Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Parashara Gita Lyrics in Tamil

Parashara Gita in Tamil:

॥ பராஶரகீ³தா ॥(mahAbhArata shAntiparva Mokshadharma, Chapters 291-298)
அத்⁴யாய 279
ய்
அத꞉ பரம்ʼ மஹாபா³ஹோ யச்ச்²ரேயஸ்தத்³வத³ஸ்வ மே ।
ந த்ருʼப்யாம்யம்ருʼதஸ்யேவ வஸஸஸ்தே பிதாமஹ ॥ 1 ॥

கிம்ʼ கர்ம புருஷ꞉ க்ருʼத்வா ஶுப⁴ம்ʼ புருஷஸத்தம ।
ஶ்ரேய꞉ பரமவாப்னோதி ப்ரேத்ய சேஹ ச தத்³வத³ ॥ 2 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
அத்ர தே வர்தயிஷ்யாமி யதா²பூர்வம்ʼ மஹாயஶ꞉ ।
பராஶரம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ பப்ரச்ச² ஜனகோ ந்ருʼப꞉ ॥ 3 ॥

கிம்ʼ ஶ்ரேய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமஸ்மிம்ˮல்லோகே பரத்ர ச ।
யத்³ப⁴வேத்ப்ரதிபத்தவ்யம்ʼ தத்³ப⁴வான்ப்ரப்³ரவீது மே ॥ 4 ॥

தத꞉ ஸ தபஸா யுக்த꞉ ஸர்வத⁴ர்மாவிதா⁴னவித் ।
ந்ருʼபாயானுக்³ரஹ மனா முநிர்வாக்யமதா²ப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

த⁴ர்ம ஏவ க்ருʼத꞉ ஶ்ரேயானிஹ லோகே பரத்ர ச ।
தஸ்மாத்³தி⁴ பரமம்ʼ நாஸ்தி யதா² ப்ராஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரதிபத்³ய நரோ த⁴ர்மம்ʼ ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே ।
த⁴ர்மாத்மக꞉ கர்ம விதி⁴ர்தே³ஹினாம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம ।
தஸ்மிந்நாஶ்ரமிண꞉ ஸந்த꞉ ஸ்வகர்மாணீஹ குர்வதே ॥ 7 ॥

சதுர்விதா⁴ ஹி லோகஸ்ய யாத்ரா தாத விதீ⁴யதே ।
மர்த்யா யத்ராவதிஷ்ட²ந்தே ஸா ச காமாத்ப்ரவர்ததே ॥ 8 ॥

ஸுக்ருʼதாஸுக்ருʼதம்ʼ கர்ம நிஷேவ்ய விவிதை⁴꞉ க்ரமை꞉ ।
த³ஶார்த⁴ ப்ரவிப⁴க்தானாம்ʼ பூ⁴தானாம்ʼ ப³ஹுதா⁴ க³தி꞉ ॥ 9 ॥

ஸௌவர்ணம்ʼ ராஜதம்ʼ வாபி யதா² பா⁴ந்த³ம்ʼ நிஷிச்யதே ।
ததா² நிஷிச்யதே ஜந்து꞉ பூர்வகர்ம வஶானுக³꞉ ॥ 10 ॥

நாபீ³ஜாஜ்ஜாயதே கிம்ʼ சின்னாக்ருʼத்வா ஸுக²மேத⁴தே ।
ஸுக்ருʼதீ விந்த³தி ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்ய தே³ஹக்ஷயம்ʼ நர꞉ ॥ 11 ॥

தை³வம்ʼ தாத ந பஶ்யாமி நாஸ்தி தை³வஸ்ய ஸாத⁴னம் ।
ஸ்வபா⁴வதோ ஹி ஸம்ʼஸித்³தா⁴ தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³னவா꞉ ॥ 12 ॥

ப்ரேத்ய ஜாதிக்ருʼதம்ʼ கர்ம ந ஸ்மரந்தி ஸதா³ ஜனா꞉ ।
தே வை தஸ்ய ப²லப்ராப்தௌ கர்ம சாபி சதுர்வித⁴ம் ॥ 13 ॥

லோகயாத்ராஶ்ரயஶ்சைவ ஶப்³தோ³ வேதா³ஶ்ரய꞉ க்ருʼத꞉ ।
ஶாந்த்யர்த²ம்ʼ மனஸஸ்தாத நைதத்³வ்ருʼத்³தா⁴னுஶாஸனம் ॥ 14 ॥

சக்ஷுஷா மனஸா வாசா கர்மணா ச சதுர்வித⁴ம் ।
குருதே யாத்³ருʼஶம்ʼ கர்ம தாத்³ருʼஶம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 15 ॥

நிரந்தரம்ʼ ச மிஶ்ரம்ʼ ச ப²லதே கர்ம பார்தி²வ ।
கல்யானம்ʼ யதி³ வா பாபம்ʼ ந து நாஶோ(அ)ஸ்ய வித்³யதே ॥ 16 ॥

கதா³ சித்ஸுக்ருʼதம்ʼ தாத கூதஸ்த²மிவ திஷ்ட²தி ।
மஜ்ஜமானஸ்ய ஸம்ʼஸாரே யாவத்³து³꞉கா²த்³விமுச்யதே ॥ 17 ॥

ததோ து³꞉க²க்ஷயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸுக்ருʼதம்ʼ கர்ம ஸேவதே ।
ஸுக்ருʼதக்ஷயாத்³து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ ச தத்³வித்³தி⁴ மனுஜாதி⁴ப ॥ 18 ॥

த³ம꞉ க்ஷமா த்⁴ருʼதிஸ்தேஜ꞉ ஸந்தோஷ꞉ ஸத்யவாதி³தா ।
ஹ்ரீரஹிம்ʼஸாவ்யஸனிதா தா³க்ஷ்யம்ʼ சேதி ஸுகா²வஹா꞉ ॥ 19 ॥

து³ஷ்க்ருʼதே ஸுக்ருʼதே வாபி ந ஜந்துரயதோ ப⁴வேத் ।
நித்யம்ʼ மன꞉ ஸமாதா⁴னே ப்ரயதேத விசக்ஷண꞉ ॥ 20 ॥

நாயம்ʼ பரஸ்ய ஸுக்ருʼதம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ வாபி ஸேவதே ।
கரோதி யாத்³ருʼஶம்ʼ கர்ம தாத்³ருʼஶம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 21 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ஸமாதா⁴ய புமானன்யேன க³ச்ச²தி ।
அன்யேனைவ ஜன꞉ ஸர்வ꞉ ஸங்க³தோ யஶ்ச பார்தி²வ ॥ 22 ॥

பரேஷாம்ʼ யத³ஸூயேத ந தத்குர்யாத்ஸ்வயம்ʼ நர꞉ ।
யோ ஹ்யஸூயுஸ்ததா²யுக்த꞉ ஸோ(அ)வஹாஸம்ʼ நியச்ச²தி ॥ 23 ॥

பீ⁴ரூ ராஜன்யோ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸர்வப⁴க்ஷோ
வைஶ்யோ(அ)னீஹாவான்ஹீனவர்ணோ(அ)லஸஶ் ச ।
வித்³வாம்ʼஶ்சாஶீலோ வ்ருʼத்தஹீன꞉ குலீன꞉
ஸத்யாத்³ப்⁴ரஷ்டோ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ்த்ரீ ச து³ஷ்டா ॥ 24 ॥

ராகீ³ முக்த꞉ பசமானோ(ஆ)த்மஹேதோர்
மூர்கோ² வக்தா ந்ருʼப ஹீனம்ʼ ச ராஸ்த்ரம் ।
ஏதே ஸர்வே ஶோச்யதாம்ʼ யாந்தி ராஜன்
யஶ்சாயுக்த꞉ ஸ்னேஹஹீன꞉ ப்ரஜாஸு ॥ 25 ॥

அத்⁴யாய 280
பராஶரோவாச
மனோரத²ரத²ம்ʼ ப்ராப்ய இந்த்³ரியார்த² ஹயம்ʼ நர꞉ ।
ரஶ்மிபி⁴ர்ஜ்ஞானஸம்பூ⁴தைர்யோ க³ச்ச²தி ஸ பு³த்³தி⁴மான் ॥ 1 ॥

ஸேவாஶ்ரிதேன மனஸா வ்ருʼத்தி ஹீனஸ்ய ஶஸ்யதே ।
த்³விஜாதிஹஸ்தாந்நிர்வ்ருʼத்தா ந து துல்யாத்பரஸ்பரம் ॥ 2 ॥

ஆயுர்னஸுலப⁴ம்ʼ லப்³த்⁴வா நாவகர்ஷேத்³விஶாம்ʼ பதே ।
உத்கர்ஷார்த²ம்ʼ ப்ரயததே நர꞉ புண்யேன கர்மணா ॥ 3 ॥

வர்ணேப்⁴யோ(அ)பி பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ ஸ வை ஸம்ʼமானமர்ஹதி ।
ந து ய꞉ ஸத்க்ரியாம்ʼ ப்ராப்ய ராஜஸம்ʼ கர்ம ஸேவதே ॥ 4 ॥

வர்ணோத்கர்ஷமவாப்னோதி நர꞉ புண்யேன கர்மணா ।
து³ர்லப⁴ம்ʼ தமலப்³தா⁴ ஹி ஹன்யாத்பாபேன கர்மணா ॥ 5 ॥

அஜ்ஞாநாத்³தி⁴ க்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ தபஸைவாபி⁴நிர்னுதே³த் ।
பாபம்ʼ ஹி கர்மப²லதி பாபமேவ ஸ்வயம்ʼ க்ருʼதம் ।
தஸ்மாத்பாபம்ʼ ந ஸேவேத கர்ம து³꞉க²ப²லோத³யம் ॥ 6 ॥

பாபானுப³ந்த⁴ம்ʼ யத்கர்ம யத்³யபி ஸ்யான்மஹாப²லம் ।
ந தத்ஸேவேத மேதா⁴வீ ஶுசி꞉ குஸலிலம்ʼ யதா² ॥ 7 ॥

கிம்ʼ கஸ்தமனுபஶ்யாமி ப²லம்ʼ பாபஸ்ய கர்மண꞉ ।
ப்ரத்யாபன்னஸ்ய ஹி ஸதோ நாத்மா தாவத்³விரோசதே ॥ 8 ॥

ப்ரத்யாபத்திஶ்ச யஸ்யேஹ பா³லிஶஸ்ய ந ஜாயதே ।
தஸ்யாபி ஸுமஹாம்ʼஸ்தாப꞉ ப்ரஸ்தி²தஸ்யோபஜாயதே ॥ 9 ॥

விரக்தம்ʼ ஶோத்⁴யதே வஸ்த்ரம்ʼ ந து க்ருʼஷ்ணோபஸம்ʼஹிதம் ।
ப்ரயத்னேன மனுஷ்யேந்த்³ர பாபமேவம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ॥ 10 ॥

ஸ்வயம்ʼ க்ருʼத்வா து ய꞉ பாபம்ʼ ஶுப⁴மேவானுதிஷ்ட²தி ।
ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ நர꞉ கர்துமுப⁴யம்ʼ ஸோ(அ)ஶ்னுதே ப்ருʼத²க் ॥ 11 ॥

