Home / Ashtaka / Shankara Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shankara Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shankarashtakam in Punjabi:

॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਜਟਾਗਣਭਾਰਂ ਗਰਲਾਹਾਰਂ ਸਮਸ੍ਤਸਂਹਾਰਮ੍ ।
ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰਿਵਿਹਾਰਂ ਪਾਰਂ ਭਵਵਾਰਿਧੇਰਹਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੧॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਭਾਲਂ ਕਣ੍ਠਵ੍ਯਾਲਂ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੀਪਾਲਮ੍ ।
ਕਤਨਰਮਸ੍ਤਕਮਾਲਂ ਕਾਲਂ ਕਾਲਸ੍ਯ ਕੋਮਲਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੨॥

ਕੋਪੇਕ੍ਸ਼ਣਹਤਕਾਮਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਂ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਵਾਮਮ੍ ।
ਸਂਸਤਿਸ਼ੋਕਵਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਕਣ੍ਠੇਨ ਕਾਰਣਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੩॥

ਕਟਿਤਟਵਿਲਸਿਤਨਾਗਂ ਖਣ੍ਡਿਤਯਾਗਂ ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਤ੍ਯਾਗਮ੍ ।
ਵਿਗਤਵਿਸ਼ਯਰਸਰਾਗਂ ਭਾਗਂ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਬਿਭ੍ਰਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੪॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਦਿਕਦਨੁਜਾਨ੍ਤਂ ਗਿਰਿਜਾਕਾਨ੍ਤਂ ਸਦੈਵ ਸਂਸ਼ਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਲੀਲਾਵਿਜਿਤਕਤਾਨ੍ਤਂ ਭਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇਪੁ ਦੇਹਿਨਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੫॥

ਸੁਰਸਰਿਦਾਪ੍ਲੁਤਕੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕੁਲੇਸ਼ਂ ਹਦਾਲਯਾਵੇਸ਼ਮ੍ ।
ਵਿਗਤਾਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਲੇਸ਼ਂ ਦੇਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਸਮ੍ਪਦਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੬॥

ਕਰਤਲਕਲਿਤਪਿਨਾਕਂ ਵਿਗਤਜਰਾਕਂ ਸੁਕਰ੍ਮਣਾਂ ਪਾਕਮ੍ ।
ਪਰਪਦਵੀਤਵਰਾਕਂ ਨਾਕਙ੍ਗਮਪੂਗਵਨ੍ਦਿਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੭॥

ਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਕਾਯਂ ਦੁਸ੍ਤਰਮਾਯਂ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਪਾਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਮਥਸਮੂਹਸਹਾਯਂ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੮॥

ਯਸ੍ਤੁਪਦਾਸ਼੍ਟਕਮੇਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਪਠਤਿ ਸਮਾਹਿਤਚੇਤਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ੈਵਮੇਵ ਪਦਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts