Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivaatharvasheersham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Atharva Sheersham in Kannada:

॥ ಶಿವಾಥರ್ವ ಶೀರ್ಷಮ್ ॥
ಓಂ ದೇವಾ ಹ ವೈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಮಾಯಂಸ್ತೇ ರುದ್ರಮಪೃಚ್ಛನ್ ಕೋ ಭವಾನಿತಿ |
ಸೋಽಬ್ರವೀದಹಮೇಕಃ ಪ್ರಥಮಮಾಸೀದ್ವರ್ತಾಮಿ ಚ
ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮತ್ತೋ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇತಿ |

ಸೋಽನ್ತರಾದನ್ತರಂ ಪ್ರಾವಿಶದ್ದಿಶಶ್ಚಾನ್ತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ |
ಸೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಞ್ಚಃ
ಪ್ರತ್ಯಞ್ಚೋಽಹಂ ದಕ್ಷಿಣಾಞ್ಚ ಉದಞ್ಚೋಽಹಮಮಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಶ್ಚಾಹಂ
ದಿಶಶ್ಚ ಪ್ರತಿದಿಶಶ್ಚಾಹಂ ಪುಮಾನಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚಾಹಂ
ಸಾವಿತ್ರ್ಯಹಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಹಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಬೂಜಗತ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ಚಾಽಹಂ
ಛನ್ದೋಽಹಂ ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರಾಹವನೀಯೋಽಹಂ
ಗೌರಹಂ ಗೌರ್ಯಹಮೃಗಹಂ ಯಜುರಹಂ ಸಾಮಾಹಮಥರ್ವಾಙ್ಗಿರಸೋಽಹಂ
ಜ್ಯೇಷ್ಠೋಽಹಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಽಹಂ ವರಿಷ್ಠೋಽಹಮಾಸ್ವರೋಂ ನಮ ಇತಿ ||

ಯ ಇದಮಥರ್ವಶಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಧೀತೇ |
ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಭವತಿ |
ಅನುಪನೀತ ಉಪನೀತೋ ಭವತಿ |
ಸೋಽಗ್ನಿಪೂತೋ ಭವತಿ |
ಸ ವಾಯುಪೂತೋ ಭವತಿ |
ಸ ಸೂರ್ಯಪೂತೋ ಭವತಿ |
ಸ ಸೋಮಪೂತೋ ಭವತಿ |
ಸ ಸತ್ಯಪೂತೋ ಭವತಿ |
ಸ ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ |
ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರನುಧ್ಯಾತೋ ಭವತಿ |
ಸ ಸರ್ವೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ |
ತೇನ ಸರ್ವೈಃ ಋತುಭಿರಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ |

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಷಷ್ಠಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪ್ತಾನಿ ಭವನ್ತಿ |
ಪ್ರಣವಾನಾಮಯುತಂ ಜಪ್ತಂ ಭವತಿ |

ಸ ಚಕ್ಷುಷಃ ಪಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನಾತಿ |
ಆಸಪ್ತಮಾತ್ ಪುರುಷಯುಗಾನ್ಪುನಾತೀತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನಥರ್ವಶಿರಃ

ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವೈವ ಶುಚಿಃ ಸ ಪೂತಃ ಕರ್ಮಣ್ಯೋ ಭವತಿ |
ದ್ವಿತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಗಣಾಧಿಪತ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ |

ತೃತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವೈವಮೇವಾನುಪ್ರವಿಶತ್ಯೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಂ |

ಇತ್ಯಥರ್ವವೇದೇ ಶಿವಾಥಾರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shivaatharvasheersham Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Shivaatharvasheersham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top