Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shiva Nirvana Stotram Lyrics in English:

॥ sivanirvanastotram ॥
Om namah sivaya ।
Om jayatyananyasamanyaprakrstagunavaibhavah ।
samsaranatakarambhanirvahanakavih sivah ॥ 1 ॥

Om namah sivaya bhutabhavyabhavibhavabhavine ।
Om namah sivaya matrmanameyakalpanajuse ।
Om namah sivaya bhimakantasantasaktisaline ।
Om namah sivaya sasvataya sankaraya sambhave ।
Om namah sivaya nirniketanihsvabhavamurtaye ।
Om namah sivaya nirvikalpanisprapancasiddhaye ।
Om namah sivaya nirvivadanispramanasiddhaye ।
Om namah sivaya nirmalaya niskalaya vedhase ।
Om namah sivaya parthivaya gandhamatrasamvide ।
Om namah sivaya sadrasadisamarasyatrptaye । 10 ।

Om namah sivaya taijasaya rupatanirupine ।
Om namah sivaya pavanaya sarvabhavasamsprse ।
Om namah sivaya nabhasaya sabdamatraravine ।
Om namah sivaya nirgalanmalavyapayapayave ।
Om namah sivaya visvasrstisaustavaikamidhuse ।
Om namah sivaya sarvatah prasaripadasampade ।
Om namah sivaya visvabhogyabhagayogyapanaye ।
Om namah sivaya vacakaprapancavacyavacine ।
Om namah sivaya nasyagandhasarvagandhabandhave ।
Om namah sivaya pudgalalilolikaprasaline । 20 ।

Om namah sivaya caksusaya visvarupasandrse ।
Om namah sivaya sadgunatrayavibhagabhumaye ।
Om namah sivaya purusaya bhoktrtabhimanine ।
Om namah sivaya sarvato niyantrtaniyamine ।
Om namah sivaya kalabhedakalpanopakalpine ।
Om namah sivaya kincidevakartrtopapadine ।
Om namah sivaya suddhavidyatatvamantrarupine ।
Om namah sivaya drkkriyavikasvaresvaratmane ।
Om namah sivaya sarvavitprabho sadasivaya te ।
Om namah sivaya vacyavacakadhvasatkabhittaye । 30 ।

Om namah sivaya varnamantrasatpadopapadine ।
Om namah sivaya pancadhakalaprapancapancine ।
Om namah sivaya saurajainabauddhasuddhihetave ।
Om namah sivaya bhaktimatralabhyadarsanaya te ।
Om namah sivaya sarvato gariyasam gariyase ।
Om namah sivaya sarvato mahiyasam mahiyase ।
Om namah sivaya sarvatah sthaviyasam sthaviyase ।
Om namah sivaya tubhyama’stva’niyasama’niyase ।
Om namah sivaya mandaradrikandaradhisayine ।
Om namah sivaya jahnavijalojjvalabhajutine । 40 ।

Om namah sivaya balacandracandrikakiritine ।
Om namah sivaya somasuryavahnimatranetra te ।
Om namah sivaya kalakutakanthapithasusriye ।
Om namah sivaya dharmarupapungavadhvajaya te ।
Om namah sivaya bhasmadhulisaline trisuline ।
Om namah sivaya sarvalokapaline kapaline ।
Om namah sivaya sarvadaityamardine kapardine ।
Om namah sivaya nityanamranakine pinakine ।
Om namah sivaya nagarajaharine viharine ।
Om namah sivaya sailajavilasane sukhasine । 50 ।

Om namah sivaya manmathapramathine purapluse ।
Om namah sivaya kaladehadahayuktikarine ।
Om namah sivaya nagakrttivasase’pya’vasase ।
Om namah sivaya bhisanasmasanabhumivasine ।
Om namah sivaya pithasaktipithakopabhedine ।
Om namah sivaya siddhamantrayogine viyogine ।
Om namah sivaya sarvadikcaturnayadhikarine ।
Om namah sivaya sarvatirthatirthatavidhayine ।
Om namah sivaya sangavedatadvicaracarave ।
Om namah sivaya satpadarthasodasarthavadine । 60 ।

Om namah sivaya sankhyayogapancaratrapancine ।
Om namah sivaya bhogyadayibhogyadanatantrine ।
Om namah sivaya paragaya paranaya mantrine ।
Om namah sivaya paraparthivasvaruparupine ।
Om namah sivaya sarvamandaladhipatyasaline ।
Om namah sivaya sarvasaktivasananivasine ।
Om namah sivaya sarvatantravasanarasatmane ।
Om namah sivaya sarvamantradevataniyoagine ।
Om namah sivaya svasthitaya nityakarmamayine ।
Om namah sivaya kalakalpakalpine sutalpane । 70 ।

Om namah sivaya bhaktakayasakhyadaya sambhave ।
Om namah sivaya bhurbhuvahsvaratmalaksyalaksine ।
Om namah sivaya sunyabhavasantarupadharine ।
Om namah sivaya sarvabhavasuddhasuddhihetave ।
Om namah sivaya bhasvate ।
Om namah sivaya bharga te ।
Om namah sivaya sarva te ।
Om namah sivaya garva te ।
Om namah sivaya kharva te ।
Om namah sivaya parva te । 80 ।

Om namah sivaya rudra te ।
Om namah sivaya bhima te ।
Om namah sivaya visnuve ।
Om namah sivaya jisnave ।
Om namah sivaya ghanvine ।
Om namah sivaya khadugine ।
Om namah sivaya carmine ।
Om namah sivaya varmine ।
Om namah sivaya bhamine ।
Om namah sivaya kamine । 90 ।

Om namah sivaya yogine ।
Om namah sivaya bhogine ।
Om namah sivaya tisthate ।
Om namah sivaya gacchate ।
Om namah sivaya hetave ।
Om namah sivaya setave ।
Om namah sivaya sarvatah ।
Om namah sivaya sarvasah ।
Om namah sivaya sarvatha ।
Om namah sivaya sarvada । 100 ।

siva bhava sarva rudra hara sankara bhutapate
girisa girisa bharga sasisekhara nilagala ।
trinayana vamadeva girijadhava mararipo jaya
jaya deva deva bhagavan bhavate’stu namah ॥

etamastottarasatanamaskarasamskaraputam
bhutarthavyahrtinutimudahrtya mrtyunjayasya ।
kascidvidvanyadiha kusalam sancinoti sma loke
tenanyesam bhavatu pathatam vanchitarthasyasiddhih ॥

iti srivyasamunina viracitam sivanirvanastotram sampurnam ।

Also Read 108 Names of Shivanirvana Stotram:

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top