Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Punyodaya Prashasti Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Punyodaya Prashasti Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

82 Views

ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಚೇತಾಃ ಪುಣ್ಯಧೀಃ ಪುಣ್ಯವಾಙ್ಮಹಾಃ ।
ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶರ್ಮಾ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯವಿಜಯೋ ಮುನಿಃ ॥ 1॥

ನಿಸರ್ಗವತ್ಸಲೋ ಧೀರೋ ವಿಶಾಲಹೃದಯಸ್ತಥಾ ।
ಪರೋಪಕಾರಪ್ರವಣೋ ನಮ್ನಸೌಮ್ಯಸ್ವಭಾವಭಾಕ್ ॥ 2॥

ಉದಾತ್ತಚಿನ್ತನೋ ದೀಪ್ರಪ್ರಜ್ಞೋ ವಾಚಂಯಮಸ್ತಥಾ ।
ನಿರ್ಭೀಕಃ ಸತ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಪ್ರಭಾಪ್ರಸೃಮರೋದಯಃ ॥ 3॥

ಜೈನ-ವೈದಿಕ-ಬೌದ್ಧಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸುವಿಶಾರದಃ ।
ಸಮ್ಮಾನನೀಯೋ ವಿದುಷಾಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೇವ ಜಂಗಮಾ ॥ 4॥

ಯದೀಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ಮುಖ್ಯರೂಪೇಣ ವರ್ತತೇ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಪದ್ಧತಿತಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಿಶೋಧನಮ್ ॥ 5॥

ಬಹುಪ್ರಾಚೀನಶಾಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಭಾಂಡಾಗಾರಾವಲೋಕನಮ್ ।
ಕೃತ್ವಾ ಶ್ರಮೇಣ ಯೋಽಕಾರ್ಷೀತ್ ತೇಷಾಮುದ್ಧಾರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 6॥

ಮಹಾಮೇಧಾವಿನಾ ಯೇನ ಪ್ರಾಚೀನಾ ಬಹುಗೌರವಾಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಾಃ ಸಮ್ಪಾದಿತಾಃ ಸನ್ತಿ ವಿದ್ವದಾನ್ದಕಾರಿಣಃ ॥ 7॥

ವಿದ್ಯಾಸಂಗಪರಾಯಣೋ ಮುನಿಪದಾಲಂಕಾರಭೂತಕ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರವಿಚಾರಪೂತವಿಕಸದ್ವೈದುಷ್ಯನಿಷ್ಪಾದಿತಮ್ ।
ಭವ್ಯಶ್ಲೋಕಮನಲ್ಪಧಾಮಮಹಿಮಾ ವಿಭ್ರನ್ಮಹಾಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ
ಜೀಯಾದ್ ವಿಶ್ವಜನಾಯ ಪುಣ್ಯವಿಜಯಃ ಪುಣ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ದಿಶನ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಮುನಿ ನ್ಯಾಯವಿಜಯವಿರಚಿತಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *