1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Shiva Sahasranamavali in Sanskrit | 1008 Names of Lord Shiva

1000 Names of Lord Siva in Sanskrit:

॥ श्रीशिवसहस्रनामावली ॥
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ प्रवराय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वविख्याताय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ सर्वकराय नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ जटिने नमः।
ॐ चर्मिणे नमः।
ॐ शिखण्डिने नमः।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
ॐ सर्वभावनाय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हरिणाक्षाय नमः।
ॐ सर्वभूतहराय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रवृत्तये नमः।
ॐ निवृत्तये नमः।
ॐ नियताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः ॥ 25 ॥

ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ श्मशानवासिने नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ खचराय नमः।
ॐ गोचराय नमः।
ॐ अर्दनाय नमः।
ॐ अभिवाद्याय नमः।
ॐ महाकर्मणे नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।
ॐ महारूपाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ वृषरूपाय नमः।
ॐ महायशसे नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ महाहनवे नमः।
ॐ लोकपालाय नमः।
ॐ अन्तर्हितात्मने नमः।
ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ हयगर्दभये नमः।
ॐ पवित्राय नमः। ॥ 50 ॥

ॐ महते नमः।
ॐ नियमाय नमः।
ॐ नियमाश्रिताय नमः।
ॐ सर्वकर्मणे नमः।
ॐ स्वयम्भूताय नमः।
ॐ आदये नमः।
ॐ आदिकराय नमः।
ॐ निधये नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ विशालाक्षाय नमः।
ॐ सोमाय नमः।
ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।
ॐ चन्द्राय नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ शनये नमः।
ॐ केतवे नमः।
ॐ ग्रहाय नमः।
ॐ ग्रहपतये नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ अत्रये नमः।
ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।
ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ घोरतपसे नमः। ॥ 75 ॥

ॐ अदीनाय नमः।
ॐ दीनसाधकाय नमः।
ॐ संवत्सरकराय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ प्रमाणाय नमः।
ॐ परमाय तपसे नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योज्याय नमः।
ॐ महाबीजाय नमः।
ॐ महारेतसे नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ सुवर्णरेतसे नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सुबीजाय नमः।
ॐ बीजवाहनाय नमः।
ॐ दशबाहवे नमः।
ॐ अनिमिषाय नमः।
ॐ नीलकण्ठाय नमः।
ॐ उमापतये नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः।
ॐ बलवीराय नमः।
ॐ अबलोगणाय नमः।
ॐ गणकर्त्रे नमः।
ॐ गणपतये नमः ॥ 100 ॥

ॐ दिग्वाससे नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ मन्त्रविदे नमः।
ॐ परममन्त्राय नमः।
ॐ सर्वभावकराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ कमण्डलुधराय नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ बाणहस्ताय नमः।
ॐ कपालवते नमः।
ॐ अशनिने नमः।
ॐ शतघ्निने नमः।
ॐ खड्गिने नमः।
ॐ पट्टिशिने नमः।
ॐ आयुधिने नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ स्रुवहस्ताय नमः।
ॐ सुरूपाय नमः।
ॐ तेजसे नमः।
ॐ तेजस्करनिधये नमः।
ॐ उष्णीषिणे नमः।
ॐ सुवक्त्राय नमः।
ॐ उदग्राय नमः।
ॐ विनताय नमः।
ॐ दीर्घाय नमः ॥ 125 ॥

ॐ हरिकेशाय नमः।
ॐ सुतीर्थाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ शृगालरूपाय नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ मुण्डाय नमः।
ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ बहुरूपाय नमः।
ॐ गन्धधारिणे नमः।
ॐ कपर्दिने नमः।
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः।
ॐ नभःस्थलाय नमः।
ॐ त्रिजटिने नमः।
ॐ चीरवाससे नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ सेनापतये नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ अहश्चराय नमः।
ॐ नक्तञ्चराय नमः।
ॐ तिग्ममन्यवे नमः।
ॐ सुवर्चसाय नमः।
ॐ गजघ्ने नमः। ॥ 150 ॥

ॐ दैत्यघ्ने नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ लोकधात्रे नमः।
ॐ गुणाकराय नमः।
ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः।
ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः।
ॐ कालयोगिने नमः।
ॐ महानादाय नमः।
ॐ सर्वकामाय नमः।
ॐ चतुष्पथाय नमः।
ॐ निशाचराय नमः।
ॐ प्रेतचारिणे नमः।
ॐ भूतचारिणे नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ बहुभूताय नमः।
ॐ बहुधराय नमः।
ॐ स्वर्भानवे नमः।
ॐ अमिताय नमः।
ॐ गतये नमः।
ॐ नृत्यप्रियाय नमः।
ॐ नित्यनर्ताय नमः।
ॐ नर्तकाय नमः।
ॐ सर्वलालसाय नमः।
ॐ घोराय नमः।
ॐ महातपसे नमः ॥ 175 ॥

ॐ पाशाय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ गिरिरुहाय नमः।
ॐ नभसे नमः।
ॐ सहस्रहस्ताय नमः।
ॐ विजयाय नमः।
ॐ व्यवसायाय नमः।
ॐ अतन्द्रिताय नमः।
ॐ अधर्षणाय नमः।
ॐ धर्षणात्मने नमः।
ॐ यज्ञघ्ने नमः।
ॐ कामनाशकाय नमः।
ॐ दक्षयागापहारिणे नमः।
ॐ सुसहाय नमः।
ॐ मध्यमाय नमः।
ॐ तेजोऽपहारिणे नमः।
ॐ बलघ्ने नमः।
ॐ मुदिताय नमः।
ॐ अर्थाय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ अवराय नमः।
ॐ गम्भीरघोषाय नमः।
ॐ गम्भीराय नमः।
ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः।
ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ 200 ॥

ॐ न्यग्रोधाय नमः।
ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महाननाय नमः।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः।
ॐ तीक्ष्णतापाय नमः।
ॐ हर्यश्वाय नमः।
ॐ सहायाय नमः।
ॐ कर्मकालविदे नमः।
ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ समुद्राय नमः।
ॐ वडवामुखाय नमः।
ॐ हुताशनसहायाय नमः।
ॐ प्रशान्तात्मने नमः।
ॐ हुताशनाय नमः।
ॐ उग्रतेजसे नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ जन्याय नमः।
ॐ विजयकालविदे नमः। ॥ 225 ॥

ॐ ज्योतिषामयनाय नमः।
ॐ सिद्धये नमः।
ॐ सर्वविग्रहाय नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ मुण्डिने नमः।
ॐ जटिने नमः।
ॐ ज्वालिने नमः।
ॐ मूर्तिजाय नमः।
ॐ मूर्द्धगाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ वेणविने नमः।
ॐ पणविने नमः।
ॐ तालिने नमः।
ॐ खलिने नमः।
ॐ कालकटङ्कटाय नमः।
ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः।
ॐ गुणबुद्धये नमः।
ॐ लयाय नमः।
ॐ अगमाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ विश्वबाहवे नमः।
ॐ विभागाय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ अमुखाय नमः।
ॐ विमोचनाय नमः। ॥ 250 ॥

ॐ सुसरणाय नमः।
ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः।
ॐ मेढ्रजाय नमः।
ॐ बलचारिणे नमः।
ॐ महीचारिणे नमः।
ॐ स्रुताय नमः।
ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः।
ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः।
ॐ व्यालरूपाय नमः।
ॐ गुहावासिने नमः।
ॐ गुहाय नमः।
ॐ मालिने नमः।
ॐ तरङ्गविदे नमः।
ॐ त्रिदशाय नमः।
ॐ त्रिकालधृषे नमः।
ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः।
ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः।
ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः।
ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः।
ॐ दुर्वाससे नमः।
ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः।
ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।
ॐ विभागज्ञाय नमः।
ॐ अतुल्याय नमः।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः। ॥ 275 ॥

ॐ सर्ववासाय नमः।
ॐ सर्वचारिणे नमः।
ॐ दुर्वाससे नमः।
ॐ वासवाय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ हैमाय नमः।
ॐ हेमकराय नमः।
ॐ अयज्ञाय नमः।
ॐ सर्वधारिणे नमः।
ॐ धरोत्तमाय नमः।
ॐ लोहिताक्षाय नमः।
ॐ महाक्षाय नमः।
ॐ विजयाक्षाय नमः।
ॐ विशारदाय नमः।
ॐ सङ्ग्रहाय नमः।
ॐ निग्रहाय नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः।
ॐ मुख्याय नमः।
ॐ अमुख्याय नमः।
ॐ देहाय नमः।
ॐ काहलये नमः।
ॐ सर्वकामदाय नमः।
ॐ सर्वकालप्रसादये नमः।
ॐ सुबलाय नमः ॥ 300 ॥

ॐ बलरूपधृषे नमः।
ॐ सर्वकामवराय नमः।
ॐ सर्वदाय नमः।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः।
ॐ निपातिने नमः।
ॐ अवशाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ रौद्ररूपाय नमः।
ॐ अंशवे नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ बहुरश्मये नमः।
ॐ सुवर्चसिने नमः।
ॐ वसुवेगाय नमः।
ॐ महावेगाय नमः।
ॐ मनोवेगाय नमः।
ॐ निशाचराय नमः।
ॐ सर्ववासिने नमः।
ॐ श्रियावासिने नमः।
ॐ उपदेशकराय नमः।
ॐ अकराय नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ आत्मनिरालोकाय नमः।
ॐ सम्भग्नाय नमः।
ॐ सहस्रदाय नमः ॥ 325 ॥

ॐ पक्षिणे नमः।
ॐ पक्षरूपाय नमः।
ॐ अतिदीप्ताय नमः।
ॐ विशाम्पतये नमः।
ॐ उन्मादाय नमः।
ॐ मदनाय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ अश्वत्थाय नमः।
ॐ अर्थकराय नमः।
ॐ यशसे नमः।
ॐ वामदेवाय नमः।
ॐ वामाय नमः।
ॐ प्राचे नमः।
ॐ दक्षिणाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ सिद्धयोगिने नमः।
ॐ महर्षये नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धसाधकाय नमः।
ॐ भिक्षवे नमः।
ॐ भिक्षुरूपाय नमः।
ॐ विपणाय नमः।
ॐ मृदवे नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ महासेनाय नमः ॥ 350 ॥

ॐ विशाखाय नमः।
ॐ षष्टिभागाय नमः।
ॐ गवाम्पतये नमः।
ॐ वज्रहस्ताय नमः।
ॐ विष्कम्भिने नमः।
ॐ चमूस्तम्भनाय नमः।
ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः।
ॐ तालाय नमः।
ॐ मधवे नमः।
ॐ मधुकलोचनाय नमः।
ॐ वाचस्पत्याय नमः।
ॐ वाजसनाय नमः।
ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ लोकचारिणे नमः।
ॐ सर्वचारिणे नमः।
ॐ विचारविदे नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ निशाचारिणे नमः।
ॐ पिनाकवते नमः।
ॐ निमित्तस्थाय नमः।
ॐ निमित्ताय नमः।
ॐ नन्दये नमः ॥ 375 ॥

ॐ नन्दिकराय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ नन्दीश्वराय नमः।
ॐ नन्दिने नमः।
ॐ नन्दनाय नमः।
ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः।
ॐ भगहारिणे नमः।
ॐ निहन्त्रे नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ पितामहाय नमः।
ॐ चतुर्मुखाय नमः।
ॐ महालिङ्गाय नमः।
ॐ चारुलिङ्गाय नमः।
ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ योगाध्यक्षाय नमः।
ॐ युगावहाय नमः।
ॐ बीजाध्यक्षाय नमः।
ॐ बीजकर्त्रे नमः।
ॐ अध्यात्मानुगताय नमः।
ॐ बलाय नमः।
ॐ इतिहासाय नमः।
ॐ सकल्पाय नमः।
ॐ गौतमाय नमः ॥ 400 ॥

