Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Astatrimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 38

Narayaniyam Astatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ೩೮ – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಮ್

ಆನನ್ದರೂಪ ಭಗವನ್ನಯಿ ತೇಽವತಾರೇ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರದೀಪ್ತಭವದಙ್ಗನಿರೀಯಮಾಣೈಃ |
ಕಾನ್ತಿವ್ರಜೈರಿವ ಘನಾಘನಮಣ್ಡಲೈರ್ದ್ಯಾ-
ಮಾವೃಣ್ವತೀ ವಿರುರುಚೇ ಕಿಲ ವರ್ಷವೇಲಾ || ೩೮-೧ ||

ಆಶಾಸು ಶೀತಲತರಾಸು ಪಯೋದತೋಯೈ-
ರಾಶಾಸಿತಾಪ್ತಿವಿವಶೇಷು ಚ ಸಜ್ಜನೇಷು |
ನೈಶಾಕರೋದಯವಿಧೌ ನಿಶಿ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಂ
ಕ್ಲೇಶಾಪಹಸ್ತ್ರಿಜಗತಾಂ ತ್ವಮಿಹಾಽವಿರಾಸೀಃ || ೩೮-೨ ||

ಬಾಲ್ಯಸ್ಪೃಶಾಪಿ ವಪುಷಾ ದಧುಷಾ ವಿಭೂತೀ-
ರುದ್ಯತ್ಕಿರೀಟಕಟಕಾಙ್ಗದಹಾರಭಾಸಾ |
ಶಙ್ಖಾರಿವಾರಿಜಗದಾಪರಿಭಾಸಿತೇನ
ಮೇಘಾಸಿತೇನ ಪರಿಲೇಸಿಥ ಸೂತಿಗೇಹೇ || ೩೮-೩ ||

ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೀಸುಖನಿಲೀನವಿಲಾಸಿಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ಮನ್ದಾಕ್ಷಲಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷವಿಮೋಕ್ಷಭೇದೈಃ |
ತನ್ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಖಲಕಂಸಕೃತಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ಮುನ್ಮಾರ್ಜಯನ್ನಿವ ವಿರೇಜಿಥ ವಾಸುದೇವ || ೩೮-೪ ||

ಶೌರಿಸ್ತು ಧೀರಮುನಿಮಣ್ಡಲಚೇತಸೋಽಪಿ
ದೂರಸ್ಥಿತಂ ವಪುರುದೀಕ್ಷ್ಯ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಆನನ್ದಬಾಷ್ಪಪುಲಕೋದ್ಗಮಗದ್ಗದಾರ್ದ್ರ-
ಸ್ತುಷ್ಟಾವ ದೃಷ್ಟಿಮಕರನ್ದರಸಂ ಭವನ್ತಮ್ || ೩೮-೫ ||

ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ಪರಪೂರುಷ ತಾಪವಲ್ಲೀ-
ನಿರ್ಲೂನದಾತ್ರ ಸಮನೇತ್ರ ಕಲಾವಿಲಾಸಿನ್ |
ಖೇದಾನಪಾಕುರು ಕೃಪಾಗುರುಭಿಃ ಕಟಾಕ್ಷೈ-
ರಿತ್ಯಾದಿ ತೇನ ಮುದಿತೇನ ಚಿರಂ ನುತೋಽಭೂಃ || ೩೮-೬ ||

ಮಾತ್ರಾ ಚ ನೇತ್ರಸಲಿಲಾಸ್ತೃತಗಾತ್ರವಲ್ಲ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರೈರಭಿಷ್ಟುತಗುಣಃ ಕರುಣಾಲಯಸ್ತ್ವಮ್ |
ಪ್ರಾಚೀನಜನ್ಮಯುಗಲಂ ಪ್ರತಿಬೋಧ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ
ಮಾತುರ್ಗಿರಾ ದಧಿಥ ಮಾನುಷಬಾಲವೇಷಮ್ || ೩೮-೭ ||

ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಿತಸ್ತದನು ನನ್ದತನೂಜಯಾ ತೇ
ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾರಚಯಿತುಂ ಸ ಹಿ ಶೂರಸೂನುಃ |
ತ್ವಾಂ ಹಸ್ತಯೋರಧೃತ ಚಿತ್ತವಿಧಾರ್ಯಮಾರ್ಯೈ-
ರಂಭೋರುಹಸ್ಥಕಲಹಂಸಕಿಶೋರರಮ್ಯಮ್ || ೩೮-೮ ||

ಜಾತಾ ತದಾ ಪಶುಪಸದ್ಮನಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾ
ನಿದ್ರಾವಿಮುದ್ರಿತಮಥಾಕೃತ ಪೌರಲೋಕಮ್ |
ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಣಾತ್ಕಿಮಿವ ಚಿತ್ರಮಚೇತನೈರ್ಯ-
ದ್ದ್ವಾರೈಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಘಟಿ ಸಙ್ಘಟಿತೈಃ ಸುಗಾಢಮ್ || ೩೮-೯ ||

ಶೇಷೇಣ ಭೂರಿಫಣವಾರಿತವಾರಿಣಾಽಥ
ಸ್ವೈರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಪಥೋ ಮಣಿದೀಪಿತೇನ |
ತ್ವಾಂ ಧಾರಯನ್ ಸ ಖಲು ಧನ್ಯತಮಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ
ಸೋಽಯಂ ತ್ವಮೀಶ ಮಮ ನಾಶಯ ರೋಗವೇಗಾನ್ || ೩೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaniyam Astatrimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top