Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Shakthi Sloka

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଧୂମାଵତ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ
ଧୂମାଵତୀ ଧୂମ୍ରଵର୍ଣା ଧୂମ୍ରପାନପରାୟଣା ।
ଧୂମ୍ରାକ୍ଷମଥିନୀ ଧନ୍ୟା ଧନ୍ୟସ୍ଥାନନିଵାସିନୀ ॥ ୧ ॥

ଅଘୋରାଚାରସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଅଘୋରାଚାରମଣ୍ଡିତା ।
ଅଘୋରମନ୍ତ୍ରସମ୍ପ୍ରୀତା ଅଘୋରମନ୍ତ୍ରପୂଜିତା ॥ ୨ ॥

ଅଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସନିରତା ମଲିନାମ୍ବରଧାରିଣୀ ।
ଵୃଦ୍ଧା ଵିରୂପା ଵିଧଵା ଵିଦ୍ୟା ଚ ଵିରଲଦ୍ଵିଜା ॥ ୩ ॥

ପ୍ରଵୃଦ୍ଧଘୋଣା କୁମୁଖୀ କୁଟିଲା କୁଟିଲେକ୍ଷଣା ।
କରାଲୀ ଚ କରାଲାସ୍ୟା କଙ୍କାଲୀ ଶୂର୍ପଧାରିଣୀ ॥ ୪ ॥

କାକଧ୍ଵଜରଥାରୂଢା କେଵଲା କଠିନା କୁହୂଃ ।
କ୍ଷୁତ୍ପିପାସାର୍ଦିତା ନିତ୍ୟା ଲଲଜ୍ଜିହ୍ଵା ଦିଗମ୍ବରୀ ॥ ୫ ॥

ଦୀର୍ଘୋଦରୀ ଦୀର୍ଘରଵା ଦୀର୍ଘାଙ୍ଗୀ ଦୀର୍ଘମସ୍ତକା ।
ଵିମୁକ୍ତକୁନ୍ତଲା କୀର୍ତ୍ୟା କୈଲାସସ୍ଥାନଵାସିନୀ ॥ ୬ ॥

କ୍ରୂରା କାଲସ୍ଵରୂପା ଚ କାଲଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତିନୀ ।
ଵିଵର୍ଣା ଚଞ୍ଚଲା ଦୁଷ୍ଟା ଦୁଷ୍ଟଵିଧ୍ଵଂସକାରିଣୀ ॥ ୭ ॥

ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡସ୍ଵରୂପା ଚ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡନିସ୍ଵନା ।
ଚଣ୍ଡଵେଗା ଚଣ୍ଡଗତିଶ୍ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ॥ ୮ ॥

ଚାଣ୍ଡାଲିନୀ ଚିତ୍ରରେଖା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଚିତ୍ରରୂପିଣୀ ।
କୃଷ୍ଣା କପର୍ଦିନୀ କୁଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣାରୂପା କ୍ରିୟାଵତୀ ॥ ୯ ॥

କୁମ୍ଭସ୍ତନୀ ମହୋନ୍ମତ୍ତା ମଦିରାପାନଵିହ୍ଵଲା ।
ଚତୁର୍ଭୁଜା ଲଲଜ୍ଜିହ୍ଵା ଶତ୍ରୁସଂହାରକାରିଣୀ ॥ ୧୦ ॥

ଶଵାରୂଢା ଶଵଗତା ଶ୍ମଶାନସ୍ଥାନଵାସିନୀ ।
ଦୁରାରାଧ୍ୟା ଦୁରାଚାରା ଦୁର୍ଜନପ୍ରୀତିଦାୟିନୀ ॥ ୧୧ ॥

ନିର୍ମାଂସା ଚ ନିରାକାରା ଧୂତହସ୍ତା ଵରାନ୍ଵିତା ।
କଲହା ଚ କଲିପ୍ରୀତା କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ମହାକାଲସ୍ଵରୂପା ଚ ମହାକାଲପ୍ରପୂଜିତା ।
ମହାଦେଵପ୍ରିୟା ମେଧା ମହାସଙ୍କଟନାଶିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଭକ୍ତପ୍ରିୟା ଭକ୍ତଗତିର୍ଭକ୍ତଶତ୍ରୁଵିନାଶିନୀ ।
ଭୈରଵୀ ଭୁଵନା ଭୀମା ଭାରତୀ ଭୁଵନାତ୍ମିକା ॥ ୧୪ ॥

ଭେରୁଣ୍ଡା ଭୀମନୟନା ତ୍ରିନେତ୍ରା ବହୁରୂପିଣୀ ।
ତ୍ରିଲୋକେଶୀ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞା ତ୍ରିସ୍ଵରୂପା ତ୍ରୟୀତନୁଃ ॥ ୧୫ ॥

ତ୍ରିମୂର୍ତିଶ୍ଚ ତଥା ତନ୍ଵୀ ତ୍ରିଶକ୍ତିଶ୍ଚ ତ୍ରିଶୂଲିନୀ ।
ଇତି ଧୂମାମହତ୍ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରାତ୍ମକମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ମୟା ତେ କଥିତଂ ଦେଵି ଶତ୍ରୁସଙ୍ଘଵିନାଶନମ୍ ।
କାରାଗାରେ ରିପୁଗ୍ରସ୍ତେ ମହୋତ୍ପାତେ ମହାଭୟେ ॥ ୧୭ ॥

ଇଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠେନ୍ମର୍ତ୍ୟୋ ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ଵସଙ୍କଟୈଃ ।
ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ଗୁହ୍ୟଂ ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ୧୮ ॥

ଚତୁଷ୍ପଦାର୍ଥଦଂ ନୄଣାଂ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଧୂମାଵତ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dhumavatya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Shakthi Sloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top