ॐ निशाकराय नमः।
ॐ दम्भाय नमः।
ॐ अदम्भाय नमः।
ॐ वैदम्भाय नमः।
ॐ वश्याय नमः।
ॐ वशकराय नमः।
ॐ कलये नमः।
ॐ लोककर्त्रे नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ महाकर्त्रे नमः।
ॐ अनौषधाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ परमब्रह्मणे नमः।
ॐ बलवते नमः।
ॐ शक्राय नमः।
ॐ नीतये नमः।
ॐ अनीतये नमः।
ॐ शुद्धात्मने नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ मान्याय नमः।
ॐ गतागताय नमः।
ॐ बहुप्रसादाय नमः।
ॐ सुस्वप्नाय नमः।
ॐ दर्पणाय नमः।
ॐ अमित्रजिते नमः ॥ 425 ॥

ॐ वेदकाराय नमः।
ॐ मन्त्रकाराय नमः।
ॐ विदुषे नमः।
ॐ समरमर्दनाय नमः।
ॐ महामेघनिवासिने नमः।
ॐ महाघोराय नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ कराय नमः।
ॐ अग्निज्वालाय नमः।
ॐ महाज्वालाय नमः।
ॐ अतिधूम्राय नमः।
ॐ हुताय नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ वृषणाय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः।
ॐ धूमकेतनाय नमः।
ॐ नीलाय नमः।
ॐ अङ्गलुब्धाय नमः।
ॐ शोभनाय नमः।
ॐ निरवग्रहाय नमः।
ॐ स्वस्तिदाय नमः।
ॐ स्वस्तिभावाय नमः।
ॐ भागिने नमः।
ॐ भागकराय नमः ॥ 450 ॥

ॐ लघवे नमः।
ॐ उत्सङ्गाय नमः।
ॐ महाङ्गाय नमः।
ॐ महागर्भपरायणाय नमः।
ॐ कृष्णवर्णाय नमः।
ॐ सुवर्णाय नमः।
ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः।
ॐ महापादाय नमः।
ॐ महाहस्ताय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महायशसे नमः।
ॐ महामूर्ध्ने नमः।
ॐ महामात्राय नमः।
ॐ महानेत्राय नमः।
ॐ निशालयाय नमः।
ॐ महान्तकाय नमः।
ॐ महाकर्णाय नमः।
ॐ महोष्ठाय नमः।
ॐ महाहनवे नमः।
ॐ महानासाय नमः।
ॐ महाकम्बवे नमः।
ॐ महाग्रीवाय नमः।
ॐ श्मशानभाजे नमः।
ॐ महावक्षसे नमः।
ॐ महोरस्काय नमः ॥ 475 ॥

ॐ अन्तरात्मने नमः।
ॐ मृगालयाय नमः।
ॐ लम्बनाय नमः।
ॐ लम्बितोष्ठाय नमः।
ॐ महामायाय नमः।
ॐ पयोनिधये नमः।
ॐ महादन्ताय नमः।
ॐ महादंष्ट्राय नमः।
ॐ महजिह्वाय नमः।
ॐ महामुखाय नमः।
ॐ महानखाय नमः।
ॐ महारोम्णे नमः।
ॐ महाकोशाय नमः।
ॐ महाजटाय नमः।
ॐ प्रसन्नाय नमः।
ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ प्रत्ययाय नमः।
ॐ गिरिसाधनाय नमः।
ॐ स्नेहनाय नमः।
ॐ अस्नेहनाय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ महामुनये नमः।
ॐ वृक्षाकाराय नमः।
ॐ वृक्षकेतवे नमः।
ॐ अनलाय नमः ॥ 500 ॥

ॐ वायुवाहनाय नमः।
ॐ गण्डलिने नमः।
ॐ मेरुधाम्ने नमः।
ॐ देवाधिपतये नमः।
ॐ अथर्वशीर्षाय नमः।
ॐ सामास्याय नमः।
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः।
ॐ यजुः पाद भुजाय नमः।
ॐ गुह्याय नमः।
ॐ प्रकाशाय नमः।
ॐ जङ्गमाय नमः।
ॐ अमोघार्थाय नमः।
ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ अभिगम्याय नमः।
ॐ सुदर्शनाय नमः।
ॐ उपकाराय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ कनकाय नमः।
ॐ काञ्चनच्छवये नमः।
ॐ नाभये नमः।
ॐ नन्दिकराय नमः।
ॐ भावाय नमः।
ॐ पुष्करस्थपतये नमः।
ॐ स्थिराय नमः ॥ 525 ॥

ॐ द्वादशाय नमः।
ॐ त्रासनाय नमः।
ॐ आद्याय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः।
ॐ नक्ताय नमः।
ॐ कलये नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ मकराय नमः।
ॐ कालपूजिताय नमः।
ॐ सगणाय नमः।
ॐ गणकाराय नमः।
ॐ भूतवाहनसारथये नमः।
ॐ भस्मशयाय नमः।
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः।
ॐ भस्मभूताय नमः।
ॐ तरवे नमः।
ॐ गणाय नमः।
ॐ लोकपालाय नमः।
ॐ अलोकाय नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ सर्वपूजिताय नमः।
ॐ शुक्लाय नमः।
ॐ त्रिशुक्लाय नमः।
ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ 550 ॥

ॐ शुचये नमः।
ॐ भूतनिषेविताय नमः।
ॐ आश्रमस्थाय नमः।
ॐ क्रियावस्थाय नमः।
ॐ विश्वकर्ममतये नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ विशालशाखाय नमः।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
ॐ अम्बुजालाय नमः।
ॐ सुनिश्चलाय नमः।
ॐ कपिलाय नमः।
ॐ कपिशाय नमः।
ॐ शुक्लाय नमः।
ॐ आयुषे नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ अपरस्मै नमः।
ॐ गन्धर्वाय नमः।
ॐ अदितये नमः।
ॐ तार्क्ष्याय नमः।
ॐ सुविज्ञेयाय नमः।
ॐ सुशारदाय नमः।
ॐ परश्वधायुधाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ अनुकारिणे नमः।
ॐ सुबान्धवाय नमः ॥ 575 ॥

ॐ तुम्बवीणाय नमः।
ॐ महाक्रोधाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
ॐ जलेशयाय नमः।
ॐ उग्राय नमः।
ॐ वंशकराय नमः।
ॐ वंशाय नमः।
ॐ वंशनादाय नमः।
ॐ अनिन्दिताय नमः।
ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः।
ॐ मायाविने नमः।
ॐ सुहृदे नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ बन्धनाय नमः।
ॐ बन्धकर्त्रे नमः।
ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः।
ॐ सयज्ञारये नमः।
ॐ सकामारये नमः।
ॐ महादंष्ट्राय नमः।
ॐ महायुधाय नमः।
ॐ बहुधानिन्दिताय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः ॥ 600 ॥

ॐ अधनाय नमः।
ॐ अमरेशाय नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ विश्वदेवाय नमः।
ॐ सुरारिघ्ने नमः।
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः।
ॐ अनिलाभाय नमः।
ॐ चेकितानाय नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ अजैकपदे नमः।
ॐ कापालिने नमः।
ॐ त्रिशङ्कवे नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ धन्वन्तरये नमः।
ॐ धूमकेतवे नमः।
ॐ स्कन्दाय नमः।
ॐ वैश्रवणाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ शक्राय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ मित्राय नमः।
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ धराय नमः ॥ 625 ॥

ॐ प्रभावाय नमः।
ॐ सर्वगाय वायवे नमः।
ॐ अर्यम्णे नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ उषङ्गवे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ मान्धात्रे नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ वर्णविभाविने नमः।
ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ महागर्भाय नमः।
ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ बलवते नमः।
ॐ उपशान्ताय नमः।
ॐ पुराणाय नमः।
ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः।
ॐ कुरुकर्त्रे नमः।
ॐ कुरुवासिने नमः।
ॐ कुरुभूताय नमः।
ॐ गुणौषधाय नमः ॥ 650 ॥

ॐ सर्वाशयाय नमः।
ॐ दर्भचारिणे नमः।
ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः।
ॐ देवदेवाय नमः।
ॐ सुखासक्ताय नमः।
ॐ सते नमः।
ॐ असते नमः।
ॐ सर्वरत्नविदे नमः।
ॐ कैलासगिरिवासिने नमः।
ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः।
ॐ कूलहारिणे नमः।
ॐ कूलकर्त्रे नमः।
ॐ बहुविद्याय नमः।
ॐ बहुप्रदाय नमः।
ॐ वणिजाय नमः।
ॐ वर्धकिने नमः।
ॐ वृक्षाय नमः।
ॐ बकुलाय नमः।
ॐ चन्दनाय नमः।
ॐ छदाय नमः।
ॐ सारग्रीवाय नमः।
ॐ महाजत्रवे नमः।
ॐ अलोलाय नमः।
ॐ महौषधाय नमः।
ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ॥ 675 ॥

ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः।
ॐ सिंहनादाय नमः।
ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः।
ॐ सिंहगाय नमः।
ॐ सिंहवाहनाय नमः।
ॐ प्रभावात्मने नमः।
ॐ जगत्कालस्थालाय नमः।
ॐ लोकहिताय नमः।
ॐ तरवे नमः।
ॐ सारङ्गाय नमः।
ॐ नवचक्राङ्गाय नमः।
ॐ केतुमालिने नमः।
ॐ सभावनाय नमः।
ॐ भूतालयाय नमः।
ॐ भूतपतये नमः।
ॐ अहोरात्राय नमः।
ॐ अनिन्दिताय नमः।
ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः।
ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ संयताय नमः।
ॐ अश्वाय नमः ॥ 700 ॥

ॐ भोजनाय नमः।
ॐ प्राणधारणाय नमः।
ॐ धृतिमते नमः।
ॐ मतिमते नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ सत्कृताय नमः।
ॐ युगाधिपाय नमः।
ॐ गोपालये नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ ग्रामाय नमः।
ॐ गोचर्मवसनाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः।
ॐ प्रकृष्टारये नमः।
ॐ महाहर्षाय नमः।
ॐ जितकामाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ गान्धाराय नमः।
ॐ सुवासाय नमः।
ॐ तपःसक्ताय नमः।
ॐ रतये नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ महागीताय नमः।
ॐ महानृत्याय नमः ॥ 725 ॥

ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः।
ॐ महाकेतवे नमः।
ॐ महाधातवे नमः।
ॐ नैकसानुचराय नमः।
ॐ चलाय नमः।
ॐ आवेदनीयाय नमः।
ॐ आदेशाय नमः।
ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः।
ॐ तोरणाय नमः।
ॐ तारणाय नमः।
ॐ वाताय नमः।
ॐ परिध्यै नमः।
ॐ पतिखेचराय नमः।
ॐ संयोगवर्धनाय नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ अतिवृद्धाय नमः।
ॐ गुणाधिकाय नमः।
ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः।
ॐ देवासुरपतये नमः।
ॐ पतये नमः।
ॐ युक्ताय नमः।
ॐ युक्तबाहवे नमः।
ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः।
ॐ आषाढाय नमः।
ॐ सुषाढाय नमः ॥ 750 ॥

ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ हरिणाय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः।
ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः।
ॐ महापथाय नमः।
ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः।
ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः।
ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः।
ॐ सर्वयोगिने नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ समाम्नायाय नमः।
ॐ असमाम्नायाय नमः।
ॐ तीर्थदेवाय नमः।
ॐ महारथाय नमः।
ॐ निर्जीवाय नमः।
ॐ जीवनाय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ शुभाक्षाय नमः।
ॐ बहुकर्कशाय नमः।
ॐ रत्नप्रभूताय नमः।
ॐ रत्नाङ्गाय नमः।
ॐ महार्णवनिपानविदे नमः।
ॐ मूलाय नमः।
ॐ विशालाय नमः ॥ 800 ॥

ॐ अमृताय नमः।
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
ॐ तपोनिधये नमः।
ॐ आरोहणाय नमः।
ॐ अधिरोहाय नमः।
ॐ शीलधारिणे नमः।
ॐ महायशसे नमः।
ॐ सेनाकल्पाय नमः।
ॐ महाकल्पाय नमः।
ॐ योगाय नमः।
ॐ युगकराय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ युगरूपाय नमः।
ॐ महारूपाय नमः।
ॐ महानागहनाय नमः।
ॐ अवधाय नमः।
ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः।
ॐ पादाय नमः।
ॐ पण्डिताय नमः।
ॐ अचलोपमाय नमः।
ॐ बहुमालाय नमः।
ॐ महामालाय नमः।
ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः।
ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः।
ॐ त्रियुगाय नमः ॥ 825 ॥

ॐ सफलोदयाय नमः।
ॐ त्रिलोचनाय नमः।
ॐ विषण्णाङ्गाय नमः।
ॐ मणिविद्धाय नमः।
ॐ जटाधराय नमः।
ॐ विन्दवे नमः।
ॐ विसर्गाय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ शराय नमः।
ॐ सर्वायुधाय नमः।
ॐ सहाय नमः।
ॐ निवेदनाय नमः।
ॐ सुखाजाताय नमः।
ॐ सुगन्धाराय नमः।
ॐ महाधनुषे नमः।
ॐ भगवते गन्धपालिने नमः।
ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः।
ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः।
ॐ सकलाय नमः।
ॐ सर्वलोचनाय नमः।
ॐ तलस्तालाय नमः।
ॐ करस्थालिने नमः।
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ छत्राय नमः ॥ 850 ॥

ॐ सुच्छत्राय नमः।
ॐ विख्यातलोकाय नमः।
ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः।
ॐ मुण्डाय नमः।
ॐ विरूपाय नमः।
ॐ विकृताय नमः।
ॐ दण्डिने नमः।
ॐ कुण्डिने नमः।
ॐ विकुर्वणाय नमः।
ॐ हर्यक्षाय नमः।
ॐ ककुभाय नमः।
ॐ वज्रिणे नमः।
ॐ शतजिह्वाय नमः।
ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः।
ॐ देवेन्द्राय नमः।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ सहस्रबाहवे नमः।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ सर्वलोककृते नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः।
ॐ कनिष्ठाय नमः।
ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः ॥ 850 ॥

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।
ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः।
ॐ पद्मगर्भाय नमः।
ॐ महागर्भाय नमः।
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।
ॐ जलोद्भवाय नमः।
ॐ गभस्तये नमः।
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
ॐ ब्रह्मिणे नमः।
ॐ ब्रह्मविदे नमः।
ॐ ब्राह्मणाय नमः।
ॐ गतये नमः।
ॐ अनन्तरूपाय नमः।
ॐ नैकात्मने नमः।
ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः।
ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ वातरंहसे नमः।
ॐ मनोजवाय नमः।
ॐ चन्दनिने नमः।
ॐ पद्मनालाग्राय नमः।
ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः।
ॐ नीलमौलये नमः ॥ 875 ॥

ॐ पिनाकधृते नमः।
ॐ उमापतये नमः।
ॐ उमाकान्ताय नमः।
ॐ जाह्नवीधृते नमः।
ॐ उमाधवाय नमः।
ॐ वराय वराहाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ सुमहास्वनाय नमः।
ॐ महाप्रसादाय नमः।
ॐ दमनाय नमः।
ॐ शत्रुघ्ने नमः।
ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः।
ॐ पीतात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ प्रयतात्मने नमः।
ॐ प्रधानधृते नमः।
ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः।
ॐ त्र्यक्षाय नमः।
ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः।
ॐ चराचरात्मने नमः।
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः।
ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः।
ॐ साध्यर्षये नमः।
ॐ आदित्याय वसवे नमः ॥ 900 ॥

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ सुसङ्क्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः।
ॐ पर्ययाय नराय नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ मासाय नमः।
ॐ पक्षाय नमः।
ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः।
ॐ कलाभ्यो नमः।
ॐ काष्ठाभ्यो नमः।
ॐ लवेभ्यो नमः।
ॐ मात्राभ्यो नमः।
ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः।
ॐ क्षणेभ्यो नमः।
ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।
ॐ प्रजाबीजाय नमः।
ॐ लिङ्गाय नमः।
ॐ आद्याय निर्गमाय नमः।
ॐ सते नमः।
ॐ असते नमः।
ॐ व्यक्ताय नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।
ॐ पित्रे नमः।
ॐ मात्रे नमः ॥ 925 ॥

ॐ पितामहाय नमः।
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।
ॐ प्रजाद्वाराय नमः।
ॐ मोक्षद्वाराय नमः।
ॐ त्रिविष्टपाय नमः।
ॐ निर्वाणाय नमः।
ॐ ह्लादनाय नमः।
ॐ ब्रह्मलोकाय नमः।
ॐ परस्यै गतये नमः।
ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः।
ॐ देवासुरपरायणाय नमः।
ॐ देवासुरगुरवे नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः।
ॐ देवासुरमहामात्राय नमः।
ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः।
ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः।
ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः।
ॐ देवातिदेवाय नमः।
ॐ देवर्षये नमः।
ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः।
ॐ देवासुरेश्वराय नमः।
ॐ विश्वस्मै नमः।
ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः ॥ 950 ॥

ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ देवतात्मने नमः।
ॐ आत्मसम्भवाय नमः।
ॐ उद्भिदे नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ वैद्याय नमः।
ॐ विरजसे नमः।
ॐ नीरजसे नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ ईड्याय नमः।
ॐ हस्तीश्वराय नमः।
ॐ व्याघ्राय नमः।
ॐ देवसिंहाय नमः।
ॐ नरर्षभाय नमः।
ॐ विबुधाय नमः।
ॐ अग्रवराय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सर्वदेवाय नमः।
ॐ तपोमयाय नमः।
ॐ सुयुक्ताय नमः।
ॐ शोभनाय नमः।
ॐ वज्रिणे नमः।
ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ गुहाय नमः। ॥ 975 ॥

ॐ कान्ताय नमः।
ॐ निजाय सर्गाय नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ सर्वपावनाय नमः।
ॐ शृङ्गिणे नमः।
ॐ शृङ्गप्रियाय नमः।
ॐ बभ्रवे नमः।
ॐ राजराजाय नमः।
ॐ निरामयाय नमः।
ॐ अभिरामाय नमः।
ॐ सुरगणाय नमः।
ॐ विरामाय नमः।
ॐ सर्वसाधनाय नमः।
ॐ ललाटाक्षाय नमः।
ॐ विश्वदेवाय नमः।
ॐ हरिणाय नमः।
ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः।
ॐ स्थावराणां पतये नमः।
ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ सत्यव्रताय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ व्रताधिपाय नमः ॥ 1000 ॥

ॐ परस्मै नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः।
ॐ विमुक्ताय नमः।
ॐ मुक्ततेजसे नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीवर्धनाय नमः।
ॐ जगते नमः ॥ 1008 ॥

Also Read:

1008 Names of Lord Shiva Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment