Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Potri Thiruththandakam Archanai in English

thirucciRRambalam

kaRRavargaL uNNum kaniyE pORRi
kazalaDain^dhAr cellum gadhiyE pORRi
aRRavargaTku Aramudham AnAy pORRi
allalaRuththu aDiyEnai ANDAy pORRi
maRRoruvar oppillA main^dhA pORRi
vAnavarkaL pORRum marun^dhE pORRi
ceRRavartham purameriththa civanE pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

vaN^gamali kaDaln^anycam uNDAy pORRi
madhayAnai Irurivai pOrththAy pORRi
koN^galarum n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
kolpulith n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
kolpuliththOl ADaik kuzagA pORRi
aN^gaNanE amarargaLtham iRaivA pORRi
Alamara n^IzalaRany connAy pORRi
ceN^kanagath thanikkunRE civanE pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

malaiyAn maDan^dhai maNALA pORRi
mazaviDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
n^ilaiyAga ennenycil n^inRAy pORRi
n^eRRimEl oRRaikkaN uDaiyAy pORRi
ilaiyArn^dha mUvilaivEl En^dhI pORRi
EzkaDalum Ezpozilum AnAy pORRi
cilaiyAlanRu eyileriththa civanE pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

ponniyalum mEniyanE pORRi pORRi
pUdhap paDaiyuDaiyAy pORRi pORRi
manniyacIr maRain^Angu mAnAy pORRi
maRiyEn^dhu $(1)$ kaiyAnE pORRi pORRi
unnumavarkku uNmaiyanE pORRi pORRi
ulagukku oruvanE pORRi pORRi
cennimicai veNpiRaiyAy pORRi pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

n^anychuDaiya kaNTanE pORRi pORRi
n^aRRavanE n^inpAdham pORRi pORRi
venychuDarOn palliRuththa vEn^dhE pORRi
veNmadhiyaN^ kaNNi vikirdhA pORRi
thunychiruLil ADal ugan^dhAy pORRi
thUn^IRu meykkaNin^dha chOdhI pORRi
chenychaDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

caN^karanE n^inpAdham pORRi pORRi
cadhAcivanE n^inpAdham pORRi pORRi
poN^garavA n^inpAdham pORRi pORRi
puNNiyanE n^inpAdham pORRi pORRi
aN^kamalaththu ayanODu mAlum kANA
analuruvA n^inpAdham pORRi pORRi
ceN^kamalath thiruppAdham pORRi pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

vambulavu konRaic caDaiyAy pORRi
vAnpiRaiyum vALaravum vaiththAy pORRi
kombanaiya n^uNNiDaiyAL kURA pORRi
kuraikazalAR kURRudhaiththa kOvE pORRi
n^ambumavarkku arumporuLE pORRi pORRi
n^AlvEdham ARaN^gam AnAy pORRi
cemponE maragadhamE maNiyE pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

uLLamAy uLLaththE n^inRAy pORRi
ugappAr manaththenRum n^IN^gAy pORRi
vaLLalE pORRi maNALA pORRi
vAnavarkOn thOLthuNiththa main^dhA pORRi
veLLai ERERum vikirdhA pORRi
mElOrkkum mElOrkkum mElAy pORRi
theLLun^Irk kaN^gaic caDaiyAy pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

pUvArn^dha cennip punidhA pORRi
puththELir pORRum poruLE pORRi
thEvArn^dha thEvarkkun^ thEvE pORRi
thirumAlukku Azi aLiththAy pORRi
cAvAmE kAththennai ANDAy pORRi
caN^goththa n^IRRem cadhurA pORRi
cEvArn^dha velkoDiyAy pORRi pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

piramanthan ciramarin^dha periyOy pORRi
peNNuruvODu ANuruvAy n^inRAy pORRi
karan^Angum mukkaNNum uDaiyAy pORRi
kAdhalippArkkARRa eLiyAy pORRi
aruman^dha dhEvarkku aracE pORRi
anRarakkan ain^n^Angu thOLun^ thALum
ciram n^eriththa cEvaDiyAy pORRi pORRi
thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

thiruciRRambalam

Potri Thiruththandakam Archanai in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top