அஜானாத்து க்ருʼதாம்ʼ ஹிம்ʼஸாமஹிம்ʼஸா வ்யபகர்ஷதி ।
ப்³ராஹ்மணா꞉ ஶாஸ்த்ரநிர்தே³ஶாதி³த்யாஹுர்ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 12 ॥

கதா² காமக்ருʼதம்ʼ சாஸ்ய விஹிம்ʼஸைவாபகர்ஷதி ।
இத்யாஹுர்த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞா ப்³ராஹ்மணா வேத³பாரகா³꞉ ॥ 13 ॥

அஹம்ʼ து தாவத்பஶ்யாமி கர்ம யத்³வர்ததே க்ருʼதம் ।
கு³ணயுக்தம்ʼ ப்ரகாஶம்ʼ ச பாபேனானுபஸம்ʼஹிதம் ॥ 14 ॥

யதா² ஸூக்ஷ்மாணி கர்மாணி ப²லந்தீஹ யதா²தத²ம் ।
பு³த்³தி⁴யுக்தானி தானீஹ க்ருʼதானி மனஸா ஸஹ ॥ 15 ॥

ப⁴வத்யல்பப²லம்ʼ கர்ம ஸேவிதம்ʼ நித்யமுல்ப³னம் ।
அபு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ த⁴ர்மஜ்ஞ க்ருʼதமுக்³ரேண கர்மணா ॥ 16 ॥

க்ருʼதானி யானி கர்மாணி தை³வதைர்முனிபி⁴ஸ்ததா² ।
நாசரேத்தானி த⁴ர்மாத்மா ஶ்ருத்வா சாபி ந குத்ஸயேத் ॥ 17 ॥

ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா ராஜன்விதி³த்வா ஶக்திமாத்மன꞉ ।
கரோதி ய꞉ ஶுப⁴ம்ʼ கர்ம ஸ வை ப⁴த்³ராணி பஶ்யதி ॥ 18 ॥

நவே கபாலே ஸலிலம்ʼ ஸம்ʼந்யஸ்தம்ʼ ஹீயதே யதா² ।
நவேதரே ததா² பா⁴வம்ʼ ப்ராப்னோதி ஸுக²பா⁴விதம் ॥ 19 ॥

ஸதோயே(அ)ன்யத்து யத்தோயம்ʼ தஸ்மின்னேவ ப்ரஸிச்யதே ।
வ்ருʼத்³தே⁴ வ்ருʼத்³தி⁴மவாப்னோதி ஸலிலே ஸலிலம்ʼ யதா² ॥ 20 ॥

ஏவம்ʼ கர்மாணி யானீஹ பு³த்³தி⁴யுக்தானி பூ⁴பதே ।
நஸமானீஹ ஹீனானி தானி புண்யதமான்யபி ॥ 21 ॥

ராஜ்ஞா ஜேதவ்யா꞉ ஸாயுதா⁴ஶ்சோன்னதாஶ் ச
ஸம்யக்கர்தவ்யம்ʼ பாலனம்ʼ ச ப்ரஜானாம் ।
அக்³நிஶ்சேயோ ப³ஹுபி⁴ஶ்சாபி யஜ்ஞைர்
அந்தே மத்⁴யே வா வனமாஶ்ரித்ய ஸ்தே²யம் ॥ 22 ॥

த³மான்வித꞉ புருஷோ த⁴ர்மஶீலோ
பூ⁴தானி சாத்மானமிவானுபஶ்யேத் ।
க³ரீயஸ꞉ பூஜயேதா³த்மஶக்த்யா
ஸத்யேன ஶீலேன ஸுக²ம்ʼ நரேந்த்³ர ॥ 23 ॥

அத்⁴யாய 281
பராஶரோவாச
க꞉ கஸ்ய சோபகுருதே கஶ் ச கஸ்மை ப்ரயச்ச²தி ।
ப்ரானீ கரோத்யயம்ʼ கர்ம ஸர்வமாத்மார்த²மாத்மனா ॥ 1 ॥

கௌ³ரவேண பரித்யக்தம்ʼ நி꞉ஸ்னேஹம்ʼ பரிவர்ஜயேத் ।
ஸோத³ர்யம்ʼ ப்⁴ராதரமபி கிமுதான்யம்ʼ ப்ருʼத²க்³ஜனம் ॥ 2 ॥

விஶிஷ்டஸ்ய விஶிஷ்டாச்ச துல்யௌ தா³னப்ரதிக்³ரஹௌ ।
தயோ꞉ புண்யதரம்ʼ தா³னம்ʼ தத்³த்³விஜஸ்ய ப்ரயச்ச²த꞉ ॥ 3 ॥

ந்யாயாக³தம்ʼ த⁴னம்ʼ வர்ணைர்ந்யாயேனைவ விவர்தி⁴தம் ।
ஸம்ʼரக்ஷ்யம்ʼ யத்னமாஸ்தா²ய த⁴ர்மார்த²மிதி நிஶ்சய꞉ ॥ 4 ॥

ந த⁴ர்மார்தீ² ந்ருʼஶம்ʼஸேன கர்மணா த⁴னமர்ஜயேத் ।
ஶக்தித꞉ ஸர்வகார்யாணி குர்யான்னர்த்³தி⁴மனுஸ்மரேத் ॥ 5 ॥

அபோ ஹி ப்ரயத꞉ ஶீதாஸ்தாபிதா ஜ்வலனேன வா ।
ஶக்திதோ(அ)தித²யே த³த்த்வா க்ஷுதா⁴ர்தாயாஶ்னுதே ப²லம் ॥ 6 ॥

ரந்திதே³வேன லோகேஷ்டா ஸித்³தி⁴꞉ ப்ராப்தா மஹாத்மனா ।
ப²லபத்ரைரதோ² மூலைர்முனீனர்சிதவானஸௌ ॥ 7 ॥

தைரேவ ப²லபத்ரைஶ்ச ஸ மாத²ரமதோஷயத் ।
தஸ்மால்லேபே⁴ பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ஶைப்³யோ(அ)பி ப்ருʼதி²வீபதி꞉ ॥ 8 ॥

தே³வதாதிதி²ப்⁴ருʼத்யேப்⁴ய꞉ பித்ருʼப்⁴யோ(அ)தா²த்மனஸ்ததா² ।
ருʼணவாஞ்ஜாயதே மர்த்யஸ்தஸ்மாத³ந்ருʼணதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 9 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயேன மஹர்ஷிப்⁴யோ தே³வேப்⁴யோ யஜ்ஞகர்மணா ।
பித்ருʼப்⁴ய꞉ ஶ்ராத்³த⁴தா³னேன ந்ருʼணாம் அப்⁴யர்சனேன ச ॥ 10 ॥

வாச꞉ ஶேஷாவஹார்யேண பாலனேனாத்மனோ(அ)பி ச ।
யதா²வத்³த்⁴ருʼத்ய வர்க³ஸ்ய சிகீர்ஷேத்³த⁴ர்மமாதி³த꞉ ॥ 11 ॥

ப்ரயத்னேன ச ஸம்ʼஸித்³தா⁴ த⁴னைரபி விவர்ஜிதா꞉ ।
ஸம்யக்³கு⁴த்வா ஹுதவஹம்ʼ முனய꞉ ஸித்³தி⁴மாக³தா꞉ ॥ 12 ॥

விஶ்வாமித்ரஸ்ய புத்ரத்வம்ருʼசீக தனயோ(அ)க³மத் ।
ருʼக்³பி⁴꞉ ஸ்துத்வா மஹாபா⁴கோ³ தே³வான்வை யஜ்ஞபா⁴கி³ன꞉ ॥ 13 ॥

க³த꞉ ஶுக்ரத்வமுஶனா தே³வதே³வ ப்ரஸாத³னாத் ।
தே³வீம்ʼ ஸ்துத்வா து க³க³னே மோத³தே தேஜஸா வ்ருʼத꞉ ॥ 14 ॥

அஸிதோ தே³வலஶ்சைவ ததா² நாரத³ பர்தவௌ ।
கக்ஷீவாஞ்ஜாமத³க்³ன்யஶ்ச ராமஸ்தாந்த்³யஸ்ததா²ம்ʼஶுமான் ॥ 15 ॥

வஸிஷ்டோ² ஜமத³க்³நிஶ்ச விஶ்வாமித்ரோ(அ)த்ரிரேவ ச ।
ப⁴ரத்³வாஜோ ஹரிஶ்மஶ்ரு꞉ குந்த³தா⁴ர꞉ ஶ்ருதஶ்ரவா꞉ ॥ 16 ॥

ஏதே மஹர்ஷய꞉ ஸ்துத்வா விஷ்ணும்ருʼக்³பி⁴꞉ ஸமாஹிதா꞉ ।
லேபி⁴ரே தபஸா ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப்ரஸாதா³த்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 17 ॥

அனர்ஹாஶ்சார்ஹதாம்ʼ ப்ராப்தா꞉ ஸந்த꞉ ஸ்துத்வா தமேவ ஹ ।
ந து வ்ருʼத்³தி⁴மிஹான்விச்சே²த்கர்மக்ருʼத்வா ஜுகு³ப்ஸிதம் ॥ 18 ॥

யே(அ)ர்தா² த⁴ர்மேண தே ஸத்யா யே(அ)த⁴ர்மேண தி⁴க³ஸ்து தான் ।
த⁴ர்மம்ʼ வை ஶாஶ்வதம்ʼ லோகே ந ஜஹ்யாத்³த⁴னகாங்க்ஷயா ॥ 19 ॥

ஆஹிதாக்³நிர்ஹி த⁴ர்மாத்மா ய꞉ ஸ புண்யக்ருʼது³த்தம꞉ ।
வேதா³ ஹி ஸர்வே ராஜேந்த்³ர ஸ்தி²தாஸ்த்ரிஷ்வக்³நிஷு ப்ரபோ⁴ ॥ 20 ॥

ஸ சாப்யக்³ன்யாஹிதோ விப்ர꞉ க்ரியா யஸ்ய ந ஹீயதே ।
ஶ்ரேயோ ஹ்யனாஹிதாக்³னித்வமக்³னிஹோத்ரம்ʼ ந நிஷ்க்ரியம் ॥ 21 ॥

அக்³நிராத்மா ச மாதா ச பிதா ஜனயிதா ததா² ।
கு³ருஶ்ச நரஶார்தூ³ல பரிசர்யா யதா²தத²ம் ॥ 22 ॥

மானம்ʼ த்யக்த்வா யோ நரோ வ்ருʼத்³த⁴ஸேவீ
வித்³வான்க்லீப³꞉ பஶ்யதி ப்ரீதியோகா³த் ।
தா³க்ஷ்யேணாஹீனோ த⁴ர்மயுக்தோ நதா³ந்தோ
லோகே(அ)ஸ்மின்வை பூஜ்யதே ஸத்³பி⁴ரார்ய꞉ ॥ 23 ॥

அத்⁴யாய 282
பராஶரோவாச
வ்ருʼத்தி꞉ ஸகாஶாத்³வர்ணேப்⁴யஸ்த்ரிப்⁴யோ ஹீனஸ்ய ஶோப⁴னா ।
ப்ரீத்யோபனீதா நிர்தி³ஷ்டா த⁴ர்மிஷ்டா²ன்குருதே ஸதா³ ॥ 1 ॥

வ்ருʼத்திஶ்சேன்னாஸ்தி ஶூத்³ரஸ்ய பித்ருʼபைதாமஹீ த்⁴ருவா ।
ந வ்ருʼத்திம்ʼ பரதோ மார்கே³ச்சு²ஶ்ரூஸாம்ʼ து ப்ரயோஜயேத் ॥ 2 ॥

ஸத்³பி⁴ஸ்து ஸஹ ஸம்ʼஸர்க³꞉ ஶோப⁴தே த⁴ர்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ।
நித்யம்ʼ ஸர்வாஸ்வவஸ்தா²ஸு நாஸத்³பி⁴ரிதி மே மதி꞉ ॥ 3 ॥

யதோ²த³ய கி³ரௌ த்³ரவ்யம்ʼ ஸம்ʼநிகர்ஷேண தீ³ப்யதே ।
ததா² ஸத்ஸம்ʼநிகர்ஷேண ஹீனவர்ணோ(அ)பி தீ³ப்யதே ॥ 4 ॥

யாத்³ருʼஶேன ஹி வர்ணேன பா⁴வ்யதே ஶுக்லமம்ப³ரம் ।
தாத்³ருʼஶம்ʼ குருதே ரூபமேததே³வமவைஹி மே ॥ 5 ॥

தஸ்மாத்³கு³ணேஷு ரஜ்யேதா² மா தோ³ஷேஷு கதா³ சன ।
அநித்யமிஹ மர்த்யானாம்ʼ ஜீவிதம்ʼ ஹி சலாசலம் ॥ 6 ॥

ஸுகே² வா யதி³ வா து³꞉கே² வர்தமானோ விசக்ஷண꞉ ।
யஶ்சினோதி ஶுபா⁴ன்யேவ ஸ ப⁴த்³ராணீஹ பஶ்யதி ॥ 7 ॥

த⁴ர்மாத³பேதம்ʼ யத்கர்ம யத்³யபி ஸ்யான்மஹாப²லம் ।
ந தத்ஸேவேத மேதா⁴வீ ந தத்³தி⁴தமிஹோச்யதே ॥ 8 ॥

யோ ஹ்ருʼத்வா கோ³ஸஹஸ்ராணி ந்ருʼபோ த³த்³யாத³ரக்ஷிதா ।
ஸ ஶப்³த³மாத்ரப²லபா⁴க்³ராஜா ப⁴வதி தஸ்கர꞉ ॥ 9 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴ரஸ்ருʼஜச்சாக்³ரே தா⁴தாரம்ʼ லோகபூஜிதம் ।
தா⁴தாஸ்ருʼஜத்புத்ரமேகம்ʼ ப்ரஜானாம்ʼ தா⁴ரணே ரதம் ॥ 10 ॥

தமர்சயித்வா வைஶ்யஸ்து குர்யாத³த்யர்த²ம்ருʼத்³தி⁴மத் ।
ரக்ஷிதவ்யம்ʼ து ராஜன்யைருபயோஜ்யம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

அஜிஹ்மைரஶத² க்ரோதை⁴ர்ஹவ்யகவ்ய ப்ரயோக்த்ருʼபி⁴꞉ ।
ஶூத்³ரைர்நிர்மார்ஜனம்ʼ கார்யமேவம்ʼ த⁴ர்மோ ந நஶ்யதி ॥ 12 ॥

அப்ரனஸ்தே ததோ த⁴ர்மே ப⁴வந்தி ஸுகி²தா꞉ ப்ரஜா꞉ ।
ஸுகே²ன தாஸாம்ʼ ராஜேந்த்³ர மோத³ந்தே தி³வி தே³வதா꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்மாத்³யோ ரக்ஷதி ந்ருʼப꞉ ஸ த⁴ர்மேணாபி⁴பூஜ்யதே ।
அதீ⁴தே சாபி யோ விப்ரோ வைஶ்யோ யஶ்சார்ஜனே ரத꞉ ॥ 14 ॥

யஶ்ச ஶுஶ்ரூஸதே ஶூத்³ர꞉ ஸததம்ʼ நியதேந்த்³ரிய꞉ ।
அதோ(அ)ன்யதா² மனுஷ்யேந்த்³ர ஸ்வத⁴ர்மாத்பரிஹீயதே ॥ 15 ॥

ப்ராண ஸந்தாபநிர்தி³ஷ்டா꞉ காகின்யோ(அ)பி மஹாப²லா꞉ ।
ந்யாயேனோபார்ஜிதா த³த்தா꞉ கிமுதான்யா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 16 ॥

ஸத்க்ருʼத்ய து த்³விஜாதிப்⁴யோ யோ த³தா³தி நராதி⁴ப ।
யாத்³ருʼஶம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ நித்யமஶ்னாதி ப²லமூர்ஜிதம் ॥ 17 ॥

அபி⁴க³ம்ய த³த்தம்ʼ துஷ்ட்யா யத்³த⁴ன்யமாஹுரபி⁴ஷ்டுதம் ।
யாசிதேன து யத்³த³த்தம்ʼ ததா³ஹுர்மத்⁴யமம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 18 ॥

அவஜ்ஞயா தீ³யதே யத்ததை²வாஶ்ரத்³த⁴யாபி ச ।
ததா³ஹுரத⁴மம்ʼ தா³னம்ʼ முனய꞉ ஸத்யவாதி³ன꞉ ॥ 19 ॥

அதிக்ரமே மஜ்ஜமானோ விவிதே⁴ன நர꞉ ஸதா³ ।
ததா² ப்ரயத்னம்ʼ குர்வீத யதா² முச்யேத ஸம்ʼஶயாத் ॥ 20 ॥

த³மேன ஶோப⁴தே விப்ர꞉ க்ஷத்ரியோ விஜயேன து ।
த⁴னேன வைஶ்ய꞉ ஶூத்³ரஸ்து நித்யம்ʼ தா³க்ஷ்யேண ஶோப⁴தே ॥ 21 ॥

அத்⁴யாய 283
பராஶரோவாச
ப்ரதிக்³ரஹாக³தா விப்ரே க்ஷத்ரியே ஶஸ்த்ரநிர்ஜிதா꞉ ।
வைஶ்யே ந்யாயார்ஜிதாஶ்சைவ ஶூத்³ரே ஶுஶ்ரூஸயார்ஜிதா꞉ ।
ஸ்வலாப்யர்தா²꞉ ப்ரஶஸ்யந்தே த⁴ர்மஸ்யார்தே² மஹாப²லா꞉ ॥ 1 ॥

நித்யம்ʼ த்ரயாணாம்ʼ வர்ணானாம்ʼ ஶூத்³ர꞉ ஶுஶ்ரூஸுருச்யதே ।
க்ஷத்ரத⁴ர்மா வைஶ்ய த⁴ர்மா நாவ்ருʼத்தி꞉ பததி த்³விஜ꞉ ।
ஶூத்³ர கர்மா யதா³ து ஸ்யாத்ததா³ பததி வை த்³விஜ꞉ ॥ 2 ॥

வாநிஜ்யம்ʼ பாஶுபால்யம்ʼ ச ததா² ஶில்போபஜீவனம் ।
ஶூத்³ரஸ்யாபி விதீ⁴யந்தே யதா³ வ்ருʼத்திர்ன ஜாயதே ॥ 3 ॥

ரங்கா³வதரணம்ʼ சைவ ததா²ரூபோபஜீவனம் ।
மத்³ய மாம்ʼஸோபஜீவ்யம்ʼ ச விக்ரயோ லோஹசர்மணோ꞉ ॥ 4 ॥

அபூர்விணா ந கர்தவ்யம்ʼ கர்ம லோகே விக³ர்ஹிதம் ।
க்ருʼதபூர்விணஸ்து த்யஜதோ மஹாந்த⁴ர்ம இதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 5 ॥

ஸம்ʼஸித்³தி⁴꞉ புருஷோ லோகே யதா³சரதி பாபகம் ।
மதே³நாபி⁴ப்லுத மனாஸ்தச்ச ந க்³ராஹ்யமுச்யதே ॥ 6 ॥

ஶ்ரூயந்தே ஹி புராணே வை ப்ரஜா தி⁴க்³த³ந்த³ ஶாஸனா꞉ ।
தா³ந்தா த⁴ர்மப்ரதா⁴நாஶ்ச ந்யாயத⁴ர்மானுவர்தகா꞉ ॥ 7 ॥

த⁴ர்ம ஏவ ஸதா³ ந்ரூʼணாமிஹ ராஜன்ப்ரஶஸ்யதே ।
த⁴ர்மவ்ருʼத்³தா⁴ கு³ணானேவ ஸேவந்தே ஹி நரா பு⁴வி ॥ 8 ॥

தம்ʼ த⁴ர்மமஸுராஸ்தாத னாம்ருʼஷ்யந்த ஜனாதி⁴ப ।
விவர்த⁴மானா꞉ க்ரமஶஸ்தத்ர தே(அ)ன்வாவிஶன்ப்ரஜா꞉ ॥ 9 ॥

தேஷாம்ʼ த³ர்ப꞉ ஸமப⁴வத்ப்ரஜானாம்ʼ த⁴ர்மநாஶன꞉ ।
த³ர்பாத்மனாம்ʼ தத꞉ க்ரோத⁴꞉ புனஸ்தேஷாமஜாயத ॥ 10 ॥

தத꞉ க்ரோதா⁴பி⁴பூ⁴தானாம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ லஜ்ஜா ஸமன்விதம் ।
ஹ்ரீஶ்சைவாப்யனஶத்³ராஜம்ʼஸ்ததோ மோஹோ வ்யஜாயத ॥ 11 ॥

ததோ மோஹபரீதாஸ்தே நாபஶ்யந்த யதா² புரா ।
பரஸ்பராவமர்தே³ன வர்தயந்தி யதா²ஸுக²ம் ॥ 12 ॥

தான்ப்ராப்ய து ஸ தி⁴க்³த³ண்டோ³ ந காரணமதோ(அ)ப⁴வத் ।
ததோ(அ)ப்⁴யக³ச்ச²ந்தே³வாம்ʼஶ்ச ப்³ராஹ்மணாம்ʼஶ்சாவமன்ய ஹ ॥ 13 ॥

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து தே³வா தே³வவரம்ʼ ஶிவம் ।
அக³ச்ச²ஞ்ஶரணம்ʼ வீரம்ʼ ப³ஹுரூபம்ʼ க³ணாதி⁴பம் ॥ 14 ॥

தேன ஸ்ம தே க³க³னகா³꞉ ஸபுரா꞉ பாதிதா꞉ க்ஷிதௌ ।
திஸ்ரோ(அ)ப்யேகேன பா³னேன தே³வாப்யாயித தேஜஸா ॥ 15 ॥

தேஷாமதி⁴பதிஸ்த்வாஸீத்³பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம꞉ ।
தே³வதானாம்ʼ ப⁴யகர꞉ ஸ ஹத꞉ ஶூலபாணினா ॥ 16 ॥

தஸ்மின்ஹதே(அ)த² ஸ்வம்ʼ பா⁴வம்ʼ ப்ரத்யபத்³யந்த மானவா꞉ ।
ப்ராவர்தந்த ச வேதா³ வை ஶாஸ்த்ராணி ச யதா² புரா ॥ 17 ॥

ததோ(அ)ப்⁴யஸிஞ்சன்ராஜ்யேன தே³வானாம்ʼ தி³வி வாஸவம் ।
ஸப்தர்ஷயஶ்சான்வயுஞ்ஜன்னராணாம்ʼ த³ந்த³ தா⁴ரணே ॥ 18 ॥

ஸப்தர்ஷீணாமதோ²ர்த்⁴வம்ʼ ச விப்ருʼது²ர்நாம பார்தி²வ꞉ ।
ராஜான꞉ க்ஷத்ரியாஶ்சைவ மந்த³லேஷு ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் ॥ 19 ॥

மஹாகுலேஷு யே ஜாதா வ்ருʼத்தா꞉ பூர்வதராஶ் ச யே ।
தேஷாமதா²ஸுரோ பா⁴வோ ஹ்ருʼத³யான்னாபஸர்பதி ॥ 20 ॥

தஸ்மாத்தேனைவ பா⁴வேன ஸானுஷங்கே³ன பார்தி²வா꞉ ।
ஆஸுராண்யேவ கர்மாணி ந்யஸேவன்பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரத்யதிஷ்ட²ம்ʼஶ்ச தேஷ்வேவ தான்யேவ ஸ்தா²பயந்தி ச ।
ப⁴ஜந்தே தானி சாத்³யாபி யே பா³லிஶதமா நரா꞉ ॥ 22 ॥

தஸ்மாத³ஹம்ʼ ப்³ரவீமி த்வாம்ʼ ராஜன்ஸஞ்சிந்த்ய ஶாஸ்த்ரத꞉ ।
ஸம்ʼஸித்³தா⁴தி⁴க³மம்ʼ குர்யாத்கர்ம ஹிம்ʼஸாத்மகம்ʼ த்யஜேத் ॥ 23 ॥

ந ஸங்கரேண த்³ரவிணம்ʼ விசின்வீத விசக்ஷண꞉ ।
த⁴ர்மார்த²ம்ʼ ந்யாயமுத்ஸ்ருʼஜ்ய ந தத்கல்யானமுச்யதே ॥ 24 ॥

ஸ த்வமேவம்ʼவிதோ⁴ தா³ந்த꞉ க்ஷத்ரிய꞉ ப்ரியபா³ந்த⁴வ꞉ ।
ப்ரஜா ப்⁴ருʼத்யாம்ʼஶ்ச புத்ராம்ʼஶ்ச ஸ்வத⁴ர்மேணானுபாலய ॥ 25 ॥

இஷ்டாநிஷ்ட ஸமாயோகோ³ வைரம்ʼ ஸௌஹார்த³மேவ ச ।
அத² ஜாதிஸஹஸ்ராணி ப³ஹூனி பரிவர்ததே ॥ 26 ॥

தஸ்மாத்³கு³ணேஷு ரஜ்யேதா² மா தோ³ஷேஷு கதா³ சன ।
நிர்கு³ணோ யோ ஹி து³ர்பு³த்³தி⁴ராத்மன꞉ ஸோ(அ)ரிருச்யதே ॥ 27 ॥

மானுஷேஷு மஹாராஜ த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ப்ரவர்தத꞉ ।
ந ததா²ன்யேஷு பூ⁴தேஷு மனுஷ்யரஹிதேஷ்விஹ ॥ 28 ॥

த⁴ர்மஶீலோ நரோ வித்³வானீஹகோ(அ)னீஹகோ(அ)பி வா ।
ஆத்மபூ⁴த꞉ ஸதா³ லோகே சரேத்³பூ⁴தான்யஹிம்ʼஸயன் ॥ 29 ॥

யதா³ வ்யபேதத்³த்⁴ருʼல்லேக²ம்ʼ மனோ ப⁴வதி தஸ்ய வை ।
நாந்ருʼதம்ʼ சைவ ப⁴வதி ததா³ கல்யானம்ருʼச்ச²தி ॥ 30 ॥

அத்⁴யாய 284
பராஶரோவாச
ஏஷ த⁴ர்மவிதி⁴ஸ்தாத க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்ய ப்ரகீர்தித꞉ ।
தபஸ்விதி⁴ம்ʼ து வக்ஷ்யாமி தன்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 1 ॥

ப்ராயேன ஹி க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்ய மமத்வம்ʼ நாம ஜாயதே ।
ஸங்கா³க³தம்ʼ நரஶ்ரேஷ்ட² பா⁴வைஸ்தாமஸராஜஸை꞉ ॥ 2 ॥

க்³ருʼஹாண்யாஶ்ரித்ய கா³வஶ்ச க்ஷேத்ராணி ச த⁴னானி ச ।
தா³ரா꞉ புத்ராஶ்ச ப்⁴ருʼத்யாஶ்ச ப⁴வந்தீஹ நரஸ்ய வை ॥ 3 ॥

ஏவம்ʼ தஸ்ய ப்ரவ்ருʼத்தஸ்ய நித்யமேவானுபஶ்யத꞉ ।
ராக³த்³வேஷௌ விவர்தே⁴தே ஹ்யநித்யத்வமபஶ்யத꞉ ॥ 4 ॥

ராக³த்³வேஷாபி⁴பூ⁴தம்ʼ ச நரம்ʼ த்³ரவ்யவஶானுக³ம் ।
மோஹஜாதா ரதிர்நாம ஸமுபைதி நராதி⁴ப ॥ 5 ॥

க்ருʼதார்தோ² போ⁴க³தோ பூ⁴த்வா ஸ வை ரதிபராயன꞉ ।
லாப⁴ம்ʼ க்³ராம்யஸுகா²த³ன்யம்ʼ ரதிதோ நானுபஶ்யதி ॥ 6 ॥

ததோ லோபா⁴பி⁴பூ⁴தாத்மா ஸங்கா³த்³வர்த⁴யதே ஜனம் ।
புஷ்ட்யர்த²ம்ʼ சைவ தஸ்யேஹ ஜனஸ்யார்த²ம்ʼ சிகீர்ஷதி ॥ 7 ॥

ஸ ஜானன்னபி சாகார்யமர்தா²ர்த²ம்ʼ ஸேவதே நர꞉ ।
பா³ல ஸ்னேஹபரீதாத்மா தத்க்ஷயாச்சானுதப்யதே ॥ 8 ॥

ததோ மானேன ஸம்பன்னோ ரக்ஷன்னாத்மபராஜயம் ।
கரோதி யேன போ⁴கீ³ ஸ்யாமிதி தஸ்மாத்³வினஶ்யதி ॥ 9 ॥

தபோ ஹி பு³த்³தி⁴யுக்தானாம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ ப்³ரஹ்ம த³ர்ஶனம் ।
அன்விச்ச²தாம்ʼ ஶுப⁴ம்ʼ கர்ம நராணாம்ʼ த்யஜதாம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 10 ॥

ஸ்னேஹாயதன நாஶாச்ச த⁴னநாஶாச்ச பார்தி²வ ।
ஆதி⁴வ்யாதி⁴ ப்ரதாபாச்ச நிர்வேத³முபக³ச்ச²தி ॥ 11 ॥

நிர்வேதா³தா³த்மஸம்போ³த⁴꞉ ஸம்போ³தா⁴ச்சா²ஸ்த்ர த³ர்ஶனம் ।
ஶாஸ்த்ரார்த²த³ர்ஶநாத்³ராஜம்ʼஸ்தப ஏவானுபஶ்யதி ॥ 12 ॥

து³ர்லபோ⁴ ஹி மனுஷ்யேந்த்³ர நர꞉ ப்ரத்யவமர்ஶவான் ।
யோ வை ப்ரிய ஸுகே² க்ஷீணே தப꞉ கர்தும்ʼ வ்யவஸ்யதி ॥ 13 ॥

தப꞉ ஸர்வக³தம்ʼ தாத ஹீனஸ்யாபி விதீ⁴யதே ।
ஜிதேந்த்³ரியஸ்ய தா³ந்தஸ்ய ஸ்வர்க³மார்க³ப்ரதே³ஶகம் ॥ 14 ॥

ப்ரஜாபதி꞉ ப்ரஜா꞉ பூர்வமஸ்ருʼஜத்தபஸா விபு⁴꞉ ।
க்வ சித்க்வ சித்³வ்ரதபரோ வ்ரதாந்யாஸ்தா²ய பார்தி²வ ॥ 15 ॥

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ராஸ்ததை²வாக்³ன்யஶ்விமாருதா꞉ ।
விஶ்வேதே³வாஸ்ததா² ஸாத்⁴யா꞉ பிதரோ(அ)த² மருத்³க³ணா꞉ ॥ 16 ॥

யக்ஷராக்ஷஸ க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்சான்யே தி³வௌகஸ꞉ ।
ஸம்ʼஸித்³தா⁴ஸ்தபஸா தாத யே சான்யே ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ॥ 17 ॥

யே சாதௌ³ ப்³ரஹ்மணா ஸ்ருʼஷ்டா ப்³ராஹ்மணாஸ்தபஸா புரா ।
தே பா⁴வயந்த꞉ ப்ருʼதி²வீம்ʼ விசரந்தி தி³வம்ʼ ததா² ॥ 18 ॥

மர்த்யலோகே ச ராஜானோ யே சான்யே க்³ருʼஹமேதி⁴ன꞉ ।
மஹாகுலேஷு த்³ருʼஶ்யந்தே தத்ஸர்வம்ʼ தபஸ꞉ ப²லம் ॥ 19 ॥

கௌஶிகானி ச வஸ்த்ராணி ஶுபா⁴ன்யாப⁴ரணானி ச ।
வாஹனாஸன யானானி ஸர்வம்ʼ தத்தபஸ꞉ ப²லம் ॥ 20 ॥

மனோ(அ)னுகூலா꞉ ப்ரமதா³ ரூபவத்ய꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
வாஸ꞉ ப்ராஸாத³ப்ருʼஷ்டே² ச தத்ஸர்வம்ʼ தபஸ꞉ ப²லம் ॥ 21 ॥

ஶயனானி ச முக்²யானி போ⁴ஜ்யானி விவிதா⁴னி ச ।
அபி⁴ப்ரேதானி ஸர்வாணி ப⁴வந்தி க்ருʼதகர்மணாம் ॥ 22 ॥

நாப்ராப்யம்ʼ தபஸா கிம்ʼ சித்த்ரைலோக்யே(அ)ஸ்மின்பரந்தப ।
உபபோ⁴க³ பரித்யாக³꞉ ப²லான்யக்ருʼதகர்மணாம் ॥ 23 ॥

ஸுகி²தோ து³꞉கி²தோ வாபி நரோ லோப⁴ம்ʼ பரித்யஜேத் ।
அவேக்ஷ்ய மனஸா ஶாஸ்த்ரம்ʼ பு³த்³த்⁴யா ச ந்ருʼபஸத்தம ॥ 24 ॥

அஸந்தோஷோ(அ)ஸுகா²யைவ லோபா⁴தி³ந்த்³ரியவிப்⁴ரம꞉ ।
ததோ(அ)ஸ்ய நஶ்யதி ப்ரஜ்ஞா வித்³யேவாப்⁴யாஸ வர்ஜிதா ॥ 25 ॥

நஷ்ட ப்ரஜ்ஞோ யதா³ ப⁴வதி ததா³ ந்யாயம்ʼ ந பஶ்யதி ।
தஸ்மாத்ஸுக²க்ஷயே ப்ராப்தே புமானுக்³ரம்ʼ தபஶ் சரேத் ॥ 26 ॥

யதி³ஷ்டம்ʼ தத்ஸுக²ம்ʼ ப்ராஹுர்த்³வேஷ்யம்ʼ து³꞉க²மிஹோச்யதே ।
க்ருʼதாக்ருʼதஸ்ய தபஸ꞉ ப²லம்ʼ பஶ்யஸ்வ யாத்³ருʼஶம் ॥ 27 ॥

நித்யம்ʼ ப⁴த்³ராணி பஶ்யந்தி விஷயாம்ʼஶ்சோபபு⁴ஞ்ஜதே ।
ப்ராகாஶ்யம்ʼ சைவ க³ச்ச²ந்தி க்ருʼத்வா நிஷ்கல்மஷம்ʼ தப꞉ ॥ 28 ॥

அப்ரியாண்யவமானாம்ʼஶ்ச து³꞉க²ம்ʼ ப³ஹுவிதா⁴த்மகம் ।
ப²லார்தீ² தத்பத²த்யக்த꞉ ப்ராப்னோதி விஷயாத்மகம் ॥ 29 ॥

த⁴ர்மே தபஸி தா³னே ச விசிகித்ஸாஸ்ய ஜாயதே ।
ஸ க்ருʼத்வா பாபகான்யேவ நிரயம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 30 ॥

ஸுகே² து வர்தமானோ வை து³꞉கே² வாபி நரோத்தம ।
ஸ்வவ்ருʼத்தாத்³யோ ந சலதி ஶாஸ்த்ரசக்ஷு꞉ ஸ மானவ꞉ ॥ 31 ॥

இஷுப்ரபாத மாத்ரம்ʼ ஹி ஸ்பர்ஶயோகே³ ரதி꞉ ஸ்ம்ருʼதா ।
ரஸனே த³ர்ஶனே க்⁴ராணே ஶ்ரவணே ச விஶாம்ʼ பதே ॥ 32 ॥

ததோ(அ)ஸ்ய ஜாயதே தீவ்ரா வேத³னா தத்க்ஷயாத்புன꞉ ।
பு³தா⁴ யேன ப்ரஶம்ʼஸந்தி மோக்ஷம்ʼ ஸுக²மனுத்தமம் ॥ 33 ॥

தத꞉ ப²லார்த²ம்ʼ சரதி ப⁴வந்தி ஜ்யாயஸோ கு³ணா꞉ ।
த⁴ர்மவ்ருʼத்த்யா ச ஸததம்ʼ காமார்தா²ப்⁴யாம்ʼ ந ஹீயதே ॥ 34 ॥

அப்ரயத்நாக³தா꞉ ஸேவ்யா க்³ருʼஹஸ்தை²ர்விஷயா꞉ ஸதா³ ।
ப்ரயத்னேனோபக³ம்யஶ்ச ஸ்வத⁴ர்ம இதி மே மதி꞉ ॥ 35 ॥

மானினாம்ʼ குலஜாதானாம்ʼ நித்யம்ʼ ஶாஸ்த்ரார்த²சக்ஷுஷாம் ।
த⁴ர்மக்ரியா வியுக்தாநாமஶக்த்யா ஸம்ʼவ்ருʼதாத்மனாம் ॥ 36 ॥

க்ரியமாணம்ʼ யதா³ கர்ம நாஶம்ʼ க³ச்ச²தி மானுஷம் ।
தேஷாம்ʼ நான்யத்³ருʼதே லோகே தபஸ꞉ கர்ம வித்³யதே ॥ 37 ॥

ஸர்வாத்மனா து குர்வீத க்³ருʼஹஸ்த²꞉ கர்ம நிஶ்சயம் ।
தா³க்ஷ்யேண ஹவ்யகவ்யார்த²ம்ʼ ஸ்வத⁴ர்மம்ʼ விசரேந்ந்ருʼப ॥ 38 ॥

யதா² நதீ³னதா³꞉ ஸர்வே ஸாக³ரே யாந்தி ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
ஏவமாஶ்ரமிண꞉ ஸர்வே க்³ருʼஹஸ்தே² யாந்தி ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 39 ॥

அத்⁴யாய 285
ஜனக
வர்ணோ விஶேஷவர்ணானாம்ʼ மஹர்ஷே கேன ஜாயதே ।
ஏததி³ச்சா²ம்யஹம்ʼ ஶ்ரோதும்ʼ தத்³ப்³ரூஹி வத³தாம்ʼ வர ॥ 1 ॥

யதே³தஜ்ஜாயதே(அ)பத்யம்ʼ ஸ ஏவாயமிதி ஶ்ருதி꞉ ।
கத²ம்ʼ ப்³ராஹ்மணதோ ஜாதோ விஶேஷக்³ரஹணம்ʼ க³த꞉ ॥ 2 ॥

பராஶரோவாச
ஏவமேதன்மஹாராஜ யேன ஜாத꞉ ஸ ஏவ ஸ꞉ ।
தபஸஸ்த்வபகர்ஷேண ஜாதிக்³ரஹணதாம்ʼ க³த꞉ ॥ 3 ॥

ஸுக்ஷேத்ராச்ச ஸுபீ³ஜாச்ச புண்யோ ப⁴வதி ஸம்ப⁴வ꞉ ।
அதோ(அ)ன்யதரதோ ஹீநாத³வரோ நாம ஜாயதே ॥ 4 ॥

வக்ராத்³பு⁴ஜாப்⁴யாமூருப்⁴யாம்ʼ பத்³ப்⁴யாம்ʼ சைவாத² ஜஜ்ஞிரே ।
ஸ்ருʼஜத꞉ ப்ரஜாபதேர்லோகானிதி த⁴ர்மவிதோ³ விது³꞉ ॥ 5 ॥

முக²ஜா ப்³ராஹ்மணாஸ்தாத பா³ஹுஜா꞉ க்ஷத்ரப³ந்த⁴வ꞉ ।
ஊருஜா த⁴னினோ ராஜன்பாத³ஜா꞉ பரிசாரகா꞉ ॥ 6 ॥

சதுர்ணாமேவ வர்ணாநாமாக³ம꞉ புருஷர்ஷப⁴ ।
அதோ(அ)ன்யே த்வதிரிக்தா யே தே வை ஸங்கரஜா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 7 ॥

க்ஷத்ரஜாதிரதா²ம்ப³ஸ்தா² உக்³ரா வைதே³ஹகாஸ்ததா² ।
ஶ்வபாகா꞉ புல்கஸா꞉ ஸ்தேனா நிஷாதா³꞉ ஸூதமாக³தா⁴꞉ ॥ 8 ॥

ஆயோகா³꞉ கரணா வ்ராத்யாஶ்சந்தா³லாஶ்ச நராதி⁴ப ।
ஏதே சதுர்ப்⁴யோ வர்ணேப்⁴யோ ஜாயந்தே வை பரஸ்பரம் ॥ 9 ॥

ஜனக
ப்³ரஹ்மணைகேன ஜாதானாம்ʼ நானாத்வம்ʼ கோ³த்ரத꞉ கத²ம் ।
ப³ஹூனீஹ ஹி லோகே வை கோ³த்ராணி முநிஸத்தம ॥ 10 ॥

யத்ர தத்ர கத²ம்ʼ ஜாதா꞉ ஸ்வயோனிம்ʼ முனயோ க³தா꞉ ।
ஶூத்³ரயோனௌ ஸமுத்பன்னா வியோனௌ ச ததா²பரே ॥ 11 ॥

பராஶரோவாச
ராஜன்னேதத்³ப⁴வேத்³க்³ராஹ்யமபக்ருʼஷ்டேன ஜன்மனா ।
மஹாத்மானம்ʼ ஸமுத்பத்திஸ்தபஸா பா⁴விதாத்மனாம் ॥ 12 ॥

உத்பாத்³ய புத்ரான்முனயோ ந்ருʼபதௌ யத்ர தத்ர ஹ ।
ஸ்வேனைவ தபஸா தேஷாம்ருʼஷித்வம்ʼ வித³து⁴꞉ புன꞉ ॥ 13 ॥

பிதாமஹஶ்ச மே பூர்வம்ருʼஶ்யஶ்ருʼங்க³ஶ்ச காஶ்யப꞉ ।
வதஸ்தாந்த்³ய꞉ க்ருʼபஶ்சைவ கக்ஷீவான்கமதா²த³ய꞉ ॥ 14 ॥

யவக்ரீதஶ்ச ந்ருʼபதே த்³ரோணஶ்ச வத³தாம்ʼ வர꞉ ।
ஆயுர்மதங்கோ³ த³த்தஶ் ச த்³ருபதோ³ மத்ஸ்ய ஏவ ச ॥ 15 ॥

ஏதே ஸ்வாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ராப்தா வைதே³ஹ தபஸோ(ஆ)ஶ்ரயாத் ।
ப்ரதிஷ்டி²தா வேத³விதோ³ த³மே தபஸி சைவ ஹி ॥ 16 ॥

மூலகோ³த்ராணி சத்வாரி ஸமுத்பன்னானி பார்தி²வ ।
அங்கி³ரா꞉ கஶ்யபஶ்சைவ வஸிஷ்டோ² ப்⁴ருʼகு³ரேவ ச ॥ 17 ॥

கர்மதோ(அ)ன்யானி கோ³த்ராணி ஸமுத்பன்னானி பார்தி²வ ।
நாமதே⁴யானி தபஸா தானி ச க்³ரஹணம்ʼ ஸதாம் ॥ 18 ॥

ஜனக
விஶேஷத⁴ர்மான்வர்ணானாம்ʼ ப்ரப்³ரூஹி ப⁴க³வன்மம ।
ததா² ஸாமான்ய த⁴ர்மாம்ʼஶ்ச ஸர்வத்ர குஶலோ ஹ்யஸி ॥ 19 ॥

பரா
ப்ரதிக்³ரஹோ யாஜனம்ʼ ச ததை²வாத்⁴யாபனம்ʼ ந்ருʼப ।
விஶேஷத⁴ர்மோ விப்ராணாம்ʼ ரக்ஷா க்ஷத்ரஸ்ய ஶோப⁴னா ॥ 20 ॥

க்ருʼஷிஶ்ச பாஶுபால்யம்ʼ ச வாநிஜ்யம்ʼ ச விஶாம் அபி ।
த்³விஜானாம்ʼ பரிசர்யா ச ஶூத்ர கர்ம நராதி⁴ப ॥ 21 ॥

விஶேஷத⁴ர்மா ந்ருʼபதே வர்ணானாம்ʼ பரிகீர்திதா꞉ ।
த⁴ர்மான்ஸாதா⁴ரணாம்ʼஸ்தாத விஸ்தரேண ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ॥ 22 ॥

ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யமஹிம்ʼஸா சாப்ரமாத³꞉ ஸம்ʼவிபா⁴கி³தா ।
ஶ்ராத்³த⁴கர்மாதிதே²யம்ʼ ச ஸத்யமக்ரோத⁴ ஏவ ச ॥ 23 ॥

ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ஸந்தோஷ꞉ ஶௌசம்ʼ நித்யானஸூயதா ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ திதிக்ஷா ச த⁴ர்மா꞉ ஸாதா⁴ரணா ந்ருʼப ॥ 24 ॥

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஶ்யாஸ்த்ரயோ வர்ணா த்³விஜாதய꞉ ।
அத்ர தேஷாமதீ⁴காரோ த⁴ர்மேஷு த்³விபதா³ம்ʼ வர ॥ 25 ॥

விகர்மாவஸ்தி²தா வர்ணா꞉ பதந்தி ந்ருʼபதே த்ரய꞉ ।
உன்னமந்தி யதா² ஸந்தமாஶ்ரித்யேஹ ஸ்வகர்மஸு ॥ 26 ॥

ந சாபி ஶூத்³ர꞉ பததீதி நிஶ்சயோ
ந சாபி ஸம்ʼஸ்காரமிஹார்ஹதீதி வா ।
ஶ்ருதிப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ ந ச த⁴ர்மமாப்னுதே
ந சாஸ்ய த⁴ர்மே ப்ரதிஷேத⁴னம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 27 ॥

வைதே³ஹகம்ʼ ஶூத்³ரமுதா³ஹரந்தி
த்³விஜா மஹாராஜ ஶ்ருதோபபன்னா꞉ ।
அஹம்ʼ ஹி பஶ்யாமி நரேந்த்³ர தே³வம்ʼ
விஶ்வஸ்ய விஷ்ணும்ʼ ஜக³த꞉ ப்ரதா⁴னம் ॥ 28 ॥

ஸதாம்ʼ வ்ருʼத்தமனுஷ்டா²ய நிஹீனா உஜ்ஜிஹீர்ஷவ꞉ ।
மந்த்ரவர்ஜம்ʼ ந து³ஷ்யந்தி குர்வாணா꞉ பௌஷ்டிகீ꞉ க்ரியா꞉ ॥ 29 ॥

யதா² யதா² ஹி ஸத்³வ்ருʼத்தமாலம்ப³ந்தீதரே ஜனா꞉ ।
ததா² ததா² ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்ய ப்ரேத்ய சேஹ ச ஶேரதே ॥ 30 ॥


கிம்ʼ கர்ம தூ³ஸயத்யேனமத² ஜாதிர்மஹாமுனே ।
ஸந்தே³ஹோ மே ஸமுத்பன்னஸ்தன்மே வ்யாக்²யாதுமர்ஹஸி ॥ 31 ॥

பரா
அஸம்ʼஶயம்ʼ மஹாராஜ உப⁴யம்ʼ தோ³ஷகாரகம் ।
கர்ம சைவ ஹி ஜாதிஶ்ச விஶேஷம்ʼ து நிஶாமய ॥ 32 ॥

ஜாத்யா ச கர்மணா சைவ து³ஷ்டம்ʼ கர்ம நிஷேவதே ।
ஜாத்யா து³ஷ்டஶ்ச ய꞉ பாபம்ʼ ந கரோதி ஸ பூருஷ꞉ ॥ 33 ॥

ஜாத்யா ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷம்ʼ குர்வாணம்ʼ கர்ம தி⁴க்க்ருʼதம் ।
கர்ம தத்³தூ³ஸயத்யேனம்ʼ தஸ்மாத்கர்ம ந ஶோப⁴னம் ॥ 34 ॥


கானி கர்மாணி த⁴ர்ம்யாணி லோகே(அ)ஸ்மிந்த்³விஜஸத்தம ।
ந ஹிம்ʼஸந்தீஹ பூ⁴தானி க்ரியமாணானி ஸர்வதா³ ॥ 35 ॥

பரா
ஶ்ருʼணு மே(அ)த்ர மஹாராஜ யன்மாம்ʼ த்வம்ʼ பரிப்ருʼச்ச²ஸி ।
யானி கர்மாண்யஹிம்ʼஸ்ராணி நரம்ʼ த்ராயந்தி ஸர்வதா³ ॥ 36 ॥

ஸம்ʼந்யஸ்யாக்³னீனுபாஸீனா꞉ பஶ்யந்தி விக³தஜ்வரா꞉ ।
நை꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ த⁴ர்மபத²ம்ʼ ஸமாருஹ்ய யதா²க்ரமம் ॥ 37 ॥

ப்ரஶ்ரிதா வினயோபேதா த³மநித்யா꞉ ஸுஸம்ʼஶிதா꞉ ।
ப்ரயாந்தி ஸ்தா²னமஜரம்ʼ ஸர்வகர்ம விவர்ஜிதா꞉ ॥ 38 ॥

ஸர்வே வர்ணா த⁴ர்மகார்யாணி ஸம்யக்
க்ருʼத்வா ராஜன்ஸத்யவாக்யானி சோக்த்வா ।
த்யக்த்வாத⁴ர்மம்ʼ தா³ருணம்ʼ ஜீவலோகே
யாந்தி ஸ்வர்க³ம்ʼ நாத்ர கார்யோ விசார꞉ ॥ 39 ॥

அத்⁴யாய 286
பராஶரோவாச
பிதா ஸுகா²யோ கு³ரவ꞉ ஸ்த்ரியஶ் ச
ந நிர்கு³ணா நாம ப⁴வந்தி லோகே ।
அனன்யப⁴க்தா꞉ ப்ரியவாதி³னஶ் ச
ஹிதாஶ்ச வஶ்யாஶ்ச ததை²வ ராஜன் ॥ 1 ॥

பிதா பரம்ʼ தை³வதம்ʼ மானவானாம்ʼ
மாதுர்விஶிஷ்டம்ʼ பிதரம்ʼ வத³ந்தி ।
ஜ்ஞானஸ்ய லாப⁴ம்ʼ பரமம்ʼ வத³ந்தி
ஜிதேந்த்³ரியார்தா²꞉ பரமாப்னுவந்தி ॥ 2 ॥

ரணாஜிரே யத்ர ஶராக்³நிஸம்ʼஸ்தரே
ந்ருʼபாத்மஜோ கா⁴தமவாப்ய த³ஹ்யதே ।
ப்ரயாதி லோகானமரை꞉ ஸுது³ர்லபா⁴ன்
நிஷேவதே ஸ்வர்க³ப²லம்ʼ யதா²ஸுக²ம் ॥ 3 ॥

ஶ்ராந்தம்ʼ பீ⁴தம்ʼ ப்⁴ரஷ்ட ஶஸ்த்ரம்ʼ ருத³ந்தம்ʼ
பராங்முக²ம்ʼ பரிப³ர்ஹைஶ்ச ஹீனம் ।
அனுத்³யதம்ʼ ரோகி³ணம்ʼ யாசமானம்ʼ
ந வை ஹிம்ʼஸ்யாத்³பா³லவ்ருʼத்³தௌ⁴ ச ராஜன் ॥ 4 ॥

பரிப³ர்ஹை꞉ ஸுஸம்பன்னமுத்³யதம்ʼ துல்யதாம்ʼ க³தம் ।
அதிக்ரமேத ந்ருʼபதி꞉ ஸங்க்³ராமே க்ஷத்ரியாத்மஜம் ॥ 5 ॥

துல்யாதி³ஹ வத⁴꞉ ஶ்ரேயான்விஶிஷ்டாச்சேதி நிஶ்சய꞉ ।
நிஹீனாத்காதராச்சைவ ந்ருʼபாணாம்ʼ க³ர்ஹிதோ வத⁴꞉ ॥ 6 ॥

பாபாத்பாபஸமாசாரான்னிஹீனாச்ச நராதி⁴ப ।
பாப ஏவ வத⁴꞉ ப்ரோக்தோ நரகாயேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 7 ॥

ந கஶ்சித்த்ராதி வை ராஜந்தி³ஷ்டாந்த வஶமாக³தம் ।
ஸாவஶேஷாயுஷம்ʼ சாபி கஶ்சிதே³வாபகர்ஷதி ॥ 8 ॥

ஸ்னிக்³தை⁴ஶ்ச க்ரியமாணானி கர்மாணீஹ நிவர்தயேத் ।
ஹிம்ʼஸாத்மகானி கர்மாணி நாயுரிச்சே²த்பராயுஷா ॥ 9 ॥

க்³ருʼஹஸ்தா²னாம்ʼ து ஸர்வேஷாம்ʼ விநாஶமபி⁴காங்க்ஷிதாம் ।
நித⁴னம்ʼ ஶோப⁴னம்ʼ தாத புலினேஷு க்ரியாவதாம் ॥ 10 ॥

ஆயுஷி க்ஷயமாபன்னே பஞ்சத்வமுபக³ச்ச²தி ।
நாகாரணாத்தத்³ப⁴வதி காரணைருபபாதி³தம் ॥ 11 ॥

ததா² ஶரீரம்ʼ ப⁴வதி தே³ஹாத்³யேனோபபாதி³தம் ।
அத்⁴வானம்ʼ க³தகஶ்சாயம்ʼ ப்ராப்தஶ்சாயம்ʼ க்³ருʼஹாத்³க்³ருʼஹம் ॥ 12 ॥

த்³விதீயம்ʼ காரணம்ʼ தத்ர நான்யத்கிம்ʼ சன வித்³யதே ।
தத்³தே³ஹம்ʼ தே³ஹினாம்ʼ யுக்தம்ʼ மோக்ஷபூ⁴தேஷு வர்ததே ॥ 13 ॥

ஸிரா ஸ்னாய்வஸ்தி² ஸங்கா⁴தம்ʼ பீ³ப⁴த்ஸா மேத்⁴ய ஸங்குலம் ।
பூ⁴தாநாமிந்த்³ரியாணாம்ʼ ச கு³ணானாம்ʼ ச ஸமாக³தம் ॥ 14 ॥

த்வக³ந்தம்ʼ தே³ஹமித்யாஹுர்வித்³வாம்ʼஸோ(அ)த்⁴யாத்மசிந்தகா꞉ ।
புனைரபி பரிக்ஷீணம்ʼ ஶரீரம்ʼ மர்த்யதாம்ʼ க³தம் ॥ 15 ॥

ஶரீரிணா பரித்யக்தம்ʼ நிஶ்சேஷ்டம்ʼ க³தசேதனம் ।
பூ⁴தை꞉ ப்ரக்ருʼதமாபன்னைஸ்ததோ பூ⁴மௌ நிமஜ்ஜதி ॥ 16 ॥

பா⁴விதம்ʼ கர்மயோகே³ன ஜாயதே தத்ர தத்ர ஹ ।
இத³ம்ʼ ஶரீரம்ʼ வைதே³ஹ ம்ரியதே யத்ர தத்ர ஹ ।
தத்ஸ்வபா⁴வோ(அ)பரோ த்³ருʼஷ்டோ விஸர்க³꞉ கர்மணஸ்ததா² ॥ 17 ॥

ந ஜாயதே து ந்ருʼபதே கம்ʼ சித்காலமயம்ʼ புன꞉ ।
பரிப்⁴ரமதி பூ⁴தாத்மா த்³யாமிவாம்பு³த⁴ரோ மஹான் ॥ 18 ॥

ஸ புனர்ஜாயதே ராஜன்ப்ராப்யேஹாயதனம்ʼ ந்ருʼப ।
மனஸ꞉ பரமோ ஹ்யாத்மா இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரம்ʼ மன꞉ ॥ 19 ॥

