Home / Ashtaka / Shastuh Dhyana Ashtakam Lyrics in English

Shastuh Dhyana Ashtakam Lyrics in English

Shastuh Dhyanashtakam in English:

Sri Ganesaya Namah ।
namami dharmasastaram yogapithasthitam vibhum ।
prasannam nirmalam santam satyadharmavratam bhaje ॥ 1 ॥

asyamakomalavisalatanum vicitra-
vaso vasanamarunotpalavamahastam ।
uttungaratnamukutam kutilagrakesam
sastaramistavaradam saranam prapadye ॥ 2 ॥

hariharasarirajanma marakatamanibhangamecakacchayah ।
vijayatu devah sasta sakalajagaccittamohinimurtih ॥ 3 ॥

parsvasthapatyadaram vatavitapitalanyastasimhasanastham ।
syamam kalambaram ca sritakarayugaladarsacintamanim ca ।
sastri nistrimsabanasanavisikhadhṛtam raktamalyanulepam
vande sastaramidyam ghanakutilabṛhatkuntalodagramauḷim ॥ 4 ॥

snigdharalavisarikuntalabharam simhasanadhyasinam
sphurjatpatrasukḷptakundalamathesvisvasabhṛddordvayam ।
nilaksaumavasam navinajaladasyamam prabhasatyaka-
svayatparsvayugam suraktasakalakalpam smaredaryakam ॥ 5 ॥

kodandam sasaram bhujena bhujagendrabhogabhasa vahan
vamena ksurikam vipaksadalane paksena daksena ca ।
kantya nirjitaniradah purabhidah kridatkiratakṛteh
putro'smakamanalpanirmalayasah nirmatu sarmanisam ॥ 6 ॥

kaḷambhodakalabhakomalatanum balenducudam vibhum
balarkayutarocisam saralasatkodandabananvitam ।
virasriramanam ranotsukamisadraktambubhusanjalim
kalaratisutam kiratavapusam vande param daivatam ॥ 7 ॥

sadhyam svaparsvena vibud‍dhya gadham
nipatayantam khalu sadhakasya ।
padabjayormandadharam trinetram
bhajema sastaramabhistasid‍dhyai ॥ 8 ॥

॥ iti sastuh dhyanastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment