Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | Dakshinamoorthy Slokam

Dakshinamoorthy is an aspect of Lord Shiva as a guru of all kinds of knowledge. This aspect of Shiva is his personification as supreme or supreme consciousness, understanding and knowledge. This form represents Shiva as a teacher of yoga, music and wisdom, and offers an exhibition on shastras.

He is worshipped as a god of wisdom, a complete and rewarding meditation. According to puranas, if a person does not have a guru, they can consider and worship Lord Dakshinamurthy as their teacher. Finally, they will be blessed with a self-realized human guru, if they are worthy of it.

Dakshinamurti literally means “one who looks south, daksina in Sanskrit. The south is the direction of death, hence the change. In each temple of Siva, the stone image of Dakshinamurthy is installed, to the south, on the southern circuit, around the sanctum sanctorum. Perhaps, of all the Hindu gods, he is the only one facing south.

Sri Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi:

॥ श्रीदक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामस्तोत्र ॥

॥ अथ ध्यानम् ॥

वटवृक्ष तटासीनं योगी ध्येयांघ्रि पङ्कजम्।
शरश्चन्द्र निभं पूज्यं जटामुकुट मण्डितम् ॥ १ ॥

गङ्गाधरं ललाटाक्षं व्याघ्र चर्माम्बरावृतम्।
नागभूषं परंब्रह्म द्विजराजवतंसकम् ॥ २ ॥

अक्षमाला ज्ञानमुद्रा वीणा पुस्तक शोभितम्।
शुकादि वृद्ध शिष्याढ्यं वेद वेदान्तगोचरम् ॥ ३ ॥

युवानां मन्मथारातिं दक्षिणामूर्तिमाश्रये।
॥ अथ दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं ॥

ॐ विद्यारूपी महायोगी शुद्ध ज्ञानी पिनाकधृत् ।
रत्नालंकृत सर्वाङ्गी रत्नमौळिर्जटाधरः ॥ १ ॥

गङ्गाधर्यचलावासी महाज्ञानी समाधिकृत्।
अप्रमेयो योगनिधिर्तारको भक्तवत्सलः ॥ २ ॥

ब्रह्मरूपी जगद्व्यापी विष्णुमूर्तिः पुरातनः ।
उक्षवाहश्चर्मवासाः पीताम्बर विभूषणः ॥ ३ ॥

मोक्षदायी मोक्ष निधिश्चान्धकारी जगत्पतिः।
विद्याधारी शुक्ल तनुः विद्यादायी गणाधिपः ॥ ४ ॥

प्रौढापस्मृति संहर्ता शशिमौळिर्महास्वनः ।
साम प्रियोऽव्ययः साधुः सर्व वेदैरलङ्कृतः ॥ ५ ॥

हस्ते वह्निधरः श्रीमान् मृगधारी वशङ्करः ।
यज्ञनाथ क्रतुध्वंसी यज्ञभोक्ता यमान्तकः ॥ ६ ॥

भक्तानुग्रह मूर्तिश्च भक्तसेव्यो वृषध्वजः ।
भस्मोध्दूलित सर्वाङ्गः चाक्षमालाधरोमहान् ॥ ७ ॥

त्रयीमूर्तिः परंब्रह्म नागराजैरलङ्कृतः ।
शान्तरूपो महाज्ञानी सर्व लोक विभूषणः ॥ ८ ॥

अर्धनारीश्वरो देवोमुनिस्सेव्यस्सुरोत्तमः ।
व्याख्यानदेवो भगवान् रवि चन्द्राग्नि लोचनः ॥ ९ ॥

जगद्गुरुर्महादेवो महानन्द परायणः ।
जटाधारी महायोगी ज्ञानमालैरलङ्कृतः ॥ १० ॥

व्योमगङ्गा जल स्थानः विशुद्धो यतिरूर्जितः ।
तत्त्वमूर्तिर्महायोगी महासारस्वतप्रदः ॥ ११।
व्योममूर्तिश्च भक्तानां इष्टकाम फलप्रदः ।
परमूर्तिः चित्स्वरूपी तेजोमूर्तिरनामयः ॥ १२ ॥

वेदवेदाङ्ग तत्त्वज्ञः चतुःष्षष्टि कलानिधिः ।
भवरोग भयध्वंसी भक्तानामभयप्रदः ॥ १३ ॥

नीलग्रीवो ललाटाक्षो गज चर्मागतिप्रदः ।
अरागी कामदश्चाथ तपस्वी विष्णुवल्लभः ॥ १४ ॥

ब्रह्मचारी च सन्यासी गृहस्थाश्रम कारणः ।
दान्तः शमवतां श्रेष्ठो सत्यरूपो दयापरः ॥ १५ ॥

योगपट्टाभिरामश्च वीणाधारी विचेतनः ।
मतिप्रज्ञा सुधाधारी मुद्रापुस्तक धारणः ॥ १६ ॥

वेतालादि पिशाचौघ राक्षसौघ विनाशनः ।
राज यक्ष्मादि रोगाणां विनिहन्ता सुरेश्वरः ॥

॥ इति श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | Dakshinamoorthy Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top