த்³விவிதா⁴னாம்ʼ ச பூ⁴தானாம்ʼ ஜங்க³மா꞉ பரமா ந்ருʼப ।
ஜங்க³மாநாமபி ததா² த்³விபதா³꞉ பரமா மதா꞉ ।
த்³விபதா³நாமபி ததா² த்³விஜா வை பரமா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 20 ॥

த்³விஜாநாமபி ராஜேந்த்³ர ப்ரஜ்ஞாவந்த꞉ பரா மதா꞉ ।
ப்ராஜ்ஞாநாமாத்மஸம்பு³த்³தா⁴꞉ ஸம்பு³த்³தா⁴நாமமானின꞉ ॥ 21 ॥

ஜாதமன்வேதி மரணம்ʼ ந்ருʼணாமிதி விநிஶ்சய꞉ ।
அந்தவந்தி ஹி கர்மாணி ஸேவந்தே கு³ணத꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 22 ॥

ஆபன்னே தூத்தராம்ʼ காஷ்டா²ம்ʼ ஸூர்யே யோ நித⁴னம்ʼ வ்ரஜேத் ।
நக்ஷத்ரே ச முஹூர்தே ச புண்யே ராஜன்ஸ புண்யக்ருʼத் ॥ 23 ॥

அயோஜயித்வா க்லேஶேன ஜனம்ʼ ப்லாவ்ய ச து³ஷ்க்ருʼதம் ।
ம்ருʼத்யுனாப்ராக்ருʼதேனேஹ கர்மக்ருʼத்வாத்மஶக்தித꞉ ॥ 24 ॥

விஷமுத்³ப³ந்த⁴னம்ʼ தா³ஹோ த³ஸ்யு ஹஸ்தாத்ததா² வத⁴꞉ ।
த³ம்ʼஸ்த்ரிப்⁴யஶ்ச பஶுப்⁴யஶ்ச ப்ராக்ருʼதோ வத⁴ உச்யதே ॥ 25 ॥

ந சைபி⁴꞉ புண்யகர்மாணோ யுஜ்யந்தே நாபி⁴ஸந்தி⁴ஜை꞉ ।
ஏவம்ʼவிதை⁴ஶ்ச ப³ஹுபி⁴ரபரை꞉ ப்ராக்ருʼதைரபி ॥ 26 ॥

ஊர்த்⁴வம்ʼ ஹித்வா ப்ரதிஷ்ட²ந்தே ப்ரானா꞉ புண்யக்ருʼதாம்ʼ ந்ருʼப ।
மத்⁴யதோ மத்⁴யபுண்யாநாமதோ⁴ து³ஷ்க்ருʼத கர்மணாம் ॥ 27 ॥

ஏக꞉ ஶத்ருர்ன த்³விதீயோ(அ)ஸ்தி ஶத்ருர்
அஜ்ஞானதுல்ய꞉ புருஷஸ்ய ராஜன் ।
யேனாவ்ருʼத꞉ குருதே ஸம்ப்ரயுக்தோ
கோ⁴ராணி கர்மாணி ஸுதா³ருணானி ॥ 28 ॥

ப்ரபோ³த⁴னார்த²ம்ʼ ஶ்ருதித⁴ர்மயுக்தம்ʼ
வ்ருʼத்³த்³தா⁴னுபாஸ்யம்ʼ ச ப⁴வேத யஸ்ய ।
ப்ரயத்னஸாத்⁴யோ ஹி ஸ ராஜபுத்ர
ப்ரஜ்ஞாஶரேணோன்மதி²த꞉ பரைதி ॥ 29 ॥

அதீ⁴த்ய வேதா³ம்ʼஸ்தபஸா ப்³ரஹ்மசாரீ
யஜ்ஞாஞ்ஶக்த்யா ஸம்ʼநிஸ்ருʼஜ்யேஹ பஞ்ச ।
வனம்ʼ க³ச்சே²த்புருஷோ த⁴ர்மகாம꞉
ஶ்ரேயஶ்சித்வா ஸ்தா²பயித்வா ஸ்வவம்ʼஶம் ॥ 30 ॥

உபபோ⁴கை³ரபி த்யக்தம்ʼ நாத்மானமவஸாத³யேத் ।
சந்தா³லத்வே(அ)பி மானுஷ்யம்ʼ ஸர்வதா² தாத து³ர்லப⁴ம் ॥ 31 ॥

இயம்ʼ ஹி யோனி꞉ ப்ரத²மா யாம்ʼ ப்ராப்ய ஜக³தீபதே ।
ஆத்மா வை ஶக்யதே த்ராதும்ʼ கர்மபி⁴꞉ ஶுப⁴லக்ஷணை꞉ ॥ 32 ॥

கத²ம்ʼ ந விப்ரனஶ்யேம யோனீதோ(அ)ஸ்யா இதி ப்ரபோ⁴ ।
குர்வந்தி த⁴ர்மம்ʼ மனுஜா꞉ ஶ்ருதிப்ராமான்ய த³ர்ஶனாத் ॥ 33 ॥

யோ து³ர்லப⁴தரம்ʼ ப்ராப்ய மானுஷ்யமிஹ வை நர꞉ ।
த⁴ர்மாவமந்தா காமாத்மா ப⁴வேத்ஸ க²லு வஞ்ச்யதே ॥ 34 ॥

யஸ்து ப்ரீதிபுரோகே³ண சக்ஷுஷா தாத பஶ்யதி ।
தீ³போபமானி பூ⁴தானி யாவத³ர்சிர்ன நஶ்யதி ॥ 35 ॥

ஸாந்த்வேனானுப்ரதா³னேன ப்ரியவாதே³ன சாப்யுத ।
ஸமது³꞉க²ஸுகோ² பூ⁴த்வா ஸ பரத்ர மஹீயதே ॥ 36 ॥

தா³னம்ʼ த்யாக³꞉ ஶோப⁴னா மூர்திரத்³ப்⁴யோ
பூ⁴ய꞉ ப்லாவ்யம்ʼ தபஸா வை ஶரீரம் ।
ஸரஸ்வதீ நைமிஷபுஷ்கரேஷு
யே சாப்யன்யே புண்யதே³ஶா꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ॥ 37 ॥

க்³ருʼஹேஷு யேஷாமஸவ꞉ பதந்தி
தேஷாமதோ² நிர்ஹரனம்ʼ ப்ரஶஸ்தம் ।
யானேன வை ப்ராபனம்ʼ ச ஶ்மஶானே
ஶௌசேன நூனம்ʼ விதி⁴னா சைவ தா³ஹ꞉ ॥ 38 ॥

இஷ்டி꞉ புஷ்டிர்யஜனம்ʼ யாஜனம்ʼ ச
தா³னம்ʼ புண்யானாம்ʼ கர்மணாம்ʼ ச ப்ரயோக³꞉ ।
ஶக்த்யா பித்ர்யம்ʼ யச்ச கிம்ʼ சித்ப்ரஶஸ்தம்ʼ
ஸர்வாண்யாத்மார்தே² மானவோ ய꞉ கரோதி ॥ 39 ॥

த⁴ர்மஶாஸ்த்ராணி வேதா³ஶ்ச ஷட³ங்கா³னி நராதி⁴ப ।
ஶ்ரேயஸோ(அ)ர்தே² விதீ⁴யந்தே நரஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண꞉ ॥ 40 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
ஏவத்³வை ஸர்வமாக்²யாதம்ʼ முனினா ஸுமஹாத்மனா ।
விதே³ஹராஜாய புரா ஶ்ரேயஸோ(அ)ர்தே² நராதி⁴ப ॥ 41 ॥

அத்⁴யாய 287
பீ⁴ஷ்மோவாச
புனரேவ து பப்ரச்ச² ஜனகோ மிதி²லாதி⁴ப꞉ ।
பராஶரம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ த⁴ர்மே பரமநிஶ்சயம் ॥ 1 ॥

கிம்ʼ ஶ்ரேய꞉ கா க³திர்ப்³ரஹ்மன்கிம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ந வினஶ்யதி ।
க்வ க³தோ ந நிவர்தேத தன்மே ப்³ரூஹி மஹாமுனே ॥ 2 ॥

பராஶரோவாச
அஸங்க³꞉ ஶ்ரேயஸோ மூலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானக³தி꞉ பரா ।
சீர்ணம்ʼ தபோ ந ப்ரனஶ்யேத்³வாப꞉ க்ஷேத்ரே ந நஶ்யதி ॥ 3 ॥

சி²த்த்வாத⁴ர்மமயம்ʼ பாஶம்ʼ யதா³ த⁴ர்மே(அ)பி⁴ரஜ்யதே ।
த³த்த்வாப⁴ய க்ருʼதம்ʼ தா³னம்ʼ ததா³ ஸித்³தி⁴மவாப்னுயாத் ॥ 4 ॥

யோ த³தா³தி ஸஹஸ்ராணி க³வாமஶ்வஶதானி ச ।
அப⁴யம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யஸ்தத்³தா³னமதிவர்ததே ॥ 5 ॥

வஸன்விஷயமத்⁴யே(அ)பி ந வஸத்யேவ பு³த்³தி⁴மான் ।
ஸம்ʼவஸத்யேவ து³ர்பு³த்³தி⁴ரஸத்ஸு விஷயேஷ்வபி ॥ 6 ॥

நாத⁴ர்ம꞉ ஶ்லிஷ்யதே ப்ராஜ்ஞமாப꞉ புஷ்கர பர்ணவத் ।
அப்ராஜ்ஞமதி⁴கம்ʼ பாபம்ʼ ஶ்லிஷ்யதே ஜது காஷ்ட²வத் ॥ 7 ॥

நாத⁴ர்ம꞉ காரணாபேக்ஷீ கர்தாரமபி⁴முஞ்சதி ।
கர்தா க²லு யதா²காலம்ʼ தத்ஸர்வமபி⁴பத்³யதே ।
ந பீ⁴த்³யந்தே க்ருʼதாத்மான ஆத்மப்ரத்யய த³ர்ஶின꞉ ॥ 8 ॥

பு³த்³தி⁴கர்மேந்த்³ரியாணாம்ʼ ஹி ப்ரமத்தோ யோ ந பு³த்⁴யதே ।
ஶுபா⁴ஶுபே⁴ஷு ஸக்தாத்மா ப்ராப்னோதி ஸுமஹத்³ப⁴யம் ॥ 9 ॥

வீதராகோ³ ஜிதக்ரோத⁴꞉ ஸம்யக்³ப⁴வதி ய꞉ ஸதா³ ।
விஷயே வர்தமானோ(அ)பி ந ஸ பாபேன யுஜ்யதே ॥ 10 ॥

மர்யாதா³யாம்ʼ த⁴ர்மஸேதுர்நிப³த்³தோ⁴ நைவ ஸீத³தி ।
புஷ்டஸ்ரோத இவாயத்த꞉ ஸ்பீ²தோ ப⁴வதி ஸஞ்சய꞉ ॥ 11 ॥

யதா² பா⁴னுக³தம்ʼ தேஜோ மனி꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸமாதி⁴னா ।
ஆத³த்தே ராஜஶார்தூ³ல ததா² யோக³꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 12 ॥

