Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Dakshinamoorthy Slokam

Dakshinamoorthy is an aspect of Lord Shiva as a guru of all kinds of knowledge. This aspect of Shiva is his personification as supreme or supreme consciousness, understanding and knowledge. This form represents Shiva as a teacher of yoga, music and wisdom, and offers an exhibition on shastras.

He is worshipped as a god of wisdom, a complete and rewarding meditation. According to puranas, if a person does not have a guru, they can consider and worship Lord Dakshinamurthy as their teacher. Finally, they will be blessed with a self-realized human guru, if they are worthy of it.

Dakshinamurti literally means “one who looks south, daksina in Sanskrit. The south is the direction of death, hence the change. In each temple of Siva, the stone image of Dakshinamurthy is installed, to the south, on the southern circuit, around the sanctum sanctorum. Perhaps, of all the Hindu gods, he is the only one facing south.

Sri Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sridaksinamurti astottara satanamastotra ॥

॥ atha dhyanam ॥

vatavrksa tatasinam yogi dhyeyamghri pankajam।
sarascandra nibham pujyam jatamukuta manditam ॥ 1 ॥

gangadharam lalataksam vyaghra carmambaravrtam।
nagabhusam parambrahma dvijarajavatamsakam ॥ 2 ॥

aksamala jnanamudra vina pustaka sobhitam।
sukadi vrddha sisyadhyam veda vedantagocaram ॥ 3 ॥

yuvanam manmatharatim daksinamurtimasraye।
॥ atha daksinamurti astottara satanama stotram ॥

Om̃ vidyarupi mahayogi suddha jnani pinakadhrt ।
ratnalamkrta sarvangi ratnamauḷirjatadharah ॥ 1 ॥

gangadharyacalavasi mahajnani samadhikrt।
aprameyo yoganidhirtarako bhaktavatsalah ॥ 2 ॥

brahmarupi jagadvyapi visnumurtih puratanah ।
uksavahascarmavasah pitambara vibhusanah ॥ 3 ॥

moksadayi moksa nidhiscandhakari jagatpatih।
vidyadhari sukla tanuh vidyadayi ganadhipah ॥ 4 ॥

praudhapasmrti samharta sasimauḷirmahasvanah ।
sama priyo’vyayah sadhuh sarva vedairalankrtah ॥ 5 ॥

haste vahnidharah sriman mrgadhari vasankarah ।
yajnanatha kratudhvamsi yajnabhokta yamantakah ॥ 6 ॥

bhaktanugraha murtisca bhaktasevyo vrsadhvajah ।
bhasmodhdulita sarvangah caksamaladharomahan ॥ 7 ॥

trayimurtih parambrahma nagarajairalankrtah ।
santarupo mahajnani sarva loka vibhusanah ॥ 8 ॥

ardhanarisvaro devomunissevyassurottamah ।
vyakhyanadevo bhagavan ravi candragni locanah ॥ 9 ॥

jagadgururmahadevo mahananda parayanah ।
jatadhari mahayogi jnanamalairalankrtah ॥ 10 ॥

vyomaganga jala sthanah visuddho yatirurjitah ।
tattvamurtirmahayogi mahasarasvatapradah ॥ 11।
vyomamurtisca bhaktanam istakama phalapradah ।
paramurtih citsvarupi tejomurtiranamayah ॥ 12 ॥

vedavedanga tattvajnah catuhssasti kalanidhih ।
bhavaroga bhayadhvamsi bhaktanamabhayapradah ॥ 13 ॥

nilagrivo lalatakso gaja carmagatipradah ।
aragi kamadascatha tapasvi visnuvallabhah ॥ 14 ॥

brahmacari ca sanyasi grhasthasrama karanah ।
dantah samavatam srestho satyarupo dayaparah ॥ 15 ॥

yogapattabhiramasca vinadhari vicetanah ।
matiprajna sudhadhari mudrapustaka dharanah ॥ 16 ॥

vetaladi pisacaugha raksasaugha vinasanah ।
raja yaksmadi roganam vinihanta suresvarah ॥

॥ iti sri daksinamurti astottara satanama stotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Dakshinamoorthy Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top