Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Astasastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 68

Narayaniyam Astasastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೮) – ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಆಹ್ಲಾದಪ್ರಕಟನಮ್

ತವ ವಿಲೋಕನಾದ್ಗೋಪಿಕಾಜನಾಃ ಪ್ರಮದಸಙ್ಕುಲಾಃ ಪಙ್ಕಜೇಕ್ಷಣ |
ಅಮೃತಧಾರಯಾ ಸಮ್ಪ್ಲುತಾ ಇವ ಸ್ತಿಮಿತತಾಂ ದಧುಸ್ತ್ವತ್ಪುರೋಗತಾಃ || ೬೮-೧ ||

ತದನು ಕಾಚನ ತ್ವತ್ಕರಾಂಬುಜಂ ಸಪದಿ ಗೃಹ್ಣತೀ ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಿತಮ್ |
ಘನಪಯೋಧರೇ ಸಂವಿಧಾಯ ಸಾ ಪುಲಕಸಂವೃತಾ ತಸ್ಥುಷೀ ಚಿರಮ್ || ೬೮-೨ ||

ತವ ವಿಭೋ ಪುರಾ ಕೋಮಲಂ ಭುಜಂ ನಿಜಗಲಾನ್ತರೇ ಪರ್ಯವೇಷ್ಟಯತ್ |
ಗಲಸಮುದ್ಗತಂ ಪ್ರಾಣಮಾರುತಂ ಪ್ರತಿನಿರುನ್ಧತೀವಾತಿಹರ್ಷುಲಾ || ೬೮-೩ ||

ಅಪಗತತ್ರಪಾ ಕಾಪಿ ಕಾಮಿನೀ ತವ ಮುಖಾಂಬುಜಾತ್ಪೂಗಚರ್ವಿತಮ್ |
ಪ್ರತಿಗೃಹಯ್ಯ ತದ್ವಕ್ತ್ರಪಙ್ಕಜೇ ನಿದಧತೀ ಗತಾ ಪೂರ್ಣಕಾಮತಾಮ್ || ೬೮-೪ ||

ವಿಕರುಣೋ ವನೇ ಸಂವಿಹಾಯ ಮಾಮಪಗತೋಽಸಿ ಕಾ ತ್ವಾಮಿಹ ಸ್ಪೃಶೇತ್ |
ಇತಿ ಸರೋಷಯಾ ತಾವದೇಕಯಾ ಸಜಲಲೋಚನಂ ವೀಕ್ಷಿತೋ ಭವಾನ್ || ೬೮-೫ ||

ಇತಿ ಮುದಾಕುಲೈರ್ವಲ್ಲವೀಜನೈಃ ಸಮಮುಪಾಗತೋ ಯಾಮುನೇ ತಟೇ |
ಮೃದುಕುಚಾಂಬರೈಃ ಕಲ್ಪಿತಾಸನೇ ಘುಸೃಣಭಾಸುರೇ ಪರ್ಯಶೋಭಥಾಃ || ೬೮-೬ ||

ಕತಿವಿಧಾ ಕೃಪಾ ಕೇಽಪಿ ಸರ್ವತೋ ಧೃತದಯೋದಯಾಃ ಕೇಚಿದಾಶ್ರಿತೇ |
ಕತಿಚಿದೀದೃಶಾ ಮಾದೃಶೇಷ್ವಪೀತ್ಯಭಿಹಿತೋ ಭವಾನ್ವಲ್ಲವೀಜನೈಃ || ೬೮-೭ ||

ಅಯಿ ಕುಮಾರಿಕಾ ನೈವ ಶಙ್ಕ್ಯತಾಂ ಕಠಿನತಾ ಮಯಿ ಪ್ರೇಮಕಾತರೇ |
ಮಯಿ ತು ಚೇತಸೋ ವೋಽನುವೃತ್ತಯೇ ಕೃತಮಿದಂ ಮಯೇತ್ಯೂಚಿವಾನ್ಭವಾನ್ || ೬೮-೮ ||

ಅಯಿ ನಿಶಮ್ಯತಾಂ ಜೀವವಲ್ಲಭಾಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಜನೋ ನೇದೃಶೋ ಮಮ |
ತದಿಹ ರಮ್ಯತಾಂ ರಮ್ಯಯಾಮಿನೀಷ್ವನುಪರೋಧಮಿತ್ಯಾಲಪೋ ವಿಭೋ || ೬೮-೯ ||

ಇತಿ ಗಿರಾಧಿಕಂ ಮೋದಮೇದುರೈರ್ವ್ರಜವಧೂಜನೈಃ ಸಾಕಮಾರಮನ್ |
ಕಲಿತಕೌತುಕೋ ರಾಸಖೇಲನೇ ಗುರುಪುರೀಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಗದಾತ್ || ೬೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Astasastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top