Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shakthi Sloka

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ಧೂಮ್ರಪಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಮಥಿನೀ ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 1 ॥

ಅಘೋರಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಅಘೋರಾಚಾರಮಂಡಿತಾ ।
ಅಘೋರಮನ್ತ್ರಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಅಘೋರಮನ್ತ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 2 ॥

ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾ ಮಲಿನಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀ ।
ವೃದ್ಧಾ ವಿರೂಪಾ ವಿಧವಾ ವಿದ್ಯಾ ಚ ವಿರಲದ್ವಿಜಾ ॥ 3 ॥

ಪ್ರವೃದ್ಧಘೋಣಾ ಕುಮುಖೀ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕರಾಲೀ ಚ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಂಕಾಲೀ ಶೂರ್ಪಧಾರಿಣೀ ॥ 4 ॥

ಕಾಕಧ್ವಜರಥಾರೂಢಾ ಕೇವಲಾ ಕಠಿನಾ ಕುಹೂಃ ।
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ದಿಗಮ್ಬರೀ ॥ 5 ॥

ದೀರ್ಘೋದರೀ ದೀರ್ಘರವಾ ದೀರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಮಸ್ತಕಾ ।
ವಿಮುಕ್ತಕುನ್ತಲಾ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಕೈಲಾಸಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ॥ 6 ॥

ಕ್ರೂರಾ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ವಿವರ್ಣಾ ಚಂಚಲಾ ದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಚಂಡೀ ಚಂಡಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡನಿಸ್ವನಾ ।
ಚಂಡವೇಗಾ ಚಂಡಗತಿಶ್ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥ 8 ॥

ಚಾಂಡಾಲಿನೀ ಚಿತ್ರರೇಖಾ ಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣಾರೂಪಾ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ॥ 9 ॥

ಕುಮ್ಭಸ್ತನೀ ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾ ಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಶವಾರೂಢಾ ಶವಗತಾ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಚಾರಾ ದುರ್ಜನಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ ॥ 11 ॥

ನಿರ್ಮಾಂಸಾ ಚ ನಿರಾಕಾರಾ ಧೂತಹಸ್ತಾ ವರಾನ್ವಿತಾ ।
ಕಲಹಾ ಚ ಕಲಿಪ್ರೀತಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಮೇಧಾ ಮಹಾಸಂಕಟನಾಶಿನೀ ॥ 13 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಗತಿರ್ಭಕ್ತಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ।
ಭೈರವೀ ಭುವನಾ ಭೀಮಾ ಭಾರತೀ ಭುವನಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮನಯನಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿಲೋಕೇಶೀ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಾ ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 15 ॥

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ತಥಾ ತನ್ವೀ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಶ್ಚ ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ।
ಇತಿ ಧೂಮಾಮಹತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಾತ್ಮಕಮ್ ॥ 16 ॥

ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಶತ್ರುಸಂಘವಿನಾಶನಮ್ ।
ಕಾರಾಗಾರೇ ರಿಪುಗ್ರಸ್ತೇ ಮಹೋತ್ಪಾತೇ ಮಹಾಭಯೇ ॥ 17 ॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಂಕಟೈಃ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 18 ॥

ಚತುಷ್ಪದಾರ್ಥದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 19 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shakthi Sloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top