Hinduism Perspective Shiva Stotram

Pashupati Ashtakam Lyrics in Bengali

পশুপতি অষ্টকম Lyrics in Bengali:

পশুপতিযষ্টকম |
পশুপতীন্দুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম |
প্রণতভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||১||

ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনযো ন চ ভূরিবলং কুলম |
অৱতি কোঽপি ন কালৱশং গতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||২||

মুরজডিণ্ডিমৱাদ্যৱিলক্ষণং মধুরপঞ্চমনাদৱিশারদম |
প্রমথভূতগণৈরপি সেৱিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৩||

শরণদং সুখদং শরণান্ৱিতং শিৱ শিৱেতি শিৱেতি নতং নৃণাম |
অভযদং করুণাৱরুণালযং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৪||

নরশিরোরচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং ৱৃষভধ্ৱজম |
চিতিরজোধৱলীকৃতৱিগ্রহং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৫||

মখৱিনাশকরং শিশিশেখরং সততমধ্ৱরভাজিফলপ্রদম |
প্রলযদগ্ধসুরাসুরমানৱং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৬||

মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্মজরামযপীডিতম |
জগদুদীক্ষ্য সমীপভযাকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৭||

হরিৱিরঞ্চিসুরাধিপপূজিতং যমজনেশধনেশনমস্কৄতম |
ত্রিনযনং ভুৱনত্রিতযাধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ||৮||

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং ৱিরচিতং পৃথিৱীপতিসূরিণা |
পঠতি সংশ্রৃণুতে মনুজঃ সদা শিৱপুরীং ৱসতে লভতে মুদম ||৯||

ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকম সংপূর্ণম ||