Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shonachala Shiva Nama Stotram Lyrics in English | Hindu Slokam

Shonachala Shivanama Stotram English Lyrics:

sonacalasivanamastotram
gautamaya srisankarenasivamukhyanamnamparigananapurahsaram
parvatikrte gautama prasne’runesvarapradaksinamahatmyavarnanam
gautama uvaca –
bhagavannarunadrisanamadheyanitebhrsam ।
visesacchrotumicchamisthane’sminsurapujite ॥ 1 ॥

mahesvara uvaca –
namanisrnu me brahmanmukhyanidvijasattama ।
durlabhanyalpapunyanam kamadanisadabhuvi ॥ 2 ॥

sonadriso’runadriso devadhiso janapriyah ।
prapannaraksako dhirah sivasevakavardhakah ॥ 3 ॥

aksipeyamrtesanah stripumbhavapradayakah ।
bhaktivijnaptisandhata dinabandivimocakah ॥ 4 ॥

mukharanghripatih srimanmrḍo mrgamadesvarah ।
bhaktapreksanakrtsaksi bhaktadosanivartakah ॥ 5 ॥

jnanasambandhanathasca srihalahalasundakah ।
ahavaisvaryadata ca smartr sarvaghanasanah ॥ 6 ॥

vyatyastanrtyaddhvajadhrksakantirnaṭanesvarah ।
samapriyah kalidhvamsi vedamurtiniranjanah ॥ 7 ॥

jagannatho mahadevastrinetrastripurantakah ।
bhaktaparadhasoḍha ca yogiso bhoganayakah ॥ 8 ॥

balamurtih ksamarupi dharmarakso vrsadhvajah ।
haro girisvaro bhargascandrarekhavatamsakah ॥ 9 ॥

smarantaka’ndhakaripuh siddharajo digambarah ।
agamapriyaisano bhasmarudraksalanchanah ॥ 10 ॥

sripatih sankarah srasṭa sarvavidyesvaro’naghah ।
gangadharah kratudhvamso vimalo nagabhusanah ॥ 11 ॥

aruno bahurupasca virupakso’ksarakrtih ।
anadirantarahitah sivakamah svayamprabhah ॥ 12 ॥

saccidanandarupasca sarvatma jivadharakah ।
strisangavamasubhago vidhirvihitasundarah ॥ 13 ॥

jnanaprado muktidasca bhaktavanchitadayakah ।
ascaryavaibhavah kami niravadyo nidhipradah ॥ 14 ॥

suli pasupatih sambhuh svayambhugiriso mrḍah ।
etani mama mukhyani namanyatra mahamune ॥ 15 ॥

iti sriskande mahapurane prathame mahesvarakhanḍe
trtiyamarunacalamahatmyam tatra purvardhah prarabhyate
navamo’dhyayantargata sonacalasivanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shonachala Shiva Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shonachala Shiva Nama Stotram Lyrics in English | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top