Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rudradhyaya Stuti Lyrics in Tamil

Rudradhyaya Stuti in Tamil:

॥ ருத்³ராத்⁴யாய ஸ்துதி ॥
த்⁴யானம்
ஆபாதால நப⁴꞉ ஸ்த²லாந்த பு⁴வன ப்³ரஹ்மாண்ட³மாவிஸ்பு²ர-
ஜ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்பா²டிக லிங்க³ மௌலிவிலஸத் பூர்ணேந்து³ வாந்தாம்ருதை꞉ ।
அஸ்தோகாப்லுதமேகமீஶமனிஶம் ருத்³ரானுவாகான் ஜபன்
த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிதஸித்³த⁴யே த்⁴ருவபத³ம் விப்ரோ(அ)பி⁴ஷிஞ்சேச்சி²வம் ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ வ்யாப்ததே³ஹா꞉ ப⁴ஸித ஹிமருசா பா⁴ஸமானா பு⁴ஜங்கை³꞉
கண்டே² காலா꞉ கபர்தா³꞉ கலித ஶஶிகலாஶ்சண்ட³ கோத³ண்ட³ ஹஸ்தா꞉ ॥

த்ர்யக்ஷா ருத்³ராக்ஷமாலா꞉ ஸலலிதவபுஷாஶ்ஶாம்ப⁴வா மூர்திபே⁴தா³꞉
ருத்³ரா꞉ ஶ்ரீருத்³ரஸூக்த ப்ரகடித விப⁴வா꞉ ந꞉ ப்ரயச்ச²ந்து ஸௌக்²யம் ॥

இத்யுக்த்வா ஸத்வரம் ஸாம்ப³ம் ஸ்ம்ருத்வா ஶங்கரபாது³கே
த்⁴யாத்வா யயௌ க³ணாதீ⁴ஶ꞉ ஶிவஸன்னிதி⁴மாத³ராத் ।
தத꞉ ப்ரணம்ய ப³ஹுதா⁴ க்ருதாஞ்ஜலி புட꞉ ப்ரபு⁴꞉
ஶம்பு⁴ம் ஸ்தோதும் மதிம் சக்ரே ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் ॥

க³ணேஶ உவாச –
நமஸ்தே தே³வ தே³வாய நமஸ்தே ருத்³ர மன்யவே ।
நமஸ்தே சந்த்³ரசூடா³யாப்யுதோத இஷவே நம꞉ ॥ 1 ॥

நமஸ்தே பார்வதீகாந்தா-யைகரூபாய த⁴ன்வனே ।
நமஸ்தே ப⁴க³வன் ஶம்போ⁴ பா³ஹுப்⁴ஃயாமுத தே நம꞉ ॥ 2 ॥

இஷு꞉ ஶிவதமா யா தே தயா ம்ருடா³ய ருத்³ரமாம் ।
ஶிவம் த⁴னுர்யத்³ப³பூ⁴வ தேனாபி ம்ருட³யாது⁴னா ॥ 3 ॥

ஶரவ்யா யா ஶிவதமா தயாபி ம்ருட³ய ப்ரபோ⁴ ।
யா தே ருத்³ர ஶிவா நித்யம் ஸர்வமங்க³லஸாத⁴னம் ॥ 4 ॥

தயாபி⁴சாகஶீஹி த்வம் தனுவா மாமுமாபதே ।
கோ⁴ரயா தனுவாசாபி ருத்³ராத்³யா(அ)பாபகாஶினீ ॥ 5 ॥

யா தயா ம்ருட³ஃய ஸ்வாமின் ஸதா³ ஶந்தமயா ப்ரபோ⁴ ।
கி³ரிஶந்த மஹாருத்³ர ஹஸ்தே யாமிஷுமஸ்தவே ॥ 6 ॥

பி³ப⁴ர்ஷி தாம் கி³ரித்ராத்³ய ஶிவாம் குரு ஶிவாபதே ।
ஶிவேன வசஸா ருத்³ர நித்யம் வாசாவதா³மஸி ॥ 7 ॥

த்வத்³ப⁴க்தி பரிபூதாங்க³ம் மஹிம்ஸீ꞉ புருஷம் ஜக³த் ।
யச்ச ஶர்வ ஜக³த்ஸர்வமயக்ஷ்மம் ஸுமனா அஸத் ॥ 8 ॥

யதா²ததா²வமாம் ருத்³ர தத³ன்யதா⁴பி மே ப்ரபோ⁴ ।
ருத்³ர த்வம் ப்ரத²மோ தை³வ்யோ பி⁴ஷக் பாபவினாஶக꞉ ॥ 9 ॥

அதி⁴வக்தா(அ)த்⁴யவோசன்மாம் பா⁴வலிங்கா³ர்சகம் முதா³ ।
அஹீன் ஸர்வான் யாது தா⁴ன்ய꞉ ஸர்வா அப்யத்³ய ஜம்ப⁴யன் ॥ 10 ॥

அஸௌ தாம்ரோருணோ ப³ப்⁴ரு꞉ நீலக்³ரீவ꞉ ஸுமங்க³ல꞉ ।
விலோஹிதோ ஸ்த்வயம் ஶம்போ⁴ த்வத³தி⁴ஷ்டா²ன ஏவ ஹி ॥ 11 ॥

நமோ நமஸ்தே ப⁴க³வன் நீலக்³ரீவ மீடு⁴ஷே ।
ஸஹஸ்ராக்ஷாய ஶுத்³தா⁴ய ஸச்சிதா³னந்த³ மூர்தயே ॥ 12 ॥

உப⁴யோகா³ர்த்னி யோர்ஜ்யா யா த⁴ன்வனஸ்தாம் ப்ரமுஞ்சதாம் ।
ஸம்ப்ராப்ய த⁴னுரன்யேஷாம் ப⁴யாய ப்ரப⁴விஷ்யதி ॥ 13 ॥

அஸ்மத்³ப⁴ய வினாஶார்த² மது⁴னாப⁴யத³ ப்ரபோ⁴ ।
யாஶ்சதே ஹஸ்த இஷவ꞉ பரதா ப⁴க³வோ வாப ॥ 14 ॥

அவதத்ய த⁴னுஶ்சத்வம் ஸஹஸ்ராக்ஷ ஶதேஷுதே⁴ ।
முகா² நிஶீர்ய ஶல்யானாம் ஶிவோ ந꞉ ஸுமனா ப⁴வ ॥ 15 ॥

விஜ்யம் த⁴னுரித³ம் பூ⁴யாத் விஶல்யோ பா³ணவானபி ।
அனேஶன்னிஷவஶ்சாபி ஹ்யாபு⁴ரஸ்து நிஷங்க³தி²꞉ ॥ 16 ॥

கபர்தி³னோ மஹேஶஸ்ய யதி³ நாபு⁴ர்னிஷங்க³தி²꞉ ।
இஷவோ பி ஸமர்தா²ஶ்சேத் ஸாமர்த்²யாது ப⁴யம் ப⁴வேத் ॥ 17 ॥

யா தே ஹேதிர்த⁴னுர்ஹஸ்தேன மீடு⁴ஷ்டம ப³பூ⁴வ யா ।
தயா(அ)ஸ்மான் விஶ்வதஸ்தேன பாலய த்வமயக்ஷ்மயா ॥ 18 ॥

அனாததாயா(அ)யுதா⁴ய நமஸ்தே த்⁴ருஷ்ணவே நம꞉ ।
பா³ஹுப்⁴யாம் த⁴ன்வனே ஶம்போ⁴ நமோ பூ⁴யோ நமோ நம꞉ ॥ 19 ॥

பரிதே த⁴ன்வனோ ஹேதி꞉ விஶ்வதோ(அ)ஸ்மான் வ்ருணக்து ந꞉ ।
இஷுதி⁴ஸ்தவ யா தாவத³ஸ்மதா³ரே நிதே⁴ஹி தம் ॥ 20 ॥

ஹிரண்ய பா³ஹவே துப்⁴யம் ஸேனான்யே தே நமோ நம꞉ ।
தி³ஶாம் ச பதயே துப்⁴யம் பஶூனாம் பதயே நம꞉ ॥ 21 ॥

த்விஷீமதே நமஸ்துப்⁴யம் நம꞉ ஸஸ்பிஞ்ஜராய தே ।
நம꞉ பதீ²னாம் பதயே ப³ப்⁴லுஶாஃய நமோ நம꞉ ॥ 22 ॥

நமோ விவ்யாதி⁴னே(அ)ன்னானாம் பதயே ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
நமஸ்தே ஹரிகேஶாய ருத்³ராய-ஸ்தூபவீதினே ॥ 23 ॥

புஷ்டானாம் பதயே துப்⁴யம் ஜக³தாம் பதயே நம꞉ ।
ஸம்ஸார ஹேதி ரூபாய ருத்³ராயாப்யாததாவினே ॥ 24 ॥

க்ஷேத்ராணாம் பதயே துப்⁴யம் ஸூதாய ஸுக்ருதாத்மனே ।
அஹந்த்யாய நமஸ்துப்⁴யம் வனானாம் பதயே நம꞉ ॥ 25 ॥

ரோஹிதாய ஸ்த²பதயே மந்த்ரிணே வாணிஜாய ச ।
கக்ஷாணாம் பதயே துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் பு⁴வந்தயே ॥ 26 ॥

தத்³வாரிவஸ்க்ருதாயாஸ்து மஹாதே³வாய தே நம꞉ ।
ஓஷாதீ⁴னாம் ச பதயே நமஸ்துப்⁴யம் மஹாத்மனே ॥ 27 ॥

உச்சைர்கோ⁴ஷாஃய தீ⁴ராய தீ⁴ரான் க்ரந்த³யதே நம꞉ ॥ 28 ॥

பத்தீனாம் பதயே துப்⁴யம் க்ருத்ஸ்னவீதாய தே நம꞉ ।
தா⁴வதே த⁴வலாயா(அ)பி ஸத்த்வனாம் பதயே நம꞉ ॥ 29 ॥

அவ்யாதி⁴னீனாம் பதயே ககுபா⁴ய நிஷங்கி³ணே ।
ஸ்தேனானாம் பதயே துப்⁴யம் தி³வ்யேஷுதி⁴மதே நம꞉ ॥ 30 ॥

தஸ்கராணாம் ச பதயே வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ।
ஸ்தாயூனாம் பதயே துப்⁴யம் நமஸ்தே(அ)ஸ்து நிசேரவே ॥ 31 ॥

நம꞉ பரிசராயா(அ)பி மஹாருத்³ராய தே நம꞉ ।
அரண்ஃயானாம் ச பதயே முஷ்ணதாம் பதயே நம꞉ ॥ 32 ॥

உஷ்ணீஷிணே நமஸ்துப்⁴யம் நமோ கி³ரிசராய தே ।
குலுஞ்சானாம் ச பதயே நமஸ்துப்⁴யம் ப⁴வாய ச ॥ 33 ॥

நமோ ருத்³ராய ஶர்வாய துப்⁴யம் பஶுபதயே நம꞉ ।
நம உக்³ராய பீ⁴மாய நமஶ்சாக்³ரேவதா⁴ய ச ॥ 34 ॥

நமோ தூ³ரேவதா⁴யா(அ)பி நமோ ஹந்த்ரே நமோ நம꞉ ।
ஹனீயஸே நமஸ்துப்⁴யம் நீலக்³ரீவாய தே நம꞉ ॥ 35 ॥

நமஸ்தே ஶிதிகண்டா²ய நமஸ்தே(அ)ஸ்து கபர்தி³னே ।
நமஸ்தே வ்யுப்தகேஶாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடு⁴ஷே ॥ 36 ॥

