Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in English

Sri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in English:

sriguruvayupuresvarastottarasatanamastotraratnam
srividyarajagopalabhidhasrimahavaikunthesvarasvarupa
sriguruvayupuresvarastottarasatanamastotraratnam ॥

parvatyuvaca –
devadeva mahadeva mahavaisnavatallaja ।
jivavatapuresasya mahatmyamakhilam tvaya ॥ 1 ॥

mantratantrarahasyadhyaih sahasradhikanamabhih ।
adya me premabharenopanyastamidamadbhutam ॥ 2 ॥

mahavaikunthanathasya prabhavamakhilam prabho ।
sangrahena srotumadya tvarayuktasmyaham prabho ॥ 3 ॥

yasya sravanamatrena jivavrndesu sarvatah ।
natikrcchrena yatnena laseyuh sarvasiddhayah ॥ 4 ॥

tadrsam sulabham stotram srotumicchami tvanmukhat ।
isvara uvaca –
mahadevi sive bhadre jivavatapuresituh ॥ 5 ॥

mahatmyavaridhau magnah purayami tvadipsitam ।
purvam yannamasahasram tasya devasya bhasitam ॥ 6 ॥

tasyadau vijrmbhamanairastadhikasatena tu ।
namabhirnirmitam stotram sarvasiddhividhayakam ॥ 7 ॥

pathitum namasahasram asaktah santi ye sive ।
tesamarthe stotrametatsangrhitam phalapradam ॥ 8 ॥

anukulau desakalau yasya sto jagatiha tu ।
pathitavyam tena namasahasram yatnatah sive ॥ 9 ॥

alasyadusite citte visvasarahite tatha ।
guruvatapuresasya na hi murtih prasidati ॥ 10 ॥

guroranyatra visvasi tatha vatapuresituh ।
kathametatphalam proktam yathavadadhigacchati ॥ 11 ॥

eka eva gururyasya vaikuntho yasya daivatam ।
tasya bhaktasya nunam hi stotrametatphalisyati ॥ 12 ॥

adya te devi vaksyami namnamastottaram satam ।
stotrarajamimam punyam savadhanamanah srnu ॥ 13 ॥

stotrasyasya rsih prokto daksinamurtirisvarah ।
chando’nustup tatha devo guruvayupuresvarah ॥ 14 ॥

ramasaktismarairbijaih bijasakti ca kilakam ।
dharmarthakamamoksesu viniyogah prakirtitah ॥ 15 ॥

mulamantrasya sadbhagaih karanganyasamacaret ।
mahavaikuntharupena dhyatavyatra hi devata ॥ 16 ॥

indranilasamacchayam pitambaradharam harim ।
sankhacakragadapadmairlasadbahum vicintayet ॥ 17 ॥

dhyanam –
ksirambhodhisthakalpadrumavanavilasadratnayunmantapantah
sankham cakram prasunam kusumasaracayam ceksukodandapasau ।
hastagrairdharayantam srnimapi ca gadam bhurama”lingitam tam
dhyayetsindurakantim vidhimukhavibudhairidyamanam mukundam ॥

atha astottarasatanamastotram ।
mahavaikunthanathakhyo mahanarayanabhidhah ।
tarasrisaktikandarpacaturbijakasobhitah ॥ 19 ॥

gopalasundarirupah srividyamantravigrahah ।
ramabijasamarambho hrllekhasamalankrtah ॥ 20 ॥

marabijasamayukto vanibijasamanvitah ।
parabijasamaradhyo minaketanabijakah ॥ 21 ॥

tarasaktiramayuktah krsnayapadapujitah ।
kadividyadyakutadhyo govindayapadapriyah ॥ 22 ॥

kamarajakhyakuteso gopijanasubhasitah ।
vallabhayapadapritah saktikutavijrmbhitah ॥ 23 ॥

vahnijayasamayuktah paravanmadanapriyah ।
mayaramasusampurno mantrarajakalebarah ॥ 24 ॥

dvadasavrticakreso yantrarajasarirakah ।
pindagopalabijadhyah sarvamohanacakragah ॥ 25 ॥

sadaksarimantrarupo mantratmarasakonagah ।
pañcangakamanupritah sandhicakrasamarcitah ॥ 26 ॥

astaksarimantrarupo mahisyastakasevitah ।
sodasaksaramantratma kalanidhikalarcitah ॥ 27 ॥

astadasaksarirupo’stadasadalapujitah ।
caturvimsativarnatmagayatrimanusevitah ॥ 28 ॥

caturvimsatinamatmasaktivrndanisevitah ।
klinkarabijamadhyasthah kamavithiprapujitah ॥ 29 ॥

dvatrimsadaksararudho dvatrimsadbhaktasevitah ।
pindagopalamadhyasthah pindagopalavithigah ॥ 30 ॥

varnamalasvarupadhyo matrkavithimadhyagah ।
pasankusadvibijasthah saktipasasvarupakah ॥ 31 ॥

pasankusiyacakreso devendradiprapujitah ।
likhito bhurjapatradau kramaradhitavaibhavah ॥ 32 ॥

urdhvarekhasamayukto nimnarekhapratisthitah ।
sampurnamerurupena sampujito’khilapradah ॥ 33
mantratmavarnamalabhih samyaksobhitacakrarat ।
sricakrabindumadhyasthayantrasamratsvarupakah ॥ 34 ॥

kamadharmartharphaladah satrudasyunivarakah ।
kirtikantidhanarogyaraksasrivijayapradah ॥ 35 ॥

putrapautrapradah sarvabhutavetalanasanah
kasapasmarakusthadisarvarogavinasakah ॥ 36 ॥

tvagadidhatusambaddhasarvamayacikitsakah ।
dakinyadisvarupena saptadhatusu nisthitah ॥ 37 ॥

smrtimatrenastalaksmivisrananavisaradah ।
srutimaulisamaradhyamahapadukalebarah ॥ 38 ॥

mahapadavanimadhyaramadisodasidvikah ।
ramadisodasiyuktarajagopadvayanvitah ॥ 39 ॥

srirajagopamadhyasthamahanarayanadvikah ।
narayanadvayalidhamahanrsimharupakah ॥ 40 ॥

laghurupamahapaduh mahamahasupadukah ।
mahapadavanidhyanasarvasiddhivilasakah ॥ 41 ॥

mahapadavaninyasasatadhikakalastakah ।
paramanandalaharisamarabdhakalanvitah ॥ 42 ॥

satadhikakalantodyacchrimaccaranavaibhavah ।
sira-adibrahmarandhrasthananyastakalavalih ॥ 43 ॥

indranilasamacchayah suryaspardhikiritakah ।
astamicandravibhrajadalikasthalasobhitah ॥ 44 ॥

kasturitilakodbhasi karunyakulanetrakah ।
mandahasamanohari navacampakanasikah ॥ 45 ॥

makarakundaladvandvasamsobhitakapolakah ।
srivatsankitavaksahsrih vanamalavirajitah ॥ 46 ॥

daksinorah pradesasthaparahankrtirajitah ।
akasavatkrasisthasrimadhyavallivirajitah ॥ 47 ॥

sankhacakragadapadmasamrajitacaturbhujah ।
keyurangadabhusadhyah kankanalimanoharah ॥ 48 ॥

navaratnaprabhapuñjacchuritangulibhusanah ।
gulphavadhikasamsobhipitacelaprabhanvitah ॥ 49 ॥

kinkininadasamrajatkañcibhusanasobhitah ।
visvaksobhakarasrikamasrnorudvayanvitah ॥ 50 ॥

indranilasmanispannasamputakrtijanukah ।
smaratunabhalaksmikajanghadvayavirajitah ॥ 51 ॥

mamsalagulphalaksmiko mahasaubhagyasamyutah ।
hrimnkaratattvasambodhinupuradvayarajitah ॥ 52 ॥

adikurmavatarasrijayisnuprapadanvitah ।
namajjanatamovrndavidhvamsakapadadvayah ॥ 53 ॥

nakhajyotsnalisaisiryaparavidyaprakasakah ।
raktasuklaprabhamisrapadukadvayavaibhavah ॥ 54 ॥

dayagunamahavardhirguruvayupuresvarah ।

phalasrutih –
ityevam kathitam devi namnamastottaram satam ॥ 55 ॥

guruvayupuresasya sarvasiddhividhayakam ।
krsnastamisamarabdhamasenaikena siddhidam ॥ 56 ॥

krsnastamim samarabhya yavadanya’sita’stami ।
tavatkalam stotrametat pratyaham satasah pathet ॥ 57 ॥

matrkaputitam krtva hitva”lasyam sumangale ।
ekantabhaktiyukto hi guruvayupuresvare ॥ 58 ॥

jivanneva sa bhaktagryo madhavadhisthito bhavet ।
taptakañcanagaure hi taccharire sada lasan ॥ 59 ॥

guruvayupuradhiso’dbhutani hi karisyati ।
ata avam mahesani gacchavah saranam hi tam ॥ 60 ॥

karunyamurtimisanam guruvayupuresvaram ।
uddamaresatantre’smin patale ksiprasadhane ॥ 61 ॥

mahavaikunthanathasya guruvayupuresituh ।
astottarasatam namnam sarvasiddhivilasakam ।
adhyayam saptamam purnamavadatam karotyume ॥ 62 ॥

iti sriguruvayupuresvarastottarasatanamastotraratnam sampurnam ।

॥ subham ॥

Also Read:

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top