Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganesha Hrudayam Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Hrudayam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಹೃದಯಂ
ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಗಣೇಶಹೃದಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸಾಧಕಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಶೀಘ್ರೇಣ ಶಾಂತಿದಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಂಭುರೃಷಿಃ | ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ | ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವಾನಂದೇಶೋ ಗಣೇಶೋ ದೇವತಾ | ಗಮಿತಿ ಬೀಜಮ್ | ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾ ಶಕ್ತಿಃ | ನಾದಃ ಕೀಲಕಮ್ |
ಶ್ರೀಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಗಾಂ ಗೀಮಿತಿ ನ್ಯಾಸಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸಿಂದೂರಾಭಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪೃಥುತರಜಠರಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾವೃತಂ ತಂ
ಪಾಶಂ ಚೈವಾಂಕುಶಂ ವೈ ರದನಮಭಯದಂ ಪಾಣಿಭಿಃ ಸಂದಧಾನಮ್ ||
ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಗಜವದನಮಹಂ ಚಿಂತಯೇ ಹ್ಯೇಕದಂತಂ
ನಾನಾಭೂಷಾಭಿರಾಮಂ ನಿಜಜನಸುಖದಂ ನಾಭಿಶೇಷಂ ಗಣೇಶಮ್ || ೨ ||

ಓಂ ಗಣೇಶಮೇಕದಂತಂ ಚ ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ವಿನಾಯಕಮ್ |
ಢುಂಢಿರಾಜಂ ಮಯೂರೇಶಂ ಲಂಬೋದರಂ ಗಜಾನನಮ್ || ೧ ||

ಹೇರಂಬಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ನಿಜಸ್ಥಿತಮ್ |
ಆಶಾಪೂರಂ ತು ವರದಂ ವಿಕಟಂ ಧರಣೀಧರಮ್ || ೨ ||

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತಿಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಸಂಜ್ಞಿತಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯೇಶಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ವಿಘ್ನಾನಾಂ ನಾಯಕಂ ಪರಮ್ || ೩ ||

ಏಕವಿಂಶತಿ ನಾಮಾನಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಅರ್ಥೇನ ಸಂಯೂತಾನ್ಯೇವ ಹೃದಯಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೪ ||

ಗಕಾರರೂಪಂ ವಿವಿಧಂ ಚರಾಚರಂ
ಣಕಾರಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಸ್ಯ ಗಣಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ
ಗಣೇಶಮೇಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಪರಮ್ || ೫ ||

ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಂ ತು ಸದೈಕವಾಚಕಂ
ದಂತಃ ಪರೋ ಮಾಯಿಕರೂಪಧಾರಕಃ |
ಯೋಗೇ ತಯೋರೇಕರದಂ ಸುಮಾನಿನಿ
ಧೀಸ್ಥಂ ನತೋಽಹಂ ಜನಭಕ್ತಿಲಾಲಸಮ್ || ೬ ||

ಚಿತ್ತಪ್ರಕಾಶಂ ವಿವಿಧೇಷು ಸಂಸ್ಥಂ
ಲೇಪಾವಲೇಪಾದಿವಿವರ್ಜಿತಂ ಚ |
ಭೋಗೈರ್ವಿಹೀನಂ ತ್ವಥ ಭೋಗಕಾರಕಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೭ ||

ವಿನಾಯಕಂ ನಾಯಕವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಿಯೇ
ವಿಶೇಷತೋ ನಾಯಕಮೀಶ್ವರಾತ್ಮನಾಮ್ |
ನಿರಂಕುಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸರ್ವದಂ
ಸದಾತ್ಮಕಂ ಭಾವಯುತೇನ ಚೇತಸಾ || ೮ ||

ವೇದಾಃ ಪುರಾಣಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಾದಿಕಾಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಯೋಗೀಶ್ವರದೇವಮಾನವಾಃ |
ನಾಗಾಸುರಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಣಾಶ್ಚ ಜಂತವೋ
ಢುಂಢಂತಿ ವಂದೇ ತ್ವಥ ಢುಂಢಿರಾಜಕಮ್ || ೯ ||

ಮಾಯಾರ್ಥವಾಚ್ಯೋ ಮಯೂರಪ್ರಭಾವೋ
ನಾನಾಭ್ರಮಾರ್ಥಂ ಪ್ರಕರೋತಿ ತೇನ |
ತಸ್ಮಾನ್ಮಯೂರೇಶಮಥೋ ವದಂತಿ
ನಮಾಮಿ ಮಾಯಾಪತಿಮಾಸಮಂತಾತ್ || ೧೦ ||

ಯಸ್ಯೋದರಾದ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಪ್ರಸೂತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ತದ್ವಜ್ಜಠರೇ ಸ್ಥಿತಾನಿ |
ಆನಂತ್ಯರೂಪಂ ಜಠರಂ ಹಿ ಯಸ್ಯ
ಲಂಬೋದರಂ ತಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ಜಗದ್ಗಲಾಧೋ ಗಣನಾಯಕಸ್ಯ
ಗಜಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರಃ ಪರೇಶಮ್ |
ತಯೋಶ್ಚ ಯೋಗೇ ಪ್ರವದಂತಿ ಸರ್ವೇ
ಗಜಾನನಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೨ ||

ದೀನಾರ್ಥವಾಚ್ಯಸ್ತ್ವಥ ಹೇರ್ಜಗಚ್ಚ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥವಾಚ್ಯೋ ನಿಗಮೇಷು ರಂಬಃ |
ತತ್ಪಾಲಕತ್ವಾಚ್ಚ ತಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗೇ
ಹೇರಂಬಮೇಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೩ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಯ ಶರೀರಮೇಕಂ
ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಮ್ |
ತುಂಡಂ ತದೇವಂ ಹಿ ತಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗೇ
ತಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೪ ||

ಮಾತಾಪಿತಾಽಯಂ ಜಗತಾಂ ಪರೇಷಾಂ
ತಸ್ಯಾಪಿ ಮಾತಾಜನಕಾದಿಕಂ ನ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವದಂತಿ ನಿಗಮಾಃ ಪರೇಶಂ
ತಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೫ ||

ನಾನಾ ಚತುಃಸ್ಥಂ ವಿವಿಧಾತ್ಮಕೇನ
ಸಂಯೋಗರೂಪೇಣ ನಿಜಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಪೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಾ ಪೂರ್ಣಸಮಾಧಿರೂಪಾ
ಸ್ವಾನಂದನಾಥಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚಾತಃ || ೧೬ ||

ಮನೋರಥಾನ್ ಪೂರಯತೀಹ ಗಂಗೇ
ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಪರೇಷಾಮ್ |
ಅತೋ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಚಾಶಾ-
-ಪ್ರಪೂರಕಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೭ ||

ವರೈಃ ಸಮಸ್ಥಾಪಿತಮೇವ ಸರ್ವಂ
ವಿಶ್ವಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಾರಿಣಾ ಚ |
ಅತಃ ಪರಂ ವಿಪ್ರಮುಖಾ ವದಂತಿ
ವರಪ್ರದಂ ತಂ ವರದಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೧೮ ||

ಮಾಯಾಮಯಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ
ಮಿಥ್ಯಾಸ್ವರೂಪಂ ಭ್ರಮದಾಯಕಂ ಚ |
ತಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಂತಿ ಸತ್ಯ-
-ಮೇನಂ ಪರೇಶಂ ವಿಕಟಂ ನಮಾಮಿ || ೧೯ ||

ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮುನಿಭಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯೋ
ನಾನಾವಿಧಾ ಯೋಗಿಭಿರೇವ ಗಂಗೇ |
ತಾಸಾಂ ಸದಾ ಧಾರಕ ಏಷ ವಂದೇ
ಚಾಹಂ ಹಿ ಧರಣೀಧರಮಾದಿಭೂತಮ್ || ೨೦ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಃ
ತಸ್ಯಾ ವಿಮೋಹಪ್ರದಿಕಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿಃ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸದಾ ಖೇಲತಿ ಯೋಗನಾಥಃ
ತಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧೀಶಮಥೋ ನಮಾಮಿ || ೨೧ ||

ಅಸತ್ಯಸತ್ಸಾಮ್ಯತುರೀಯನೈಜ-
-ಗನಿವೃತ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ವಿರಚ್ಯ ಖೇಲಕಃ |
ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಮಯೇನ ಭಾತಿ
ತಮಾನತೋಽಹಂ ತ್ವಥ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಮ್ || ೨೨ ||

ಅಮಂಗಲಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಸಹಾತ್ಮಭಿಃ
ಅಯೋಗಸಂಯೋಗಯುತಂ ಪ್ರಣಶ್ವರಮ್ |
ತತಃ ಪರಂ ಮಂಗಲರೂಪಧಾರಕಂ
ನಮಾಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಪತಿಂ ಸುಶಾಂತಿದಮ್ || ೨೩ ||

ಸರ್ವತ್ರಮಾನ್ಯಂ ಸಕಲಾವಭಾಸಕಂ
ಸುಜ್ಞೈಃ ಶುಭಾದಾವಶುಭಾದಿಪೂಜಿತಮ್ |
ಪೂಜ್ಯಂ ನ ತಸ್ಮಾನ್ನಿಗಮಾದಿಸಮ್ಮತಂ
ತಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೨೪ ||

ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ದದಾತಿ ತುಷ್ಟೋ
ಯೋ ವಿಘ್ನಹಾ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ನಿಜೇಭ್ಯಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಯ ದದಾತಿ ವಿಘ್ನಾನ್
ತಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೨೫ ||

ನಾಮಾರ್ಥಯುಕ್ತಂ ಕಥಿತಂ ಪ್ರಿಯೇ ತೇ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಪರಂ ರಹಸ್ಯಮ್ |
ಸಪ್ತತ್ರಿನಾಮ್ನಾಂ ಹೃದಯಂ ನರೋ ಯೋ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇದಿಹ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Shri Ganesha Hrudayam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Shri Ganesha Hrudayam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top