Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada

60 Views

Shankarashtakam in Kannada:

॥ ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಲಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಮ್ ।
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ ॥ 1॥

ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಭಾಲಂ ಕಂಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೀಪಾಲಮ್ ।
ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಾಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಕೋಮಲಂ ವನ್ದೇ ॥ 2॥

ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ನಗೇನ್ದ್ರಜಾವಾಮಮ್ ।
ಸಂಸೃತಿಶೋಕವಿರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಂಠೇನ ಕಾರಣಂ ವನ್ದೇ ॥ 3॥

ಕಟಿತಟವಿಲಸಿತನಾಗಂ ಖಂಡಿತಯಾಗಂ ಮಹಾದ್ಭುತತ್ಯಾಗಮ್ ।
ವಿಗತವಿಷಯರಸರಾಗಂ ಭಾಗಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಬಿಭ್ರತಂ ವನ್ದೇ ॥ 4॥

ತ್ರಿಪುರಾದಿಕದನುಜಾನ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಕಾನ್ತಂ ಸದೈವ ಸಂಶಾನ್ತಮ್ ।
ಲೀಲಾವಿಜಿತಕೃತಾನ್ತಂ ಭಾನ್ತಂ ಸ್ವಾನ್ತೇಪು ದೇಹಿನಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 5॥

ಸುರಸರಿದಾಪ್ಲುತಕೇಶಂ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಶಂ ಹೃದಾಲಯಾವೇಶಮ್ ।
ವಿಗತಾಶೇಷಕ್ಲೇಶಂ ದೇಶಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಮ್ಪದಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 6॥

ಕರತಲಕಲಿತಪಿನಾಕಂ ವಿಗತಜರಾಕಂ ಸುಕರ್ಮಣಾಂ ಪಾಕಮ್ ।
ಪರಪದವೀತವರಾಕಂ ನಾಕಂಗಮಪೂಗವನ್ದಿತಂ ವನ್ದೇ ॥ 7॥

ಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಕಾಯಂ ದುಸ್ತರಮಾಯಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಪಾಯಮ್ ।
ಪ್ರಮಥಸಮೂಹಸಹಾಯಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿರನ್ತರಂ ವನ್ದೇ ॥ 8॥

ಯಸ್ತುಪದಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪಠತಿ ಸಮಾಹಿತಚೇತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಸ ಶೈವಮೇವ ಪದಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *