Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Chandra Slokam

Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Chandra Slokam

93 Views

Sri Chandra Ashtottara Shatanama Stotram Two Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2
ಅಥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಅಥ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಶಿಸ್ತೋತ್ರಂ ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮುದಾನ್ವಿತಃ ॥ 1 ॥

ಚನ್ದ್ರೋಽಮೃತಮಯಃ ಶ್ವೇತೋ ವಿಧುರ್ವಿಮಲರೂಪವಾನ್ ।
ವಿಶಾಲಮಂಡಲಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೀಯೂಷಕಿರಣಃ ಕರೀ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿಜರಾಜಃ ಶಶಧರಃ ಶಶೀ ಶಿವಶಿರೋಗೃಹಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯೋ ದಿವ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾಽಮೃತವರ್ಷಣಃ ॥ 3 ॥

ರಾತ್ರಿನಾಥೋ ಧ್ವಾನ್ತಹರ್ತಾ ನಿರ್ಮಲೋ ಲೋಕಲೋಚನಃ ।
ಚಕ್ಷುರಾಹ್ಲಾದಜನಕಸ್ತಾರಾಪತಿರಖಂಡಿತಃ ॥ 4 ॥

ಷೋಡಶಾತ್ಮಾ ಕಲಾನಾಥೋ ಮದನಃ ಕಾಮವಲ್ಲಭಃ ।
ಹಂಸಃಸ್ವಾಮೀ ಕ್ಷೀಣವೃದ್ಧೋ ಗೌರಃ ಸತತಸುನ್ದರಃ ॥ 5 ॥

ಮನೋಹರೋ ದೇವಭೋಗ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಧನಃ ।
ವೇದಪ್ರಿಯೋ ವೇದಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಹರೋ ಹರಿಃ ॥ 6 ॥

ಊರ್ದ್ಧ್ವವಾಸೀ ನಿಶಾನಾಥಃ ಶೃಂಗಾರಭಾವಕರ್ಷಣಃ ।
ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರಂ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಚ ತಿಥಿಕರ್ತಾ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 7 ॥

ಓಷಧೀಪತಿರಬ್ಜಶ್ಚ ಸೋಮೋ ಜೈವಾತೃಕಃ ಶುಚಿಃ ।
ಮೃಗಾಂಕೋ ಗ್ಲೌಃ ಪುಣ್ಯನಾಮಾ ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 8 ॥

ರೋಹಿಣೀಶೋ ಬುಧಪಿತಾ ಆತ್ರೇಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಕಃ ।
ನಿರಾಮಯೋ ಮನ್ತ್ರರೂಪಃ ಸತ್ಯೋ ರಾಜಾ ಧನಪ್ರದಃ ॥ 9 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯದಾಯಕೋ ದಾತಾ ರಾಹುಗ್ರಾಸಪರಾಙ್ಮುಖಃ ।
ಶರಣ್ಯಃ ಪಾರ್ವತೀಭಾಲಭೂಷಣಂ ಭಗವಾನಪಿ ॥ 10 ॥

ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಹಾಸ್ಯರೂಪೋ ಹಾಸ್ಯಕರ್ತಾ ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 11 ॥

ಶರತ್ಕಾಲಪರಿಪ್ರೀತಃ ಶಾರದಃ ಕುಮುದಪ್ರಿಯಃ ।
ದ್ಯುಮಣಿರ್ದಕ್ಷಜಾಮಾತಾ ಯಕ್ಷ್ಮಾರಿಃ ಪಾಪಮೋಚನಃ ॥ 12 ॥

ಇನ್ದುಃ ಕಲಂಕನಾಶೀ ಚ ಸೂರ್ಯಸಂಗಮಪಂಡಿತಃ ।
ಸೂರ್ಯೋದ್ಭೂತಃ ಸೂರ್ಯಗತಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯಪರಃಪರಃ ॥ 13 ॥
ಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಃ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಕರ್ಪೂರಸುನ್ದರಃ ।
ಜಗದಾಹ್ಲಾದಸನ್ದರ್ಶೋ ಜ್ಯೋತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಕಃ ॥ 14 ॥

ಸೂರ್ಯಾಭಾವದುಃಖಹರ್ತಾ ವನಸ್ಪತಿಗತಃ ಕೃತೀ ।
ಯಜ್ಞರೂಪೋ ಯಜ್ಞಭಾಗೀ ವೈದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 15 ॥

ರಶ್ಮಿಕೋಟಿರ್ದೀಪ್ತಿಕಾರೀ ಗೌರಭಾನುರಿತಿ ದ್ವಿಜ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ 16 ॥

ಚನ್ದ್ರೋದಯೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ತು ಸೌನ್ದರ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಪಠೇದೇತಂ ಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 17 ॥

ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಪಠಿತಸ್ಯ ಚ ।
ಸದಾಪ್ರಸಾದಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥ 18 ॥

ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಚಾಪಿ ಪಠೇದೇತಂ ಸ್ತವಂ ಪೀಯೂಷರೂಪಿಣಮ್ ।
ತತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧಮನನ್ತಂಚ ಕಲಾನಾಥಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 19 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ದಾಹಜ್ವರವಿನಾಶನಮ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ್ಯಾಃ ಪಠೇಯುಸ್ತು ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಾಃ ಶೃಣುಯುಸ್ತಥಾ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಬೃಹದ್ಧರ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Chandra Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *