Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Nirvana Dasakam Lyrics in English

Dasa Sloki or Nirvana Dasakam in English :

॥ nirvāṇa daśakam (daśaślōkī) ॥
nirvaaNadashakaM |

na bhoomirna toyaM na tejo na vaayurna KaM nendriyaM vaa na teShaaM samoohaH |
anaikaantikatvaatsuShuptyaikasiddhastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 1 ॥

na varNaa na varNaashramaachaaradharmaa na me dhaaraNaadhyaanayogaadayo&pi |
anaatmaashrayo&haM mamaadhyaasahaanaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 2 ॥

na maataa pitaa vaa na devaa na lokaa na vedaa na yaj~jaa na tIrthaM bruvanti |
suShuptau nirastaatishoonyaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 3 ॥

na saa~gKyaM na shaivaM na tatpaa~jcharaatraM na jainaM na mImaaMsakaadermataM vaa |
vishiShTaanubhootyaa vishuddhaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 4 ॥

na shuklaM na kRuShNaM na raktaM na pItaM na pInaM na ku~jjaM na hrasvaM na dIrgham |
aroopaM tathaa jyotiraakaarakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 5 ॥

na jaagranna me svapnako vaa supuptirna vishvo na vaa taijasaH praaj~jako vaa |
avidyaatmakatvaantrayaaNaaM turIyaM tadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 6 ॥

na shaastaa na shaastraM na shiShyo na shikShaa na cha tvaM na chaahaM na caayaM prapa~jchaH |
svaroopaavabodhaadvikalpaasahiShNustadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 7 ॥

na chordhve na chaadho na chaantarna baahyaM na madhyaM na tirya~g na poorvaa paraadik |
viyadvyaapakatvaadaKaNDaikaroopastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 8 ॥

api vyaapakatvaaditattvaatprayogaatsvataH siddhabhaavaadananyaashrayatvaat |
jagattucChametatsamastaM tadanyastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 9 ॥

na chaikaM tadanyaddvitIyaM kutaH syaanna chaakevalatvaM na vaa kevalatvam |
na shoonyaM na caashoonyamadvaitakatvaatkathaM sarvavedaantasiddhaM bravImi ॥ 10 ॥

iti shrImacCha~gkaraacaaryaviracitaM nirvaaNadashakastotraM saMpoorNam ॥

Also Read:

Nirvana Dasakam in English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Telugu

Nirvana Dasakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top