Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Catuhsastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 64

Narayaniyam Catuhsastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೪) – ಗೋವಿನ್ದಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮ್ |

ಆಲೋಕ್ಯ ಶೈಲೋದ್ಧರಣಾದಿರೂಪಂ
ಪ್ರಭಾವಮುಚ್ಚೈಸ್ತವ ಗೋಪಲೋಕಾಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ತ್ವಾಮಭಿಮತ್ಯ ವಿಶ್ವೇ
ನನ್ದಂ ಭವಜ್ಜಾತಕಮನ್ವಪೃಚ್ಛನ್ || ೬೪-೧ ||

ಗರ್ಗೋದಿತೋ ನಿರ್ಗದಿತೋ ನಿಜಾಯ
ವರ್ಗಾಯ ತಾತೇನ ತವ ಪ್ರಭಾವಃ |
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಸ್ತ್ವಯ್ಯನುರಾಗ ಏಷಾ-
ಮೈಧಿಷ್ಟ ತಾವದ್ಬಹುಮಾನಭಾರಃ || ೬೪-೨ ||

ತತೋಽವಮಾನೋದಿತತತ್ತ್ವಬೋಧಃ
ಸುರಾಧಿರಾಜಃ ಸಹ ದಿವ್ಯಗವ್ಯಾ |
ಉಪೇತ್ಯ ತುಷ್ಟಾವ ಸ ನಷ್ಟಗರ್ವಃ
ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪದಾಬ್ಜಂ ಮಣಿಮೌಲಿನಾ ತೇ || ೬೪-೩ ||

ಸ್ನೇಹಸ್ನುತೈಸ್ತ್ವಾಂ ಸುರಭಿಃ ಪಯೋಭಿ-
ರ್ಗೋವಿನ್ದನಾಮಾಙ್ಕಿತಮಭ್ಯಷಿಞ್ಚತ್ |
ಐರಾವತೋಪಾಹೃತದಿವ್ಯಗಙ್ಗಾ-
ಪಾಥೋಭಿರಿನ್ದ್ರೋಽಪಿ ಚ ಜಾತಹರ್ಷಃ || ೬೪-೪ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯೇಶೇ ತ್ವಯಿ ಗೋಕುಲೇಶೇ
ತಥಾಽಭಿಷಿಕ್ತೇ ಸತಿ ಗೋಪವಾಟಃ |
ನಾಕೇಽಪಿ ವೈಕುಣ್ಠಪದೇಽಪ್ಯಲಭ್ಯಾಂ
ಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರಪೇದೇ ಭವತಃ ಪ್ರಭಾವಾತ್ || ೬೪-೫ ||

ಕದಾಚಿದನ್ತರ್ಯಮುನಂ ಪ್ರಭಾತೇ
ಸ್ನಾಯನ್ ಪಿತಾ ವಾರುಣಪೂರುಷೇಣ |
ನೀತಸ್ತಮಾನೇತುಮಗಾಃ ಪುರೀಂ ತ್ವಂ
ತಾಂ ವಾರುಣೀಂ ಕಾರಣಮರ್ತ್ಯರೂಪಃ || ೬೪-೬ ||

ಸಸಂಭ್ರಮಂ ತೇನ ಜಲಾಧಿಪೇನ
ಪ್ರಪೂಜಿತಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ತಾತಮ್ |
ಉಪಾಗತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಮಾತ್ಮಗೇಹಂ
ಪಿತಾಽವದತ್ತಚ್ಚರಿತಂ ನಿಜೇಭ್ಯಃ || ೬೪-೭ ||

ಹರಿಂ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಭವನ್ತಮೇತಾನ್
ಭವತ್ಪದಾಲೋಕನಬದ್ಧತೃಷ್ಣಾನ್ |
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ತ-
ದ್ದುರಾಪಮನ್ಯೈಸ್ತ್ವಮದೀದೃಶಸ್ತಾನ್ || ೬೪-೮ ||

ಸ್ಫುರತ್ಪರಾನನ್ದರಸಪ್ರವಾಹ-
ಪ್ರಪೂರ್ಣಕೈವಲ್ಯಮಹಾಪಯೋಧೌ |
ಚಿರಂ ನಿಮಗ್ನಾಃ ಖಲು ಗೋಪಸಙ್ಘಾ-
ಸ್ತ್ವಯೈವ ಭೂಮನ್ ಪುನರುದ್ಧೃತಾಸ್ತೇ || ೬೪-೯ ||

ಕರಬದರವದೇವಂ ದೇವ ಕುತ್ರಾವತಾರೇ
ಪರಪದಮನವಾಪ್ಯಂ ದರ್ಶಿತಂ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಮ್ | [** ನಿಜಪದಮನವಾಪ್ಯಂ **]
ತದಿಹ ಪಶುಪರೂಪೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಾತ್ಮಾ
ಪವನಪುರನಿವಾಸಿನ್ ಪಾಹಿ ಮಾಮಾಮಯೇಭ್ಯಃ || ೬೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Catuhsastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top