನಾಹೇಮವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚೀರಚೀನಾಂಬರಾಣಿ ಚ |
ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸುಧಾರಯ || ೧೧ ||

ವಿಶುದ್ಧಮುಕ್ತಾಫಲಜಾಲರಮ್ಯಂ ಮನೋಹರಂ ಕಾಂಚನಹೇಮಸೂತ್ರಮ್ |
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಮಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಗಂಧಂ ಘನಸಾರಕುಂಕುಮಯುತಂ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಪೂರಿತಂ
ಕಾಲೇಯೇನ ಹಿಮಾಂಬುನಾ ವಿರಚಿತಂ ಮಂದಾರಸಂವಾಸಿತಮ್ |
ದಿವ್ಯಂ ದೇವಮನೋಹರಂ ಮಣಿಮಯೇ ಪಾತ್ರೇ ಸಮಾರೋಪಿತಂ
ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ವಿಲೇಪಯಾಮಿ ಸತತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀವಿಭೋ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷತೈರ್ಧವಲೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಯಕ್ತಿಲಸಮನ್ವಿತೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಯಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜ || ೧೪ ||

ಚಮ್ಪಕಪಂಕಜಕುರವಕಕುಂದೈಃ ಕರವೀರಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮೈಃ |
ವಿಸ್ತಾರಯ ನಿಜಮಕುಟಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪುಂಡರೀಕನಯನಾಪ್ತ || ೧೫ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾದುಕಾದ್ವಂದ್ವೇ ಮೌನಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಂದಿರೇ |
ಪಾದೌ ಸತ್ಪದ್ಮಸದೃಶೌ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಿವೇಶಯ || ೧೬ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಕೇಯೂರಕಿರೀಟಹಾರೈಃ ಕಾಂಚೀಮಣಿಸ್ಥಾಪಿತಕುಂಡಲೈಶ್ಚ |
ಮಂಜೀರಮುಖ್ಯಾಭರಣೈರ್ಮನೋಜ್ಞೈರಂಗಾನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭೂಷಯಾಮಿ || ೧೭ ||

ಗಜವದನಸ್ಕಂದಧೃತೇನಾತಿಸ್ವಚ್ಛೇನ ಚಾಮರಯುಗೇನ |
ಗಲದಲಕಾನನಪದ್ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಾವಯಾಮಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ || ೧೮ ||

ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ ಶುಭಪ್ರದಂ ಕಾಂಚನದಂಡಯುಕ್ತಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪಿತಹೇಮಕುಂಭಂ ಸುರೇಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೧೯ ||

ಮಣಿಮುಕುರೇ ನಿಷ್ಪಟಲೇ ತ್ರಿಜಗದ್ಗಾಢಾಂಧಕಾರಸಪ್ತಾಶ್ವೇ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಶ್ಯ ವದನಮಾತ್ಮೀಯಮ್ || ೨೦ ||

ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಂ ಕಪಿಲಾಜ್ಯಪೂತಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಾಲೇಯಸಮಾನ್ವಿತೈಶ್ಚ |
ಸಮುದ್ಭವಂ ಪಾವನಗಂಧಧೂಪಿತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಂಗಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ || ೨೧ ||

ವರ್ತಿತ್ರಯೋಪೇತಮಖಂಡದೀಪ್ತ್ಯಾ ತಮೋಹರಂ ಬಾಹ್ಯಮಥಾಂತರಂ ಚ |
ಸಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಾಮರವರ್ಗಹೃದ್ಯಂ ಸುರೇಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಂಶದೀಪಮ್ || ೨೨ ||

ರಾಜಾನ್ನಂ ಮಧುರಾನ್ವಿತಂ ಚ ಮೃದುಲಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಹಿಂಗೂಜೀರಕಸನ್ಮರೀಚಿಮಿಲಿತೈಃ ಶಾಕೈರನೇಕೈಃ ಶುಭೈಃ |
ಶಾಕಂ ಸಮ್ಯಗಪೂಪಸೂಪಸಹಿತಂ ಸದ್ಯೋಘೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ವಿಭೋ ಸಾಪೋಶನಂ ಭುಜ್ಯತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಕೂಷ್ಮಾಂಡವಾರ್ತಾಕಪಟೋಲಿಕಾನಾಂ ಫಲಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಚ ಕಾರವಲ್ಲ್ಯಾ |
ಸುಪಾಕಯುಕ್ತಾನಿ ಸಸೌರಭಾಣಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಕ್ಷಯೇಶ || ೨೪ ||

ಶೀತಲಂ ಮಧುರಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪಾವನಂ ವಾಸಿತಂ ಲಘು |
ಮಧ್ಯೇ ಸ್ವೀಕುರು ಪಾನೀಯಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೨೫ ||

ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ದುಗ್ಧಾನ್ನಂ ಗೋಘೃತಾನ್ವಿತಮ್ |
ಕದಲೀಫಲಸಂಮಿಶ್ರಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹರ || ೨೬ ||

ಕೇವಲಮತಿಮಾಧುರ್ಯಂ ದುಗ್ಧೈಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೈಶ್ಚ ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತೈಃ |
ಏಲಾಮರೀಚಮಿಲಿತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಪರಮಾನ್ನಮ್ || ೨೭ ||

ರಂಭಾಚೂತಕಪಿತ್ಥಕಣ್ಠಕಫಲೈರ್ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಾಸ್ವಾದುಮ-
ತ್ಖರ್ಜೂರೈರ್ಮಧುರೇಕ್ಷುಖಂಡಶಕಲೈಃ ಸನ್ನಾರಿಕೇಲಾಂಬುಭಿಃ |
ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸುವಾಸಿತೈರ್ಗುಡಜಲೈರ್ಮಾಧುರ್ಯಯುಕ್ತೈರ್ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂರಯ ತ್ರಿಭುವನಾಧಾರಂ ವಿಶಾಲೋದರಮ್ || ೨೮ ||

ಮನೋಜ್ಞರಂಭಾವನಖಂಡಖಂಡಿತಾನ್ರುಚಿಪ್ರದಾನ್ಸರ್ಷಪಜೀರಕಾಂಶ್ಚ |
ಸಸೌರಭಾನ್ಸೈಂಧವಸೇವಿತಾಂಶ್ಚ ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಲೋಕವಂದ್ಯ || ೨೯ ||

ಹಿಂಗೂಜೀರಕಸಹಿತಂ ವಿಮಲಾಮಲಕಂ ಕಪಿತ್ಥಮತಿಮಧುರಮ್ |
ಬಿಸಖಂಡಾಂ‍ಲ್ಲವಣಯುತಾನ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ || ೩೦ ||

ಏಲಾಶುಂಠೀಸಹೀತಂ ದಧ್ಯನ್ನಂ ಚಾರುಹೇಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮ್ |
ಅಮೃತಪ್ರತಿನಿಧಿಮಾಢ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭುಜ್ಯತಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ || ೩೧ ||

ಜಂಬೀರನೀರಾಂಚಿತಶೃಂಗಬೇರಂ ಮನೋಹರಾನಮ್ಲಶಲಾಟುಖಂಡಾನ್ |
ಮೃದೂಪದಂಶಾನ್ಸಹಸೋಪಭುಂಕ್ಷ್ವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಕರುಣಾಸಮುದ್ರ || ೩೨ ||

ನಾಗರರಾಮಠಯುಕ್ತಂ ಸುಲಲಿತಜಂಬೀರನೀರಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |
ಮಥಿತಂ ಸೈಂಧವಸಹಿತಂ ಪಿಬ ಹರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ || ೩೩ ||

ಮಂದಾರಹೇಮಾಂಬುಜಗಂಧಯುಕ್ತೈರ್ಮಂದಾಕಿನೀನಿರ್ಮಲಪುಣ್ಯತೋಯೈಃ |
ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಪೋಶನಮಭ್ರಕೇಶ || ೩೪ ||

ಗಗನಧುನೀವಿಮಲಜಲೈರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪದ್ಮರಾಗಪಾತ್ರಗತೈಃ |
ಮೃಗಮದಚಂದನಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯ ಚಾರು ಹಸ್ತಪದಯುಗ್ಮಮ್ || ೩೫ ||

ಪುಂನಾಗಮಲ್ಲಿಕಾಕುಂದವಾಸಿತೈರ್ಜಾಹ್ನವೀಜಲೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರು || ೩೬ ||

ಮೌಕ್ತಿಕಚೂರ್ಣಸಮೇತೈರ್ಮೃಗಮದಘನಸಾರವಾಸಿತೈಃ ಪೂಗೈಃ |
ಪರ್ಣೈಃ ಸ್ವರ್ಣಸಮಾನೈರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಮ್ || ೩೭ ||

ನೀರಾಜನಂ ನಿರ್ಮಲದೀಪ್ತಿಮದ್ಭಿರ್ದೀಪಾಂಕುರೈರುಜ್ಜ್ವಲಮುಚ್ಛ್ರಿತೈಶ್ಚ |
ಘಣ್ಟಾನಿನಾದೇನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ || ೩೮ ||

ವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯಾಮರಬೃಂದವಂದಿತೇ ಸರೋಜಮತ್ಸ್ಯಾಂಕಿತಚಕ್ರಚಿಹ್ನಿತೇ |
ದದಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾದಪಂಕಜೇ ಫಣೀಂದ್ರಭೂಷೇ ಪುನರರ್ಘ್ಯಮೀಶ್ವರ || ೩೯ ||

ಪುಂನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಕುಂದಜಾಜೀ ಮಂದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಪಂಕಜೈಃ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಬಿಲ್ವದಲೈಸ್ತುಲಸ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಂಘ್ರೌ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೪೦ ||

ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವತಮೋನಿಕೃಂತನಂ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವಶುಭಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಭಕ್ತಿಯುತೇನ ಚೇತಸಾ ಕರೋಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೪೧ ||

ನಮೋ ಗೌರೀಶಾಯ ಸ್ಫಟಿಕಧವಳಾಂಗಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮೋ ಲೋಕೇಶಾಯ ಸ್ತುತವಿಬುಧಲೋಕಾಯ ಚ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ಕ್ಷಪಿತಪುರದೈತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಃ ಫಾಲಾಕ್ಷಾಯ ಸ್ಮರಮದವಿನಾಶಾಯ ಚ ನಮಃ || ೪೨ ||

ಸಂಸಾರೇ ಜನಿತಾಪರೋಗಸಹಿತೇ ತಾಪತ್ರಯಾಕ್ರಂದಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಲತ್ರವಿತ್ತವಿಲಸತ್ಪಾಶೈರ್ನಿಬದ್ಧಂ ದೃಢಮ್ |
ಗರ್ವಾಂಧಂ ಬಹುಪಾಪವರ್ಗಸಹಿತಂ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ || ೪೩ ||

ಸೌಧೇ ರತ್ನಮಯೇ ನವೋತ್ಪಲದಲಾಕೀರ್ಣೇ ಚ ತಲ್ಪಾಂತರೇ
ಕೌಶೇಯೇನ ಮನೋಹರೇಣ ಧವಲೇನಾಚ್ಛಾದಿತೇ ಸರ್ವಶಃ |
ಕರ್ಪೂರಾಂಚಿತದೀಪದೀಪ್ತಿಮಿಲಿತೇ ರಮ್ಯೋಪಧಾನದ್ವಯೇ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಕರಪದ್ಮಲಾಲಿತಪದಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಭಾವಯೇ || ೪೪ ||

ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವಿಲಸದುಪಚಾರೈರಭಿಮತೈ-
ರ್ಮನಃ ಪದ್ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಹಿರಪಿ ಚ ಪೂಜಾಂ ಶುಭಕರೀಮ್ |
ಕರೋತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ನಿಶಿ ದಿವಸಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಚ ಪುಮಾ-
ನ್ಪ್ರಯಾತಿ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯಪದಮನೇಕಾದ್ಭುತಪದಮ್ || ೪೫ ||

ಪ್ರಾತರ್ಲಿಂಗಮುಮಾಪತೇರಹರಹಃ ಸಂದರ್ಶನಾತ್ಸ್ವರ್ಗದಂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಹಯಮೇಧತುಲ್ಯಫಲದಂ ಸಾಯಂತನೇ ಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ಭಾನೋರಸ್ತಮಯೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾರಾಧನಂ
ತತ್ಕಾಲತ್ರಯತುಲ್ಯಮಿಷ್ಟಫಲದಂ ಸದ್ಯೋಽನವದ್ಯಂ ದೃಢಮ್ || ೪೬ ||

Also Read:

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Sanskrit | English | Kannada | Telugu | Tamil

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top