Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Trishata Namavali in Kannada | 300 Names of Sri Bala Trishata

Sri Bala Trishata Namavali Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಶತನಾಮವಲಿಃ

ಐಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಾಕಾರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಪ್ರಚುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಾಮೃತಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಕಮಲಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಗುಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮಸದನಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರ-
ಪ್ರಕಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಶಕ್ತಿವರದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಾಪ್ಲುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಾಮಿತಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಐಂಕಾರಾಚ್ಯುತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಪ್ರಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರ-
ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಐಂ ಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಾಮೃತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರವಿಜಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಭಾರ್ಗವೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಜಪವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂಕಾರಗುಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂಕಾರಪ್ರಿಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲಿಮ್ಪದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿನ್ನರೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿಂಶುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿಲ್ಬಿಷಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಾನಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಖಿಲವಶ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಹರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಶಮ್ಬರರಿಪವೇ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಮನ್ಮಥಸಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಂಶವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕುಧರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃಷ್ಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಿಂಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರವಶಗಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಲಾಪವದನಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರನೂಪುರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಭವನಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಸೌಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃತ್ತಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಮಲಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕ್ಲೀಂ ಗನ್ಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕ್ರುದ್ಧನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರತಿಲಕಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕ್ರೀಡಸಮ್ಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃತ್ಸ್ನಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಪೀಠವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾಕ್ರೀಡವಿದ್ವೇಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃಪಾನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಸಮ್ಭ್ರಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾಕೃತ್ತಿಮದನಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಂಶವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಸುನ್ದರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಹರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಗುಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಮಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಪದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಾರಸದನಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರ-
ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನ್ಬಮಃ । ಸೌಃ ಪ್ರಾಸಾದಸಮಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸೌಃಕಾರಸಾಧನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಭಕ್ತತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸೌಭರೀ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಪ್ರಿಯಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಪರಮಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರರತ್ನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸೌಮ್ಯಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸುಭಗಾನನ್ದಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಭಗಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರವಿಶ್ವಸಮ್ಭ್ರಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರವಿಭವಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರವಿಭವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಮ್ಪದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಸೌಃ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸತ್ತ್ವಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಸೌಃಕಾರಸರ್ವವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸರ್ವವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸನಕಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಕೌತುಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಮೋಹನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರರಿಪುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಾನ್ದ್ರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಾಧ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಕಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಹರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಮಾತೃಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಯುಗಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರ
ಸೂರ್ಯವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಸೌಃಕಾರಮಾನಸಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸಖೀಜನವರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಮ್ಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಸೌಃ ಬೀಜಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸಮ್ಪದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸರ್ವಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಸೌಖ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸಕಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರರೂಪಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಬೀಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರವಿದ್ರುಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಸೌಃ ಸದ್ಭಿರ್ನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರರಸಸಲ್ಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಸೌಃ ಸೌರಮಂಡಲಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಃಕಾರಸಿನ್ಧುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಸೌಃಕಾರಸಗುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃ ಸೌಃ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಃ ಸೌಃ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬೀಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪದಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಐನ್ದ್ರಭವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಫಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಂಸಾರಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿನೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಶ್ಯಮಾರ್ಗಗಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಲಕುಮ್ಭಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಟುಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೈಲವಂಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಲ್ಪಕಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧರ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಣಪಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೌಮ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಷೋಡಶಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸುಕುಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮನ್ತ್ರಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮನ್ತ್ರಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನುಷಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾಗಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೌನಿವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಧುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶೋಣಿತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂಗಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದನಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧ್ಯಗಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನಸಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾಜ್ಯರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾತ್ರಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾತ್ರಿಲಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಥಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಮ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೃಥುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಟುಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಟವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವರದಾನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಜ್ರವಲ್ಲಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾರದನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನನ್ದಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಉತ್ಪಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಉದ್ಭವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾಗಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸತ್ಯಸಂಗಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೋಮಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರತ್ನಭವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರುದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿತ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಾರುಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿನ್ತಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೈಶ್ವದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಘವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಘರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದಂಡಿನೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮನ್ತ್ರಿಣೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಣೀವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಮಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಲೋಕಸೌನ್ದರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಲೋಕನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹಂಸಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹಂಸಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದಿರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಹದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧನಧಾನ್ಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧೈರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧ್ಯವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧುವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಜಯಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡಪುತ್ರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೈತ್ಯಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡದರ್ಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶರಭದಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸತ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಜ್ಜನನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹತದಾನವಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೌಃ ಸರ್ವದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾರಮನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದಘೂರ್ಣಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮನ್ತ್ರಕೋಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮನ್ತ್ರಪೀಠಗಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಣಿದಾಮಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾತೃಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೀನನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದಮನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಾಲಿಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕೌಲಿಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೋಹನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೇಶಿಕಾರಾಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೇಶಿಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾತೃಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಬೀಜಾತ್ಮಕಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕುಲಾವರ್ಣವತನ್ತ್ರೇ ಯೋಗಿನೀರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 300 Names of Shri Bala Trishata Namavali:

Shri Bala Trishata Namavali  | 300 Names of Sri Bala Trishata in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Trishata Namavali in Kannada | 300 Names of Sri Bala Trishata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top