Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Pancadasadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 15

Narayaniyam Pancadasadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚದಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚದಶದಶಕಮ್ (೧೫) – ಕಪಿಲೋಪದೇಶಮ್

ಮತಿರಿಹ ಗುಣಸಕ್ತಾ ಬನ್ಧಕೃತ್ತೇಷ್ವಸಕ್ತಾ
ತ್ವಮೃತಕೃದುಪರುನ್ಧೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ತು ಸಕ್ತಿಮ್ |
ಮಹದನುಗಮಲಭ್ಯಾ ಭಕ್ತಿರೇವಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಾ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೧ ||

ಪ್ರಕೃತಿಮಹದಹಙ್ಕಾರಾಶ್ಚ ಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಭೂತಾ-
ನ್ಯಪಿ ಹೃದಪಿ ದಶಾಕ್ಷೀ ಪೂರುಷಃ ಪಞ್ಚವಿಂಶಃ |
ಇತಿ ವಿದಿತವಿಭಾಗೋ ಮುಚ್ಯತೇಽಸೌ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೨ ||

ಪ್ರಕೃತಿಗತಗುಣೌಘೈರ್ನಾಜ್ಯತೇ ಪೂರುಷೋಽಯಂ
ಯದಿ ತು ಸಜತಿ ತಸ್ಯಾಂ ತದ್ಗುಣಾಸ್ತಂ ಭಜೇರನ್ |
ಮದನುಭಜನತತ್ತ್ವಾಲೋಚನೈಃ ಸಾಪ್ಯಪೇಯಾತ್
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೩ ||

ವಿಮಲಮತಿರುಪಾತ್ತೈರಾಸನಾದ್ಯೈರ್ಮದಙ್ಗಂ
ಗರುಡಸಮಧಿರೂಢಂ ದಿವ್ಯಭೂಷಾಯುಧಾಙ್ಕಮ್ |
ರುಚಿತುಲಿತತಮಾಲಂ ಶೀಲಯೇತಾನುವೇಲಂ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೪ ||

ಮಮ ಗುಣಗಣಲೀಲಾಕರ್ಣನೈಃ ಕೀರ್ತನಾದ್ಯೈಃ
ಮಯಿ ಸುರಸರಿದೋಘಪ್ರಖ್ಯಚಿತ್ತಾನುವೃತ್ತಿಃ |
ಭವತಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಃ ಸಾ ಹಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ವಿಜೇತ್ರೀ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೫ ||

ಅಹಹ ಬಹುಲಹಿಂಸಾಸಞ್ಚಿತಾರ್ಥೈಃ ಕುಟುಂಬಂ
ಪ್ರತಿದಿನಮನುಪುಷ್ಣನ್ ಸ್ತ್ರೀಜಿತೋ ಬಾಲಲಾಲೀ |
ವಿಶತಿ ಹಿ ಗೃಹಸಕ್ತೋ ಯಾತನಾಂ ಮಯ್ಯಭಕ್ತಃ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೬ ||

ಯುವತಿಜಠರಖಿನ್ನೋ ಜಾತಬೋಧೋಽಪ್ಯಕಾಣ್ಡೇ
ಪ್ರಸವಗಲಿತಬೋಧಃ ಪೀಡಯೋಲ್ಲಙ್ಘ್ಯ ಬಾಲ್ಯಮ್ |
ಪುನರಪಿ ಬತ ಮುಹ್ಯತ್ಯೇವ ತಾರುಣ್ಯಕಾಲೇ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೭ ||

ಪಿತೃಸುರಗಣಯಾಜೀ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಯೋ ಗೃಹಸ್ಥಃ
ಸ ಚ ನಿಪತತಿ ಕಾಲೇ ದಕ್ಷಿಣಾಧ್ವೋಪಗಾಮೀ |
ಮಯಿ ನಿಹಿತಮಕಾಮಂ ಕರ್ಮ ತೂದಕ್ಪಥಾರ್ಥಂ
ಕಪಿಲತನುರಿತಿ ತ್ವಂ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೫-೮ ||

ಇತಿ ಸುವಿದಿತವೇದ್ಯಾಂ ದೇವ ಹೇ ದೇವಹೂತಿಂ
ಕೃತನುತಿಮನುಗೃಹ್ಯ ತ್ವಂ ಗತೋ ಯೋಗಿಸಙ್ಘೈಃ |
ವಿಮಲಮತಿರಥಾಽಸೌ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಮುಕ್ತಾ
ತ್ವಮಪಿ ಜನಹಿತಾರ್ಥಂ ವರ್ತಸೇ ಪ್ರಾಗುದೀಚ್ಯಾಮ್ || ೧೫-೯ ||

ಪರಮ ಕಿಮು ಬಹೂಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋಜಭಕ್ತಿಂ
ಸಕಲಭಯವಿನೇತ್ರೀಂ ಸರ್ವಕಾಮೋಪನೇತ್ರೀಮ್ |
ವದಸಿ ಖಲು ದೃಢಂ ತ್ವಂ ತದ್ವಿಧೂಯಾಮಯಾನ್ಮೇ
ಗುರುಪವನಪುರೇಶ ತ್ವಯ್ಯುಪಾಧತ್ಸ್ವ ಭಕ್ತಿಮ್ || ೧೫-೧೦ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚದಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Pancadasadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top