Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in English | Chandra Slokam

Sri Chandra Ashtottara Shatanama Stotram Two Lyrics in English:

sricandrastottarasatanamastotram 2
atha sricandrastottarasatanamastotram ।
atha vaksye sasistotram tacchrnusva mudanvitah ॥ 1 ॥

candro’mrtamayah sveto vidhurvimalarupavan ।
visalamandalah sriman piyusakiranah kari ॥ 2 ॥

dvijarajah sasadharah sasi sivasirogrhah ।
ksirabdhitanayo divyo mahatma’mrtavarsanah ॥ 3 ॥

ratrinatho dhvantaharta nirmalo lokalocanah ।
caksurahladajanakastarapatirakhanditah ॥ 4 ॥

sodasatma kalanatho madanah kamavallabhah ।
hamsahsvami ksinavrddho gaurah satatasundarah ॥ 5 ॥

manoharo devabhogyo brahmakarmavivardhanah ।
vedapriyo vedakarmakarta harta haro harih ॥ 6 ॥

urddhvavasi nisanathah srngarabhavakarsanah ।
muktidvaram sivatma ca tithikarta kalanidhih ॥ 7 ॥

osadhipatirabjasca somo jaivatrkah sucih ।
mrganko glauh punyanama citrakarma surarcitah ॥ 8 ॥

rohiniso budhapita atreyah punyakirtakah ।
niramayo mantrarupah satyo raja dhanapradah ॥ 9 ॥

saundaryadayako data rahugrasaparanmukhah ।
saranyah parvatibhalabhusanam bhagavanapi ॥ 10 ॥

punyaranyapriyah purnah purnamandalamanditah ।
hasyarupo hasyakarta suddhah suddhasvarupakah ॥ 11 ॥

saratkalaparipritah saradah kumudapriyah ।
dyumanirdaksajamata yaksmarih papamocanah ॥ 12 ॥

induh kalankanasi ca suryasangamapanditah ।
suryodbhutah suryagatah suryapriyaparahparah ॥ 13 ॥

snigdharupah prasannasca muktakarpurasundarah ।
jagadahladasandarso jyotih sastrapramanakah ॥ 14 ॥

suryabhavaduhkhaharta vanaspatigatah krti ।
yajnarupo yajnabhagi vaidyo vidyavisaradah ॥ 15 ॥

rasmikotirdiptikari gaurabhanuriti dvija ।
namnamastottarasatam candrasya papanasanam ॥ 16 ॥

candrodaye pathedyastu sa tu saundaryavan bhavet ।
paurnamasyam pathedetam stavam divyam visesatah ॥ 17 ॥

stavasyasya prasadena trisandhyapathitasya ca ।
sadaprasadastisthanti brahmanasca dvijottama ॥ 18 ॥

sraddhe capi pathedetam stavam piyusarupinam ।
tattu sraddhamanantanca kalanathaprasadatah ॥ 19 ॥

duhsvapnanasanam punyam dahajvaravinasanam ।
brahmanadyah patheyustu strisudrah srnuyustatha ॥ 20 ॥

iti brhaddharmapuranantargatam sricandrastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in English | Chandra Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top