கி³ரிஶாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஶிபிவிஷ்டாய தே நம꞉ ।
நமஸ்தே ஶம்ப⁴வே துப்⁴யம் மயோப⁴வ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 37 ॥

மயஸ்கர நமஸ்துப்⁴யம் ஶங்கராய நமோ நம꞉ ।
நமஶ்ஶிவாய ஶர்வாய நமஶ்ஶிவதராய ச ॥ 38 ॥

நமஸ்தீர்த்²யாய கூல்யாய நம꞉ பார்யாய தே நம꞉ ।
ஆவார்யாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து நம꞉ ப்ரதரணாய ச ॥ 39 ॥

நம உத்தரணாயா(அ)பி ஹரா(அ)தார்யாய தே நம꞉ ।
ஆலாத்³யாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப⁴க்தானாம் வரதா³ய ச ॥ 40 ॥

நமஶ்ஶஷ்ப்யாய பே²ன்யாய ஸிகத்யாய நமோ நம꞉ ।
ப்ரவாஹ்யாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஹ்ரஸ்வாயா(அ)ஸ்து நமோ நம꞉ ॥ 41 ॥

வாமனாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்³ருஹதே ச நமோ நம꞉ ।
வர்ஷீயஸே நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமோ வ்ருத்³தா⁴ய தே நம꞉ ॥ 42 ॥

ஸம்வ்ருத்⁴வனே நமஸ்துப்⁴யமக்³ரியாய நமோ நம꞉ ।
ப்ரத²மாய நமஸ்துப்⁴யமாஶவே சாஜிராய ச ॥ 43 ॥

ஶீக்⁴ரியாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஶீப்⁴யாய ச நமோ நம꞉ ।
நம ஊர்ம்யாய ஶர்வாயா(அ)ப்யவஸ்வன்யாய தே நம꞉ ॥ 44 ॥

ஸ்ரோதஸ்யாய நமஸ்துப்⁴யம் த்³வீப்ஃயாய ச நமோ நம꞉ ।
ஜ்யேஷ்டா²ய ச நமஸ்துப்⁴யம் கனிஷ்டா²ய நமோ நம꞉ ॥ 45 ॥

பூர்வஜாய நமஸ்துப்⁴யம் நமோஸ்த்வபரஜாய ச ।
மத்⁴யமாய நமஸ்துப்⁴யமபக³ல்பா⁴ய தே நம꞉ ॥ 46 ॥

ஜக⁴ன்யாய நமஸ்துப்⁴யம் பு³த்⁴னியாஃய நமோ நம꞉ ।
ஸோப்⁴ஃயாய ப்ரதிஸர்யாய யாம்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 47 ॥

க்ஷேம்யாய ச நமஸ்துப்⁴யம் யாம்யாய ச நமோ நம꞉ ।
உர்வர்யாய நமஸ்துப்⁴யம் க²ல்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 48 ॥

ஶ்லோக்யாய சா(அ)வஸான்யாயா(அ)வஸ்வன்யாஃய ச தே நம꞉ ।
நமோ வன்யாய கக்ஷ்யாய மௌன்ஜ்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 49 ॥

ஶ்ரவாய ச நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரதிஶ்ரவ நமோ நம꞉ ।
ஆஶுஷேணாய ஶூராய நமோஸ்த்வா(அ)ஶுரதா²ய ச ॥ 50 ॥

வரூதி²னே பர்மிணே ச பி³ல்மினே ச நமோ நம꞉ ।
ஶ்ருதாய ஶ்ருதஸேனாய நம꞉ கவசினே நம꞉ ॥ 51 ॥

து³ந்து³ப்⁴ஃயாய நமஸ்துப்⁴யமா(அ)ஹனந்யாய தே நம꞉ ।
ப்ரஹிதாய நமஸ்துப்⁴யம் த்⁴ருஷ்ணவே ப்ரம்ருஶாய ச ॥ 52 ॥

பாராஃய பாரவிந்தா³ய நமஸ்தீக்ஷ்ணேஷவே நம꞉ ।
ஸுத⁴ன்வனே நமஸ்துப்⁴யம் ஸ்வாயுதா⁴ய நமோ நம꞉ ॥ 53 ॥

நம꞉ ஸ்ருத்யாய பத்²யாய நம꞉ காட்ஃயாய தே நம꞉ ।
நமோ நீப்யாஃய ஸோத்³யாய ஸரஸ்யாய ச தே நம꞉ ॥ 54 ॥

நமோ நாத்³யாய ப⁴வ்யாய வைஶந்தாய நமோ நம꞉ ।
அவட்யாய நமஸ்துப்⁴யம் நம꞉ கூப்யாஃய தே நம꞉ ॥ 55 ॥

அவர்ஷ்யாய ச வர்ஷ்யாய மேக்⁴யாய ச நமோ நம꞉ ।
வித்³யுத்யாய நமஸ்துப்⁴யமீத்⁴ரியாய நமோ நம꞉ ॥ 56 ॥

ஆதப்யாஃய நமஸ்துப்⁴யம் வாத்யாய ச நமோ நம꞉ ।
ரேஷ்மியாய நமஸ்துப்⁴யம் வாஸ்தவ்யாய நமோ நம꞉ ॥ 57 ॥

வாஸ்துபாய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்ஸோமாயதே நம꞉ ।
நமோ ருத்³ராய தாம்ராயா(அ)ப்யருணாய ச தே நம꞉ ॥ 58 ॥

நம உக்³ராய பீ⁴மாய நமஶ்ஶங்கா³ய தே நம꞉ ।
நமஸ்தீர்த்²யாய கூல்யாஃய ஸிகத்யய நமோ நம꞉ ॥ 59 ॥

ப்ரவாஹ்யாய நமஸ்துப்⁴யமிரிண்யாய நமோ நம꞉ ।
நமஸ்தே சந்த்³ரசூடா³ஃய ப்ரபத்²யாய நமோ நம꞉ ॥ 60 ॥

கிம்ஶிலாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து க்ஷயணாய ச தே நம꞉ ।
கபர்தி³னே நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே(அ)ஸ்து புலஸ்தயே ॥ 61 ॥

நமோ கோ³ஷ்ட்²யாய க்³ருஹ்யாஃய க்³ரஹாணாம் பதயே நம꞉ ।
ஸமஸ்தல்ப்யாய கே³ஹ்யாஃய கு³ஹாவாஸாய தே நம꞉ ॥ 62 ॥

காட்யாய க³ஹ்வரேஷ்டா²ய ஹ்ரத³ய்யாஃய ச தே நம꞉ ।
நிவேஷ்ப்யாய நமஸ்துப்⁴யம் பாக்³ம்ஸவ்ஃயாய தே நம꞉ ॥ 63 ॥

ரஜஸ்யாஃய நமஸ்துப்⁴யம் பராத்பர தராய ச ।
நமஸ்தே ஹரிகேஶாய ஶுஷ்க்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 64 ॥

ஹரித்யாஃய நமஸ்துப்⁴யம் ஹரித்³வர்ணாய தே நம꞉ ।
நம꞉ உர்ம்யாய ஸூர்ம்யாஃய பர்ண்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 65 ॥

நமோ(அ)பகு³ரமாணாய பர்ணஶத்³ஃயாய தே நம꞉ ।
அபி⁴க்⁴னதே சா(அ)க்²கி²த³தே நம꞉ ப்ரக்²கி²த³தே நம꞉ ॥ 66 ॥

விஶ்வரூபாய விஶ்வாய விஶ்வாதா⁴ராய தே நம꞉ ।
த்ர்யம்ப³காய ச ருத்³ராய கி³ரிஜாபதயே நம꞉ ॥ 67 ॥

மணிகோடீர கோடிஸ்த² காந்திதீ³ப்தாய தே நம꞉ ।
வேத³வேதா³ந்த வேத்³யாய வ்ருஷாரூடா⁴ய தே நம꞉ ॥ 68 ॥

அவிஜ்ஞேய ஸ்வரூபாய ஸுந்த³ராய நமோ நம꞉ ।
உமாகாந்த நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே ஸர்வஸாக்ஷிணே ॥ 69 ॥

ஹிரண்ய பா³ஹவே துப்⁴யம் ஹிரண்யாப⁴ரணாய ச ।
நமோ ஹிரண்ய ரூபாய ரூபாதீதாய தே நம꞉ ॥ 70 ॥

ஹிரண்யபதயே துப்⁴யமம்பி³காபதயே நம꞉ ।
உமாயா꞉ பதயே துப்⁴யம் நம꞉ பாபப்ரணாஶக ॥ 71 ॥

மீடு⁴ஷ்டமாய து³ர்கா³ஃய கத்³ருத்³ராய ப்ரசேதஸே ।
தவ்யஸே பி³ல்வபூஜ்யாய நம꞉ கல்யாணரூபிணே ॥ 72 ॥

அபார கல்ஃயாண கு³ணார்ணவாய
ஶ்ரீ நீலகண்டா²ய நிரஞ்ஜனாய ।
காலாந்தகாயா(அ)பி நமோ நமஸ்தே
தி³க்காலரூபாய நமோ நமஸ்தே ॥ 73 ॥

வேதா³ந்தப்³ருந்த³ஸ்துத ஸத்³கு³ணாய
கு³ணப்ரவீணாய கு³ணாஶ்ரயாஃய ।
ஶ்ரீ விஶ்வனாதா²ய நமோ நமஸ்தே
காஶீ நிவாஸாய நமோ நமஸ்தே ॥ 74 ॥

அமேய ஸௌந்த³ர்ய ஸுதா⁴னிதா⁴ன
ஸம்ருத்³தி⁴ரூபாய நமோ நமஸ்தே ।
த⁴ராத⁴ராகார நமோ நமஸ்தே
தா⁴ராஸ்வரூபாய நமோ நமஸ்தே ॥ 75 ॥

நீஹார ஶைலாத்மஜ ஹ்ருத்³விஹார
ப்ரகாஶ ஹார ப்ரவிபா⁴ஸி வீர ।
வீரேஶ்வரா(அ)பாரத³யானிதா⁴ன
பாஹி ப்ரபோ⁴ பாஹி நமோ நமஸ்தே ॥ 76 ॥

ஏவம் ஸ்துத்வா மஹாதே³வம் ப்ரணிபத்ய புன꞉ புன꞉ ।
க்ருதாஞ்ஜலி புடஸ்தஸ்தௌ² பார்ஶ்வே டு³ண்டி²வினாயக꞉ ॥

தமாலோக்ய ஸுதம் ப்ராப்தம் வேத³ம் வேதா³ங்க³பாரக³ம் ।
ஸ்னேஹாஶ்ருதா⁴ரா ஸம்வீதம் ப்ராஹ டு³ண்டி²ம் ஸதா³ஶிவ꞉ ॥

இதி ஶ்ரீ ஶிவ ரஹஸ்யே ஹராக்²யே த்ருதீயாம்ஶே பூர்வார்தே² க³ணேஶ க்ருத ருத்³ராத்⁴யாய ஸ்துதி꞉ நாம த³ஶமோத்⁴யாய꞉ ॥

அனேனா ஶ்ரீக³ணேஶ க்ருத ஶ்லோகாத்மக ருத்³ரத்⁴ஃயாய பாராயணேன ஶ்ரீ விஶ்வேஶ்வர ஸ்ஸுப்ரீத ஸ்ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது ॥

Also Read:

Rudradhyaya Stuti in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Rudradhyaya Stuti Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top