Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Nirvana Dasakam Lyrics in English

Nirvana Dasakam Lyrics in English

173 Views

nirvaaNa dasakaM Lyrics in English :

nirvaaNadashakaM |

na bhoomirna toyaM na tejo na vaayurna KaM nendriyaM vaa na teShaaM samoohaH |
anaikaantikatvaatsuShuptyaikasiddhastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||1||

na varNaa na varNaashramaachaaradharmaa na me dhaaraNaadhyaanayogaadayo&pi |
anaatmaashrayo&haM mamaadhyaasahaanaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||2||

na maataa pitaa vaa na devaa na lokaa na vedaa na yaj~jaa na tIrthaM bruvanti |
suShuptau nirastaatishoonyaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||3||

na saa~gKyaM na shaivaM na tatpaa~jcharaatraM na jainaM na mImaaMsakaadermataM vaa |
vishiShTaanubhootyaa vishuddhaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||4||

na shuklaM na kRuShNaM na raktaM na pItaM na pInaM na ku~jjaM na hrasvaM na dIrgham |
aroopaM tathaa jyotiraakaarakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||5||

na jaagranna me svapnako vaa supuptirna vishvo na vaa taijasaH praaj~jako vaa |
avidyaatmakatvaantrayaaNaaM turIyaM tadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||6||

na shaastaa na shaastraM na shiShyo na shikShaa na cha tvaM na chaahaM na caayaM prapa~jchaH |
svaroopaavabodhaadvikalpaasahiShNustadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||7||

na chordhve na chaadho na chaantarna baahyaM na madhyaM na tirya~g na poorvaa paraadik |
viyadvyaapakatvaadaKaNDaikaroopastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||8||

api vyaapakatvaaditattvaatprayogaatsvataH siddhabhaavaadananyaashrayatvaat |
jagattucChametatsamastaM tadanyastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||9||

na chaikaM tadanyaddvitIyaM kutaH syaanna chaakevalatvaM na vaa kevalatvam |
na shoonyaM na caashoonyamadvaitakatvaatkathaM sarvavedaantasiddhaM bravImi ||10||

iti shrImacCha~gkaraacaaryaviracitaM nirvaaNadashakastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *