Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ನನ್ದಗೋಪಭೂಪವಂಶಭೂಷಣಂ ವಿಭೂಷಣಂ var ವಿದೂಷಣಂ
ಭೂಮಿಭೂತಿಭುರಿಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಭಯಾಪಹಮ್ ।
ಧೇನುಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾವತೀರ್ಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥

ಗೋಪಬಾಲಸುನ್ದರೀಗಣಾವೃತಂ ಕಲಾನಿಧಿಂ
ರಾಸಮಂಡಲೀವಿಹಾರಕಾರಿಕಾಮಸುನ್ದರಮ್ ।
ಪದ್ಮಯೋನಿಶಂಕರಾದಿದೇವವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2॥

ಗೋಪರಾಜರತ್ನರಾಜಿಮನ್ದಿರಾನುರಿಂಗಣಂ
ಗೋಪಬಾಲಬಾಲಿಕಾಕಲಾನುರುದ್ಧಗಾಯನಮ್ ।
ಸುನ್ದರೀಮನೋಜಭಾವಭಾಜನಾಮ್ಬುಜಾನನಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 3॥

ಕಂಸಕೇಶಿಕುಂಜರಾಜದುಷ್ಟದೈತ್ಯದಾರಣಂ
ಇನ್ದ್ರಸೃಷ್ಟವೃಷ್ಟಿವಾರಿವಾರಣೋದ್ಧೃತಾಚಲಮ್ ।
ಕಾಮಧೇನುಕಾರಿತಾಭಿಧಾನಗಾನಶೋಭಿತಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4॥

ಗೋಪಿಕಾಗೃಹಾನ್ತಗುಪ್ತಗವ್ಯಚೌರ್ಯಚಂಚಲಂ
ದುಗ್ಧಭಾಂಡಭೇದಭೀತಲಜ್ಜಿತಾಸ್ಯಪಂಕಜಮ್ ।
ಧೇನುಧೂಲಿಧೂಸರಾಂಗಶೋಭಿಹಾರನೂಪುರಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 5॥

ವತ್ಸಧೇನುಗೋಪಬಾಲಭೀಷಣೋತ್ಥವಹ್ನಿಪಂ
ಕೇಕಿಪಿಚ್ಛಕಲ್ಪಿತಾವತಂಸಶೋಭಿತಾನನಮ್ ।
ವೇಣುವಾದ್ಯಮತ್ತಧೋಷಸುನ್ದರೀಮನೋಹರಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 6॥

ಗರ್ವಿತಾಮರೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಲ್ಪಿತಾನ್ನಭೋಜನಂ
ಶಾರದಾರವಿನ್ದವೃನ್ದಶೋಭಿಹಂಸಜಾರತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭೃಂಗಪಾರಿಜಾತಮಾಲಿನಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 7॥

ವಾಸರಾವಸಾನಗೋಷ್ಠಗಾಮಿಗೋಗಣಾನುಗಂ
ಧೇನುದೋಹದೇಹಗೇಹಮೋಹವಿಸ್ಮಯಕ್ರಿಯಮ್ ।
ಸ್ವೀಯಗೋಕುಲೇಶದಾನದತ್ತಭಕ್ತರಕ್ಷಣಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಯಪ್ರಭುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top