Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Ganesha Hrudayam Lyrics in Tamil

Sri Ganesha Hrudayam Tamil Lyrics:

ஶ்ரீ க³ணேஶ ஹ்ருத³யம்
ஶிவ உவாச ।
க³ணேஶஹ்ருத³யம் வக்ஷ்யே ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ।
ஸாத⁴காய மஹாபா⁴கா³꞉ ஶீக்⁴ரேண ஶாந்தித³ம் பரம் ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீக³ணேஶஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶம்பு⁴ர்ருஷி꞉ । நாநாவிதா⁴நி ச²ந்தா³ம்ஸி । ஶ்ரீமத்ஸ்வாநந்தே³ஶோ க³ணேஶோ தே³வதா । க³மிதி பீ³ஜம் । ஜ்ஞாநாத்மிகா ஶக்தி꞉ । நாத³꞉ கீலகம் ।
ஶ்ரீக³ணபதிப்ரீத்யர்த²மபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ । கா³ம் கீ³மிதி ந்யாஸ꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
ஸிந்தூ³ராப⁴ம் த்ரிநேத்ரம் ப்ருது²தரஜட²ரம் ரக்தவஸ்த்ராவ்ருதம் தம்
பாஶம் சைவாங்குஶம் வை ரத³நமப⁴யத³ம் பாணிபி⁴꞉ ஸந்த³தா⁴நம் ॥

ஸித்³த்⁴யா பு³த்³த்⁴யா ச ஶ்லிஷ்டம் க³ஜவத³நமஹம் சிந்தயே ஹ்யேகத³ந்தம்
நாநாபூ⁴ஷாபி⁴ராமம் நிஜஜநஸுக²த³ம் நாபி⁴ஶேஷம் க³ணேஶம் ॥ 2 ॥

ஓம் க³ணேஶமேகத³ந்தம் ச சிந்தாமணிம் விநாயகம் ।
டு⁴ண்டி⁴ராஜம் மயூரேஶம் லம்போ³த³ரம் க³ஜாநநம் ॥ 1 ॥

ஹேரம்ப³ம் வக்ரதுண்ட³ம் ச ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் நிஜஸ்தி²தம் ।
ஆஶாபூரம் து வரத³ம் விகடம் த⁴ரணீத⁴ரம் ॥ 2 ॥

ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴பதிம் வந்தே³ ப்³ரஹ்மணஸ்பதிஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
மாங்க³ல்யேஶம் ஸர்வபூஜ்யம் விக்⁴நாநாம் நாயகம் பரம் ॥ 3 ॥

ஏகவிம்ஶதி நாமாநி க³ணேஶஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
அர்தே²ந ஸம்யூதாந்யேவ ஹ்ருத³யம் பரிகீர்திதம் ॥ 4 ॥

க³காரரூபம் விவித⁴ம் சராசரம்
ணகாரக³ம் ப்³ரஹ்ம ததா² பராத்பரம் ।
தயோ꞉ ஸ்தி²தாஸ்தஸ்ய க³ணா꞉ ப்ரகீர்திதா
க³ணேஶமேகம் ப்ரணமாம்யஹம் பரம் ॥ 5 ॥

மாயாஸ்வரூபம் து ஸதை³கவாசகம்
த³ந்த꞉ பரோ மாயிகரூபதா⁴ரக꞉ ।
யோகே³ தயோரேகரத³ம் ஸுமாநிநி
தீ⁴ஸ்த²ம் நதோ(அ)ஹம் ஜநப⁴க்திலாலஸம் ॥ 6 ॥

சித்தப்ரகாஶம் விவிதே⁴ஷு ஸம்ஸ்த²ம்
லேபாவளேபாதி³விவர்ஜிதம் ச ।
போ⁴கை³ர்விஹீநம் த்வத² போ⁴க³காரகம்
சிந்தாமணிம் தம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 7 ॥

விநாயகம் நாயகவர்ஜிதம் ப்ரியே
விஶேஷதோ நாயகமீஶ்வராத்மநாம் ।
நிரங்குஶம் தம் ப்ரணமாமி ஸர்வத³ம்
ஸதா³த்மகம் பா⁴வயுதேந சேதஸா ॥ 8 ॥

வேதா³꞉ புராணாநி மஹேஶ்வராதி³கா꞉
ஶாஸ்த்ராணி யோகீ³ஶ்வரதே³வமாநவா꞉ ।
நாகா³ஸுரா ப்³ரஹ்மக³ணாஶ்ச ஜந்தவோ
டு⁴ண்ட⁴ந்தி வந்தே³ த்வத² டு⁴ண்டி⁴ராஜகம் ॥ 9 ॥

மாயார்த²வாச்யோ மயூரப்ரபா⁴வோ
நாநாப்⁴ரமார்த²ம் ப்ரகரோதி தேந ।
தஸ்மாந்மயூரேஶமதோ² வத³ந்தி
நமாமி மாயாபதிமாஸமந்தாத் ॥ 10 ॥

யஸ்யோத³ராத்³விஶ்வமித³ம் ப்ரஸூதம்
ப்³ரஹ்மாணி தத்³வஜ்ஜட²ரே ஸ்தி²தாநி ।
ஆநந்த்யரூபம் ஜட²ரம் ஹி யஸ்ய
லம்போ³த³ரம் தம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ॥ 11 ॥

ஜக³த்³க³ளாதோ⁴ க³ணநாயகஸ்ய
க³ஜாத்மகம் ப்³ரஹ்ம ஶிர꞉ பரேஶம் ।
தயோஶ்ச யோகே³ ப்ரவத³ந்தி ஸர்வே
க³ஜாநநம் தம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 12 ॥

தீ³நார்த²வாச்யஸ்த்வத² ஹேர்ஜக³ச்ச
ப்³ரஹ்மார்த²வாச்யோ நிக³மேஷு ரம்ப³꞉ ।
தத்பாலகத்வாச்ச தயோ꞉ ப்ரயோகே³
ஹேரம்ப³மேகம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 13 ॥

விஶ்வாத்மகம் யஸ்ய ஶரீரமேகம்
தஸ்மாச்ச வக்த்ரம் பரமாத்மரூபம் ।
துண்ட³ம் ததே³வம் ஹி தயோ꞉ ப்ரயோகே³
தம் வக்ரதுண்ட³ம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 14 ॥

மாதாபிதா(அ)யம் ஜக³தாம் பரேஷாம்
தஸ்யாபி மாதாஜநகாதி³கம் ந ।
ஶ்ரேஷ்ட²ம் வத³ந்தி நிக³மா꞉ பரேஶம்
தம் ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 15 ॥

நாநா சது꞉ஸ்த²ம் விவிதா⁴த்மகேந
ஸம்யோக³ரூபேண நிஜஸ்வரூபம் ।
பூர்யஸ்ய ஸா பூர்ணஸமாதி⁴ரூபா
ஸ்வாநந்த³நாத²ம் ப்ரணமாமி சாத꞉ ॥ 16 ॥

மநோரதா²ந் பூரயதீஹ க³ங்கே³
சராசராணாம் ஜக³தாம் பரேஷாம் ।
அதோ க³ணேஶம் ப்ரவத³ந்தி சாஶா-
-ப்ரபூரகம் தம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 17 ॥

வரை꞉ ஸமஸ்தா²பிதமேவ ஸர்வம்
விஶ்வம் ததா² ப்³ரஹ்மவிஹாரிணா ச ।
அத꞉ பரம் விப்ரமுகா² வத³ந்தி
வரப்ரத³ம் தம் வரத³ம் நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 18 ॥

மாயாமயம் ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி
மித்²யாஸ்வரூபம் ப்⁴ரமதா³யகம் ச ।
தஸ்மாத்பரம் ப்³ரஹ்ம வத³ந்தி ஸத்ய-
-மேநம் பரேஶம் விகடம் நமாமி ॥ 19 ॥

சித்தஸ்ய ப்ரோக்தா முநிபி⁴꞉ ப்ருதி²வ்யோ
நாநாவிதா⁴ யோகி³பி⁴ரேவ க³ங்கே³ ।
தாஸாம் ஸதா³ தா⁴ரக ஏஷ வந்தே³
சாஹம் ஹி த⁴ரணீத⁴ரமாதி³பூ⁴தம் ॥ 20 ॥

விஶ்வாத்மிகா ப்³ரஹ்மமயீ ஹி பு³த்³தி⁴꞉
தஸ்யா விமோஹப்ரதி³கா ச ஸித்³தி⁴꞉ ।
தாப்⁴யாம் ஸதா³ கே²லதி யோக³நாத²꞉
தம் ஸித்³தி⁴பு³த்³தீ⁴ஶமதோ² நமாமி ॥ 21 ॥

அஸத்யஸத்ஸாம்யதுரீயநைஜ-
-க³நிவ்ருத்திப்³ரஹ்மாணி விரச்ய கே²லக꞉ ।
ஸதா³ ஸ்வயம் யோக³மயேந பா⁴தி
தமாநதோ(அ)ஹம் த்வத² ப்³ரஹ்மணஸ்பதிம் ॥ 22 ॥

அமங்க³ளம் விஶ்வமித³ம் ஸஹாத்மபி⁴꞉
அயோக³ஸம்யோக³யுதம் ப்ரணஶ்வரம் ।
தத꞉ பரம் மங்க³ளரூபதா⁴ரகம்
நமாமி மாங்க³ல்யபதிம் ஸுஶாந்தித³ம் ॥ 23 ॥

ஸர்வத்ரமாந்யம் ஸகலாவபா⁴ஸகம்
ஸுஜ்ஞை꞉ ஶுபா⁴தா³வஶுபா⁴தி³பூஜிதம் ।
பூஜ்யம் ந தஸ்மாந்நிக³மாதி³ஸம்மதம்
தம் ஸர்வபூஜ்யம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ॥ 24 ॥

பு⁴க்திம் ச முக்திம் ச த³தா³தி துஷ்டோ
யோ விக்⁴நஹா ப⁴க்திப்ரியோ நிஜேப்⁴ய꞉ ।
ப⁴க்த்யா விஹீநாய த³தா³தி விக்⁴நாந்
தம் விக்⁴நராஜம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 25 ॥

நாமார்த²யுக்தம் கதி²தம் ப்ரியே தே
விக்⁴நேஶ்வரஸ்யைவ பரம் ரஹஸ்யம் ।
ஸப்தத்ரிநாம்நாம் ஹ்ருத³யம் நரோ யோ
ஜ்ஞாத்வா பரம் ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வேதி³ஹ ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீமுத்³க³ளபுராணே க³ணேஶஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ॥

Also Read:

Shri Ganesha Hrudayam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Shri Ganesha Hrudayam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top