Shiva Stotram

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಶಮ್ಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ ||
ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ||೧||

ಶಙ್ಕರಃ ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಙ್ಗೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ||
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಽಮ್ಬಿಕಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ||೨||

ಭವಃ ಶರ್ವಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಶಿತಿಕಣ್ಟಃ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಃ |
ಉಗ್ರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಾರಿರನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ||೨||

ಗಙ್ಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ||
ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ ||೪||

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕವಚೀ ಕಠೋರಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ||
ವೃಷಾಙ್ಕೀ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ||೫||

ಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವರಮಯಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರನೀಶ್ವರಃ ||
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ||೬||

ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಮಯಃ ಸೋಮಃ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಃ ಸದಾಶಿವಃ ||
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ||೭||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ ||
ಭುಜಙ್ಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧನ್ವಾ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ||೮||

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪುರಾರಾತಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ||
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ||೯||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನಜನಕಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ ||
ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸ್ತಾಣುರಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ||೧೦||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ||
ಶಾಶ್ವತಃ ಖಣ್ಡಪರಶೂ ರಜಃಪಾಶವಿಮೋಚನಃ ||೧೧||

ಮೃಡಃ ಪಶುಪತಿರ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ ||
ಪೂಷದನ್ತಭಿದವ್ಯಗ್ರೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ಹರಃ ||೧೨||

ಭಗನೇತ್ರಭಿದವ್ಯಕ್ತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ||
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋಽನನ್ತಸ್ತಾರಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||೧೩||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||