யதா² திலாநாமிஹ புஷ்பஸம்ʼஶ்ரயாத்
ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்³யானி கு³ணோ(அ)திஸௌம்யதாம் ।
ததா² நராணாம்ʼ பு⁴வி பா⁴விதாத்மனாம்ʼ
யதா²ஶ்ரயம்ʼ ஸத்த்வகு³ண꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 13 ॥

ஜஹாதி தா³ரானிஹதே ந ஸம்பத³꞉
ஸத³ஶ்வயானம்ʼ விவிதா⁴ஶ்ச யா꞉ க்ரியா꞉ ।
த்ரிவிஷ்டபே ஜாதமதிர்யதா³ நரஸ்
ததா³ஸ்ய பு³த்³தி⁴ர்விஷயேஷு பீ⁴த்³யதே ॥ 14 ॥

ப்ரஸக்தபு³த்³தி⁴ர்விஷயேஷு யோ நரோ
யோ பு³த்⁴யதே ஹ்யாத்மஹிதம்ʼ கதா³ சன ।
ஸ ஸர்வபா⁴வானுக³தேன சேதஸா
ந்ருʼபாமிஷேணேவ ஜ²ஷோ விக்ருʼஷ்யதே ॥ 15 ॥

ஸங்கா⁴தவான்மர்த்யலோக꞉ பரஸ்பரமபாஶ்ரித꞉ ।
கத³லீ க³ர்ப⁴நி꞉ஸாரோ நௌரிவாப்ஸு நிமஜ்ஜதி ॥ 16 ॥

ந த⁴ர்மகால꞉ புருஷஸ்ய நிஶ்சிதோ
நாபி ம்ருʼத்யு꞉ புருஷம்ʼ ப்ரதீக்ஷதே ।
க்ரியா ஹி த⁴ர்மஸ்ய ஸதை³வ ஶோப⁴னா
யதா³ நரோ ம்ருʼத்யுமுகே²(அ)பி⁴வர்ததே ॥ 17 ॥

யதா²ந்த⁴꞉ ஸ்வக்³ருʼஹே யுக்தோ ஹ்யப்⁴யாஸாதே³வ க³ச்ச²தி ।
ததா²யுக்தேன மனஸா ப்ராஜ்ஞோ க³ச்ச²தி தாம்ʼ க³திம் ॥ 18 ॥

மரணம்ʼ ஜன்மனி ப்ரோக்தம்ʼ ஜன்ம வை மரணாஶ்ரிதம் ।
அவித்³வான்மோக்ஷத⁴ர்மேஷு ப³த்³தோ⁴ப்⁴ரமதி சக்ரவத் ॥ 19 ॥

யதா² ம்ருʼணாலோ(அ)னுக³தமாஶு முஞ்சதி கர்த³மம் ।
ததா²த்மா புருஷஸ்யேஹ மனஸா பரிமுச்யதே ।
மன꞉ ப்ரனயதே(ஆ)த்மானம்ʼ ஸ ஏனமபி⁴யுஞ்ஜதி ॥ 20 ॥

பரார்தே² வர்தமானஸ்து ஸ்வகார்யம்ʼ யோ(அ)பி⁴மன்யதே ।
இந்த்³ரியார்தே²ஷு ஸக்த꞉ ஸன்ஸ்வகார்யாத்பரிஹீயதே ॥ 21 ॥

அத⁴ஸ்திர்யக்³க³திம்ʼ சைவ ஸ்வர்கே³ சைவ பராம்ʼ க³திம் ।
ப்ராப்னோதி ஸ்வக்ருʼதைராத்மா ப்ராஜ்ஞஸ்யேஹேதரஸ்ய ச ॥ 22 ॥

ம்ருʼன்மயே பா⁴ஜனே பக்வே யதா² வை ந்யஸ்யதே த்³ரவ꞉ ।
ததா² ஶரீரம்ʼ தபஸா தப்தம்ʼ விஷயமஶ்னுதே ॥ 23 ॥

விஷயானஶ்னுதே யஸ்து ந ஸ போ⁴க்ஷ்யத்யஸம்ʼஶயம் ।
யஸ்து போ⁴கா³ம்ʼஸ்த்யஜேதா³த்மா ஸ வை போ⁴க்தும்ʼ வ்யவஸ்யதி ॥ 24 ॥

நீஹாரேண ஹி ஸம்ʼவீத꞉ ஶிஶ்னோத³ர பராயன꞉ ।
ஜாத்யந்த⁴ இவ பந்தா²னமாவ்ருʼதாத்மா ந பு³த்⁴யதே ॥ 25 ॥

வணிக்³யதா² ஸமுத்³ராத்³வை யதா²ர்த²ம்ʼ லப⁴தே த⁴னம் ।
ததா² மர்த்யார்ணவே ஜந்தோ꞉ கர்ம விஜ்ஞானதோ க³தி꞉ ॥ 26 ॥

அஹோராத்ர மயே லோகே ஜரா ரூபேண ஸஞ்சரன் ।
ம்ருʼத்யுர்க்³ரஸதி பூ⁴தானி பவனம்ʼ பன்னகோ³ யதா² ॥ 27 ॥

ஸ்வயம்ʼ க்ருʼதானி கர்மாணி ஜாதோ ஜந்து꞉ ப்ரபத்³யதே ।
நாக்ருʼதம்ʼ லப⁴தே கஶ்சித்கிம்ʼ சித³த்ர ப்ரியாப்ரியம் ॥ 28 ॥

ஶயானம்ʼ யாந்தமாஸீனம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ விஷயேஷு ச ।
ஶுபா⁴ஶுபா⁴னி கர்மாணி ப்ரபத்³யந்தே நரம்ʼ ஸதா³ ॥ 29 ॥

ந ஹ்யன்யத்தீரமாஸாத்³ய புனஸ்தர்தும்ʼ வ்யவஸ்யதி ।
து³ர்லபோ⁴ த்³ருʼஶ்யதே ஹ்யஸ்ய வினிபாதோ மஹார்ணவே ॥ 30 ॥

யதா² பா⁴ராவஸக்தா ஹி நௌர்மஹாம்ப⁴ஸி தந்துனா ।
ததா² மனோ(அ)பி⁴யோகா³த்³வை ஶரீரம்ʼ ப்ரதிகர்ஷதி ॥ 31 ॥

யதா² ஸமுத்³ரமபி⁴த꞉ ஸம்ʼஸ்யூதா꞉ ஸரிதோ(அ)பரா꞉ ।
ததா²த்³யா ப்ரக்ருʼதிர்யோகா³த³பி⁴ஸம்ʼஸ்யூயதே ஸதா³ ॥ 32 ॥

ஸ்னேஹபாஶைர்ப³ஹுவிபை⁴ராஸக்தமனஸோ நரா꞉ ।
ப்ரக்ருʼதிஷ்டா² விஷீத³ந்தி ஜலே ஸைகத வேஶ்மவத் ॥ 33 ॥

ஶரீரக்³ருʼஹ ஸம்ʼஸ்த²ஸ்ய ஶௌசதீர்த²ஸ்ய தே³ஹின꞉ ।
பு³த்³தி⁴மார்க³ ப்ரயாதஸ்ய ஸுக²ம்ʼ த்விஹ பரத்ர ச ॥ 34 ॥

விஸ்தரா꞉ க்லேஶஸம்ʼயுக்தா꞉ ஸங்க்ஷேபாஸ்து ஸுகா²வஹா꞉ ।
பரார்த²ம்ʼ விஸ்தரா꞉ ஸர்வே த்யாக³மாத்மஹிதம்ʼ விது³꞉ ॥ 35 ॥

ஸங்கல்பஜோ மித்ரவர்கோ³ ஜ்ஞாதய꞉ காரணாத்மகா꞉ ।
பா⁴ர்யா தா³ஸாஶ்ச புத்ராஶ்ச ஸ்வமர்த²மனுயுஞ்ஜதே ॥ 36 ॥

ந மாதா ந பிதா கிம்ʼ சித்கஸ்ய சித்ப்ரதிபத்³யதே ।
தா³னபத்²யோத³னோ ஜந்து꞉ ஸ்வகர்மப²லமஶ்னுதே ॥ 37 ॥

மாதாபுத்ர꞉ பிதா ப்⁴ராதா பா⁴ர்யா மித்ர ஜனஸ்ததா² ।
அஷ்டாபத³ பத³ஸ்தா²னே த்வக்ஷமுத்³ரேவ ந்யஸ்யதே ॥ 38 ॥

ஸர்வாணி கர்மாணி புரா க்ருʼதானி
ஶுபா⁴ஶுபா⁴ன்யாத்மனோ யாந்தி ஜந்தோர் ।
உபஸ்தி²தம்ʼ கர்மப²லம்ʼ விதி³த்வா
பு³த்³தி⁴ம்ʼ ததா² சோத³யதே(அ)ந்தராத்மா ॥ 39 ॥

வ்யவஸாயம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய ஸஹாயான்யோ(அ)தி⁴க³ச்ச²தி ।
ந தஸ்ய கஶ்சிதா³ரம்ப⁴꞉ கதா³ சித³வஸீத³தி ॥ 40 ॥

அத்³வைத⁴ மனஸம்ʼ யுக்தம்ʼ ஶூரம்ʼ தீ⁴ரம்ʼ விபஶ்சிதம் ।
ந ஶ்ரீ꞉ ஸந்த்யஜதே நித்யமாதி³த்யமிவ ரஶ்மய꞉ ॥ 41 ॥

ஆஸ்திக்ய வ்யவஸாயாப்⁴யாமுபாயாத்³விஸ்மயாத்³தி⁴யா ।
யமாரப⁴த்யனிந்த்³யாத்மா ந ஸோ(அ)ர்த²꞉ பரிஷீத³தி ॥ 42 ॥

ஸர்வை꞉ ஸ்வானி ஶுபா⁴ஶுபா⁴னி நியதம்ʼ கர்மாணி ஜந்து꞉ ஸ்வயம்ʼ
க³ர்பா⁴த்ஸம்ப்ப்ரதிபத்³யதே தது³ப⁴யம்ʼ யத்தேன பூர்வம்ʼ க்ருʼதம் ।
ம்ருʼத்யுஶ்சாபரிஹாரவான்ஸமக³தி꞉ காலேன விச்சே²தி³தா
தா³ரோஶ்சூர்ணமிவாஶ்மஸாரவிஹிதம்ʼ கர்மாந்திகம்ʼ ப்ராபயேத் ॥ 43 ॥

ஸ்வரூபதாமாத்மக்ருʼதம்ʼ ச விஸ்தரம்ʼ
குலான்வயம்ʼ த்³ரவ்யஸம்ருʼத்³தி⁴ ஸஞ்சயம் ।
நரோ ஹி ஸர்வோ லப⁴தே யதா²க்ருʼதம்ʼ
ஶுப⁴ஶுபே⁴னாத்ம க்ருʼதேன கர்மணா ॥ 44 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
இத்யுக்தோ ஜனகோ ராஜன்யதா²தத்²யம்ʼ மனீஸினா ।
ஶ்ருத்வா த⁴ர்மவிதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ பராம்ʼ முத³மவாப ஹ ॥ 45 ॥

॥ இதி பராஶரகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Parashara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Parashara Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top