Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Gujarati

Sri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Gujarati:

શ્રીગુરુવાયુપુરેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રરત્નમ્
શ્રીવિદ્યારાજગોપાલાભિધશ્રીમહાવૈકુણ્ઠેશ્વરસ્વરૂપ
શ્રીગુરુવાયુપુરેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રરત્નમ્ ॥

પાર્વત્યુવાચ –
દેવદેવ મહાદેવ મહાવૈષ્ણવતલ્લજ ।
જીવવાતપુરેશસ્ય માહાત્મ્યમખિલં ત્વયા ॥ ૧ ॥

મન્ત્રતન્ત્રરહસ્યાઢ્યૈઃ સહસ્રાધિકનામભિઃ ।
અદ્ય મે પ્રેમભારેણોપન્યસ્તમિદમદ્ભુતમ્ ॥ ૨ ॥

મહાવૈકુણ્ઠનાથસ્ય પ્રભાવમખિલં પ્રભો ।
સઙ્ગ્રહેણ શ્રોતુમદ્ય ત્વરાયુક્તાસ્મ્યહં પ્રભો ॥ ૩ ॥

યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ જીવવૃન્દેષુ સર્વતઃ ।
નાતિકૃચ્છ્રેણ યત્નેન લસેયુઃ સર્વસિદ્ધયઃ ॥ ૪ ॥

તાદૃશં સુલભં સ્તોત્રં શ્રોતુમિચ્છામિ ત્વન્મુખાત્ ।
ઈશ્વર ઉવાચ –
મહાદેવિ શિવે ભદ્રે જીવવાતપુરેશિતુઃ ॥ ૫ ॥

માહાત્મ્યવારિધૌ મગ્નઃ પૂરયામિ ત્વદીપ્સિતમ્ ।
પૂર્વં યન્નામસાહસ્રં તસ્ય દેવસ્ય ભાષિતમ્ ॥ ૬ ॥

તસ્યાદૌ વિજૃમ્ભમાણૈરષ્ટાધિકશતેન તુ ।
નામભિર્નિર્મિતં સ્તોત્રં સર્વસિદ્ધિવિધાયકમ્ ॥ ૭ ॥

પઠિતું નામસાહસ્રં અશક્તાઃ સન્તિ યે શિવે ।
તેષામર્થે સ્તોત્રમેતત્સઙ્ગૃહીતં ફલપ્રદમ્ ॥ ૮ ॥

અનુકૂલૌ દેશકાલૌ યસ્ય સ્તો જગતીહ તુ ।
પઠિતવ્યં તેન નામસાહસ્રં યત્નતઃ શિવે ॥ ૯ ॥

આલસ્યદૂષિતે ચિત્તે વિશ્વાસરહિતે તથા ।
ગુરુવાતપુરેશસ્ય ન હિ મૂર્તિઃ પ્રસીદતિ ॥ ૧૦ ॥

ગુરોરન્યત્ર વિશ્વાસી તથા વાતપુરેશિતુઃ ।
કથમેતત્ફલં પ્રોક્તં યથાવદધિગચ્છતિ ॥ ૧૧ ॥

એક એવ ગુરુર્યસ્ય વૈકુણ્ઠો યસ્ય દૈવતમ્ ।
તસ્ય ભક્તસ્ય નૂનં હિ સ્તોત્રમેતત્ફલિષ્યતિ ॥ ૧૨ ॥

અદ્ય તે દેવિ વક્ષ્યામિ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
સ્તોત્રરાજમિમં પુણ્યં સાવધાનમનાઃ શૃણુ ॥ ૧૩ ॥

સ્તોત્રસ્યાસ્ય ઋષિઃ પ્રોક્તો દક્ષિણામૂર્તિરીશ્વરઃ ।
છન્દોઽનુષ્ટુપ્ તથા દેવો ગુરુવાયુપુરેશ્વરઃ ॥ ૧૪ ॥

રમાશક્તિસ્મરૈર્બીજૈઃ બીજશક્તી ચ કીલકમ્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૫ ॥

