Gita - Geetaa

Parashara Gita Lyrics in English

Parashara Geetaa in English:

॥ paraasharageetaa ॥(mahAbhArata shAntiparva Mokshadharma, Chapters 291-298)

adhyaaya 279
y
atah’ param mahaabaaho yachchhreyastadvadasva me ।
na tri’pyaamyamri’tasyeva vasasaste pitaamaha ॥ 1 ॥

kim karma purushah’ kri’tvaa shubham purushasattama ।
shreyah’ paramavaapnoti pretya cheha cha tadvada ॥ 2 ॥

bheeshmovaacha
atra te vartayishyaami yathaapoorvam mahaayashah’ ।
paraasharam mahaatmaanam paprachchha janako nri’pah’ ॥ 3 ॥

kim shreyah’ sarvabhootaanaamasmim’lloke paratra cha ।
yadbhavetpratipattavyam tadbhavaanprabraveetu me ॥ 4 ॥

tatah’ sa tapasaa yuktah’ sarvadharmaavidhaanavit ।
nri’paayaanugraha manaa munirvaakyamathaabraveet ॥ 5 ॥

dharma eva kri’tah’ shreyaaniha loke paratra cha ।
tasmaaddhi paramam naasti yathaa praahurmaneeshinah’ ॥ 6 ॥

pratipadya naro dharmam svargaloke maheeyate ।
dharmaatmakah’ karma vidhirdehinaam nri’pasattama ।
tasminnaashraminah’ santah’ svakarmaaneeha kurvate ॥ 7 ॥

chaturvidhaa hi lokasya yaatraa taata vidheeyate ।
martyaa yatraavatisht’hante saa cha kaamaatpravartate ॥ 8 ॥

sukri’taasukri’tam karma nishevya vividhaih’ kramaih’ ।
dashaardha pravibhaktaanaam bhootaanaam bahudhaa gatih’ ॥ 9 ॥

sauvarnam raajatam vaapi yathaa bhaandam nishichyate ।
tathaa nishichyate jantuh’ poorvakarma vashaanugah’ ॥ 10 ॥

naabeejaajjaayate kim chinnaakri’tvaa sukhamedhate ।
sukri’tee vindati sukham praapya dehakshayam narah’ ॥ 11 ॥

daivam taata na pashyaami naasti daivasya saadhanam ।
svabhaavato hi samsiddhaa devagandharvadaanavaah’ ॥ 12 ॥

pretya jaatikri’tam karma na smaranti sadaa janaah’ ।
te vai tasya phalapraaptau karma chaapi chaturvidham ॥ 13 ॥

lokayaatraashrayashchaiva shabdo vedaashrayah’ kri’tah’ ।
shaantyartham manasastaata naitadvri’ddhaanushaasanam ॥ 14 ॥

chakshushaa manasaa vaachaa karmanaa cha chaturvidham ।
kurute yaadri’sham karma taadri’sham pratipadyate ॥ 15 ॥

nirantaram cha mishram cha phalate karma paarthiva ।
kalyaanam yadi vaa paapam na tu naasho’sya vidyate ॥ 16 ॥

kadaa chitsukri’tam taata kootasthamiva tisht’hati ।
majjamaanasya samsaare yaavadduh’khaadvimuchyate ॥ 17 ॥

tato duh’khakshayam kri’tvaa sukri’tam karma sevate ।
sukri’takshayaaddushkri’tam cha tadviddhi manujaadhipa ॥ 18 ॥

damah’ kshamaa dhri’tistejah’ santoshah’ satyavaaditaa ।
hreerahimsaavyasanitaa daakshyam cheti sukhaavahaah’ ॥ 19 ॥

dushkri’te sukri’te vaapi na janturayato bhavet ।
nityam manah’ samaadhaane prayateta vichakshanah’ ॥ 20 ॥

naayam parasya sukri’tam dushkri’tam vaapi sevate ।
karoti yaadri’sham karma taadri’sham pratipadyate ॥ 21 ॥

sukhaduh’khe samaadhaaya pumaananyena gachchhati ।
anyenaiva janah’ sarvah’ sangato yashcha paarthiva ॥ 22 ॥

pareshaam yadasooyeta na tatkuryaatsvayam narah’ ।
yo hyasooyustathaayuktah’ so’vahaasam niyachchhati ॥ 23 ॥

bheeroo raajanyo braahmanah’ sarvabhaksho
vaishyo’neehaavaanheenavarno’lasash cha ।
vidvaamshchaasheelo vri’ttaheenah’ kuleenah’
satyaadbhrasht’o braahmanah’ stree cha dusht’aa ॥ 24 ॥

raagee muktah’ pachamaano”tmahetor
moorkho vaktaa nri’pa heenam cha raastram ।
ete sarve shochyataam yaanti raajan
yashchaayuktah’ snehaheenah’ prajaasu ॥ 25 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 280
paraasharovaacha
manoratharatham praapya indriyaartha hayam narah’ ।
rashmibhirjnyaanasambhootairyo gachchhati sa buddhimaan ॥ 1 ॥

sevaashritena manasaa vri’tti heenasya shasyate ।
dvijaatihastaannirvri’ttaa na tu tulyaatparasparam ॥ 2 ॥

aayurnasulabham labdhvaa naavakarshedvishaam pate ।
utkarshaartham prayatate narah’ punyena karmanaa ॥ 3 ॥

varnebhyo’pi paribhrasht’ah’ sa vai sammaanamarhati ।
na tu yah’ satkriyaam praapya raajasam karma sevate ॥ 4 ॥

varnotkarshamavaapnoti narah’ punyena karmanaa ।
durlabham tamalabdhaa hi hanyaatpaapena karmanaa ॥ 5 ॥

ajnyaanaaddhi kri’tam paapam tapasaivaabhinirnudet ।
paapam hi karmaphalati paapameva svayam kri’tam ।
tasmaatpaapam na seveta karma duh’khaphalodayam ॥ 6 ॥

paapaanubandham yatkarma yadyapi syaanmahaaphalam ।
na tatseveta medhaavee shuchih’ kusalilam yathaa ॥ 7 ॥

kim kastamanupashyaami phalam paapasya karmanah’ ।
pratyaapannasya hi sato naatmaa taavadvirochate ॥ 8 ॥

pratyaapattishcha yasyeha baalishasya na jaayate ।
tasyaapi sumahaamstaapah’ prasthitasyopajaayate ॥ 9 ॥

viraktam shodhyate vastram na tu kri’shnopasamhitam ।
prayatnena manushyendra paapamevam nibodha me ॥ 10 ॥

svayam kri’tvaa tu yah’ paapam shubhamevaanutisht’hati ।
praayashchittam narah’ kartumubhayam so’shnute pri’thak ॥ 11 ॥

ajaanaattu kri’taam himsaamahimsaa vyapakarshati ।
braahmanaah’ shaastranirdeshaadityaahurbrahmavaadinah’ ॥ 12 ॥

kathaa kaamakri’tam chaasya vihimsaivaapakarshati ।
ityaahurdharmashaastrajnyaa braahmanaa vedapaaragaah’ ॥ 13 ॥

aham tu taavatpashyaami karma yadvartate kri’tam ।
gunayuktam prakaasham cha paapenaanupasamhitam ॥ 14 ॥

yathaa sookshmaani karmaani phalanteeha yathaatatham ।
buddhiyuktaani taaneeha kri’taani manasaa saha ॥ 15 ॥

bhavatyalpaphalam karma sevitam nityamulbanam ।
abuddhipoorvam dharmajnya kri’tamugrena karmanaa ॥ 16 ॥

kri’taani yaani karmaani daivatairmunibhistathaa ।
naacharettaani dharmaatmaa shrutvaa chaapi na kutsayet ॥ 17 ॥

sanchintya manasaa raajanviditvaa shaktimaatmanah’ ।
karoti yah’ shubham karma sa vai bhadraani pashyati ॥ 18 ॥

nave kapaale salilam samnyastam heeyate yathaa ।
navetare tathaa bhaavam praapnoti sukhabhaavitam ॥ 19 ॥

satoye’nyattu yattoyam tasminneva prasichyate ।
vri’ddhe vri’ddhimavaapnoti salile salilam yathaa ॥ 20 ॥

evam karmaani yaaneeha buddhiyuktaani bhoopate ।
nasamaaneeha heenaani taani punyatamaanyapi ॥ 21 ॥

raajnyaa jetavyaah’ saayudhaashchonnataash cha
samyakkartavyam paalanam cha prajaanaam ।
agnishcheyo bahubhishchaapi yajnyair
ante madhye vaa vanamaashritya stheyam ॥ 22 ॥

damaanvitah’ purusho dharmasheelo
bhootaani chaatmaanamivaanupashyet ।
gareeyasah’ poojayedaatmashaktyaa
satyena sheelena sukham narendra ॥ 23 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 281
paraasharovaacha
kah’ kasya chopakurute kash cha kasmai prayachchhati ।
praanee karotyayam karma sarvamaatmaarthamaatmanaa ॥ 1 ॥

gauravena parityaktam nih’sneham parivarjayet ।
sodaryam bhraataramapi kimutaanyam pri’thagjanam ॥ 2 ॥

vishisht’asya vishisht’aachcha tulyau daanapratigrahau ।
tayoh’ punyataram daanam taddvijasya prayachchhatah’ ॥ 3 ॥

nyaayaagatam dhanam varnairnyaayenaiva vivardhitam ।
samrakshyam yatnamaasthaaya dharmaarthamiti nishchayah’ ॥ 4 ॥

na dharmaarthee nri’shamsena karmanaa dhanamarjayet ।
shaktitah’ sarvakaaryaani kuryaannarddhimanusmaret ॥ 5 ॥

apo hi prayatah’ sheetaastaapitaa jvalanena vaa ।
shaktito’tithaye dattvaa kshudhaartaayaashnute phalam ॥ 6 ॥

rantidevena lokesht’aa siddhih’ praaptaa mahaatmanaa ।
phalapatrairatho moolairmuneenarchitavaanasau ॥ 7 ॥

taireva phalapatraishcha sa maatharamatoshayat ।
tasmaallebhe param sthaanam shaibyo’pi pri’thiveepatih’ ॥ 8 ॥

devataatithibhri’tyebhyah’ pitri’bhyo’thaatmanastathaa ।
ri’navaanjaayate martyastasmaadanri’nataam vrajet ॥ 9 ॥

svaadhyaayena maharshibhyo devebhyo yajnyakarmanaa ।
pitri’bhyah’ shraaddhadaanena nri’naam abhyarchanena cha ॥ 10 ॥

vaachah’ sheshaavahaaryena paalanenaatmano’pi cha ।
yathaavaddhri’tya vargasya chikeersheddharmamaaditah’ ॥ 11 ॥

prayatnena cha samsiddhaa dhanairapi vivarjitaah’ ।
samyagghutvaa hutavaham munayah’ siddhimaagataah’ ॥ 12 ॥

vishvaamitrasya putratvamri’cheeka tanayo’gamat ।
ri’gbhih’ stutvaa mahaabhaago devaanvai yajnyabhaaginah’ ॥ 13 ॥

gatah’ shukratvamushanaa devadeva prasaadanaat ।
deveem stutvaa tu gagane modate tejasaa vri’tah’ ॥ 14 ॥

asito devalashchaiva tathaa naarada partavau ।
kaksheevaanjaamadagnyashcha raamastaandyastathaamshumaan ॥ 15 ॥

vasisht’ho jamadagnishcha vishvaamitro’trireva cha ।
bharadvaajo harishmashruh’ kundadhaarah’ shrutashravaah’ ॥ 16 ॥

ete maharshayah’ stutvaa vishnumri’gbhih’ samaahitaah’ ।
lebhire tapasaa siddhim prasaadaattasya dheematah’ ॥ 17 ॥

anarhaashchaarhataam praaptaah’ santah’ stutvaa tameva ha ।
na tu vri’ddhimihaanvichchhetkarmakri’tvaa jugupsitam ॥ 18 ॥

ye’rthaa dharmena te satyaa ye’dharmena dhigastu taan ।
dharmam vai shaashvatam loke na jahyaaddhanakaankshayaa ॥ 19 ॥

aahitaagnirhi dharmaatmaa yah’ sa punyakri’duttamah’ ।
vedaa hi sarve raajendra sthitaastrishvagnishu prabho ॥ 20 ॥

sa chaapyagnyaahito viprah’ kriyaa yasya na heeyate ।
shreyo hyanaahitaagnitvamagnihotram na nishkriyam ॥ 21 ॥

agniraatmaa cha maataa cha pitaa janayitaa tathaa ।
gurushcha narashaardoola paricharyaa yathaatatham ॥ 22 ॥

maanam tyaktvaa yo naro vri’ddhasevee
vidvaankleebah’ pashyati preetiyogaat ।
daakshyenaaheeno dharmayukto nadaanto
loke’sminvai poojyate sadbhiraaryah’ ॥ 23 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 282
paraasharovaacha
vri’ttih’ sakaashaadvarnebhyastribhyo heenasya shobhanaa ।
preetyopaneetaa nirdisht’aa dharmisht’haankurute sadaa ॥ 1 ॥

vri’ttishchennaasti shoodrasya pitri’paitaamahee dhruvaa ।
na vri’ttim parato maargechchhushroosaam tu prayojayet ॥ 2 ॥

sadbhistu saha samsargah’ shobhate dharmadarshibhih’ ।
nityam sarvaasvavasthaasu naasadbhiriti me matih’ ॥ 3 ॥

yathodaya girau dravyam samnikarshena deepyate ।
tathaa satsamnikarshena heenavarno’pi deepyate ॥ 4 ॥

yaadri’shena hi varnena bhaavyate shuklamambaram ।
taadri’sham kurute roopametadevamavaihi me ॥ 5 ॥

tasmaadguneshu rajyethaa maa dosheshu kadaa chana ।
anityamiha martyaanaam jeevitam hi chalaachalam ॥ 6 ॥

sukhe vaa yadi vaa duh’khe vartamaano vichakshanah’ ।
yashchinoti shubhaanyeva sa bhadraaneeha pashyati ॥ 7 ॥

dharmaadapetam yatkarma yadyapi syaanmahaaphalam ।
na tatseveta medhaavee na taddhitamihochyate ॥ 8 ॥

yo hri’tvaa gosahasraani nri’po dadyaadarakshitaa ।
sa shabdamaatraphalabhaagraajaa bhavati taskarah’ ॥ 9 ॥

svayambhoorasri’jachchaagre dhaataaram lokapoojitam ।
dhaataasri’jatputramekam prajaanaam dhaarane ratam ॥ 10 ॥

tamarchayitvaa vaishyastu kuryaadatyarthamri’ddhimat ।
rakshitavyam tu raajanyairupayojyam dvijaatibhih’ ॥ 11 ॥

ajihmairashatha krodhairhavyakavya prayoktri’bhih’ ।
shoodrairnirmaarjanam kaaryamevam dharmo na nashyati ॥ 12 ॥

apranaste tato dharme bhavanti sukhitaah’ prajaah’ ।
sukhena taasaam raajendra modante divi devataah’ ॥ 13 ॥

tasmaadyo rakshati nri’pah’ sa dharmenaabhipoojyate ।
adheete chaapi yo vipro vaishyo yashchaarjane ratah’ ॥ 14 ॥

yashcha shushroosate shoodrah’ satatam niyatendriyah’ ।
ato’nyathaa manushyendra svadharmaatpariheeyate ॥ 15 ॥

praana santaapanirdisht’aah’ kaakinyo’pi mahaaphalaah’ ।
nyaayenopaarjitaa dattaah’ kimutaanyaah’ sahasrashah’ ॥ 16 ॥

satkri’tya tu dvijaatibhyo yo dadaati naraadhipa ।
yaadri’sham taadri’sham nityamashnaati phalamoorjitam ॥ 17 ॥

abhigamya dattam tusht’yaa yaddhanyamaahurabhisht’utam ।
yaachitena tu yaddattam tadaahurmadhyamam budhaah’ ॥ 18 ॥

avajnyayaa deeyate yattathaivaashraddhayaapi cha ।
tadaahuradhamam daanam munayah’ satyavaadinah’ ॥ 19 ॥

atikrame majjamaano vividhena narah’ sadaa ।
tathaa prayatnam kurveeta yathaa muchyeta samshayaat ॥ 20 ॥

damena shobhate viprah’ kshatriyo vijayena tu ।
dhanena vaishyah’ shoodrastu nityam daakshyena shobhate ॥ 21 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 283
paraasharovaacha
pratigrahaagataa vipre kshatriye shastranirjitaah’ ।
vaishye nyaayaarjitaashchaiva shoodre shushroosayaarjitaah’ ।
svalaapyarthaah’ prashasyante dharmasyaarthe mahaaphalaah’ ॥ 1 ॥

nityam trayaanaam varnaanaam shoodrah’ shushroosuruchyate ।
kshatradharmaa vaishya dharmaa naavri’ttih’ patati dvijah’ ।
shoodra karmaa yadaa tu syaattadaa patati vai dvijah’ ॥ 2 ॥

vaanijyam paashupaalyam cha tathaa shilpopajeevanam ।
shoodrasyaapi vidheeyante yadaa vri’ttirna jaayate ॥ 3 ॥

rangaavataranam chaiva tathaaroopopajeevanam ।
madya maamsopajeevyam cha vikrayo lohacharmanoh’ ॥ 4 ॥

apoorvinaa na kartavyam karma loke vigarhitam ।
kri’tapoorvinastu tyajato mahaandharma iti shrutih’ ॥ 5 ॥

samsiddhih’ purusho loke yadaacharati paapakam ।
madenaabhipluta manaastachcha na graahyamuchyate ॥ 6 ॥

shrooyante hi puraane vai prajaa dhigdanda shaasanaah’ ।
daantaa dharmapradhaanaashcha nyaayadharmaanuvartakaah’ ॥ 7 ॥

dharma eva sadaa nree’naamiha raajanprashasyate ।
dharmavri’ddhaa gunaaneva sevante hi naraa bhuvi ॥ 8 ॥

tam dharmamasuraastaata naamri’shyanta janaadhipa ।
vivardhamaanaah’ kramashastatra te’nvaavishanprajaah’ ॥ 9 ॥

teshaam darpah’ samabhavatprajaanaam dharmanaashanah’ ।
darpaatmanaam tatah’ krodhah’ punasteshaamajaayata ॥ 10 ॥

tatah’ krodhaabhibhootaanaam vri’ttam lajjaa samanvitam ।
hreeshchaivaapyanashadraajamstato moho vyajaayata ॥ 11 ॥

tato mohapareetaaste naapashyanta yathaa puraa ।
parasparaavamardena vartayanti yathaasukham ॥ 12 ॥

taanpraapya tu sa dhigdand’o na kaaranamato’bhavat ।
tato’bhyagachchhandevaamshcha braahmanaamshchaavamanya ha ॥ 13 ॥

etasminneva kaale tu devaa devavaram shivam ।
agachchhanjsharanam veeram bahuroopam ganaadhipam ॥ 14 ॥

tena sma te gaganagaah’ sapuraah’ paatitaah’ kshitau ।
tisro’pyekena baanena devaapyaayita tejasaa ॥ 15 ॥

teshaamadhipatistvaaseedbheemo bheemaparaakramah’ ।
devataanaam bhayakarah’ sa hatah’ shoolapaaninaa ॥ 16 ॥

tasminhate’tha svam bhaavam pratyapadyanta maanavaah’ ।
praavartanta cha vedaa vai shaastraani cha yathaa puraa ॥ 17 ॥

tato’bhyasinchanraajyena devaanaam divi vaasavam ।
saptarshayashchaanvayunjannaraanaam danda dhaarane ॥ 18 ॥

saptarsheenaamathordhvam cha vipri’thurnaama paarthivah’ ।
raajaanah’ kshatriyaashchaiva mandaleshu pri’thakpri’thak ॥ 19 ॥

mahaakuleshu ye jaataa vri’ttaah’ poorvataraash cha ye ।
teshaamathaasuro bhaavo hri’dayaannaapasarpati ॥ 20 ॥

tasmaattenaiva bhaavena saanushangena paarthivaah’ ।
aasuraanyeva karmaani nyasevanbheemavikramaah’ ॥ 21 ॥

pratyatisht’hamshcha teshveva taanyeva sthaapayanti cha ।
bhajante taani chaadyaapi ye baalishatamaa naraah’ ॥ 22 ॥

tasmaadaham braveemi tvaam raajansanchintya shaastratah’ ।
samsiddhaadhigamam kuryaatkarma himsaatmakam tyajet ॥ 23 ॥

na sankarena dravinam vichinveeta vichakshanah’ ।
dharmaartham nyaayamutsri’jya na tatkalyaanamuchyate ॥ 24 ॥

sa tvamevamvidho daantah’ kshatriyah’ priyabaandhavah’ ।
prajaa bhri’tyaamshcha putraamshcha svadharmenaanupaalaya ॥ 25 ॥

isht’aanisht’a samaayogo vairam sauhaardameva cha ।
atha jaatisahasraani bahooni parivartate ॥ 26 ॥

tasmaadguneshu rajyethaa maa dosheshu kadaa chana ।
nirguno yo hi durbuddhiraatmanah’ so’riruchyate ॥ 27 ॥

maanusheshu mahaaraaja dharmaadharmau pravartatah’ ।
na tathaanyeshu bhooteshu manushyarahiteshviha ॥ 28 ॥

dharmasheelo naro vidvaaneehako’neehako’pi vaa ।
aatmabhootah’ sadaa loke charedbhootaanyahimsayan ॥ 29 ॥

yadaa vyapetaddhri’llekham mano bhavati tasya vai ।
naanri’tam chaiva bhavati tadaa kalyaanamri’chchhati ॥ 30 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 284
paraasharovaacha
esha dharmavidhistaata gri’hasthasya prakeertitah’ ।
tapasvidhim tu vakshyaami tanme nigadatah’ shri’nu ॥ 1 ॥

praayena hi gri’hasthasya mamatvam naama jaayate ।
sangaagatam narashresht’ha bhaavaistaamasaraajasaih’ ॥ 2 ॥

gri’haanyaashritya gaavashcha kshetraani cha dhanaani cha ।
daaraah’ putraashcha bhri’tyaashcha bhavanteeha narasya vai ॥ 3 ॥

evam tasya pravri’ttasya nityamevaanupashyatah’ ।
raagadveshau vivardhete hyanityatvamapashyatah’ ॥ 4 ॥

raagadveshaabhibhootam cha naram dravyavashaanugam ।
mohajaataa ratirnaama samupaiti naraadhipa ॥ 5 ॥

kri’taartho bhogato bhootvaa sa vai ratiparaayanah’ ।
laabham graamyasukhaadanyam ratito naanupashyati ॥ 6 ॥

tato lobhaabhibhootaatmaa sangaadvardhayate janam ।
pusht’yartham chaiva tasyeha janasyaartham chikeershati ॥ 7 ॥

sa jaanannapi chaakaaryamarthaartham sevate narah’ ।
baala snehapareetaatmaa tatkshayaachchaanutapyate ॥ 8 ॥

tato maanena sampanno rakshannaatmaparaajayam ।
karoti yena bhogee syaamiti tasmaadvinashyati ॥ 9 ॥

tapo hi buddhiyuktaanaam shaashvatam brahma darshanam ।
anvichchhataam shubham karma naraanaam tyajataam sukham ॥ 10 ॥

snehaayatana naashaachcha dhananaashaachcha paarthiva ।
aadhivyaadhi prataapaachcha nirvedamupagachchhati ॥ 11 ॥

nirvedaadaatmasambodhah’ sambodhaachchhaastra darshanam ।
shaastraarthadarshanaadraajamstapa evaanupashyati ॥ 12 ॥

durlabho hi manushyendra narah’ pratyavamarshavaan ।
yo vai priya sukhe ksheene tapah’ kartum vyavasyati ॥ 13 ॥

tapah’ sarvagatam taata heenasyaapi vidheeyate ।
yitendriyasya daantasya svargamaargapradeshakam ॥ 14 ॥

prajaapatih’ prajaah’ poorvamasri’jattapasaa vibhuh’ ।
kva chitkva chidvrataparo vrataanyaasthaaya paarthiva ॥ 15 ॥

aadityaa vasavo rudraastathaivaagnyashvimaarutaah’ ।
vishvedevaastathaa saadhyaah’ pitaro’tha marudganaah’ ॥ 16 ॥

yaksharaakshasa gandharvaah’ siddhaashchaanye divaukasah’ ।
samsiddhaastapasaa taata ye chaanye svargavaasinah’ ॥ 17 ॥

ye chaadau brahmanaa sri’sht’aa braahmanaastapasaa puraa ।
te bhaavayantah’ pri’thiveem vicharanti divam tathaa ॥ 18 ॥

martyaloke cha raajaano ye chaanye gri’hamedhinah’ ।
mahaakuleshu dri’shyante tatsarvam tapasah’ phalam ॥ 19 ॥

kaushikaani cha vastraani shubhaanyaabharanaani cha ।
vaahanaasana yaanaani sarvam tattapasah’ phalam ॥ 20 ॥

mano’nukoolaah’ pramadaa roopavatyah’ sahasrashah’ ।
vaasah’ praasaadapri’sht’he cha tatsarvam tapasah’ phalam ॥ 21 ॥

shayanaani cha mukhyaani bhojyaani vividhaani cha ।
abhipretaani sarvaani bhavanti kri’takarmanaam ॥ 22 ॥

naapraapyam tapasaa kim chittrailokye’sminparantapa ।
upabhoga parityaagah’ phalaanyakri’takarmanaam ॥ 23 ॥

sukhito duh’khito vaapi naro lobham parityajet ।
avekshya manasaa shaastram buddhyaa cha nri’pasattama ॥ 24 ॥

asantosho’sukhaayaiva lobhaadindriyavibhramah’ ।
tato’sya nashyati prajnyaa vidyevaabhyaasa varjitaa ॥ 25 ॥

nasht’a prajnyo yadaa bhavati tadaa nyaayam na pashyati ।
tasmaatsukhakshaye praapte pumaanugram tapash charet ॥ 26 ॥

yadisht’am tatsukham praahurdveshyam duh’khamihochyate ।
kri’taakri’tasya tapasah’ phalam pashyasva yaadri’sham ॥ 27 ॥

nityam bhadraani pashyanti vishayaamshchopabhunjate ।
praakaashyam chaiva gachchhanti kri’tvaa nishkalmasham tapah’ ॥ 28 ॥

apriyaanyavamaanaamshcha duh’kham bahuvidhaatmakam ।
phalaarthee tatpathatyaktah’ praapnoti vishayaatmakam ॥ 29 ॥

dharme tapasi daane cha vichikitsaasya jaayate ।
sa kri’tvaa paapakaanyeva nirayam pratipadyate ॥ 30 ॥

sukhe tu vartamaano vai duh’khe vaapi narottama ।
svavri’ttaadyo na chalati shaastrachakshuh’ sa maanavah’ ॥ 31 ॥

ishuprapaata maatram hi sparshayoge ratih’ smri’taa ।
rasane darshane ghraane shravane cha vishaam pate ॥ 32 ॥

tato’sya jaayate teevraa vedanaa tatkshayaatpunah’ ।
budhaa yena prashamsanti moksham sukhamanuttamam ॥ 33 ॥

tatah’ phalaartham charati bhavanti jyaayaso gunaah’ ।
dharmavri’ttyaa cha satatam kaamaarthaabhyaam na heeyate ॥ 34 ॥

aprayatnaagataah’ sevyaa gri’hasthairvishayaah’ sadaa ।
prayatnenopagamyashcha svadharma iti me matih’ ॥ 35 ॥

maaninaam kulajaataanaam nityam shaastraarthachakshushaam ।
dharmakriyaa viyuktaanaamashaktyaa samvri’taatmanaam ॥ 36 ॥

kriyamaanam yadaa karma naasham gachchhati maanusham ।
teshaam naanyadri’te loke tapasah’ karma vidyate ॥ 37 ॥

sarvaatmanaa tu kurveeta gri’hasthah’ karma nishchayam ।
daakshyena havyakavyaartham svadharmam vicharennri’pa ॥ 38 ॥

yathaa nadeenadaah’ sarve saagare yaanti samsthitam ।
evamaashraminah’ sarve gri’hasthe yaanti samsthitam ॥ 39 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 285
janaka
varno visheshavarnaanaam maharshe kena jaayate ।
etadichchhaamyaham shrotum tadbroohi vadataam vara ॥ 1 ॥

yadetajjaayate’patyam sa evaayamiti shrutih’ ।
katham braahmanato jaato visheshagrahanam gatah’ ॥ 2 ॥

paraasharovaacha
evametanmahaaraaja yena jaatah’ sa eva sah’ ।
tapasastvapakarshena jaatigrahanataam gatah’ ॥ 3 ॥

sukshetraachcha subeejaachcha punyo bhavati sambhavah’ ।
ato’nyatarato heenaadavaro naama jaayate ॥ 4 ॥

vakraadbhujaabhyaamoorubhyaam padbhyaam chaivaatha jajnyire ।
sri’jatah’ prajaapaterlokaaniti dharmavido viduh’ ॥ 5 ॥

mukhajaa braahmanaastaata baahujaah’ kshatrabandhavah’ ।
oorujaa dhanino raajanpaadajaah’ parichaarakaah’ ॥ 6 ॥

chaturnaameva varnaanaamaagamah’ purusharshabha ।
ato’nye tvatiriktaa ye te vai sankarajaah’ smri’taah’ ॥ 7 ॥

kshatrajaatirathaambasthaa ugraa vaidehakaastathaa ।
shvapaakaah’ pulkasaah’ stenaa nishaadaah’ sootamaagadhaah’ ॥ 8 ॥

aayogaah’ karanaa vraatyaashchandaalaashcha naraadhipa ।
ete chaturbhyo varnebhyo jaayante vai parasparam ॥ 9 ॥

janaka
brahmanaikena jaataanaam naanaatvam gotratah’ katham ।
bahooneeha hi loke vai gotraani munisattama ॥ 10 ॥

yatra tatra katham jaataah’ svayonim munayo gataah’ ।
shoodrayonau samutpannaa viyonau cha tathaapare ॥ 11 ॥

paraasharovaacha
raajannetadbhavedgraahyamapakri’sht’ena janmanaa ।
mahaatmaanam samutpattistapasaa bhaavitaatmanaam ॥ 12 ॥

utpaadya putraanmunayo nri’patau yatra tatra ha ।
svenaiva tapasaa teshaamri’shitvam vidadhuh’ punah’ ॥ 13 ॥

pitaamahashcha me poorvamri’shyashri’ngashcha kaashyapah’ ।
vatastaandyah’ kri’pashchaiva kaksheevaankamathaadayah’ ॥ 14 ॥

yavakreetashcha nri’pate dronashcha vadataam varah’ ।
aayurmatango dattash cha drupado matsya eva cha ॥ 15 ॥

ete svaam prakri’tim praaptaa vaideha tapaso”shrayaat ।
pratisht’hitaa vedavido dame tapasi chaiva hi ॥ 16 ॥

moolagotraani chatvaari samutpannaani paarthiva ।
angiraah’ kashyapashchaiva vasisht’ho bhri’gureva cha ॥ 17 ॥

karmato’nyaani gotraani samutpannaani paarthiva ।
naamadheyaani tapasaa taani cha grahanam sataam ॥ 18 ॥

janaka
visheshadharmaanvarnaanaam prabroohi bhagavanmama ।
tathaa saamaanya dharmaamshcha sarvatra kushalo hyasi ॥ 19 ॥

paraa
pratigraho yaajanam cha tathaivaadhyaapanam nri’pa ।
visheshadharmo vipraanaam rakshaa kshatrasya shobhanaa ॥ 20 ॥

kri’shishcha paashupaalyam cha vaanijyam cha vishaam api ।
dvijaanaam paricharyaa cha shootra karma naraadhipa ॥ 21 ॥

visheshadharmaa nri’pate varnaanaam parikeertitaah’ ।
dharmaansaadhaaranaamstaata vistarena shri’nushva me ॥ 22 ॥

aanri’shamsyamahimsaa chaapramaadah’ samvibhaagitaa ।
shraaddhakarmaatitheyam cha satyamakrodha eva cha ॥ 23 ॥

sveshu daareshu santoshah’ shaucham nityaanasooyataa ।
aatmajnyaanam titikshaa cha dharmaah’ saadhaaranaa nri’pa ॥ 24 ॥

braahmanaah’ kshatriyaa vaishyaastrayo varnaa dvijaatayah’ ।
atra teshaamadheekaaro dharmeshu dvipadaam vara ॥ 25 ॥

vikarmaavasthitaa varnaah’ patanti nri’pate trayah’ ।
unnamanti yathaa santamaashrityeha svakarmasu ॥ 26 ॥

na chaapi shoodrah’ patateeti nishchayo
na chaapi samskaaramihaarhateeti vaa ।
shrutipravri’ttam na cha dharmamaapnute
na chaasya dharme pratishedhanam kri’tam ॥ 27 ॥

vaidehakam shoodramudaaharanti
dvijaa mahaaraaja shrutopapannaah’ ।
aham hi pashyaami narendra devam
vishvasya vishnum jagatah’ pradhaanam ॥ 28 ॥

sataam vri’ttamanusht’haaya niheenaa ujjiheershavah’ ।
mantravarjam na dushyanti kurvaanaah’ pausht’ikeeh’ kriyaah’ ॥ 29 ॥

yathaa yathaa hi sadvri’ttamaalambanteetare janaah’ ।
tathaa tathaa sukham praapya pretya cheha cha sherate ॥ 30 ॥

ja
kim karma doosayatyenamatha jaatirmahaamune ।
sandeho me samutpannastanme vyaakhyaatumarhasi ॥ 31 ॥

paraa
asamshayam mahaaraaja ubhayam doshakaarakam ।
karma chaiva hi jaatishcha vishesham tu nishaamaya ॥ 32 ॥

yaatyaa cha karmanaa chaiva dusht’am karma nishevate ।
yaatyaa dusht’ashcha yah’ paapam na karoti sa poorushah’ ॥ 33 ॥

yaatyaa pradhaanam purusham kurvaanam karma dhikkri’tam ।
karma taddoosayatyenam tasmaatkarma na shobhanam ॥ 34 ॥

ja
kaani karmaani dharmyaani loke’smindvijasattama ।
na himsanteeha bhootaani kriyamaanaani sarvadaa ॥ 35 ॥

paraa
shri’nu me’tra mahaaraaja yanmaam tvam paripri’chchhasi ।
yaani karmaanyahimsraani naram traayanti sarvadaa ॥ 36 ॥

samnyasyaagneenupaaseenaah’ pashyanti vigatajvaraah’ ।
naih’shreyasam dharmapatham samaaruhya yathaakramam ॥ 37 ॥

prashritaa vinayopetaa damanityaah’ susamshitaah’ ।
prayaanti sthaanamajaram sarvakarma vivarjitaah’ ॥ 38 ॥

sarve varnaa dharmakaaryaani samyak
kri’tvaa raajansatyavaakyaani choktvaa ।
tyaktvaadharmam daarunam jeevaloke
yaanti svargam naatra kaaryo vichaarah’ ॥ 39 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 286
paraasharovaacha
pitaa sukhaayo guravah’ striyash cha
na nirgunaa naama bhavanti loke ।
ananyabhaktaah’ priyavaadinash cha
hitaashcha vashyaashcha tathaiva raajan ॥ 1 ॥

pitaa param daivatam maanavaanaam
maaturvishisht’am pitaram vadanti ।
nyaanasya laabham paramam vadanti
yitendriyaarthaah’ paramaapnuvanti ॥ 2 ॥

ranaajire yatra sharaagnisamstare
nri’paatmajo ghaatamavaapya dahyate ।
prayaati lokaanamaraih’ sudurlabhaan
nishevate svargaphalam yathaasukham ॥ 3 ॥

shraantam bheetam bhrasht’a shastram rudantam
paraangmukham paribarhaishcha heenam ।
anudyatam roginam yaachamaanam
na vai himsyaadbaalavri’ddhau cha raajan ॥ 4 ॥

paribarhaih’ susampannamudyatam tulyataam gatam ।
atikrameta nri’patih’ sangraame kshatriyaatmajam ॥ 5 ॥

tulyaadiha vadhah’ shreyaanvishisht’aachcheti nishchayah’ ।
niheenaatkaataraachchaiva nri’paanaam garhito vadhah’ ॥ 6 ॥

paapaatpaapasamaachaaraanniheenaachcha naraadhipa ।
paapa eva vadhah’ prokto narakaayeti nishchayah’ ॥ 7 ॥

na kashchittraati vai raajandisht’aanta vashamaagatam ।
saavasheshaayusham chaapi kashchidevaapakarshati ॥ 8 ॥

snigdhaishcha kriyamaanaani karmaaneeha nivartayet ।
himsaatmakaani karmaani naayurichchhetparaayushaa ॥ 9 ॥

gri’hasthaanaam tu sarveshaam vinaashamabhikaankshitaam ।
nidhanam shobhanam taata pulineshu kriyaavataam ॥ 10 ॥

aayushi kshayamaapanne panchatvamupagachchhati ।
naakaaranaattadbhavati kaaranairupapaaditam ॥ 11 ॥

tathaa shareeram bhavati dehaadyenopapaaditam ।
adhvaanam gatakashchaayam praaptashchaayam gri’haadgri’ham ॥ 12 ॥

dviteeyam kaaranam tatra naanyatkim chana vidyate ।
taddeham dehinaam yuktam mokshabhooteshu vartate ॥ 13 ॥

siraa snaayvasthi sanghaatam beebhatsaa medhya sankulam ।
bhootaanaamindriyaanaam cha gunaanaam cha samaagatam ॥ 14 ॥

tvagantam dehamityaahurvidvaamso’dhyaatmachintakaah’ ।
punairapi pariksheenam shareeram martyataam gatam ॥ 15 ॥

shareerinaa parityaktam nishchesht’am gatachetanam ।
bhootaih’ prakri’tamaapannaistato bhoomau nimajjati ॥ 16 ॥

bhaavitam karmayogena jaayate tatra tatra ha ।
idam shareeram vaideha mriyate yatra tatra ha ।
tatsvabhaavo’paro dri’sht’o visargah’ karmanastathaa ॥ 17 ॥

na jaayate tu nri’pate kam chitkaalamayam punah’ ।
paribhramati bhootaatmaa dyaamivaambudharo mahaan ॥ 18 ॥

sa punarjaayate raajanpraapyehaayatanam nri’pa ।
manasah’ paramo hyaatmaa indriyebhyah’ param manah’ ॥ 19 ॥

dvividhaanaam cha bhootaanaam jangamaah’ paramaa nri’pa ।
yangamaanaamapi tathaa dvipadaah’ paramaa mataah’ ।
dvipadaanaamapi tathaa dvijaa vai paramaah’ smri’taah’ ॥ 20 ॥

dvijaanaamapi raajendra prajnyaavantah’ paraa mataah’ ।
praajnyaanaamaatmasambuddhaah’ sambuddhaanaamamaaninah’ ॥ 21 ॥

yaatamanveti maranam nri’naamiti vinishchayah’ ।
antavanti hi karmaani sevante gunatah’ prajaah’ ॥ 22 ॥

aapanne toottaraam kaasht’haam soorye yo nidhanam vrajet ।
nakshatre cha muhoorte cha punye raajansa punyakri’t ॥ 23 ॥

ayojayitvaa kleshena janam plaavya cha dushkri’tam ।
mri’tyunaapraakri’teneha karmakri’tvaatmashaktitah’ ॥ 24 ॥

vishamudbandhanam daaho dasyu hastaattathaa vadhah’ ।
damstribhyashcha pashubhyashcha praakri’to vadha uchyate ॥ 25 ॥

na chaibhih’ punyakarmaano yujyante naabhisandhijaih’ ।
evamvidhaishcha bahubhiraparaih’ praakri’tairapi ॥ 26 ॥

oordhvam hitvaa pratisht’hante praanaah’ punyakri’taam nri’pa ।
madhyato madhyapunyaanaamadho dushkri’ta karmanaam ॥ 27 ॥

ekah’ shatrurna dviteeyo’sti shatrur
ajnyaanatulyah’ purushasya raajan ।
yenaavri’tah’ kurute samprayukto
ghoraani karmaani sudaarunaani ॥ 28 ॥

prabodhanaartham shrutidharmayuktam
vri’dddhaanupaasyam cha bhaveta yasya ।
prayatnasaadhyo hi sa raajaputra
prajnyaasharenonmathitah’ paraiti ॥ 29 ॥

adheetya vedaamstapasaa brahmachaaree
yajnyaanjshaktyaa samnisri’jyeha pancha ।
vanam gachchhetpurusho dharmakaamah’
shreyashchitvaa sthaapayitvaa svavamsham ॥ 30 ॥

upabhogairapi tyaktam naatmaanamavasaadayet ।
chandaalatve’pi maanushyam sarvathaa taata durlabham ॥ 31 ॥

iyam hi yonih’ prathamaa yaam praapya jagateepate ।
aatmaa vai shakyate traatum karmabhih’ shubhalakshanaih’ ॥ 32 ॥

katham na vipranashyema yoneeto’syaa iti prabho ।
kurvanti dharmam manujaah’ shrutipraamaanya darshanaat ॥ 33 ॥

yo durlabhataram praapya maanushyamiha vai narah’ ।
dharmaavamantaa kaamaatmaa bhavetsa khalu vanchyate ॥ 34 ॥

yastu preetipurogena chakshushaa taata pashyati ।
deepopamaani bhootaani yaavadarchirna nashyati ॥ 35 ॥

saantvenaanupradaanena priyavaadena chaapyuta ।
samaduh’khasukho bhootvaa sa paratra maheeyate ॥ 36 ॥

daanam tyaagah’ shobhanaa moortiradbhyo
bhooyah’ plaavyam tapasaa vai shareeram ।
sarasvatee naimishapushkareshu
ye chaapyanye punyadeshaah’ pri’thivyaam ॥ 37 ॥

gri’heshu yeshaamasavah’ patanti
teshaamatho nirharanam prashastam ।
yaanena vai praapanam cha shmashaane
shauchena noonam vidhinaa chaiva daahah’ ॥ 38 ॥

isht’ih’ pusht’iryajanam yaajanam cha
daanam punyaanaam karmanaam cha prayogah’ ।
shaktyaa pitryam yachcha kim chitprashastam
sarvaanyaatmaarthe maanavo yah’ karoti ॥ 39 ॥

dharmashaastraani vedaashcha shad’angaani naraadhipa ।
shreyaso’rthe vidheeyante narasyaaklisht’a karmanah’ ॥ 40 ॥

bheeshmovaacha
evadvai sarvamaakhyaatam muninaa sumahaatmanaa ।
videharaajaaya puraa shreyaso’rthe naraadhipa ॥ 41 ॥

[mks_separator style=”dotted” height=”2″]

adhyaaya 287
bheeshmovaacha
punareva tu paprachchha janako mithilaadhipah’ ।
paraasharam mahaatmaanam dharme paramanishchayam ॥ 1 ॥

kim shreyah’ kaa gatirbrahmankim kri’tam na vinashyati ।
kva gato na nivarteta tanme broohi mahaamune ॥ 2 ॥

paraasharovaacha
asangah’ shreyaso moolam jnyaanam jnyaanagatih’ paraa ।
cheernam tapo na pranashyedvaapah’ kshetre na nashyati ॥ 3 ॥

chhittvaadharmamayam paasham yadaa dharme’bhirajyate ।
dattvaabhaya kri’tam daanam tadaa siddhimavaapnuyaat ॥ 4 ॥

yo dadaati sahasraani gavaamashvashataani cha ।
abhayam sarvabhootebhyastaddaanamativartate ॥ 5 ॥

vasanvishayamadhye’pi na vasatyeva buddhimaan ।
samvasatyeva durbuddhirasatsu vishayeshvapi ॥ 6 ॥

naadharmah’ shlishyate praajnyamaapah’ pushkara parnavat ।
apraajnyamadhikam paapam shlishyate jatu kaasht’havat ॥ 7 ॥

naadharmah’ kaaranaapekshee kartaaramabhimunchati ।
kartaa khalu yathaakaalam tatsarvamabhipadyate ।
na bheedyante kri’taatmaana aatmapratyaya darshinah’ ॥ 8 ॥

buddhikarmendriyaanaam hi pramatto yo na budhyate ।
shubhaashubheshu saktaatmaa praapnoti sumahadbhayam ॥ 9 ॥

veetaraago jitakrodhah’ samyagbhavati yah’ sadaa ।
vishaye vartamaano’pi na sa paapena yujyate ॥ 10 ॥

maryaadaayaam dharmaseturnibaddho naiva seedati ।
pusht’asrota ivaayattah’ spheeto bhavati sanchayah’ ॥ 11 ॥

yathaa bhaanugatam tejo manih’ shuddhah’ samaadhinaa ।
aadatte raajashaardoola tathaa yogah’ pravartate ॥ 12 ॥

yathaa tilaanaamiha pushpasamshrayaat
pri’thakpri’thagyaani guno’tisaumyataam ।
tathaa naraanaam bhuvi bhaavitaatmanaam
yathaashrayam sattvagunah’ pravartate ॥ 13 ॥

yahaati daaraanihate na sampadah’
sadashvayaanam vividhaashcha yaah’ kriyaah’ ।
trivisht’ape jaatamatiryadaa naras
tadaasya buddhirvishayeshu bheedyate ॥ 14 ॥

prasaktabuddhirvishayeshu yo naro
yo budhyate hyaatmahitam kadaa chana ।
sa sarvabhaavaanugatena chetasaa
nri’paamisheneva jhasho vikri’shyate ॥ 15 ॥

sanghaatavaanmartyalokah’ parasparamapaashritah’ ।
kadalee garbhanih’saaro naurivaapsu nimajjati ॥ 16 ॥

na dharmakaalah’ purushasya nishchito
naapi mri’tyuh’ purusham prateekshate ।
kriyaa hi dharmasya sadaiva shobhanaa
yadaa naro mri’tyumukhe’bhivartate ॥ 17 ॥

yathaandhah’ svagri’he yukto hyabhyaasaadeva gachchhati ।
tathaayuktena manasaa praajnyo gachchhati taam gatim ॥ 18 ॥

maranam janmani proktam janma vai maranaashritam ।
avidvaanmokshadharmeshu baddhobhramati chakravat ॥ 19 ॥

yathaa mri’naalo’nugatamaashu munchati kardamam ।
tathaatmaa purushasyeha manasaa parimuchyate ।
manah’ pranayate”tmaanam sa enamabhiyunjati ॥ 20 ॥

paraarthe vartamaanastu svakaaryam yo’bhimanyate ।
indriyaartheshu saktah’ sansvakaaryaatpariheeyate ॥ 21 ॥

adhastiryaggatim chaiva svarge chaiva paraam gatim ।
praapnoti svakri’tairaatmaa praajnyasyehetarasya cha ॥ 22 ॥

mri’nmaye bhaajane pakve yathaa vai nyasyate dravah’ ।
tathaa shareeram tapasaa taptam vishayamashnute ॥ 23 ॥

vishayaanashnute yastu na sa bhokshyatyasamshayam ।
yastu bhogaamstyajedaatmaa sa vai bhoktum vyavasyati ॥ 24 ॥

neehaarena hi samveetah’ shishnodara paraayanah’ ।
yaatyandha iva panthaanamaavri’taatmaa na budhyate ॥ 25 ॥

vanigyathaa samudraadvai yathaartham labhate dhanam ।
tathaa martyaarnave jantoh’ karma vijnyaanato gatih’ ॥ 26 ॥

ahoraatra maye loke jaraa roopena sancharan ।
mri’tyurgrasati bhootaani pavanam pannago yathaa ॥ 27 ॥

svayam kri’taani karmaani jaato jantuh’ prapadyate ।
naakri’tam labhate kashchitkim chidatra priyaapriyam ॥ 28 ॥

shayaanam yaantamaaseenam pravri’ttam vishayeshu cha ।
shubhaashubhaani karmaani prapadyante naram sadaa ॥ 29 ॥

na hyanyatteeramaasaadya punastartum vyavasyati ।
durlabho dri’shyate hyasya vinipaato mahaarnave ॥ 30 ॥

yathaa bhaaraavasaktaa hi naurmahaambhasi tantunaa ।
tathaa mano’bhiyogaadvai shareeram pratikarshati ॥ 31 ॥

yathaa samudramabhitah’ samsyootaah’ sarito’paraah’ ।
tathaadyaa prakri’tiryogaadabhisamsyooyate sadaa ॥ 32 ॥

snehapaashairbahuvibhairaasaktamanaso naraah’ ।
prakri’tisht’haa visheedanti jale saikata veshmavat ॥ 33 ॥

shareeragri’ha samsthasya shauchateerthasya dehinah’ ।
buddhimaarga prayaatasya sukham tviha paratra cha ॥ 34 ॥

vistaraah’ kleshasamyuktaah’ sankshepaastu sukhaavahaah’ ।
paraartham vistaraah’ sarve tyaagamaatmahitam viduh’ ॥ 35 ॥

sankalpajo mitravargo jnyaatayah’ kaaranaatmakaah’ ।
bhaaryaa daasaashcha putraashcha svamarthamanuyunjate ॥ 36 ॥

na maataa na pitaa kim chitkasya chitpratipadyate ।
daanapathyodano jantuh’ svakarmaphalamashnute ॥ 37 ॥

maataaputrah’ pitaa bhraataa bhaaryaa mitra janastathaa ।
asht’aapada padasthaane tvakshamudreva nyasyate ॥ 38 ॥

sarvaani karmaani puraa kri’taani
shubhaashubhaanyaatmano yaanti jantor ।
upasthitam karmaphalam viditvaa
buddhim tathaa chodayate’ntaraatmaa ॥ 39 ॥

vyavasaayam samaashritya sahaayaanyo’dhigachchhati ।
na tasya kashchidaarambhah’ kadaa chidavaseedati ॥ 40 ॥

advaidha manasam yuktam shooram dheeram vipashchitam ।
na shreeh’ santyajate nityamaadityamiva rashmayah’ ॥ 41 ॥

aastikya vyavasaayaabhyaamupaayaadvismayaaddhiyaa ।
yamaarabhatyanindyaatmaa na so’rthah’ parisheedati ॥ 42 ॥

sarvaih’ svaani shubhaashubhaani niyatam karmaani jantuh’ svayam
garbhaatsamppratipadyate tadubhayam yattena poorvam kri’tam ।
mri’tyushchaaparihaaravaansamagatih’ kaalena vichchheditaa
daaroshchoornamivaashmasaaravihitam karmaantikam praapayet ॥ 43 ॥

svaroopataamaatmakri’tam cha vistaram
kulaanvayam dravyasamri’ddhi sanchayam ।
naro hi sarvo labhate yathaakri’tam
shubhashubhenaatma kri’tena karmanaa ॥ 44 ॥

bheeshmovaacha
ityukto janako raajanyathaatathyam maneesinaa ।
shrutvaa dharmavidaam shresht’hah’ paraam mudamavaapa ha ॥ 45 ॥

॥ iti paraasharageetaa samaaptaa ॥

Also Read:

Parashara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment