Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shonachala Shiva Nama Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Shonachala Shivanama Stotram Kannada Lyrics:

ಶೋಣಾಚಲಶಿವನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಗೌತಮಾಯ ಶ್ರೀಶಂಕರೇಣಶಿವಮುಖ್ಯನಾಮ್ನಾಮ್ಪರಿಗಣನಪುರಃಸರಂ
ಪಾರ್ವತೀಕೃತೇ ಗೌತಮ ಪ್ರಶ್ನೇಽರುಣೇಶ್ವರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ
ಗೌತಮ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ನರುಣಾದ್ರೀಶನಾಮಧೇಯಾನಿತೇಭೃಶಮ್ ।
ವಿಶೇಷಾಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿಸ್ಥಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ಸುರಪೂಜಿತೇ ॥ 1 ॥

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ನಾಮಾನಿಶೃಣು ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಮುಖ್ಯಾನಿದ್ವಿಜಸತ್ತಮ ।
ದುರ್ಲಭಾನ್ಯಲ್ಪಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಕಾಮದಾನಿಸದಾಭುವಿ ॥ 2 ॥

ಶೋಣಾದ್ರೀಶೋಽರುಣಾದ್ರೀಶೋ ದೇವಾಧೀಶೋ ಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕೋ ಧೀರಃ ಶಿವಸೇವಕವರ್ಧಕಃ ॥ 3 ॥

ಅಕ್ಷಿಪೇಯಾಮೃತೇಶಾನಃ ಸ್ತ್ರೀಪುಮ್ಭಾವಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಪ್ತಿಸನ್ಧಾತಾ ದೀನಬನ್ದಿವಿಮೋಚಕಃ ॥ 4 ॥

ಮುಖರಾಂಘ್ರಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮೃಡೋ ಮೃಗಮದೇಶ್ವರಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೃತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಭಕ್ತದೋಷನಿವರ್ತಕಃ ॥ 5 ॥

ಜ್ಞಾನಸಮ್ಬನ್ಧನಾಥಶ್ಚ ಶ್ರೀಹಲಾಹಲಸುನ್ದಕಃ ।
ಆಹವೈಶ್ವರ್ಯದಾತಾ ಚ ಸ್ಮರ್ತೃ ಸರ್ವಾಘನಾಶನಃ ॥ 6 ॥

ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನೃತ್ಯದ್ಧ್ವಜಧೃಕ್ಸಕಾನ್ತಿರ್ನಟನೇಶ್ವರಃ ।
ಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಕಲಿಧ್ವಂಸೀ ವೇದಮೂರ್ತಿನಿರಂಜನಃ ॥ 7 ॥

ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಹಾದೇವಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸೋಢಾ ಚ ಯೋಗೀಶೋ ಭೋಗನಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ಬಾಲಮೂರ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾರೂಪೀ ಧರ್ಮರಕ್ಷೋ ವೃಷಧ್ವಜಃ ।
ಹರೋ ಗಿರೀಶ್ವರೋ ಭರ್ಗಶ್ಚನ್ದ್ರರೇಖಾವತಂಸಕಃ ॥ 9 ॥

ಸ್ಮರಾನ್ತಕಾಽನ್ಧಕರಿಪುಃ ಸಿದ್ಧರಾಜೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಆಗಮಪ್ರಿಯಈಶಾನೋ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಾಂಛನಃ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶಂಕರಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರೋಽನಘಃ ।
ಗಂಗಾಧರಃ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸೋ ವಿಮಲೋ ನಾಗಭೂಷಣಃ ॥ 11 ॥

ಅರುಣೋ ಬಹುರೂಪಶ್ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋಽಕ್ಷರಾಕೃತಿಃ ।
ಅನಾದಿರನ್ತರಹಿತಃ ಶಿವಕಾಮಃ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಃ ॥ 12 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಜೀವಧಾರಕಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಸಂಗವಾಮಸುಭಗೋ ವಿಧಿರ್ವಿಹಿತಸುನ್ದರಃ ॥ 13 ॥

ಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಮುಕ್ತಿದಶ್ಚ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಃ ಕಾಮೀ ನಿರವದ್ಯೋ ನಿಧಿಪ್ರದಃ ॥ 14 ॥

ಶೂಲೀ ಪಶುಪತಿಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ಭುಗಿರಿಶೋ ಮೃಡಃ ।
ಏತಾನಿ ಮಮ ಮುಖ್ಯಾನಿ ನಾಮಾನ್ಯತ್ರ ಮಹಾಮುನೇ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಥಮೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಖಂಡೇ
ತೃತೀಯಮರುಣಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತತ್ರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ
ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶೋಣಾಚಲಶಿವನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shonachala Shiva Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shonachala Shiva Nama Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top