મૂલમન્ત્રસ્ય ષડ્ભાગૈઃ કરાઙ્ગન્યાસમાચરેત્ ।
મહાવૈકુણ્ઠરૂપેણ ધ્યાતવ્યાત્ર હિ દેવતા ॥ ૧૬ ॥

ઇન્દ્રનીલસમચ્છાયં પીતામ્બરધરં હરિમ્ ।
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મૈર્લસદ્બાહું વિચિન્તયેત્ ॥ ૧૭ ॥

ધ્યાનમ્ –
ક્ષીરામ્ભોધિસ્થકલ્પદ્રુમવનવિલસદ્રત્નયુઙ્મણ્ટપાન્તઃ
શઙ્ખં ચક્રં પ્રસૂનં કુસુમશરચયં ચેક્ષુકોદણ્ડપાશૌ ।
હસ્તાગ્રૈર્ધારયન્તં સૃણિમપિ ચ ગદાં ભૂરમાઽઽલિઙ્ગિતં તં
ધ્યાયેત્સિન્દૂરકાન્તિં વિધિમુખવિબુધૈરીડ્યમાનં મુકુન્દમ્ ॥

અથ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ।
મહાવૈકુણ્ઠનાથાખ્યો મહાનારાયણાભિધઃ ।
તારશ્રીશક્તિકન્દર્પચતુર્બીજકશોભિતઃ ॥ ૧૯ ॥

ગોપાલસુન્દરીરૂપઃ શ્રીવિદ્યામન્ત્રવિગ્રહઃ ।
રમાબીજસમારમ્ભો હૃલ્લેખાસમલઙ્કૃતઃ ॥ ૨૦ ॥

મારબીજસમાયુક્તો વાણીબીજસમન્વિતઃ ।
પરાબીજસમારાધ્યો મીનકેતનબીજકઃ ॥ ૨૧ ॥

તારશક્તિરમાયુક્તઃ કૃષ્ણાયપદપૂજિતઃ ।
કાદિવિદ્યાદ્યકૂટાઢ્યો ગોવિન્દાયપદપ્રિયઃ ॥ ૨૨ ॥

કામરાજાખ્યકૂટેશો ગોપીજનસુભાષિતઃ ।
વલ્લભાયપદપ્રીતઃ શક્તિકૂટવિજૃમ્ભિતઃ ॥ ૨૩ ॥

વહ્નિજાયાસમાયુક્તઃ પરાવાઙ્મદનપ્રિયઃ ।
માયારમાસુસમ્પૂર્ણો મન્ત્રરાજકલેબરઃ ॥ ૨૪ ॥

દ્વાદશાવૃતિચક્રેશો યન્ત્રરાજશરીરકઃ ।
પિણ્ડગોપાલબીજાઢ્યઃ સર્વમોહનચક્રગઃ ॥ ૨૫ ॥

ષડક્ષરીમન્ત્રરૂપો મન્ત્રાત્મરસકોણગઃ ।
પઞ્ચાઙ્ગકમનુપ્રીતઃ સન્ધિચક્રસમર્ચિતઃ ॥ ૨૬ ॥

અષ્ટાક્ષરીમન્ત્રરૂપો મહિષ્યષ્ટકસેવિતઃ ।
ષોડશાક્ષરમન્ત્રાત્મા કલાનિધિકલાર્ચિતઃ ॥ ૨૭ ॥

અષ્ટાદશાક્ષરીરૂપોઽષ્ટાદશદલપૂજિતઃ ।
ચતુર્વિંશતિવર્ણાત્મગાયત્રીમનુસેવિતઃ ॥ ૨૮ ॥

ચતુર્વિંશતિનામાત્મશક્તિવૃન્દનિષેવિતઃ ।
ક્લીઙ્કારબીજમધ્યસ્થઃ કામવીથીપ્રપૂજિતઃ ॥ ૨૯ ॥

દ્વાત્રિંશદક્ષરારૂઢો દ્વાત્રિંશદ્ભક્તસેવિતઃ ।
પિણ્ડગોપાલમધ્યસ્થઃ પિણ્ડગોપાલવીથિગઃ ॥ ૩૦ ॥

વર્ણમાલાસ્વરૂપાઢ્યો માતૃકાવીથિમધ્યગઃ ।
પાશાઙ્કુશદ્વિબીજસ્થઃ શક્તિપાશસ્વરૂપકઃ ॥ ૩૧ ॥

પાશાઙ્કુશીયચક્રેશો દેવેન્દ્રાદિપ્રપૂજિતઃ ।
લિખિતો ભૂર્જપત્રાદૌ ક્રમારાધિતવૈભવઃ ॥ ૩૨ ॥

ઊર્ધ્વરેખાસમાયુક્તો નિમ્નરેખાપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
સમ્પૂર્ણમેરુરૂપેણ સમ્પૂજિતોઽખિલપ્રદઃ ॥ ૩૩
મન્ત્રાત્મવર્ણમાલાભિઃ સમ્યક્શોભિતચક્રરાટ્ ।
શ્રીચક્રબિન્દુમધ્યસ્થયન્ત્રસંરાટ્સ્વરૂપકઃ ॥ ૩૪ ॥

કામધર્માર્થર્ફલદઃ શત્રુદસ્યુનિવારકઃ ।
કીર્તિકાન્તિધનારોગ્યરક્ષાશ્રીવિજયપ્રદઃ ॥ ૩૫ ॥

પુત્રપૌત્રપ્રદઃ સર્વભૂતવેતાલનાશનઃ
કાસાપસ્મારકુષ્ઠાદિસર્વરોગવિનાશકઃ ॥ ૩૬ ॥

ત્વગાદિધાતુસમ્બદ્ધસર્વામયચિકિત્સકઃ ।
ડાકિન્યાદિસ્વરૂપેણ સપ્તધાતુષુ નિષ્ઠિતઃ ॥ ૩૭ ॥

સ્મૃતિમાત્રેણાષ્ટલક્ષ્મીવિશ્રાણનવિશારદઃ ।
શ્રુતિમૌલિસમારાધ્યમહાપાદુકલેબરઃ ॥ ૩૮ ॥

મહાપદાવનીમધ્યરમાદિષોડશીદ્વિકઃ ।
રમાદિષોડશીયુક્તરાજગોપદ્વયાન્વિતઃ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીરાજગોપમધ્યસ્થમહાનારાયણદ્વિકઃ ।
નારાયણદ્વયાલીઢમહાનૃસિંહરૂપકઃ ॥ ૪૦ ॥

લઘુરૂપમહાપાદુઃ મહામહાસુપાદુકઃ ।
મહાપદાવનીધ્યાનસર્વસિદ્ધિવિલાસકઃ ॥ ૪૧ ॥

મહાપદાવનીન્યાસશતાધિકકલાષ્ટકઃ ।
પરમાનન્દલહરીસમારબ્ધકલાન્વિતઃ ॥ ૪૨ ॥

શતાધિકકલાન્તોદ્યચ્છ્રીમચ્ચરણવૈભવઃ ।
શિર-આદિબ્રહ્મરન્ધ્રસ્થાનન્યસ્તકલાવલિઃ ॥ ૪૩ ॥

ઇન્દ્રનીલસમચ્છાયઃ સૂર્યસ્પર્ધિકિરીટકઃ ।
અષ્ટમીચન્દ્રવિભ્રાજદલિકસ્થલશોભિતઃ ॥ ૪૪ ॥

કસ્તૂરીતિલકોદ્ભાસી કારુણ્યાકુલનેત્રકઃ ।
મન્દહાસમનોહારી નવચમ્પકનાસિકઃ ॥ ૪૫ ॥

મકરકુણ્ડલદ્વન્દ્વસંશોભિતકપોલકઃ ।
શ્રીવત્સાઙ્કિતવક્ષઃશ્રીઃ વનમાલાવિરાજિતઃ ॥ ૪૬ ॥

દક્ષિણોરઃ પ્રદેશસ્થપરાહઙ્કૃતિરાજિતઃ ।
આકાશવત્ક્રશિષ્ઠશ્રીમધ્યવલ્લીવિરાજિતઃ ॥ ૪૭ ॥

શઙ્ખચક્રગદાપદ્મસંરાજિતચતુર્ભુજઃ ।
કેયૂરાઙ્ગદભૂષાઢ્યઃ કઙ્કણાલિમનોહરઃ ॥ ૪૮ ॥

નવરત્નપ્રભાપુઞ્જચ્છુરિતાઙ્ગુલિભૂષણઃ ।
ગુલ્ફાવધિકસંશોભિપીતચેલપ્રભાન્વિતઃ ॥ ૪૯ ॥

કિઙ્કિણીનાદસંરાજત્કાઞ્ચીભૂષણશોભિતઃ ।
વિશ્વક્ષોભકરશ્રીકમસૃણોરુદ્વયાન્વિતઃ ॥ ૫૦ ॥

ઇન્દ્રનીલાશ્મનિષ્પન્નસમ્પુટાકૃતિજાનુકઃ ।
સ્મરતૂણાભલક્ષ્મીકજઙ્ઘાદ્વયવિરાજિતઃ ॥ ૫૧ ॥

માંસલગુલ્ફલક્ષ્મીકો મહાસૌભાગ્યસંયુતઃ ।
હ્રીંઙ્કારતત્ત્વસમ્બોધિનૂપુરદ્વયરાજિતઃ ॥ ૫૨ ॥

આદિકૂર્માવતારશ્રીજયિષ્ણુપ્રપદાન્વિતઃ ।
નમજ્જનતમોવૃન્દવિધ્વંસકપદદ્વયઃ ॥ ૫૩ ॥

નખજ્યોત્સ્નાલિશૈશિર્યપરવિદ્યાપ્રકાશકઃ ।
રક્તશુક્લપ્રભામિશ્રપાદુકાદ્વયવૈભવઃ ॥ ૫૪ ॥

દયાગુણમહાવાર્ધિર્ગુરુવાયુપુરેશ્વરઃ ।

ફલશ્રુતિઃ –
ઇત્યેવં કથિતં દેવિ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૫૫ ॥

ગુરુવાયુપુરેશસ્ય સર્વસિદ્ધિવિધાયકમ્ ।
કૃષ્ણાષ્ટમીસમારબ્ધમાસેનૈકેન સિદ્ધિદમ્ ॥ ૫૬ ॥

કૃષ્ણાષ્ટમીં સમારભ્ય યાવદન્યાઽસિતાઽષ્ટમી ।
તાવત્કાલં સ્તોત્રમેતત્ પ્રત્યહં શતશઃ પઠેત્ ॥ ૫૭ ॥

માતૃકાપુટિતં કૃત્વા હિત્વાઽઽલસ્યં સુમઙ્ગલે ।
એકાન્તભક્તિયુક્તો હિ ગુરુવાયુપુરેશ્વરે ॥ ૫૮ ॥

જીવન્નેવ સ ભક્તાગ્ર્યો માધવાધિષ્ઠિતો ભવેત્ ।
તપ્તકાઞ્ચનગૌરે હિ તચ્છરીરે સદા લસન્ ॥ ૫૯ ॥

ગુરુવાયુપુરાધીશોઽદ્ભુતાનિ હિ કરિષ્યતિ ।
અત આવાં મહેશાનિ ગચ્છાવઃ શરણં હિ તમ્ ॥ ૬૦ ॥

કારુણ્યમૂર્તિમીશાનં ગુરુવાયુપુરેશ્વરમ્ ।
ઉડ્ડામરેશતન્ત્રેઽસ્મિન્ પટલે ક્ષિપ્રસાધને ॥ ૬૧ ॥

મહાવૈકુણ્ઠનાથસ્ય ગુરુવાયુપુરેશિતુઃ ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં સર્વસિદ્ધિવિલાસકમ્ ।
અધ્યાયં સપ્તમં પૂર્ણમવદાતં કરોત્યુમે ॥ ૬૨ ॥

ઇતિ શ્રીગુરુવાયુપુરેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રરત્નં સમ્પૂર્ણમ્ ।

॥ શુભમ્ ॥

Also Read:

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top