Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Shiva Slokam

Sri Shankara Ashtakam in Kannada:

॥ ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಲಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಮ್ ।
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ ॥ 1 ॥

ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಭಾಲಂ ಕಂಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೀಪಾಲಮ್ ।
ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಾಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಕೋಮಲಂ ವನ್ದೇ ॥ 2 ॥

ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ನಗೇನ್ದ್ರಜಾವಾಮಮ್ ।
ಸಂಸೃತಿಶೋಕವಿರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಂಠೇನ ಕಾರಣಂ ವನ್ದೇ ॥ 3 ॥

ಕಟಿತಟವಿಲಸಿತನಾಗಂ ಖಂಡಿತಯಾಗಂ ಮಹಾದ್ಭುತತ್ಯಾಗಮ್ ।
ವಿಗತವಿಷಯರಸರಾಗಂ ಭಾಗಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಬಿಭ್ರತಂ ವನ್ದೇ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಪುರಾದಿಕದನುಜಾನ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಕಾನ್ತಂ ಸದೈವ ಸಂಶಾನ್ತಮ್ ।
ಲೀಲಾವಿಜಿತಕೃತಾನ್ತಂ ಭಾನ್ತಂ ಸ್ವಾನ್ತೇಪು ದೇಹಿನಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 5 ॥

ಸುರಸರಿದಾಪ್ಲುತಕೇಶಂ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಶಂ ಹೃದಾಲಯಾವೇಶಮ್ ।
ವಿಗತಾಶೇಷಕ್ಲೇಶಂ ದೇಶಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಮ್ಪದಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 6 ॥

ಕರತಲಕಲಿತಪಿನಾಕಂ ವಿಗತಜರಾಕಂ ಸುಕರ್ಮಣಾಂ ಪಾಕಮ್ ।
ಪರಪದವೀತವರಾಕಂ ನಾಕಂಗಮಪೂಗವನ್ದಿತಂ ವನ್ದೇ ॥ 7 ॥

ಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಕಾಯಂ ದುಸ್ತರಮಾಯಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಪಾಯಮ್ ।
ಪ್ರಮಥಸಮೂಹಸಹಾಯಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿರನ್ತರಂ ವನ್ದೇ ॥ 8 ॥

ಯಸ್ತುಪದಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪಠತಿ ಸಮಾಹಿತಚೇತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಸ ಶೈವಮೇವ ಪದಮ್ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shankara Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Shiva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top