Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Purusha Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja Lyrics in Tamil

Purusha Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja in Tamil:

॥ புருஷஸூக்த விதா⁴ன பூர்வக ஷோட³ஶோபசார பூஜா ॥
த்⁴யானம் –
{த்⁴யானஶ்லோகா꞉}
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹனம் –
ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா ।
அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸனம் –
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ன꞉ ।
ய॒த³ன்னே॑னாதி॒ரோஹ॑தி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸனம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
ஏ॒தாவா॑னஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தானி॑ ।
த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புன॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒னா॒ன॒ஶ॒னே அ॒பி⁴ ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமனீயம் –
தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ முகே² ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்னானம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்னபயாமி ।

த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑ அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜின॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ த³த்⁴னா ஸ்னபயாமி ।

ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑னா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி ।

மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ன꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒னக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த் பார்தி²॑வ॒க்³ம்॒ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மான்னோ॒ வன॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ மது⁴னா ஸ்னபயாமி ।

ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜன்ம॑னே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து னாம்னே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்னபயாமி ।

யா꞉ ப²॒லினீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தானோ॑ முன்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥

ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ப²லோத³கேன ஸ்னபயாமி ।

ஸ்னானம் –
யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ ।
தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ன்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ ।
க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।

ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தன ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந꞉ ।

ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்னானம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்னானானந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸன்பரி॒த⁴ய॑: ।
த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ன்வா॒னா꞉ ।
அப³॑த்⁴ன॒ன்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷன்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ।
தேன॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த ।
ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யான்॑ ।
ஆ॒ர॒ண்யான்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீ சந்த³னம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ருச॒: ஸாமா॑னி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஸர்வாப⁴ரணானி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த ।
யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ நானாவித⁴ பரிமல பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ ।
க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ ।
காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ।

தீ³பம் –
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் ।
பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ன்ய॑: க்ரு॒த꞉ ।
ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: ।
ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ச॒ந்த்³ரமா॒ மன॑ஸோ ஜா॒த꞉ ।
சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ ।
ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோன॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேன பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேன பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அம்ருதோபஸ்தரணமஸி ।
ஓம் ப்ராணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் அபானாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் வ்யானாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் உதா³னாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஸமானாய ஸ்வாஹா ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பானீயம் ஸமர்பயாமி । உத்தராபோஶனம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன் ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜனம் –
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑னி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ன்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ கர்பூர நீராஜனம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜனானந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமனீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வான்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வான॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நான்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑னாய வித்³யதே ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஸுவர்ண தி³வ்ய மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண –
யானிகானி ச பாபானி ஜன்மாந்தரக்ருதானி ச
தானி தானி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸலா ।
அன்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேன ரக்ஷ ரக்ஷ ஜனார்த³னா ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மனஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ ஆந்தோ³லிகான்னாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ அஶ்வானாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ______ நம꞉ க³ஜானாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²னா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ।
ஆவாஹனம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜனம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ।
மந்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் ப⁴க்திஹீனம் ஜனார்த³ன ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ।

அனயா புருஷஸூக்த விதா⁴ன பூர்வக த்⁴யான ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ ______ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸன்னா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ ஸ்வீகரண –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ॥
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ ______ பாதோ³த³கம் பாவனம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீ ______ நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶீரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

Also Read:

Purusha Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Purusha Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top