Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pandava Gita or Prapanna Gita Lyrics in Hindi and Meaning

Pandava Geetaa or Prapanna Geetaa in Hindi:

॥ पाण्डवगीता अथवा प्रपन्नगीता ॥
प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक-
व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मकाव्याः ।
रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणाद्या
एतानहं परमभागवतान् नमामि ॥ १ ॥

लोमहर्षण उवाच ।
धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन
पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन ।
शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ २ ॥

ब्रह्मोवाच ।
ये मानवा विगतरागपराऽपरज्ञा
नारायणं सुरगुरुं सततं स्मरन्ति ।
ध्यानेन तेन हतकिल्बिष चेतनास्ते
मातुः पयोधररसं न पुनः पिबन्ति ॥ ३ ॥

इन्द्र उवाच ।
नारायणो नाम नरो नराणां
प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् ।
अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं
हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव यः ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर उवाच ।
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं
श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् ।
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं
विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् ॥ ५ ॥

भीम उवाच ।
जलौघमग्ना सचराऽचरा धरा
विषाणकोट्याऽखिलविश्वमूर्तिना ।
समुद्धृता येन वराहरूपिणा
स मे स्वयम्भूर्भगवान् प्रसीदरु ॥ ६ ॥

अर्जुन उवाच ।
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमव्ययं
विभुं प्रभुं भावितविश्वभावनम् ।
त्रैलोक्यविस्तारविचारकारकं
हरिं प्रपन्नोऽस्मि गतिं महात्मनाम् ॥ ७ ॥

नकुल उवाच ।
यदि गमनमधस्तात् कालपाशानुबन्धाद्
यदि च कुलविहीने जायते पक्षिकीटे ।
कृमिशतमपि गत्वा ध्यायते चान्तरात्मा
मम भवतु हृदिस्था केशवे भक्तिरेका ॥ ८ ॥

सहदेव उवाच ।
तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरतुलतेजसः ।
प्रणामं ये प्रकुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः ॥ ९ ॥

कुन्ती उवाच ।
स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यां योनिं व्रजाम्यहम् ।
तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिर्दृढाऽस्तु मे ॥ १० ॥

माद्री उवाच ।
कृष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्ति
रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ।
ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णे
हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताशे ॥ ११ ॥

द्रौपदी उवाच ।
कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु
रक्षःपिशाचमनुजेष्वपि यत्र यत्र ।
जातस्य मे भवतु केशव त्वत्प्रसादात्
त्वय्येव भक्तिरचलाऽव्यभिचारिणी च ॥ १२ ॥

सुभद्रा उवाच ।
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो
दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ १३ ॥

अभिमन्युरुवाच ।
गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे ।
गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम् ॥ १४ ॥

धृष्टद्युम्न उवाच ।
श्रीराम नारायण वासुदेव
गोविन्द वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण ।
श्रीकेशवानन्त नृसिंह विष्णो
मां त्राहि संसारभुजङ्गदष्टम् ॥ १५ ॥

सात्यकिरुवाच ।
अप्रमेय हरे विष्णो कृष्ण दामोदराऽच्युत ।
गोविन्दानन्त सर्वेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥

उद्धव उवाच ।
वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवमुपासते ।
तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ १७ ॥

धौम्य उवाच ।
अपां समीपे शयनासनस्थिते
दिवा च रात्रौ च यथाधिगच्छता ।
यद्यस्ति किञ्चित् सुकृतं कृतं मया
जनार्दनस्तेन कृतेन तुष्यतु ॥ १८ ॥

सञ्जय उवाच ।
आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता
घोरेषु व्याघ्रादिषु वर्तमानाः ।
सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं
विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ॥ १९ ॥

अक्रूर उवाच ।
अहं तु नारायणदासदास-
दासस्य दासस्य च दासदासः ।
अन्यो न हीशो जगतो नराणां
तस्मादहं धन्यतरोऽस्मि लोके ॥ २० ॥

विराट उवाच ।
वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्गतचेतसः ।
तेषां दासस्य दासोऽहं भवेयं जन्मजन्मनि ॥ २१ ॥

भीष्म उवाच ।
विपरीतेषु कालेषु परिक्षीणेषु बन्धुषु ।
त्राहि मां कृपया कृष्ण शरणागतवत्सल ॥ २२ ॥

द्रोण उवाच ।
ये ये हताश्चक्रधरेण दैत्यां-
स्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ।
ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ २३ ॥

कृपाचार्य उवाच ।
मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे
मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥ २४ ॥

अश्वत्थाम उवाच ।
गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेव
विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप ।
श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम देहि दास्यं
नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते ॥ २५ ॥

कर्ण उवाच ।
नान्यं वदामि न श‍ृणोमि न चिन्तयामि
नान्यं स्मरामि न भजामि न चाश्रयामि ।
भक्त्या त्वदीयचरणाम्बुजमादरेण
श्रीश्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम् ॥ २६ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।
नमो नमः कारणवामनाय
नारायणायामितविक्रमाय ।
श्रीशार्ङ्गचक्रासिगदाधराय
नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ २७ ॥

गान्धारी उवाच ।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ २८ ॥

द्रुपद उवाच ।
यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव ।
कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ २९ ॥

जयद्रथ उवाच ।
नमः कृष्णाय देवाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।
योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः ॥ ३० ॥

विकर्ण उवाच ।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ।
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३१ ॥

विराट उवाच ।
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३२ ॥

शल्य उवाच ।
अतसीपुष्पसङ्काशं पीतवाससमच्युतम् ।
ये नमस्यन्ति गोविन्दं तेषां न विद्यते भयम् ॥ ३३ ॥

बलभद्र उवाच ।
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव ।
संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ ३४ ॥

श्रीकृष्ण उवाच ।
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः ।
जलं भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम् ॥ ३५ ॥

श्रीकृष्ण उवाच ।
नित्यं वदामि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहु-
र्यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति ।
जीवो जपत्यनुदिनं मरणे रणे वा
पाषाणकाष्ठसदृशाय ददाम्यभीष्टम् ॥ ३६ ॥

ईश्वर उवाच ।
सकृन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् कल्पशतत्रयम् ।
गङ्गादिसर्वतीर्थेषु स्नातो भवति पुत्रक ॥ ३७ ॥

सूत उवाच ।
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र
गोदावरी सिन्धु सरस्वती च ।
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र
यत्राच्युतोदार कथाप्रसङ्गः ॥ ३८ ॥

यम उवाच ।
नरके पच्यमानं तु यमेनं परिभाषितम् ।
किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः ॥ ३५ ॥

नारद उवाच ।
जन्मान्तरसहस्रेण तपोध्यानसमाधिना ।
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ ४० ॥

प्रह्लाद उवाच ।
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् ।
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युताऽस्तु सदा त्वयि ॥ ४१ ॥

या प्रीतिरविवेकनां विषयेष्वनपायिनि ।
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्माऽपसर्पतु ॥ ४२ ॥

विश्वामित्र उवाच ।
किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ।
यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥ ४३ ॥

जमदग्निरुवाच ।
नित्योत्सवो भवेत्तेषां नित्यं नित्यं च मङ्गलम् ।
येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥ ४४ ॥

भरद्वाज उवाच ।
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ।
येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ ४५ ॥

गौतम उवाच ।
गोकोटिदानं ग्रहणेषु काशी-
प्रयागगङ्गायुतकल्पवासः ।
यज्ञायुतं मेरुसुवर्णदानं
गोविन्दनामस्मरणेन तुल्यम् ॥ ४६ ॥

अग्निरुवाच ।
गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा जपः ।
गोविन्देति सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनम् ॥ ४७ ॥

त्र्यक्षरं परमं ब्रह्म गोविन्द त्र्यक्षरं परम् ।
तस्मादुच्चारितं येन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४८ ॥

वेदव्यास उवाच ।
अच्युतः कल्पवृक्षोऽसावनन्तः कामधेनु वै ।
चिन्तामणिस्तु गोविन्दो हरेर्नाम विचिन्तयेत् ॥ ४९ ॥

इन्द्र उवाच ।
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः ।
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥ ५० ॥

पिप्पलायन उवाच ।
श्रीमन्नृसिंहविभवे गरुडध्वजाय
तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय ।
कृष्णाय वृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोग-
क्लेशव्ययाय हरये गुरवे नमस्ते ॥ ५१ ॥

आविर्होत्र उवाच ।
कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः ।
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ ५२ ॥

विदुर उवाच ।
हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ ५३ ॥

वसिष्ठ उवाच ।
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।
भस्मीभवन्ति तस्याशु महापातककोटयः ॥ ५४ ॥

अरुन्धत्युवाच ।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ५५ ॥

कश्यप उवाच ।
कृष्णानुस्मरणादेव पापसङ्घट्टपञ्जरम् ।
शतधा भेदमाप्नोति गिरिर्वज्रहतो यथा ॥ ५६ ॥

दुर्योधन उवाच ।
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति-
र्जानामि पापं न च मे निवृत्तिः ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ ५७ ॥

यन्त्रस्य मम दोषेण क्षम्यतां मधुसूदन ।
अहं यन्त्रं भवान् यन्त्री मम दोषो न दीयताम् ॥ ५८ ॥

भृगुरुवाच ।
नामैव तव गोविन्द नाम त्वत्तः शताधिकम् ।
ददात्त्युच्चारणान्मुक्तिः भवानष्टाङ्गयोगतः ॥ ५९ ॥

लोमश उवाच ।
नमामि नारायण पादपङ्कजं
करोमि नारायणपूजनं सदा ।
वदामि नारायणनाम निर्मलं
स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् ॥ ६० ॥

शौनक उवाच ।
स्मृतेः सकलकल्याणं भजनं यस्य जायते ।
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् ॥ ६१ ॥

गर्ग उवाच ।
नारायणेति मन्त्रोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनी ।
तथापि नरके घोरे पतन्तीत्यद्भुतं महत् ॥ ६२ ॥

दाल्भ्य उवाच ।
किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने ।
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधाके ॥ ६३ ॥

वैशम्पायन उवाच ।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ६४ ॥

अग्निरुवाच ।
हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ ६५ ॥

परमेश्वर उवाच ।
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
लब्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ६६ ॥

पुलस्त्य उवाच ।
हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये ।
नारायणाख्यपीयूषं पिब जिह्वे निरन्तरम् ॥ ६७ ॥

व्यास उवाच ।
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ।
नास्ति वेदात्परं शास्त्रं न देवः केशवात्परः ॥ ६८ ॥

धन्वन्तरिरुवाच ।
अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् ।
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ६९ ॥

मार्कण्डेय उवाच ।
स्वर्गदं मोक्षदं देवं सुखदं जगतो गुरुम् ।
कथं मुहुर्तमपि तं वासुदेवं न चिन्तयेत् ॥ ७० ॥

अगस्त्य उवाच ।
निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनां विष्णुचिन्तनम् ।
तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागो नैमिषं वरम् ॥ ७१ ॥

वामदेव उवाच ।
निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनां विष्णुचिन्तनम् ।
कल्पकोटिसहस्राणि लभते वाञ्च्छितं फलम् ॥ ७२ ॥

शुक उवाच ।
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ७३ ॥

श्रीमहादेव उवाच ।
शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे ।
औषधं जाह्नवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ॥ ७४ ॥

शौनक उवाच ।
भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः ।
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किं भक्तानुपेक्षते ॥ ७५ ॥

सनत्कुमार उवाच ।
यस्य हस्ते गदा चक्रं गरुडो यस्य वाहनम् ।
शङ्खचक्रगदापद्मी स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ ७६ ॥

एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ।
कीर्तयन्ति सुरश्रेष्ठमेवं नारायणं विभुम् ॥ ७७ ॥

इदं पवित्रमायुष्यं पुण्यं पापप्रणाशनम् ।
दुःस्वप्ननाशनं स्तोत्रं पाण्डवैः परिकीर्तितम् ॥ ७८ ॥

यः पठेत्प्रातरुत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः ।
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम् ॥ ७९ ॥

तत्फलं समवाप्नोति यः पठेदिति संस्तवम् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८० ॥

गङ्गा गीता च गायत्री गोविन्दो गरुडध्वजः ।
गकारैः पञ्चभिर्युक्तः पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८१ ॥

गीतां यः पठते नित्यं श्लोकार्धं श्लोकमेव वा ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८२ ॥

इति पाण्डवगीता अथवा प्रपन्नगीता समाप्ता ।

ॐ तत्सत् ।

Prapanna Geetaa Meaning:

Pandava Gita:

FreeRendering into English:

By Satya Chaitanya:

[Translator’s Note: The Pandava Gita is a collection of exquisitely beautiful verses from different sources. It is a stotra, a hymn meant for devotional recitation and as a stotra it is rarely surpassed in Sanskrit literature full of splendid hymns. The hymn’s approach to God is of ‘sharanagati’, total surrender. In translating, I have taken minor liberties with the language for improving its readability in English. I have, though, take care to see that the meaning or tone of the verses has in no way been altered. Each of the words used for God/Vishnu/Krishna here has meanings deeper than what appears on the surface. For instance, the word Krishna is explained etymologically as ‘that which/he who attracts’ and spiritually as our nature as sat-chid-ananda, existence consciousness-bliss, which draws us towards it constantly and makes us flow towards our source, converting each us into a Radha. Radha is the word ‘dhara’ [dhaaraa] written in the reverse order [ra-dha – dha-ra] and dhara means a current. Radha is therefore the current that flows backward, towards its own source and Krishna is God who turns us towards our origin, and makes our consciousness flow towards its source,
God within us, and not towards the objects of the senses in the outside world. Similarly, Vishnu etymologically means the ‘pervading one’ and spiritually it means the all-pervading reality, the consciousness that is beyond time and space, the awareness that fills our waking, dream and sleep states and is yet beyond them all. In this free rendering, however, only the surface meanings have been used.]

1 / Homage:

Homage to the great devotees of God. I bow down to Prahlada, Narada, Parashara, Pundareeka, Vyasa, Ambareesha, Shuka, Shaunaka and Bheeshmaka; to Rukmangada, Arjuna, Vasishtha, Vibheeshana and others like them.

2 / Lomaharshana said:

Devout repetition of the name of Yudhishthira increases virtue; constant repetition of the name of Vrikodara
1 destroys sin; enemies perish when Dhananjaya’s 2 name is repeated, and when the names of the sons of Madri
3 are repeated, illnesses do not afflict you.

3 / Brahma said:

Those men who are free from desire, know the transcendental and the nontranscendental and constantly remember Narayana, the guru of the gods, they, their consciousness cleansed of impurities through meditation, no more drink milk from their mother’s breasts.

4 / Indra said:

Among the men of the earth, there is a man renowned as a thief, famous by the name Narayana. Just think of him and that very instant he steals in its entirety the copious wealth of sins collected over several births.

5 / Yudhishthira said:

Dark as a cloud, dressed in yellow silk, with the footprint of Sage Bhrigu on his heart, his chest shining with the Kaustubha jewel, his large eyes like the lotus flower, the one who can be approached through merit alone, that Vishnu, the one lord of all worlds, to him I bow down.

6 / Bheeshma said:

The lord who, assuming the form of the wild boar, raised up by the tip of his horns the earth that was drowned in the waters of deluge along with all stationary and moving things, may that self-born God, the lord of all universes, be pleased with me.

7 / Arjuna said:

Unthinkable, unmanifest, endless, imperishable, the glorious lord of everything, that from whom everything is born, the one cause of the universe, the one who manifests the three world by his thoughts, that Hari I surrender to, the goal of great souls.

8 / Nakula said:

If I were to go into lower births dragged down by the ropes of time, if I were to be born as a bird or an insect without a kula 4, even if I were to be born a hundred times as a worm, Oh lord, this is my heart’s constant prayer: May I, in all those births, have unshakeable devotion to Keshava in my heart.

9 / Sahadeva said:

Salutations even to those who bow down to that sacred incarnation as the wild boar, to Vishnu of unparalleled brilliance! Salutations again and again!

10 / Kunti said:

Lord of the Senses, Krishna, this is my prayer to you. As I go from birth and to birth and am born into different species as decided by my karmas, in each of those births may I have unshakeable devotion to you?

11 / Madri said:

Those whose hearts revel in Krishna, those who constantly remember Krishna, those who think of him as they go to bed at night and again when they wake up, they, in whatever different bodies they are, enter Krishna and become one with him, just as offerings made into the sacrificial fire accompanied by mantras enter and become one with fire.

12 / Draupadi said:

In insects, in birds, in wild beasts, and among demons, ghouls or men, wherever I am born, as whatever I am born, this is the blessing that I seek from you, oh Keshava! In every one of those births, may I have unswerving, unshakeable devotion to you and to you alone?

13 / Subhadra said:

A single act of prostrating before Krishna is equal to taking the ritual bath at the end of ten ashwamedha sacrifices and earning merit from them all. In fact, the one who performs ten sacrifices is born again, but the one who prostrates before Krishna has no more births.

14 / Abhimanyu said:

Govinda, Oh Govinda, Oh Hari, Oh Destroyer of Mura; Govinda, Oh Govinda, Oh Mukunda, Krishna; Govinda, Oh Govinda, Oh Wielder of the Discuss; Govinda, Oh Govinda, my salutations to you again and again, forever!

15 / Dhrishtadyumna said:

Oh Rama, Oh Narayana, Vasudeva, Govinda, Oh Dweller of Vaikuntha; Oh Mukunda, Oh Krishna, Keshava, Oh Lord without Beginning or End; Oh Nrisimha, Oh Vishnu! Protect me! Save me! For, Oh lord, I have been bitten by the serpent of samsara, of worldliness.

16 / Satyaki said:

Oh Lord Beyond Knowing, Oh Hari, Oh Vishnu, Krishna, Damodara; Oh Achyuta, Govinda, Oh Beginningless and Endless One, Lord of all! Oh Vasudeva! May these salutations be to you!

17 / Uddhava said:

The man who gives up Krishna and worships other gods is a fool for certain; for, afflicted by thirst, he digs a well on the banks of the Ganga!

18 / Dhaumya said:

Oh Krishna, Oh Destroyer of Evil Men! On the banks of rivers and of ponds, while sitting or lying down, in the day or at night, if I have done even small little acts of merit as I understood them, Oh Lord, may those deeds please you!

19 / Sanjaya said:

Struck by calamity, dejected and despondent, shattered, scared, trapped in front of a tiger or in other terrible plights, let people just repeat the name of Narayana, and they will be free from sorrow, and happy.

20 / Akrura said:

I am but a slave of the slave of the slave of the slave of the slave of the slave of Narayana. Men have no lord other than you, nor has the universe another lord. And for that reason, I consider myself the most blessed of men in the world.

21 / Virata said:

Those devotees of Vasudeva, the serene ones with minds resting in him, may I be a slave of the slave of them in birth after birth.

22 / Bheeshma said:

When times are contrary to me, when relatives and friends have left me, in such times, Oh Krishna, lover of those who take refuge in you, show mercy to me and protect me!

23 / Drona said:

Of the demons who have been killed by the wielder of the discuss, Oh Janardana, Oh Lord of the Three Worlds, each and every one has gone to the sacred world of Vishnu after his death. Even your anger, Oh Lord, is blessing!

24 / Kripa said:

This, Oh Destroyer of Madhu and Kaitabha, is the only blessing that I pray for in this birth: Remember me, Oh Lord of the Universe, as the servant of the servant of the servant of the servant of your servant!

25 / Ashwatthama said:

Oh Govinda, Oh Keshava, Oh Janardana, Vasudeva, Oh Lord of the Universe, Supreme Universal Being! Oh Destroyer of Madhu, Lord with Infinite Forms, Oh Padmanabha, Oh Purushottama! Give me the honour of servitude to you! Oh Narayana, Oh Achyuta, Oh Nrisinha! Salutations to you again and again!

26 / Karna said:

I speak of none other than you; nor do I hear or think of anyone else! I remember no one else, nor do I meditate upon or depend on anyone else! In devotion, in deep reverence, I constantly meditate upon your lotus feet. Oh Shrinivasa, Oh Purushottama, make me your servant!

27 / Dhritarashtra said:

Salutations to you! Salutations to the one who became Vamana, to Narayana of boundless valour, to the wielder of the bow sharnga, of the wheel, the sword and mace! Salutations to that supreme being!

28 / Gandhari said:

You alone are my mother, you alone my father; you alone are my kinsman, you alone my friend; you alone are my knowledge, you alone my wealth! You are everything to me, Oh Lord of Lords, you alone!

29 / Drupada said:

Oh Lord of Sacrifices, Oh Govinda, Oh Madhava, Ananta, Keshava, Krishna, Vishnu, Hrishikesha, Oh Vasudeva! Salutations to you!

30 / Jayadratha said:

Salutations to Lord Krishna, to the Supreme Brahman, to the Lord with Boundless Power! Salutations to the Lord of Yoga! Salutations to the One who is Yoga Itself! I have surrendered myself to you, Oh Lord, and I seek refuge in you!

31 / Vikarna said:

Salutations to Krishna, son of Vasudeva, the delighter of Devaki, the child of the cowherd Nanda, to Govinda! Salutations again and again!

32 / Virata said:

Salutations to Lord worshipped by the Brahmins, to the well-wisher of Brahmins and cows! Salutations to the Benefactor of the World, to Krishna, to Govinda! Salutations again and again!

33 / Shalya said:

The wearer of yellow garments, Lord who is beautiful like the hemp flower; those who bow down to this Govinda, will no more come to know any fear.

34 / Balarama said:

Oh Krishna, Oh Krishna, Merciful One! Become you the refuge of the helpless ones who are deep in the ocean of samsara! Oh Purushottama, Oh Lord, be pleased!

35 / Krishna said:

Oh Krishna! Oh Krishna! Oh Krishna! Those who remember me thus every day, then I pull out from hell, even as a lotus flower is pulled out from water.

36 / Krishna said:

Lifting my hands up in the air, I make this promise: those men who call out to me by saying Oh Mukunda, Oh Narasimha, Janardana; those embodied beings who repeat my name every day, whether in death or in war, I give them all whatever they wish for, even if they be worthless as rocks or chunks of timber!

37 / Ishwara said:

Oh son, say Narayana just once, and it is like bathing in the Ganga and all the other sacred waters for the endless period of three kalpas!

38 / Soota said:

It is there that the sacred Ganga flows, there the holy Yamuna, the Godavari and the Saraswati! Every single teertha 5 is to be found there where the exalted story of the Never-faltering God, Achyuta, is being narrated!

39 / Yama said:

As the man is being roasted in hell, I, lord of the world of the dead, ask him one question: “Why didn’t you worship Lord Keshava, the destroyer of afflictions?”

40 / Narada said:

When devotion to Krishna is born in the hearts of men, remember, it is as a result of his sins being destroyed through austerities, devotions and meditations practiced over a thousand previous births.

41 – ­42 / Prahlada said:

Oh lord, this is my prayer to you: as I wander from birth to birth in different species, in each one of them, oh Achyuta, may I have unshakeable devotion in you. The unswerving love that the ignorant have for sensual pleasures, may I have the same steadfast love for you! May that love never leave my heart! May I remember you
constantly!

43 / Vishwamitra said:

What use is charity, what use bathing in sacred waters? What use is performing austerities, what use sacrifices? What use are these to the man who regularly meditates on Lord Narayana with a mind that never swerves from him?

44 / Jamadagni said:

Every day is a festival, every single day auspicious, to those in whose heart dwells the auspicious lord, Hari, the abode of all that is good.

45 / Bharadwaja said:

Those in whose heart stays Lord Janardana of the hue of the blue lotus, profits are theirs forever, victory is theirs forever, and there is never a chance of their ever failing.

46 / Gautama said:

Giving a hundred thousand cows in charity, bathing in Kashi at every eclipse, living in Prayag or elsewhere on the banks of the Ganga for a full kalpa 6, performing ten thousand sacrifices, giving in charity a mountain of gold – all these yield no more than just remembering the name of Govinda, the Lord, does.

47 – ­48 / Agni:

Remember Govinda at every bath, repeat his name constantly, meditate upon him perpetually, and sing his name continuously. The three-syllabled name of Govinda is the Supreme Brahman, those three syllables are the highest. And for that reason, whoever takes that name, qualifies to be born into the world of Brahman, to realize the Ultimate Truth.

49 / Veda Vyasa said:

The lord Achyuta is the wishing tree Kalpavriksha that grants you all your wishes. The lord Ananta is the wishing cow Kamadhenu that gives you whatever you ask for. The lord Govinda is the thought gem Chintamani that yields its possessor all desires. Think continuously, therefore, of the name of Hari.

50 / Indra said:

Victory! Victory to the lord who is the son of Devaki! Victory! Victory to Krishna, the brightest lamp of the Vrishnis! Victotry! Victory to the soft-limbed one of the hue of the dark cloud! Victory! Victory to Mukunda, who reduced the load on the earth!

51 / Pippalayana said:

Salutations to Hari, the great teacher! Salutations to the one who incarnated as Nrisimha! Salutations to the one whose emblem is the eagle Garuda! Salutations to the one who is the medicine for the disease called samsara, who ends the three types of afflictions 7! Salutations to Krishna, who frees us from every disease and every affliction whether it is born of the scorpion, the snake, fire, water and so forth.

52 / Avihotra said:

Oh Krishna! May the royal swan of my mind enter the nest of your lotus feet today itself! How will I be able to remember you when my breath leaves my body, as afflicted I will be then by the three problems born of phlegm, air and bile, and my throat chocked by these?

53 / Vidura said:

The one thing that supports my life is the name of Hari! His name alone is life to me! In the dark age of Kali, there is no refuge other than that! Indeed there is no refuge other than that!

54 / Vasishtha said:

The man whose tongue utters the blessed name of Krishna, a million terrible sins of his are burnt to ashes in an instant!

55 / Arundhati said:

Salutations to Krishna, son of Vasudeva! To Hari, the supreme self! Salutations to the destroyer of the sins of those who prostrate before him! Salutations to Govinda again and again!

56 / Kashyapa said:

Just remember Krishna and the cage of sin that holds us prisoner shatters into a hundred pieces like a mountain struck by lightning!

57­ – 58 / Duryodhana:

I know what is right but I am not able to practice it; I know what is wrong and I am not able to keep away from it. I act as I am directed to by some mysterious power that is seated in my heart. I am but a machine, Oh Madhusoodana! As I am a machine, so you are the one who runs this machine. Please forgive the faults of this machine! Please do not blame me for what I do!

59 / Bhrigu said:

Your name is enough, Govinda! Your name is a hundred times more than you! With its mere utterance, you bless the devotee with the eight-limbed yoga and give liberation to him!

60 / Lomasha said:

I bow down to the lotus feet of Narayana! I worship Narayana constantly I repeat the pure name of Narayana! I remember the changeless essence of Narayana!

61 / Shaunaka said:

By whose mere remembrance constant devotion is born in one’s heart, devotion that gives you everything that is good, that eternal, unborn Person, that Hari, I take refuge in.

62 / Garga said:

Here is a great wonder! The name of Narayana exists, people have their tongues under their control, and yet people fall into the terrible hell!

63 / Dalbhya said:

What use are the many mantras to the man devoted to Janardna, when the mantra ‘namo narayanaya’ that grants every desire exists?

64 / Vaishampayana said:

This is my belief: Where there is Krishna, the lord of the yoga; where there is the bowweilding Partha; there exists prosperity, victory, glory, steadfast justice.

65 / Agni said:

Hari takes away the sins even of the wicked man who remembers him. Doesn’t fire burn even when touched unintentionally?

66 / Parameshwara said:

The man who has uttered the two syllables of Hari even once has already kept ready a retinue to escort him to liberation.

67 / Pulastya said:

Oh tongue! Knower of the essence of rasa, 8 always fond of sweetness! Drink you continuously the nectar called Narayana.

68 / Vyasa said:

This is the truth! This is the truth! This is the truth! This alone is the truth and nothing but the pure truth! There is no scripture superior to the Vedas and there is no God higher than Keshava.

69 / Dhanvantari said:

I speak the truth, and the truth alone! All diseases are destroyed by the medicine of the utterance of the names Achyuta, Ananta, Govinda!

70 / Markandeya said:

How is it possible that you do not think even briefly of Vasudeva, the guru of the whole world, who grants heaven, who grants liberation, who grants happiness?

71 / Agastya said:

Wherever embodied beings think of Vishnu for a moment or even for half a moment, that is where the sacred teertha of Kurukshetra is, that is where Prayag is, and that is where the holy Naimisha is!

72 / Vamadeva said:

Let a mortal think of Vishnu for a moment or even for half a moment and he gets what he desires for a million, million, million years!

73 / Shuka said:

Having churned all the scriptures, thought about them again and again, I see this one truth emerging from it all: lord Narayana is to be meditated upon constantly.

74 / Mahadeva said:

When the body has turned old and decrepit when it has been afflicted by diseases, the medicine is the water of the Ganga and the physician, Lord Narayana, Hari.

75 / Shaunaka said:

Let me tell you this: If the devotees of Vishnu worry about food and clothing, they are doing it without any need. The lord Vishnu sustains the whole universe; is he going to neglect his own devotees?

76 / Sanatkumara said:

The wielder of the conch and the mace, whose vehicle is the eagle Garuda, may that Vishnu, holding his conch, discus, mace and lotus, be pleased with me!

77­ – 82 / Phalashruti  [TheBenefits]

Thus the gods beginning with Brahma and the great seers rich in austerities sing the praise of the best of the celestials, the glorious Narayana.
This hymn, sacred, merit-filled, yielder of a long life, destroyer of every sin in its entirety, eliminator of nightmares was thus sung by the Pandavas.
The one who reads this after getting up in the morning and having become clean and pure, his mind fixed on the lord, attains the result of giving a hundred thousand cows in charity with accompanying rituals done as prescribed.
The one who recites this song too attains the same result; freed from all sins, he attains to the world of Vishnu.
The Ganga, the Gita, the Gayatri, Govinda, Garudadhvaja – the one who is with these five, all beginning with ‘g’, is never born again.
The one who reads every day this Gita, or even one verse or half a verse of this, is freed from all sins and he goes straight to the heaven of Vishnu.

OmTat Sat!

 1. Bheema
 2. Arjuna
 3. Nakula and Sahadeva
 4. Clan, family; also caste
 5. A sacred place for ritual purificatory baths
 6. A kalpa is practically an endless amount of time. It is a day of Brahma and equal to one thousand yugas or
  four thousand, three hundred and twenty million years.
 7. Adhyatmika, born of oneself; Adhibhautika, born of the world made of the five elements; Adhidaivika, born of
  divine reasons.
 8. Taste, spiritual bliss

Also Read:

Pandava Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Pandava Gita or Prapanna Gita Lyrics in Hindi and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top