Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shambhu Stotra Lyrics in English

Shambhu Stotra Lyrics in English

161 Views

shambhustotram Lyrics in English:

nAnAyonisahasrakoTiShu muhuH sa.nbhUya sa.nbhUya tad\-
garbhAvAsanirantaduHkhanivaha.n vaktu.n na shakya.n cha tat .
bhUyo bhUya ihAnubhUya sutarA.n kaShTAni naShTo.asmyaha.n
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 1 ||

bAlye tADanapIDanairbahuvidhaiH pitrAdibhirbodhitaH
tatkAlochitarogajAlajanitairduHkhairala.n bAdhitaH .
lIlAlaulyaguNIkR^itaishcha vividhairdushchoShTitaiH kleshitaH
so.aha.n tvA.n sharaNa.n vrajAmyava vibho sha.nbho dayAmbhonidhe || 2 ||

tAruNye madanena pIDitatanuH kAmAturaH kAminI\-
saktastadvashagaH svadharmavimukhaH sadbhiH sadA dUShitaH .
karmAkArShamapAranArakaphala.n saukhyAshayA durmatiH
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 3 ||

vR^iddhatve galitAkhilendriyabalo vibhraShTadantAvaliH
shvetIbhUtashirAH sujarjaratanuH kampAshrayo.anAshrayaH .
lAlochchhiShTapurIShamUtrasalilaklinno.asmi dIno.asmyaha.n
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 4 ||

dhyAta.n te padAmbuja.n sakR^idapi dhyAta.n dhana.n sarvadA
pUjA te na kR^itA kR^itA svavapuShaH straggandhalepArchanaiH .
nAnnAdyaiH paritarpitA dvijavarA jihvaiva sa.ntarpitA
pApiShThena mayA sadAshiva vibho sha.nbho dayAmbhonidhe || 5 ||

sa.ndhyAsnAnajapAdi karma na kR^ita.n bhaktyA kR^ita.n duShkR^ita.n
tvannAmesha na kIrtita.n tvatimudA durbhAShita.n bhAShitam .
tvanmUrtirna vilokitA punarapi strImUrtirAlokitA
bhogAsaktimatA mayA shiva vibho sha.nbho dayAmbhonidhe || 6 ||

sa.ndhyAdhyAnajapAdikarmakaraNe shakto.asmi naiva prabho
dAtu.n hanta mati.n pratIpakaraNe dArAdibandhAspade .
nAmaika.n tava tAraka.n mama vibho hyanyanna chAsti kvachit
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 7 ||

kumbhIpAkadhura.ndharAdiShu mahAbIjAdiShu proddhata.n
ghora.n nArakaduHkhamIShadapi vA soDhu.n na shakto.asmyaham .
tasmAt tvA.n sharaNa.n vrajAmi satata.n jAnAmi na tvA.n vinA
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 8 ||

mAtA vApi pitA suto.api na hito bhrAtrAdayo bAndhavAH
sarve svArthaparA bhavanti khalu mA.n trAtu.n na ke.api kShamAH .
dUtebhyo yamachoditebhya iha tu tvAmantarA sha.nkara
trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe || 9 ||

|| sha.nbhustotra.n sa.npUrNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *