Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

230 Views

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ |

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ |
ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಂಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ||೧||

ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ ಪ್ರದೋಷೇ ಯೇ ನಾರ್ಚಿತಂ ಶಿವಮಪಿ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ಚಾನ್ಯೇ |
ಏತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತಿಪುಟೈರ್ನ ಪಿಬನ್ತಿ ಮೂಢಾಸ್ತೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮಸು ಭವನ್ತಿ ನರಾ ದರಿದ್ರಾಃ ||೨||

ಯೇ ವೈ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯನನ್ಯಮನಸೋಂಽಘ್ರಿಸರೋಜಪೂಜಾಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಧನಧಾನ್ಯಕಳತ್ರಪುತ್ರಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದಧಿಕಾಸ್ತ ಇಹೈವ ಲೋಕೇ ||೩||

ಕೈಲಾಸಶೈಲಭುವನೇ ತ್ರಿಜಗಜ್ಜನಿತ್ರೀಂ ಗೌರೀಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಕನಕಾಚಿತರತ್ನಪೀಠೇ |
ನೃತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಮಮಿವಾಞ್ಚತಿ ಶೂಲಪಾಣೌ ದೇವಾಃ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ನು ಭಜನ್ತಿ ಸರ್ವೇ ||೪||

ವಾಗ್ದೇವೀ ಧೃತವಲ್ಲಕೀ ಶತಮುಖೋ ವೇಣುಂ ದಧತ್ಪದ್ಮಜಸ್ತಾಲೋನ್ನಿದ್ರಕರೋ ರಮಾ ಭಗವತೀ ಗೇಯಪ್ರಯೋಗಾನ್ವಿತಾ |
ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾನ್ದ್ರಮೄದಙ್ಗವಾದನಪಟುರ್ದೇವಾಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸ್ಥಿತಾಃ ಸೇವನ್ತೇ ತಮನು ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ದೇವಂ ಮೃಡಾನೀಪತಿಮ್ ||೫||

ಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಪತಗೋರಗಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವಿದ್ಯಾಧರಾಮರವರಾಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಂಶ್ಚ |
ಯೇಽನ್ಯೇ ತ್ರಿಲೋಕನಿಲಯಾಃ ಸಹಭೂತವರ್ಗಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಹರಪಾರ್ಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಃ ||೬||

ಅತಃ ಪ್ರದೋಷೇ ಶಿವ ಏಕ ಏವ ಪೂಜ್ಯೋಽಥ ನಾನ್ಯೇ ಹರಿಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾಃ |
ತಸ್ಮಿನ್ಮಹೇಶೇ ವಿಧಿನೇಜ್ಯಮಾನೇ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಸೀದನ್ತಿ ಸುರಾಧಿನಾಥಾಃ ||೭||

ಏಷ ತೇ ತನಯಃ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಃ |
ಪ್ರತಿಗ್ರಹೈರ್ವಯೋ ನಿನ್ಯೇ ನ ದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸುಕರ್ಮಭಿಃ ||೮||

ಅತೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಾಪನ್ನಃ ಪುತ್ರಸ್ತೇ ದ್ವಿಜಭಾಮಿನಿ |
ದದ್ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಶರಣಂ ಯಾತು ಶಙ್ಕರಮ್ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೋಕ್ತಂ ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *