Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Pashupati Ashtakam Lyrics in Bengali

Pashupati Ashtakam in Bengali:

॥ পশুপতি অষ্টকম ॥
পশুপতিযষ্টকম |
পশুপতীন্দুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম |
প্রণতভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ১ ॥

ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনযো ন চ ভূরিবলং কুলম |
অৱতি কোঽপি ন কালৱশং গতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ২ ॥

মুরজডিণ্ডিমৱাদ্যৱিলক্ষণং মধুরপঞ্চমনাদৱিশারদম |
প্রমথভূতগণৈরপি সেৱিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৩ ॥

শরণদং সুখদং শরণান্ৱিতং শিৱ শিৱেতি শিৱেতি নতং নৃণাম |
অভযদং করুণাৱরুণালযং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৪ ॥

নরশিরোরচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং ৱৃষভধ্ৱজম |
চিতিরজোধৱলীকৃতৱিগ্রহং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৫ ॥

মখৱিনাশকরং শিশিশেখরং সততমধ্ৱরভাজিফলপ্রদম |
প্রলযদগ্ধসুরাসুরমানৱং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৬ ॥

মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্মজরামযপীডিতম |
জগদুদীক্ষ্য সমীপভযাকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৭ ॥

হরিৱিরঞ্চিসুরাধিপপূজিতং যমজনেশধনেশনমস্কৄতম |
ত্রিনযনং ভুৱনত্রিতযাধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৮ ॥

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং ৱিরচিতং পৃথিৱীপতিসূরিণা |
পঠতি সংশ্রৃণুতে মনুজঃ সদা শিৱপুরীং ৱসতে লভতে মুদম ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকম সংপূর্ণম ॥

Also Read:

Pashupati Ashtakam Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top